Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

ECE/TRANS/185 (Tom I)

Ekonomska Komisija za Evropu

Odbor za kopneni transport

ADR

U primeni od 01.01.2007. godine

EVROPSKI SPORAZUM

o međunarodnom drumskom

transportu opasnog tereta

Knjiga 1

UJEDINjENE NACIJE

Njujork i Ženeva, 2006. godine

BELEŠKA:

Odrednice upotrebljene i materijal predstavljen u ovoj publikaciji ne podrazumevaju izražavanje posebnog mišljenja, naprotiv, od strane Sekretarijata Ujedinjenih nacija, u smislu pravnog statusa bilo koje države, teritorije, grada ili područja, ili njihovih nadležnih organa, ili u smislu razgraničavanja njihovih granica.

ECE/TRANS/185 (Tom I)

Copyright© United Nations, 2006

Sva prava zadržana.

Nijedan deo ove publikacije ne sme se, u svrhu prodaje, reprodukovati,

pohraniti u sistemu iz kog se može povratiti ili preneti u bilo kakvom obliku

ili bilo kojim sredstvom, elektronskim, elektrostatičkim, posredstvom magnetne trake, mehaničkim, fotokopiranjem ili na drugi način, bez prethodno napismeno pribavljenog odobrenja od Ujedinjenih Nacija.

UNITED NATIONS PUBLICATON Sales Nr. E.06.VIII.1 ISBN 92-1-139112-1(komplet u dva toma)ISBN 92-1-139114-8 (tom I)

Knjiga I i II se ne prodaju odvojeno.

UVODNA REČ

Opšti stavovi

Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR) sačinjen je u Ženevi 30.09.1957. godine pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, a stupio je na snagu 29.01.1968. Sam Sporazum pretrpeo je izmene i dopune Protokolom kojim je izmenjen i dopunjen član 14(3) donetim u Njujorku 21.08.1975. godine, koji je stupio na snagu 19.04.1985. godine.

Shodno članu 2 Sporazuma, opasni tereti zabranjeni za transport Aneksom A ne smeju se prihvatiti za međunarodni transport, dok će međunarodni transport drugih opasnih tereta biti dozvoljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

uslovi regulisani Aneksom A za materije koje su u pitanju, posebno u pogledu njihovog pakovanja i obeležavanja; i

uslovi propisani Aneksom B, a posebno oni koji se tiču konstrukcije, opreme i operacije vozila koje prevozi predmetne materije

Međutim, shodno Članu 4, svaka Ugovorna strana zadržava pravo da reguliše ili zabrani, iz nekih drugih, a ne bezbednosni razloga u toku transporta, ulazak opasnih tereta na svoju teritoriju. Ugovorne strane takođe zadržavaju pravo i da urede, bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, da izvesnim opasnim teretima čiji je transport zabranjen Aneksom A, bude dozvoljen međunarodni transport pod određenim uslovima na njihovim teritorijama, ili da se opasnim teretima čiji je međunarodni transport dozvoljen odredbama Aneksa A dozvoli transport na njihovoj teritoriji pod uslovima manje strogim nego što su uslovi navedeni u Aneksima A i B.

Aneksi A i B redovno podležu izmenama i dopunama i ažuriraju se još od stupanja na snagu ADR.

Struktura Aneksa A i B

Radna grupa za transport opasnog terta (WP.15) Ekonomske komisije za Evropski odbor o kopnenom transportu je donela odluku, na svojoj pedeset prvoj sednici (26.10.1992. godine) da restruktuiše Anekse A i B na osnovu predloga Međunarodnog saveza za drumski transport (TRANS/WP.15/124, stavovi 100-108). Glavni ciljevi su bili da se zahtevi učine prihvatljivijima i lakšima za korisnike da bi se mogli lakše primenjivati, i to ne samo na međunarodne transportne operacije prema ADR nego i u domaćem saobraćaju u svim državama Evrope kroz nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo Evropske zajednice, u cilju konačnog obezbeđenja doslednog okvira standarda na evropskom nivou. Takođe se smatralo neophodnim da se identifikuju jasnije dužnosti raznih učesnika u transportnom lancu, da se sa više sistematičnosti grupišu zahtevi koji se odnose naove razne učesnike, i da se diferenciraju pravni zahtevi ADR od evropskih i međunarodnih standarda koji se mogu primeniti u cilju zadovoljenja ovih zahteva.

Struktura je dosledna onoj u Preporukama o transportu opasnih tereta Ujedinjenih nacija, Modelu regulisanja, Međunarodnom kodu za transport opasnih materija pomorskim putem (IMDG Code) i Propisima o međunarodnom transportu opasnih tereta železnicom (RID).

Podeljena je na devet delova, ali i dalje grupisana u okviru dva aneksa kako bi se uskladila sa formulacijom člana 2 samog Sporazuma. Struktura ima sledeći izgled:

Aneks A: Opšte odredbe i odredbe o opasnim predmetima i supstancama

Deo 1 Opšte odredbe

Deo 2 Klasifikacija

Deo 3 Lista opasnih tereta, posebne odredbe i izuzeci vezani za opasne terete pakovane u ograničenim količinama

Deo 4 Odredbe koje se odnose na pakovanje i cisterne

Deo 5 Procedure otpremanja

Deo 6 Zahtevi za proizvodnju i ispitivanje ambalaže, IBC ambalaže, velike ambalaže, cisterni i kontejnera za rasuti teret

Deo 7 Odredbe koje se odnose na uslove transporta, utovara, istovara i rukovanja

Aneks B: Odredbe o transportnoj opremi i transportnim operacijama

Deo 8 Zahtevi koji se odnose na posade vozila, opremu, operacije i dokumentaciju

Deo 9 Zahtevi koji se odnose na proizvodnju i odobravanja vozila

Deo 1, koji sadrži opšte odredbe i definicije, je suštinski deo, budući da on sadrži sve definicije pojmova koji se koriste u svim drugim delovima, i zbog toga što se u njemu precizno definišu obim i stepen primene ADR, uključujući i moguće izuzetke, kao i primenu drugih propisa. On takođe sadrži i odredbe o obučavanju, odstupanjima i prelazne odredbe, odgovarajuće bezbedonosne obaveze različitih učesnika u transportnom lancu pri transportu opasnog tereta, o kontrolnim merama, o savetniku za bezbednost, i o sigurnosti transporta opasnih tereta. Nove odredbe sa svrhom da usklade uslove ograničavanja prolaza vozila koja transportuju opasne terete kroz drumske tunele, uključene su u ovu verziju.

Osnovno uputstvo za upotrebu restruktuiranog ADR čini tabela A Poglavlja 3.2 koja sadrži listu opasnih tereta u numeričkom redosledu prema numeraciji UN. Čim se odredi UN broj specifične opasne materije ili predmeta, tabela obezbeđuje unakrsno povezivanje sa posebnim zahtevima koji se moraju ispuniti za transport te materije ili predmeta, i sa poglavljima ili odeljcima u kojima se mogu naći ti konkretni zahtevi. Međutim, mora se imati na umu da se opšti zahtevi ili posebni zahtevi koji se odnose na klase u različitim Delovima moraju primenjivati uz specifične zahteve, kao značajni.

Pripremljen je indeks po azbučnom redosledu koji navodi UN broj koji je dodeljen specifičnom opasnom teretu od strane Sekretarijata, i on je dodat u vidu tabele B Poglavlja 3.2 kako bi se olakšao pristup tabeli A kada UN broj nije poznat. Ova tabela B nije zvanični deo dokumenta ADR i dodata je samo u izdanju s ciljem lakšeg snalaženja.

Kada su tereti poznati kao opasni, ili se sumnja da su opasni, a oni ne mogu da se nađu po imenu ni u tabeli A ni u tabeli B, moraju se klasifikovati u skladu sa Delom 2, koji sadrži sve relevantne procedure i kriterijume za određivanje da li se takvi tereti smatraju opasnim ili ne, i koji im UN broj treba pripisati.

Tekstovi koji su u primeni

Ova verzija („2007 ADR“) uzima u obzir sve nove izmene i dopune usvojene od strane WP.15 2004. godine, 2005. i 2006. i koja je u opticaju pod simbolima TRANS/WP.15/186/Add.1 i -/Corr.1 i TRANS/WP.15/186/Add.2, koji treba da stupi na snagu 01.01.2007. pod uslovom da ga prihvate Ugovorne strane shodno članu 14(3) Sporazuma.

Međutim, zbog prelaznih odredbi koje su navedene u 1.6.1.1 Aneksa A, može se nastaviti sa primenom prethodne verzije („2005 restruktuirani ADR“) do 30.06.2007. godine. Dugotrajnije prelazne mere se predviđaju za konstrukciju novih vozila (vidi 1.6.5.4) i za primenu novih odredbi o prolasku vozila koja tranportuju opasne terete kroz drumske tunele (vidi 1.6.1.12).

Primena zavisno od teritorije

ADR je Sporazum između država i zbog toga ne postoji preovlađujući autoritet u pogledu njegove primene. U praksi, kontrole na putevima vrše Ugovorne strane, a nepoštovanje propisa tada može rezultirati zakonskim merama koje sprovode nacionalni nadležni organi protiv prekršilaca u skladu sa domaćim zakonodavstvom. U samom ADR nisu propisane nikakve kazne. U vreme objavljivanja, Ugovorne strane su: Albanija, Austrija, Azerbejdzan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Kazahstan, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Maroko, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Republika Moldavija, Rumunija, Ruska federacija, Srbija i Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Ukrajina i Ujedinjeno kraljevstvo.

ADR se primenjuje na transportne operacije koje se odvijaju na teritorijama najmanje dveju od navedenih Ugovornih strana. Pored toga, treba primetiti da, u interesu jednoobraznosti i slobodne trgovine u čitavoj Evropskoj uniji (EU), takođe su usvojeni Aneksi A i B ADR od strane Država članica Evropske unije, kao osnova za regulisanje transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju u okvirima svojih teritorija i između njih (Direktiva Saveta 94/55/ES od 21.11.1994. godine o približavanju zakona Država članica u oblasti transprota opasnog teretau drumskom saobraćaju, sa izmenama i dopunama). Izvestan broj država koje nisu članice Evropske unije takođe je usvojio Anekse A i V ADR kao osnovu za svoje nacionalno zakonodavstvo.

Dodatne praktične informacije

Sva pitanja u vezi sa primenom ADR treba uputiti relevantnim nadležnim organima.

Dodatne informacije mogu se pronaći na veb stranici Odeljka za transport UNECE, na sledećoj strani:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

Ova stranica, koja se neprestano ažurira, sadrži linkove za sledeće informacije:

Sporazum (bez aneksa);

Protokol o potpisivanju;

Trenutni status ADR;

Notifikacije depozitara;

Informacije o državama (Nadležni organi, notifikacije shodno 1.9.4);

Multilateralni sporazumi;

Detalji o publikaciji (Ispravke);

ADR 2007 (Materijal)

ADR 2005 (Materijal sa izmenama i dopunama);

ADR 2003 (Materijal sa izmenama i dopunama);

ADR 2001 (Materijal sa izmenama i dopunama);

EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU

OPASNOG TERETA (ADR)

UGOVORNE STRANE,

SA NAMEROM DA povećaju bezbednost međunarodnog drumskog transporta,

SPORAZUMELE SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1

Za svrhe ovog Sporazuma, podrazumeva se da:

(a) termin „vozilo“ označava motorna vozila, vozila sa zglobnim konstruktivnim sklopom, prikolice i poluprikolice, kako je definisano u Članu 4 Konvencije o drumskom saobraćaju od 19.09.1949. godine, izuzev vozila koja pripadaju oružanim snagama Ugovorne strane, ili su pod njihovom komandom;

(b) termin „opasni tereti“ označava one materije i predmete čiji je međunarodni transport u drumskom saobraćaju zabranjen Aneksima A i V ili dozvoljen jedino pod izvesnim uslovima Aneksima A i V.

(c) termin „međunarodni transport“ označava sve transportne operacije koje se obavljaju na teritorijama najmanje dve Ugovorne strane vozilima gore definisanim pod (a).

Član 2

Podložno odredbama Člana 4, stava 3, opasni tereti čiji je transport zabranjen Aneksom A ne smeju biti prihvaćeni za međunarodni transport.

Međunarodni transport drugih opasnih tereta je dozvoljen ukoliko je usaglašen sa:

uslovima iz Aneksa A za terete koji su u pitanju, a posebno u smislu njihovog pakovanja i obeležavanja, i

uslovima iz Aneksa V, a posebno u smislu konstrukcije, opreme i operacija vozila koja prevoze terete u pitanju, koja podležu odredbama Člana 4, stava 2.

Član 3

Aneksi ovog Sporazuma čine njegov sastavni deo.

Član 4

Svaka Ugovorna strana zadržava pravo da reguliše ili zabrani, iz razloga koji nisu bezbednosni, u toku transporta ulazak opasnih tereta na svoju teritoriju.

Vozilima u transportu na teritoriji Ugovorne strane u vreme stupanja na snagu ovog Sporazuma ili vozilima puštenim u rad na takvoj teritoriji u roku od dva meseca posle njegovog stupanja na snagu biće dozvoljeno, u periodu od tri godine od stupanja na snagu, da obavljaju međunarodni transport opasnih tereta čak i ako njihova konstrukcija i oprema nisu u potpunosti usklađene sa zahtevima utvrđenim u Aneksu V za transportnu operaciju koja je u pitanju. Međutim, pod specijalnim klauzulama Aneksa V ovaj period se može skratiti.

Ugovorne strane zadržavaju pravo da urede, specijalnim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, da izvesni opasni tereti koji su ovim Sporazumom zabranjeni za bilo koji međunarodni transport mogu, pod određenim uslovima, da budu prihvaćeni za međunarodni transport na njihovim teritorijama, ili da se opasni tereti koje se po ovom Sporazumu prihvataju za međunarodni transport samo pod specifičnim uslovima, mogu prihvatiti za međunarodni transport na njihovim teritorijama pod uslovima manje strogim nego što su uslovi uređeni Aneksima ovog Sporazuma. O specijalnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima koji se spominju u ovom stavu obaveštava se Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji o tome obaveštava Ugovorne strane koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.

Član 5

Transportne operacije na koje se ovaj Sporazum odnosi ostaju predmet nacionalnih i međunarodnih propisa koje se primenjuju na drumski transport uopšte, kao i na međunarodni drumski transport i međunarodnu trgovinu.

Član 6

Države članice Ekonomske komisije za Evropu i države primljene u Komisiju u savetodavnom svojstvu pod uslovima stava 8 Projektnog zadatka Komisije mogu postati Ugovorne strane ovog Sporazuma.

njegovim potpisivanjem;

ratifikovanjem posle potpisivanja ako je posle potpisivanja predviđena obavezna ratifikacija;

pristupanjem ovom Sporazumu.

2. Ove države koje mogu učestvovati u izvesnim aktivnostima Ekonomske komisije za Evropu shodno stavu 11 Projektnog zadatka Komisije, mogu postati Ugovorne strane ovog Sporazuma pristupajući mu po njegovom stupanju na snagu.

3. Ovaj Sporazum je otvoren za potpisivanje do 31.12.1957. godine. Posle tog roka, otvoren je za pristupanje.

4. Ratifikacija ili pristupanje vrši se deponovanjem instrumenta kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Član 7

Ovaj Sporazum stupa na snagu jedan mesec posle datuma kada broj država naveden u Članu 6, stav 1, koje su ga potpisale bez rezerve u pogledu ratifikacije ili su deponovale svoje instrumente za ratifikaciju ili pristup, dostigne ukupno pet. Međutim, Aneksi se ne primenjuju do isteka šest meseci po stupanju na snagu samog Sporazuma.

Za svaku državu koja ratifikuje ovaj Sporazum ili mu pristupi, pošto je pet zemalja navednih u Članu 6, stav 1, već potpisalo bez rezerve u pogledu ratifikacije, ili je deponovalo svoje instrumente za ratifikaciju ili pristupanje, ovaj Sporazum stupa na snagu jedan mesec pošto navedena država deponuje svoj instrument za retifikaciju ili pristupanje, a Aneksi se primenjuju na dotičnu državu ili istog datuma, ukoliko su do tog datuma stupili na snagu, ili, ukoliko nisu stupili na snagu do tog datuma, na dan kada počinje njihova primena shodno odredbama stava 1 ovog Člana.

Član 8

Svaka Ugovorna strana može da se povuče iz ovog Sporazuma notifikovanjem Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Povlačenje stupa na snagu po isteku od dvanaest meseci od datuma prijema notifikacije o povlačenju od strane Generalnog sekretara.

Član 9

Ovaj Sporazum prestaje da važi ako, po njegovom stupanju na snagu, broj Ugovornih strana padne ispod pet tokom dvanaest uzastopnih meseci.

U slučaju zaključivanja svetskog sporazuma za uređivanje transporta opasnih tereta, svaka odredba ovog Sporazuma koja je u suprotnosti sa bilo kojom odredbom takvog svetskog sporazuma automatski prestaje da se primenjuje u odnosima između Strana potpisnica ovog Sporazuma koje postanu strane potpisnice svetskog sporazuma od dana kada drugonavedeni sporazum stupi na snagu, i automatski se zamenjuju odgovarajućom odredbom navedenog svetskog sporazuma.

Član 10

Svaka država može, u vreme potpisivanja ovog Sporazuma bez rezerve u pogledu ratifikacije ili deponovanja instrumenata ratifikacije ili u bilo kom trenutku posle toga, izjaviti notifikacijom adresiranom na Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da ovaj Sporazum proširuje na sve ili pojedine teritorije za čije je međunarodne odnose ona odgovorna. Ovaj Sporazum i njegovi Aneksi proširuju se na teritoriju ili teritorije navedene u notifikaciji jedan mesec pošto je Generalni sekretar primio notifikaciju.

Svaka država koja se deklarisala u vezi sa stavom 1 ovog Člana proširujući važenje ovog Sporazuma na bilo koju teritoriju za čije je međunarodne odnose ona odgovorna može se povući iz ovog Sporazuma odvojeno od navedene teritorije shodno odredbama Člana 8.

Član 11

Svaki spor između dve ili više Ugovornih strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešava se, ukoliko je moguće, dogovorom između tih strana.

Svaki spor koji se ne reši dogovorom biće predat na arbitražu, ukoliko jedan od strana u sporu to zahteva, i predmet će biti upućen jednom ili nekolicini arbitara koje odaberu Strane u sporu. U slučaju da u roku od tri meseca od dana zahteva za arbitražom Strane u sporu ne postignu dogovor oko izbora arbitra ili arbitara, bilo koja od Strana može zatražiti od Generalnog sekretara Ujednjenih nacija da nominuje jednog arbitra kome će arbitraža biti poverena za donošenje odluke.

Odluka arbitra ili arbitara, koji su imenovani shodno stavu 2 ovog Člana je obavezujuća za Ugovorne strane u sporu.

Član 12

Svaka Ugovorna strana može, u vreme potpisivanja, ratifikovanja ili pristupanja ovom Sporazumu, izjaviti da sebe ne smatra obaveznom po Članu 11. Druge Ugovorne strane se ne smatraju obaveznim po članu 11 u slučaju svake Ugovorne strane koja je pristupila Sporazumu sa ovakvom rezervom.

Svaka Ugovorna strana koja je pristupila Sporazumu sa rezervom navedenom u stavu 1 ovog Člana može u svako doba povući takvu rezervu notifikovanjem Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Član 13

Pošto je ovaj Sporazum bude na snazi tri godine, svaka Ugovorna strana može, notifikacijom upućenom Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, zahtevati sazivanje konferencije u svrhu revizije teksta Sporazuma. Generalni sekretar obaveštava sve Ugovorne strane o takvom zahtevu i saziva konferenciju za revizuju, ukoliko u roku od četiri meseca od dana kada prime obaveštenje od Generalnog sekretara, najmanje jedna četvrtina Ugovornih strana obavesti Generalnog sekretara da su saglasne sa tim zahtevom.

Ukoliko se sazove konferencija u skladu sa stavom 1 ovog Člana, Generalni sekretar obaveštava sve Ugovorne strane i poziva ih da podnesu u roku od tri meseca predloge koje žele da se razmatraju na Konferenciji. Generalni sekretar dostavlja svim Ugovornim stranama okvirni dnevni red konferencije, zajedno sa tekstovima takvih predloga, najkasnije tri meseca pre datuma predviđenog za početak konferencije.

Generalni sekretar poziva na svaku konferenciju koja se saziva shodno ovom Članu sve države navedene u Članu 6, stav 1, i države koje su postale Ugovorne strane shodno Članu 6, stav 2.

Član 14

Nezavisno od postupka revizije izloženom u Članu 13, svaka Ugovorna strana može predložiti jednu ili više izmena i dopuna Aneksa ovog Sporazuma. U tom cilju ona dostavlja tekst takve izmene ili dopune Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar može takođe predložiti izmene i dopune Aneksa ovog Sporazuma kako bi se obezbedila usklađenost između ovih Aneksa i drugih međunarodnih sporazuma koji se odnose na transport opasnih tereta.

Generalni sekretar dostavlja svaki predlog iz stava 1 ovog Člana svim Ugovornim stranama i obaveštava o tome druge države naveden u Članu 6, stav 1.

Svaka predložena izmena i dopuna Aneksa smatra se prihvaćenom izuzev ako, u roku od tri meseca od dana kada ih Generalni sekretar dostavi, najmanje jedna trećina Ugovornih strana, ili njih pet ako jedna trećina prelazi tu cifru, uputi Generalnom sekretaru napismeno svoju notifikaciju o svojim primedbama na predložene izmene i dopune. Ako se izmena i dopuna smatra prihvaćenom, ona stupa na snagu za sve Ugovorne strane, po isteku perioda od naredna tri meseca, izuzev u sledećim slučajevima:

U slučajevima kada su slične izmene sačinjene ili postoji verovatnoća da budu sačinjene u drugim međunarodnim sporazumima navedenim u stavu 1 ovog Člana, izmena i dopuna stupa na snagu po isteku perioda o kome odlučuje Generalni sekretar na način da dozvoli, gde god je moguće, istovremeno stupanje na snagu izmena i dopuna i onih izmena i dopuna koje su sačinjene, ili postoji verovatnoća da budu sačinjene u drugim sporazumima; međutim, taj period, ne sme biti kraći od jednog meseca;

Ugovorna strana koja predlaže izmenu i dopunu može navesti tačno u svom predlogu, u svrhu stupanja ove izmene i dopune na snagu, ako se prihvati, period duži od tri meseca.

Generalni sekretar notifikuje, u što kraćem mogućem roku, sve Ugovorne strane i sve države spomenute u članu 6, stav 1, o svakoj primedbi koju eventualno primi od Ugovornih strana na predložene izmene i dopune.

Ukoliko se predložena izmena i dopuna Aneksa ne smatra prihvaćenom, nego ako najmanje jedna Ugovorna strana izuzev ugovorne strane koja je predložila izmenu i dopunu dostavi Generalnom sekretaru napismeno notifikaciju o svojoj saglasnosti na predlog, Generalni sekretar saziva sastanak svih Ugovornih strana i svih država navedenih u Članu 6, stav 1, u roku od tri meseca po isteku perioda od tri meseca u okviru kog, shodno stavu 3 ovog Člana, notifikacija o primedbi na izmene i dopune se mora dostaviti. Generalni sekretar može pozvati na ovaj sastanak i predstavnike:

međuvladinih organizacija koje se bave oblašću transporta;

međunarodnih nevladinih organizacija čije aktivnosti su u direktnoj vezi sa transportom opasnih tereta na teritorijama Ugovornih strana.

6. Svaka izmena i dopuna koju usvoji više od polovine ukupnog broja Ugovornih strana na sastanku koji se saziva shodno stavu 5 ovog Člana stupa na snagu za sve Ugovorne strane u skladu sa procedurom sa kojom se na tom sastanku saglasi većina prisutnih Ugovornih strana.

Član 15

Pored notifikacija navedenih u Članu 13 i 14, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija notifikuje države iz Člana 6, stav 1, i države koje su postale Ugovorne strane shodno Članu 6, stav 2, o

potpisivanju, ratifikaciji i pristupanju u skladu sa članom 6;

datumima stupanja na snagu ovog Sporazuma i njegovih Aneksa shodno Članu 7;

Povlačenje shodno Članu 8;

Raskid Sporazuma shodno Članu 9;

Primljene notifikacije i povlačenje shodno Članu 10;

Primljene izjave i notifikacije shodno Članu 12, stavovi 1 i 2;

Prihvatanje i datum stupanja na snagu izmena i dopuna shodno Članu 14, stavovi 3 i 6.

Član 16

Protokol potpisivanja ovog Sporazuma ima istu važnost, pravnu snagu i dužinu trajanja kao i sam Sporazum, čijim se sastavnim delom smatra.

Nikakve rezerve prema ovom Sporazumu, izuzev onih navedenih u Protokolu o potpisivanju i onih shodno Članu 12, nisu dozvoljene.

Član 17

Posle 15.12.1957. godine original ovog Sporazuma biće deponovan kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji će poslati njegove identične overene kopije svakoj od država navedenih u Članu 6, stav 1.

KAO POTVRDU TOGA dole potpisani, sa potpunim ovlašćenjem, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 30.09.1957. godine u jednom primerku na engleskom i francuskom jeziku tekst samog sporazuma, a na francuskom jeziku tekst Aneksa, a svaki tekst samog Sporazuma je podjednako autentičan. Od Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija se traži da pripremi ovlašćeni prevod Aneksa na engleski jezik i da ih priloži originalnim overenim primercima navedenim u Članu 17.

PROTOKOL O POTPISIVANjU

PROTOKOL O POTPISIVANjU

EVROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU OPASNIH TERETA (ADR)

Pristupajući potpisivanju Evropskog Sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnih tereta (ADR) dole potpisani, sa potpunim ovlašćenjem,

1. SMATRAJUĆI DA su uslovi kojima je regulisan transport opasnih tereta u pomorskom saobraćaju ka Ujedinjenom Kraljevstvu i iz Ujedinjenog Kraljevstva u osnovi različiti od uslova u Aneksu A Sporazuma ADR i da je nemoguće uskladiti ih tako da budu usaglašeni sa potonjim u bliskoj budućnosti;

IMAJUĆI U VIDU da od strane Ujedinjenog kraljevstva postoji najava da podnesu izmene i dopune na spomenuti Aneks A poseban dodatak koji sadrži specijalne uslove za drumski i pomorski transport opasnih tereta između Kontinenta i Ujedinjenog Kraljevstva;

SAGLASILI SU SE DA se do stupanja na snagu ovog specijalnog dodatka, opasni tereti transportuju prema odredbama Aneksa A ADR, a takođe i prema uslovima Ujedinjenog Kraljevstva za transport opasnih tereta pomorskim putem;

2. PRIMEĆUJU izjavu predstavnika Francuske u smislu da Vlada Republike Francuske zadržava pravo da i pored odredbi Člana 4 stava 2, odbije da dozvoli vozilima koja su u upotrebi na teritoriji druge Ugovorne strane, kad god da su uvedena u upotrebu, da se koriste za transport opasnih tereta na teritoriji Francuske izuzev ako su ta vozila usaglašena sa uslovima za takav transport u Aneksu B, ili sa uslovima za transport tereta koji su u pitanju regulisanim francuskim propisima koji uređuju transport opasnih tereta u drumskom saobraćaju;

3. PREPORUČUJU da, pre podnošenja shodno Članu 14, stav 1 ili Članu 13, stav 2, o predloženim izmenama i dopunama ovom Sporazumu ili njegovim Aneksima bude održana rasprava na sastancima eksperata Ugovornih strana i, po potrebi, drugih država navedenih u Članu 6, stav 1 Sporazuma i međunarodnih organizacija navedenih u Članu 14, stav 5 Sporazuma.

SADRŽAJ Strana EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU OPASNIH TERETA (ADR) VI PROTOKOL O POTPISIVANjU XII Aneks A Opšte odredbe i odredbe koje se odnose na opasne materije i predmete 1 Deo 1 Opšte odredbe 2 Poglavlje 1.1 Područje važnosti i primena 2 1.1.1 Struktura 2 1.1.2 Područje važnosti 2 1.1.3 Izuzeća 4 1.1.4 Primenjivost drugih propisa 8 Poglavlje 1.2 Definicije pojmova i merne jedinice 10 1.2.1 Definicije pojmova 10 1.2.2 Merne jedinice 25 Poglavlje 1.3 Obuka lica koja učestvuju u transportu opasnog tereta 27 1.3.1 Područje primene 27 1.3.2 Vrste obuke 27 1.3.3 Dokumentacija 27 Poglavlje 1.4 Bezbednosne obaveze učesnika 28 1.4.1 Opšte mere bezbednosti 28 1.4.2 Obaveze glavnih učesnika 28 1.4.3 Obaveze drugih učesnika 29 Poglavlje 1.5 Odstupanja 32 1.5.1 Privremena odstupanja 32 1.5.2 (Rezervisano) 32 Poglavlje 1.6 Prelazne odredbe 33 1.6.1 Opšte odredbe 33 1.6.2 Posude za Klasu 2 34 1.6.3 Fiksirane cisterne (vozila cisterne), prenosive cisterne i baterijska vozila 34 1.6.4 Kontejner cisterne, prenosive cisterne i MEGC 36 1.6.5 Vozila 38 1.6.6 Klasa 7 39 Poglavlje 1.7 Opšti propisi za klasu 7 40 1.7.1 Opšte odredbe 40 1.7.2 Program zaštite od zračenja 40 1.7.3 Obezbeđivanje kvaliteta 41 1.7.4 Poseban sporazum 41 1.7.5 Radioaktivne materije sa drugim opasnim osobinama 41 1.7.6 Neusaglašenosti (nedostaci) 41 Poglavlje 1.8 Mere kontrole i druge podsticajne mere za primenu bezbednosnih propisa 43 1.8.1 Administrativne kontrole opasnog tereta 43 1.8.2 Uzajamna administrativna pomoć 43 1.8.3 Savetnik za bezbednost 43 1.8.4 Spisak nadležnih organa i tela imenovanih od strane državnih organa 48 1.8.5 Prijava vanrednog događaja sa opasnim teretom 48 Poglavlje 1.9 Ograničenja u transportu od strane nadležnog organa 54 1.9.5 Ograničenja za tunele 54 Poglavlje 1.10 Sigurnosne odredbe 58 1.10.1 Opšte odredbe 58 1.10.2 Sigurnosna obuka 58 1.10.3 Odredbe koje se odnose na terete sa visokom potencijalnom opasnošću 58 Deo 2 Klasifikacija 61 Poglavlje 2.1 Opšte odredbe 62 2.1.1 Uvod 62 2.1.2 Principi klasifikacije 63 2.1.3 Klasifikacija materija koje nisu poimenično navedene u Tabeli A deo 3.2, uključujući rastvore i smeše (kao što su preparati, smeše i otpaci) 63 2.1.4 Klasifikacija uzoraka 67 Poglavlje 2.2 Posebne odredbe za pojedina klase 69 2.2.1 Klasa 1: Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama 69 2.2.2 Klasa 2: Gasovi 93 2.2.3 Klasa 3 Zapaljive tečne materije 100 2.2.41 Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoraspadajuće materije i desenzitizovane eksplozivne materije 105 2.2.42 Klasa 4.2: Samozapaljive materije 116 2.2.43 Klasa 4.3: Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove 120 2.2.51 Klasa 5.1: Oksidirajuće materije 124 2.2.52 Klasa 5.2: Organski peroksidi 128 2.2.61 Klasa 6.1: Otrovne materije 142 2.2.62 Klasa 6.2: Zarazne materije 155 2.2.7 Klasa 7: Radioaktivne materije 161 2.2.8 Klasa 8: Nagrizajuće materije 186 2.2.9 Klasa 9: Razne opasne materije i predmeti 193 Poglavlje 2.3 Postupci ispitivanja 198 2.3.0 Opšte odredbe 198 2.3.1 Ispitivanje na iznojavanje za eksplozivne materije tipa A 198 2.3.2 Ispitivanje u vezi sa nitriranim smešama celuloze klase 4.1 199 2.3.3 Ispitivanja zapaljivih tečnih materija klase 3, 6.1 i 8 200 2.3.4 Ispitivanje za utvrđivanje protočnosti (fluidnosti) 202 2.3.5 Ispitivanja za utvrđivanje ekotoksičnosti, postojanosti i bioakumulacije materija u vodi za svrstavanje u klasu 9 204 2.3.6 Klasifikacija organometalnih materija u klase 4.2. i 4.3 206 Deo 3 Spisak opasnih tereta, posebne odredbe kao i izuzeća u vezi sa transportom opasnog tereta pakovanih u ograničenim količinama 208 Poglavlje 3.1 Opšte odredbe 209 3.1.1 Uvod 209 3.1.2 Zvanični naziv za transport 209 Poglavlje 3.2 Spisak opasnih tereta 212 3.2.1 Tabela A: Spisak opasnih tereta po numeričkom redosledu 218 3.2.2 Tabela B: Spisak opasnih materija i predmeta ADR po azbučnom redosledu 444 Poglavlje 3.3 Posebne odredbe koje važe za određene predmete ili materije 511 Poglavlje 3.4 Izuzeća u vezi sa transportom opasnog tereta pakovanog u ograničenim količinama 534 3.4.1 Opšte odredbe 534 3.4.6 Tabela 535 Deo 4 Odredbe za upotrebu ambalaže i cisterni 540 Poglavlje 4.1 Upotreba ambalaže, IBC ambalaže i velike ambalaže 538 4.1.1 Opšte odredbe za pakovanje opasnog tereta u ambalažu, IBC ambalažu i veliku ambalažu 538 4.1.2 Dodatne opšte odredbe za upotrebu IBC ambalaže 574 4.1.3 Opšti odredbe koji se odnose na uputstva za pakovanje 575 4.1.4 Spisak uputstava za pakovanje 581 4.1.5 Posebne odredbe za pakovanje tereta Klase 1 657 4.1.6 Posebne odredbe za pakovanje tereta Klase 2 i tereta drugih klasa, koje su svrstane u uputstvo za pakovanje P200 658 4.1.7 Posebne odredbe za pakovanje organskih peroksida Klase 5.2 i samoreagujućih materija Klase 4.1 661 4.1.8 Posebne odredbe za pakovanje zaraznih materija Klase 6.2 662 4.1.9 Posebne odredbe za pakovanje materija Klase 7 663 4.1.10 Posebne odredbe za zajedničko pakovanje 664 Poglavlje 4.2 Upotreba prenosivih cisterni i višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) 669 4.2.1 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport materija Klase 1 i Klasa 3 do 9 669 4.2.2 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport neohlađenih tečnih gasova 673 4.2.3 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport duboko ohlađenih tečnih gasova 674 4.2.4 Opšte odredbe za upotrebu višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) 675 4.2.5 Uputstva i posebne odredbe za prenosive cisterne 676 Poglavlje 4.3 Upotreba fiksiranih cisterni (vozila cisterni), demontažnih cisterni, kontener cisterni i zamenljivih cisterni, čija su tela izrađena od metalnih materijala, kao i baterijskih vozila i višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) 690 4.3.1 Područje primene 690 4.3.2 Odredbe koji važe za sve klase 690 4.3.3 Posebne odredbe za Klasu 2 693 4.3.4 Posebne odredbe za Klase 3 do 9 704 4.3.5 Posebne odredbe 712 Poglavlje 4.4 Upotreba fiksiranih cisterni (vozila cisterni), demontažnih cisterni, kontener cisterni, uključujući zamenljive cisterne, čija su tela izrađena od ojačanih plastičnih vlakana 714 4.4.1 Opšte odredbe 714 4.4.2 Upotreba 714 Poglavlje 4.5 Upotreba i način rada vakuum cisterni za otpatke 715 4.5.1 Upotreba 715 4.5.2 Način rada 715 Deo 5 Procedure za otpremu 719 Poglavlje 5.1 Opšte odredbe 717 5.1.1 Oblast primene i opšte odredbe 717 5.1.2 Upotreba sabirne ambalaže 717 5.1.3 Neočišćena prazna ambalaža (uključujući IBC ambalažu i veliku ambalažu), prazne cisterne, prazna vozila i prazne kontejnere za teret u rasutom stanju 717 5.1.4 Zajedničko pakovanje 718 5.1.5 Opšte odredbe za Klasu 7 718 Poglavlje 5.2 Obeležavanje i olistavanje 723 5.2.1 Obeležavanje komada za otpremu 723 5.2.2 Olistavanje komada za otpremu 726 Poglavlje 5.3 Stavljanje velikih listica (plakata) kao i obeležavanje kontejnera, MEGC, kontejner cisterni, prenosivih cisterni i vozila 734 5.3.1 Stavljanje velikih listica (plakata) 734 5.3.2 Table narandzaste boje 736 5.3.3 Obeležja za materije koje se transportuju u zagrejanom stanju 742 Poglavlje 5.4 Dokumentacija 743 5.4.1 Transportni dokument za transport opasnog tereta i informacije u vezi s tim 743 5.4.2 Sertifikat o pakovanju kontejnera 749 5.4.3 Pisana uputstva 750 5.4.4 Primer formulara za multimodalni transport opasnog tereta 753 Poglavlje 5.5 Posebne odredbe 755 5.5.1 (Brisano) 755 5.5.2 Posebne odredbe za gazirana vozila, kontejnere i cisterne 755 Deo 6 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže, IBC ambalaže, velike ambalaže, cisterni i kontejnera za rasuti teret 759 Poglavlje 6.1 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže 757 6.1.1. Opšte odredbe 757 6.1.2 Kodovi za obeležavanje tipa ambalaže 757 6.1.3 Obeležavanje 759 6.1.4 Zahtevi za ambalažu 763 6.1.5 Zahtevi za ispitivanje ambalaže 773 6.1.6 Standardne tečnosti za dokazivanje hemijske podnošljivosti ambalaže, uključujući IBC ambalažu, od polietilena, u skladu sa stavom 6.1.5.2.6 odnosno 6.5.6.3.5 781 Poglavlje 6.2 Zahtevi za izradu i ispitivanje posuda pod pritiskom, aerosolnih raspršivača i malih gasnih posuda (gasnih patrona) 783 6.2.1 Opšti zahtevi 783 6.2.2 Posude pod pritiskom projektovane, konstruisane i ispitane u skladu sa standardima 793 6.2.3 Zahtevi za posude pod pritiskom koje nisu projektovane, izrađene i ispitane u skladu sa standardima 797 6.2.4 Opšti zahtevi za aerosolne raspršivače i male gasne posude (gasne patrone) 800 6.2.5 Zahtevi za posude UN pod pritiskom 803 Poglavlje 6.3 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže za materije Klase 6.2 817 6.3.1 Opšte odredbe 817 6.3.2 Zahtevi za ispitivanja ambalaže 817 6.3.3 Izveštaj o ispitivanju 820 Poglavlje 6.4 Zahtevi za izradu, ispitivanje i odbrenje za komade za otpremu i materije Klase 7 821 6.4.1 (Rezervisano) 821 6.4.2 Opšti zahtevi 821 6.4.3 (Rezervisano) 821 6.4.4 Zahtevi za izuzete komade za otpremu 821 6.4.5 Zahtevi za industrijske komade za otpremu 821 6.4.6 Zahtevi za komade za otpremu koji sadrže uranijumheksafluorid 823 6.4.7 Zahtevi za komade za otpremu tipa A 823 6.4.8 Zahtevi za komade za otpremu tipa B(U) 824 6.4.9 Zahtevi za komade za otpremu tipa B(M) 826 6.4.10 Zahtevi za komade za otpremu tipa C 826 6.4.11 Zahtevi za komade za otpremu koji sadrže fisione materije 827 6.4.12 Metode ispitivanja i postupci dokazivanja 829 6.4.13 Ispitivanje celovitosti zaptivenog omotača i zaštite od zračenja i procena kritične bezbednosti 830 6.4.14 Udarna osnova za ispitivanja na pad 830 6.4.15 Ispitivanja u cilju dokazivanja otpornosti u normalnim uslovima transporta 830 6.4.16 Dodatna ispitivanja za komade za otpremu tipa A za tečne materije i gasove 831 6.4.17 Ispitivanja u cilju dokazivanja otpornosti u slučaju vanrednog događaja u toku transporta 831 6.4.18 Pojačano ispitivanje potapanjem u vodu za komade za otpremu tipa B(U) i tipa B(M) sa sadržajem većim od 105 A2 i za komade za otpremu tipa CPojačano ispitivanje potapanjem u vodu: ispitni uzorak mora biti potopljen u vodu u trajanju od najmanje jednog sata u dubini od najmanje 200 m. Za obezbeđenje ovog uslova usvaja se, u svrhu dokaza, spoljni nadpritisak od najmanje 2 MPa. 833 6.4.19 Ispitivanje na prodiranje vode za komade za otpremu sa fisionim materijama 833 6.4.20 Ispitivanja za komade za otpremu tipa C 833 6.4.21 Ispitivanja za ambalažu koja je projektovana za najmanje 0,1 kg uranijumheksafluorida 833 6.4.22 Odobrenje za tip konstrukcije komada za otpremu i materije 834 6.4.23 Zahtev i odobrenje za transport radioaktivnih materija 835 Poglavlje 6.5 Zahtevi za izradu i ispitivanje IBC ambalaže 842 6.5.1 Opšti zahtevi 842 6.5.2 Obeležavanje 844 6.5.3 Zahtevi za izradu 846 6.5.4 Ispitivanja, odobrenje za tip konstrukcije i pregled 847 6.5.5 Posebni zahtevi za IBC 848 6.5.6 Zahtevi za ispitivanje 855 Poglavlje 6.6 Zahtevi za izradu i ispitivanje velike ambalaže 865 6.6.1 Opšti zahtevi 865 6.6.2 Kod za označavanje tipa konstrukcije velike ambalaže 865 6.6.3 Obeležavanje 865 6.6.4 Posebni zahtevi za veliku ambalažu 866 6.6.5 Zahtevi za ispitivanje 868 Poglavlje 6.7 Propisi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje prenosivih cisterni i UN-višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) 873 6.7.1 Oblast primene i opšti zahtevi 873 6.7.2 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje prenosivih cisterni za transport materija klase 1 i klasa 3 do 9 873 6.7.3 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje prenosivih cisterni za transport neohlađenih tečnih gasova 889 6.7.4 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i i ispitivanje prenosivih cisterni za transport duboko ohlađenih tečnih gasova 901 6.7.5 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje UN-višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) predviđenih za transport neohlađenih gasova 912 Poglavlje 6.8 Propisi za izradu, opremanje, odobrenje tipa, kontrolisanje i ispitivanje i obeležavanje fiksiranih cisterni (vozila cisterne), demontažnih cisterni, kontener-cisterni i zamenljivih cisterni, čija su tela proizvedena od metalnih materijala, kao i baterijskih vozila i višekomponentnih gasnih kontenera (MEGC) 919 6.8.1 Oblast primene 919 6.8.2 Zahtevi koji važe za sve klase 919 6.8.3 Posebni zahtevi za Klasu 2 935 6.8.4 Posebni zahtevi 943 6.8.5 Zahtevi za materijale i izradu fiksiranih zavarenih cisterni prenosivih zavarenih cisterni i zavarenih tela kontener-cisterni za koje je propisan ispitni pritisak od najmanje 1 MPa (10 bar), kao i fiksiranih zavarenih cisterni, prenosivih zavarenih cisterni i zavarenih tela kontener-cisterni za transport duboko ohlađenih tečnih gasova klase 2 948 Poglavlje 6.9 Zahtevi za projektovanje, izradu, opremanje, odobrenje tipa, ispitivanje i obeležavanje fiksiranih cisterni (vozila cisterni), demontažnih cisterni, kontejner cisterni i zamenljivih cisterni, od ojačanih plastičnih vlakana (OPV) 953 6.9.1 Opšti zahtevi 953 6.9.2 Konstrukcija 953 6.9.3 Delovi opreme 956 6.9.4 Ispitivanje i odobrenje tipa 956 6.9.5 Kontrole 958 6.9.6 Obeležavanje 958 Poglavlje 6.10 Zahtevi za izradu, opremanje, odobrenje tipa, kontrolisanje i obeležavanje cisterni za otpatke koje funkcionišu na principu vakuuma 960 6.10.1 Opšti zahtevi 960 6.10.2 Izrada 960 6.10.3 Oprema 960 6.10.4 Kontrolisanja 962 Poglavlje 6.11 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje kontenera za rasuti teret 963 6.11.1 Definicije pojmova 963 6.11.2 Oblast primene i opšti zahtevi 963 6.11.3 Zahtevi za projektovanje, izradu, kontrolisanje i ispitivanje kontenera koji odgovaraju CSC i koji se koriste kao konteneri za rasuti teret 963 6.11.4 Zahtevi za projektovanje, izradu i odobrenje za kontenere za rasuti teret koji nisu konteneri u skladu sa CSC 964 Deo 7 Odredbe koje se odnose na uslove transporta, utovara, istovara i rukovanja 966 Poglavlje 7.1 Opšte odredbe 967 Poglavlje 7.2 Odredbe koje se odnose na transport komada za otpremu 968 Poglavlje 7.3 Odredbe koje se odnose na transport u rasutom stanju 971 7.3.1 Opšte odredbe 971 7.3.2 Dodatne odredbe za transport u rasutom stanju uz primenu pododeljka 7.3.1.1 a) 972 7.3.3 Posebne odredbe za transport u rasutom stanju uz primenu odredbi 7.3.1.1 b) 974 Poglavlje 7.4 Odredbe koje se odnose na transport u cisternama 976 Poglavlje 7.5 Odredbe koje se odnose na utovar, istovar i rukovanje 977 7.5.1 Opšte odredbe 977 7.5.2 Zabrane zajedničkog tovarenja 977 7.5.3 (Rezervisano) 979 7.5.4 Mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje 979 7.5.5 Ograničenje količine za transport 979 7.5.6 (Rezervisano) 981 7.5.7 Rukovanje i smeštanje (skladištenje) 981 7.5.8 Čišćenje posle istovara 991 7.5.9 Zabrana pušenja 981 7.5.10 Mere predostrožnosti od elektrostatičkog naboja 981 7.5.11 Dodatne odredbe za određene klase ili terete 981 Aneks B Odredbe o transportnoj opremi i transportnim operacijama 989 Deo 8 Zahtevi za posadu vozila, opremu, operacije i dokumentaciju 990 Poglavlje 8.1 Opšti zahtevi za transportne jedinice i njihovu opremu 991 8.1.1 Transportne jedinice 991 8.1.2 Dokumenta koja treba da se nalaze u transportnoj jedinici 991 8.1.3 Postavljanje velikih listica opasnosti (plakata) i obeležavanje 991 8.1.4 Protiv-požarna oprema 991 8.1.5 Razna oprema 992 Pogavlje 8.2 Zahtevi za obuku članova posade vozila 994 8.2.1 Opšti zahtevi za obuku vozača 994 8.2.2. Posebni zahtevi za obuku vozača 994 8.2.3 Obuka ostalih lica izuzev vozača koji poseduju Sertifikat u skladu sa 8.2.1, koja učestvuju u operacijama drumskog transporta opasnog tereta 1000 Poglavlje 8.3 Razni zahtevi koje treba da ispuni posada vozila 1001 8.3.1 Putnici 1001 8.3.2 Protiv-požarni aparati 1001 8.3.3 Zabrana otvaranja komada za otpremu 1001 8.3.4 Prenosivi uređaji za osvetljavanje 1001 8.3.5 Zabrana pušenja 1001 8.3.6 Rad motora u toku utovara ili istovara 1001 8.3.7 Upotreba parkirne kočnice 1001 Poglavlje 8.4 Zahtevi za nadzor vozila 1002 Poglavlje 8.5 Dodatni zahtevi za posebne klase ili materije 1003 Poglavlje 8.6 Ograničenja za prolazak vozila kojima se transportuju opasne materije kroz tunele u okviru putne mreže 1007 8.6.1 Opšte odredbe 1007 6.6.2 Saobraćajni znakovi ili signalizacija kojom se regulišu prolasci vozila natovareni opasnim teretom 1007 8.6.3 Kodovi ograničenja prolaska kroz tunele 1007 8.6.4 Ograničenja prolaska kroz tunele za transportne jedinice natovarene opasnim teretom 1007 Deo 9 Zahtevi za konstrukciju i odobrenje vozila 1009 Poglavlje 9.1 Oblast primene, definicije i zahtevi za odobrenje vozila 1010 9.1.1 Oblast primene i definicije 1010 9.1.2 Odobrenje EX/II, EX/III, FL, OX i AT vozila 1011 9.1.3 Sertifikat o odobrenju vozila 1011 Poglavlje 9.2 Zahtevi za konstrukciju vozila 1015 9.2.2 Električna oprema 1016 9.2.3 Oprema za kočenje 1017 9.2.4 Prevencija rizika od izbijanja požara 1018 9.2.5 Uređaji za ograničavanje brzine 1018 9.2.6 Uređaji za spajanje priključnih vozila 1018 Poglavlje 9.3 Dodatni zahtevi za kompletna ili kompletirana EX/II ili EX/III vozila namenjena za prevoz eksplozivnih materija i predmeta (klasa 1) u ambalaži 1025 9.3.1 Materijali koji se koriste za izradu karoserije vozila 1025 9.3.2 Pomoćni uređaji za grejanje 1025 9.3.3 EX/II vozila 1025 9.3.4 EX/III vozila 1025 9.3.5 Tovarni prostor i motor 1025 9.3.6 Tovarni prostor i izduvni sistem 1025 9.3.7 Električna oprema 1026 Poglavlje 9.4 Dodatni zahtevi koji se odnose na konstrukciju karoserije kompletnih ili kompletiranih vozila namenjenih za prevoz opasnih tereta u ambalaži (različitih od EX/II i EX/III vozila) 1027 Poglavlje 9.5 Dodatni zahtevi koji se odnose na konstrukciju karoserija kompletnih ili kompletiranih vozila namenjenih za prevoz čvrstih opasnih materija u rasutom stanju 1028 Poglavlje 9.6 Dodatni zahtevi koji se odnose na kompletna ili kompletirana vozila namenjena za prevoz temperaturski kontrolisanih materija 1029 Poglavlje 9.7 Dodatni zahtevi koji se odnose na fiksirane tankove (vozila cisterne), vozila-baterije i kompletna ili kompletirana vozila namenjena za prevoz opasnih tereta u demontažnim tankovima kapaciteta iznad 1 m3 ili u tank-kontejnerima, prenosivim tankovima ili višekomponentnim gasnim kontejnerima kapaciteta iznad 3 M3 (EX/III, FL, OX i AT vozila) 1030 9.7.1 Opšte odredbe 1030 9.7.2 Zahtevi koji se odnose na tankove 1030 9.7.3 Elementi za pričvršćivanje 1030 9.7.4 Uzemljenje FL vozila 1030 9.7.5 Stabilnost vozila-cisterni 1030 9.7.6 Zaštita zadnje strane vozila 1031 9.7.7 Pomoćni sistemi za grejanje 1031 9.7.8 Električna oprema 1031

Ostavite komentar