Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

ECE/TRANS/190

EKONOMSKA KOMISIJA ZA EVROPU

Odbor za kopneni transport

Evropski sporazum

o međunarodnom transportu

opasnog tereta na unutrašnjim

plovnim putevima (ADN)

Završni akt diplomatske konferencije

Rezolucija o nastavku konferencije

Sporazum usvojen 25. maja 2000 godine

Propisi u aneksima, revidirani od 1 januara 2007. godine

UJEDINjENE NACIJE

Njujork i Ženeva, 2006. godine

BELEŠKA:

Odrednice upotrebljene i materijal predstavljen u ovoj publikaciji ne podrazumevaju izražavanje posebnog mišljenja, naprotiv, od strane Sekretarijata Ujedinjenih nacija, u smislu pravnog statusa bilo koje države, teritorije, grada ili područja, ili njihovih nadležnih organa, ili u smislu razgraničavanja njihovih granica.

ECE/TRANS/190

Copyright© United Nations, 2006

Sva prava zadržana.

Nijedan deo ove publikacije ne sme se, u svrhu prodaje, reprodukovati,

pohraniti u sistemu iz kog se može povratiti ili preneti u bilo kakvom obliku

ili bilo kojim sredstvom, elektronskim, elektrostatičkim, posredstvom magnetne trake, mehaničkim, fotokopiranjem ili na drugi način, bez prethodno napismeno pribavljenog odobrenja od Ujedinjenih nacija.

UNITED NATIONS PUBLICATON Sales No. E.06.VIII.2 ISBN 92-1-139118-0(komplet u dva toma)ISBN 92-1-139116-4

Tom I i II se ne prodaju odvojeno.

PREDGOVOR

Evropski Sporazum koji se odnosi na Međunarodni transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) usvojen je 25.05.2000. godine od strane Diplomatske Konferencije održane u Ženevi od 22. do 26.05.2000. g. pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). ADN su zajednički izradile UNECE i CCNR.

Sam Sporazum i propisi u aneksima u originalnoj verziji, koji čine integralni deo Sporazuma, kao i Završni akt Konferencije i Rezolucija koju je Konferencija usvojila, objavljeni su 2001. godine pod oznakom ESE/TRANS/150.

Završni akt su potpisali 26.05.2000. god. akreditovani predstavnici sledećih petnaest država: Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Češke republike, Francuske, Nemačke, Mađarske, Italije, Holandije, Poljske, Rumunije, Ruske federacije, Slovačke i Švajcarske.

Sporazum je bio otvoren za potpisivanje od 26.05.2000. god. do 31.05.2001. god. Potpisali su ga (podložno prihvatanju, odobrenju ili ratifikaciji) sledeće države: Bugarska, Hrvatska, Češka republika, Francuska, Nemačka, Italija, Luksemburg, Holandija, Republika Moldavija i Slovačka.

Države koje nisu potpisale Sporazum, mogu mu pristupiti. Sporazum stupa na snagu jedan mesec od datuma kada broj Država koje ga definitivno potpišu, ili deponuju instrumente ratifikacije, prihvatanja, odobravanja, ili pristupanja, dostigne ukupno sedam.

Holandija je deponovala instrumente prihvatanja 30.04.2003. godine, Bugarska je deponovala instrumente ratifikacije 07.03.2006. godine. Ruska federacija, Mađarska i Austrija pristupile su Sporazumu ADN 10. 10.2002. godine, 04.05.2004. g. i 09.11.2004. godine.

Propisi u Aneksima sadrže odredbe o opasnim materijama i predmetima, odredbe o njihovom transportu u pakovanjima ili u vidu rasutog tereta brodovima u vodnom saobraćaju ili tankerima, kao i odredbe o gradnji i operacijama takvih brodova. Ove odredbe takođe pokrivaju zahteve i procedure tehničkih pregleda, pitanja sertifikata o odobrenju, priznavanje klasifikacionih društava, nadzor, kao i obučavanje i ispite za stručna lica.

Propisi u Aneksima, u svojoj originalnoj verziji, treba da se primene dvanaest meseci po stupanju na snagu Sporazuma (član. 11). Međutim, u smislu kašnjenja stupanja na snagu koje nastaje zbog procesa ratifikacije i pristupanja, Rezolucija koju je usvojila Konferencija nalaže da se propisi u Aneksima ažururaju redovno na Zajedničkom skupu eksperata pre stupanja na snagu Sporazuma. Rezolucijom se preporučuje da Države zainteresovane da postanu potpisnice ovog Sporazuma redovno implementiraju ove ažurirane verzije, na nacionalnim nivoima, ne čekajući da Sporazum stupi na snagu.

Po stupanju Sporazuma na snagu, najnovija verzija propisa u Aneksima biće podneta na usvajanje Administrativnom Komitetu ADN (vidi član 17) kako bi se obezbedilo da propisi u Aneksima, koji treba da se primene dvanaest meseci po stupanju Sporazuma na snagu, budu ažurirani.

Od usvajanja Sporazuma u maju 2000. godine sednice Zajedničkog skupa eksperata organizovane su sedam puta sa zajedničkim učešćem organizacija UNECE i CCNR i usvojili su izmene i dopune originalnih propisa u Aneksima (izveštaji TRANS/WP.15/AC.2/9, -/11, -/13, -/15, -15/Add.1, -/17, -/17/Add.1 i 17/Add.1Corr.1, -/19/Add.1 i -/21/Add.1 2).

Kao rezultat, objavljene su publikacije, uključujući i tekst Završnog akta Konferencije održane maja 2000. godine, Rezoluciju koju je usvojila Konferencija, sam Sporazum i ažuriranu verziju propisa u Aneksima čija je revizija izvršena na Zajedničkom sastanku za implementaciju 01.01.2003. godine i 01.01.2005. godine, pod oznakama ECE/TRANS/170 i ECE/TRANS/182.

Ova publikacija sadrži novu ažuriranu verziju propisa u Aneksima, koja je usvojena na Zajedničkom sastanku za implementaciju 01.01.2007. godine.

Dodatne informacije o statusu Sporazuma i radu Zajedničkog sastanka eksperata dostupne su na elektronskoj stranici Odeljka za transport UNECE (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

SPISAK SKRAĆENICA

U tekstu Pravilnika podebljanim slovima navedeni su izrazi, skraćenice i oznake pisane latiničnim slovima koji se odnose na originalne međunarodne izraze, skraćenice i oznake. Takođe su i slovna nabrajanja u stavovima [(a), (b), (c)] pisana latiničnim slovima i u abecednom redosledu.

U nastavku su navedene najbitnije skraćenice sa punim nazivima na originalnom jeziku i njihovom značenju.

ADN Accord European relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation interieurs Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima ADR Accord Europeen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta AGN European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance Evropski Sporazum Unutrašnjih Vodenih puteva Majne od Međunarodne Važnosti ASTM ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States of America Američko društvo za ispitivanja i materijale BCF Bioconcentration factor Faktor biokoncentracije BOD Biochemical Oxygen Demand Biohemijska potreba za kiseonikom CCNR Central Commission for Navigation on the Rhine Centralna komisija za plovidbu Rajnom CGA Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of Amerika). Asocijacija za zbijene gasove COD Chemical Oxygen Demand Hemijska potreba za kiseonikom COTIF Convention relative aux transports internationaux ferroviaires Sporazum o međunarodnom železničkom transportu CSC International Convention for Safe Containers Međunarodni sporazum o bezbednim kontejnerima CSI Criticality Safety Index Pokazatelj kritične bezbednosti EUROPIA European Petroleum Industry Assotiation Evropsko udruženje naftne industrije GHS Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Cemicals Globalni harmonizovani sistem za klasifikaciju i označavanje hemijskih proizvoda objavljen od strane Ujedinjenih Nacija GMMO Genetically modified microorganisms Genetski modifikovani mikroorganizmi GMO Genetically modified organisms Genetski modifikovani organizmi GMP Good Manufactoring Practice Dobra proizvodna praksa HFC 227 Heptafluoropropane Heptafluoropropan HMX Cyclotetramethylene-tetranitramine Ciklotetrametilentetranitramin IACS International Assotiation of Classification Societies Međunarodno udruženje Klasifikacionih društava IAR International Consortium of Rhine Inland Navigation Međunarodni konzorcijum za plovidbu Rajnom IBC Intermediate bulk container Veliko sredstvo za pakovanje ICAO International Civil Aviation Organisation (ICAO-, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) Međunarodna organizacija za civilni vazdušni saobraćaj ICAO-TI International Civil Aviation Organisation – Technical instrictions Tehnička uputstva za bezbedan transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju objavljena od Međunarodne organizacije za civilni vazdušni saobraćaj IEC-standard IEC -International Electrotechnical Commission Međunarodni standard objavljen od strane Međunarodne komisije za elektrotehniku IG-541 52% nitrogen, 40% argon, 8% carbon dioxide Smeša 52% azota, 40% argona, 8% ugljen-dioksida IMDG- kôd International Maritime Dangerous Goods Code Međunarodni kôd za transport opasne robe pomorskim brodovima IMO Intenational Maritime Organization (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom) Međunarodna organizacija za pomorsku plovidbu ISO-standard (ISO – Internantionale Organisation für Normung) (ISO, 1, rue de Varembé, CH-1204 Geneve 20). Međunarodni standard objavljen od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju IAEA International Atomic Energy Agency ( IAEA, Postfach 100, A-1400 Wien) Međunarodna agencija za atomsku energiju LPG Liqiufied petroleum gas Tečni gas LQ Limited Quantities Ograničene količine LSA Low Spesific Activity Materije sa malom specifičnom aktivnošću MAWP Maximum allowable working pressure Maksimalno dozvoljeni radni pritisak MEGC Multiple-element gas container Gasni kontejner sa više elemenata NHM-kôdovi (Nomenclature Harmonisée Marchandises) Harmonizovani spisak robe NOEC no observed effect concentration Ne primećuje se nikakvo dejstvo OECD Organization for Economic Cooperation Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OTIF Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern, Schweiz). Međuvladina organizacija za međunarodni železnički transport PCB Polychlorinated biphenyls Polihlorisani bifenili PCT Poliyhalogenated biphenyls Polihalogenisani bifenili PETN Pentaerythrite tetranitrate Pentaeritritoltetranitrat RID Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Pravilnik o međunarodnom železničkom transportu opasne robe RIV Railway International Vehicle Sporazum o razmeni i korišćenju teretnih kola između železničkih preduzeća SADT (self-accelerating decomposition temperature) Najniža temperatura, na kojoj se može pojaviti samoubrzavajuće razlaganje kod materije u ambalaži koja se koristi za transport SCO Surface Contaminated Object Površinski kontaminiran predmet SOLAS SOLAS-Convention (International Convention for the Safety of Life at Sea) Međunarodni sporazum za zaštiti života na moru (Sporazum SOLAS) STCW-kôd International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Međunarodna konvencija o standardima za obuku, sticanja zvanja i držanje straže pomoraca – sačinjenja od Međunarodne organizacije za pomorsku plovidbu UIC Union internationale des chemins de fer (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France). Međunarodno udruženje železnica UINF International Union for inland Navigation Međunarodni savez za plovidbu unutrašnjim plovnim putevima UNECE United Nations Econimic Commission for Europe (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genf, Schweiz). Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Evropu UN-broj Četvorocifreni broj za obeležavanje materija ili predmeta prema Model propisu UN. WHO World Health Organization Svetska zdravstvena organizacija EN -standard CEN, 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles Evropski standard objavljen od strane Evropskog Komiteta za Standardizaciju EVI Exposive, very insensitive Eksploziv, veoma neosetljiv EEI Explosive, extremly insensitive Eksploziv, ekstremno neosetljiv UN Model propisi UN Model Regulations Model propisi objavljeni od Ujedinjenih nacija, stručne komisije za transport opasnog tereta. Osnova za sve posebne propise koji se odnose na sve vidove saobraćaja TI Transport Index Transportni pokazatelj TNT Trinitrotoulen , Trinitrotoluol Trinitrotoluen, Trinitrotoluol Naziv n.d.n. Zajednički naziv, kojim se materije, smeše, rastvori ili predmeti mogu razvrstavati

SADRŽAJ

Strana ZAVRŠNI AKT DIPLOMATSKE KONFERENCIJE ZA USVAJANjE EVROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA U VODNOM SAOBRAĆAJU (ADN) XIII REZOLUCIJA KOJA SE ODNOSI NA PRAĆENjE ZAKLjUČAKA KONFERENCIJE XV EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETAUNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA (ADN) XVII Deo 1 Opšte odredbe 1 Poglavlje 1.1 Područje važnosti i primena 2 1.1.1 Struktura 2 1.1.2 Područje važnosti 2 1.1.3 Izuzeća 2 1.1.4 Primena drugih propisa 4 Poglavlje 1.2 Definicije pojmova i jedinice mera 1.2.1 Definicije pojmova 6 1.2.2 Jedinica mera 25 Poglavlje 1.3 Obuka lica koje učestvuju u transportu opasne robe 27 1.3.1 Područje primene 27 1.3.2 Vrste obuke 27 1.3.3 Dokumentacija 27 Poglavlje 1.4 Bezbednosne obaveze učesnika 1.4.1 Opšte mere bezbednosti 28 1.4.2 Obaveze glavnih učesnika 28 1.4.3 Obaveze drugih učesnika 29 Poglavlje 1.5 Posebna pravila, odstupanja 32 1.5.1 Bilateralni i multilateralni sporazumi 32 1.5.2 Posebne dozvole, koje se odnose na transport u brodovima tankerima 32 1.5.3 Ekvivalentnosti i odstupanja (član 7, stav 3 ADN) 32 Poglavlje 1.6 Prelazne mere 34 1.6.1 Opšte odredbe 34 1.6.2 Posude za klasu 2 34 1.6.3 Fiksirane cisterne (vozila cisterne, kola cisterne), prenosive cisterne, baterijska vozila i baterijska kola 34 1.6.4 Kontejner cisterne, pokretne cisterne i MEGC 34 1.6.5 Vozila i železnička kola 34 1.6.6 Klasa 7 34 1.6.7 Prelazne odredbe koje se odnose na brodove 34 Poglavlje 1.7 Opšti propisi za klasu 7 53 1.7.1 Opšte odredbe 53 1.7.2 Program zaštite od zračenja 53 1.7.3 Obezbeđenje kvaliteta 54 1.7.4 Poseban sporazum 54 1.7.5 Radioaktivne materije sa drugim opasnim osobinama 54 1.7.6 Neusaglašenosti (nedostaci) 54 Poglavlje 1.8 Mere kontrole i druge podsticajne mere za primenu bezbednosnih propisa 56 1.8.1 Kontrola primene propisa 56 1.8.2 Administrativna pomoć 56 1.8.3 Savetnik za bezbednost 56 1.8.4 Spisak nadležnih organa i tela koje su oni imenovali 61 1.8.5 Prijava vanrednog događaja sa opasnim teretom 61 Poglavlje 1.9 Ograničenja u transportu od strane nadležnog organa 63 Poglavlje 1.10 Bezbednosni propisi 64 1.10.1 Opšti propisi 64 1.10.2 Bezbednosna obuka 64 1.10.3 Odredbe koje se odnose na terete sa visokom potencijalnom opasnošću 64 Poglavlja 1.11 do 1.14 (Rezervisano) 67 Poglavlje 1.15 Priznavanje društva za klasifikaciju 68 1.15.1 Opšte odredbe 68 1.15.2 Postupak za priznavanje društva za klasifikaciju 68 1.15.3 Uslovi i kriterijumi za priznavanje društva za klasifikaciju koje podnosi zahtev na osnovu ovog sporazuma 68 1.15.4 Obaveze preporučenih društava za klasifikaciju 69 Poglavlje 1.16 Postupak za izdavanje Sertifikata o odobrenju 70 1.16.1 Sertifikat o odobrenju 70 1.16.2 Izdavanje i priznavanje Sertifikata o odobrenju 70 1.16.3 Postupak kontrole 71 1.16.4 Kontrolno telo 71 1.16.5 Podnošenje zahteva za izdavanje Sertifikata o odobrenju 71 1.16.6 Podaci u Seertifikatu o odobrenju i njegova izmena 71 1.16.7 Postavljanje (izvođenje) broda radi kontrole 71 1.16.8 Prva kontrola 72 1.16.9 Posebna kontrola 72 1.16.10 Periodična kontrola i obnavljanje Sertifikata o odobrenju 72 1.16.11 Produženje Sertifikata o odobrenju bez kontrole 72 1.16.12 Zvanična kontrola 74 1.16.13 Povlačenje i vraćanje Sertifikata o odobrenju 74 1.16.14 Duplikat 73 1.16.15 Registar Sertifikata o odobrenju 73 Deo 2 Klasifikacija 74 Poglavlje 2.1 Opšte odredbe 74 2.1.1 Uvod 74 2.1.2 Principi klasifikacije 76 2.1.3 Klasifikacija materija koje nisu poimenično navedene u Tabeli A deo 3.2, uključujući rastvore i smeše (kao što su preparati, mešavine i otpaci) 76 2.1.4 Klasifikacija uzoraka 80 Poglavlje 2.2 Posebne odredbe za pojedina klase 2.2.1 Klasa 1: Eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama 82 2.2.2 Klasa 2: Gasovi 106 2.2.3 Klasa 3 Zapaljive tečne materije 113 2.2.41 Klasa 4.1 Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije i desenzitizovane eksplozivne materije 118 2.2.42 Klasa 4.2: Samozapaljive materije 129 2.2.43 Klasa 4.3: Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove 133 2.2.51 Klasa 5.1: Oksidirajuće materije 137 2.2.52 Klasa 5.2: Organski peroksidi 141 2.2.61 Klasa 6.1: Otrovne materije 155 2.2.62 Klasa 6.2: Zarazne materije 168 2.2.7 Klasa 7: Radioaktivne materije 174 2.2.8 Klasa 8: Nagrizajuće materije 199 2.2.9 Klasa 9: Razne opasne materije i predmeti 206 Poglavlje 2.3 Postupci ispitivanja 212 2.3.0 Opšte odredbe 212 2.3.1 Ispitivanje na iznojavanje za eksplozivne materije tipa A 212 2.3.2 Ispitivanje u vezi sa nitriranim smešama celuloze klase 4.1 213 2.3.3 Ispitivanja zapaljivih tečnih materija klase 3, 6.1 i 8 214 2.3.4 Ispitivanje za utvrđivanje protočnosti (fluidnosti) 216 2.3.5 Ispitivanja za utvrđivanje ekotoksičnosti, postojanosti i bioakumulacije materija u vodi za svrstavanje u klasu 9 218 2.3.6 Klasifikacija organometalnih materija u klase 4.2. i 4.3 220 Deo 3 Spisak opasnih tereta, posebne odredbe kao i izuzeća u vezi sa transportom opasnog tereta pakovanog u ograničenim količinama 224 Poglavlje 3.1 Opšte odredbe 3.1.1 Uvod 225 3.1.2 Zvaničan naziv za transport 225 Poglavlje 3.2 Spisak opasnih tereta 226 3.2.1 Tabela A: Spisak opasnih tereta po numeričkom redosledu 226 3.2.2 Tabela B: Spisak opasnih tereta po azbučnom redosledu 489 3.2.3 Tabela C: Spisak opasnih tereta dozvoljenih za transport u brodovima tankerima u numeričkom redosledu 588 Poglavlje 3.3 Posebne odredbe koji važe za određene terete ili predmete 649 Poglavlje 3.4 Izuzeća u vezi sa transportom opasnog tereta pakovanog u ograničenim količinama 667 Deo 4 Odredbe za upotrebu ambalaže, cisterni i transportnih jedinica za transport rasutog tereta 670 Deo 5 Propisi za otpremu 672 Poglavlje 5.1 Opšte odredbe 673 5.1.1 Oblast primene i opšte odredbe 674 5.1.2 Upotreba sabirne ambalaže 673 5.1.3 Neočišćena prazna ambalaža (uključujući IBC ambalažu i veliku ambalažu), prazne cisterne, prazna vozila i prazne kontejnere za teret u rasutom stanju 673 5.1.4 Zajedničko pakovanje 672 5.1.5 Opšte odredbe za klasu 7 673 Poglavlje 5.2 Obeležavanje i olistavanje 678 5.2.1 Obeležavanje komada za otpremu 678 5.2.2 Olistavanje komada za otpremu 680 Poglavlje 5.3 Stavljanje velikih listica (plakata) kao i obeležavanje kontejnera, MEGC, kontejner cisterni, prenosivih cisterni, vozila i kola 688 5.3.1 Stavljanje velikih listica (plakata) 688 5.3.2 Obeležje narandzaste boje 691 5.3.3 Obeležja za materije koje se transportuju u zagrejanom stanju 697 5.3.4 Obeležavanje pri transportu u transportnom lancu koje uključuje i pomorski transport 697 Poglavlje 5.4 Dokumentacija 699 5.4.1 Transportni dokument za transport opasnog tereta i informacije u vezi s tim 699 5.4.2 Sertifikat o pakovanju kontejnera 705 5.4.3 Pisana uputstva 706 5.4.4 Primer formulara za multimodalni transport opasnog tereta 708 Poglavlje 5.5 Posebne odredbe 5.5.1 (Brisano) 711 5.5.2 Posebne odredbe za gazirana vozila, kola, kontejnere i cisterne 711 Deo 6 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže (uključujući IBC i veliku ambalažu), cisterne i transportne jedinice za rasutu robu 712 Deo 7 Odredbe za utovar, transport, istovar i rukovanje teretom 714 Poglavlje 7.1 Brodovi za transport suvog tereta 7.1.0 Opšti zahtevi 715 7.1.1 Načini transportovanja tereta 715 7.1.2 Zahtevi koji se primenjuju na brodove 716 7.1.3 Opšti servisni zahtevi 716 7.1.4 Dodatni zahtevi za utovar, transport, istovar i drugo rukovanje teretom 719 7.1.5 Dodatni zahtevi koji se tiču brodskih transportnih operacija 731 7.1.6 Dodatni zahtevi 734 Poglavlje 7.2 Brodovi tankeri 737 7.2.0 Opšti zahtevi 737 7.2.1 Način transporta tereta 737 7.2.2 Zahtevi koji se primenjuju na brodove 737 7.2.3 Opšti servisni zahtevi 738 7.2.4 Dodatni zahtevi koji se odnose na utovar, transport, istovar, i drugo rukovanje teretom 743 7.2.5 Dodatni zahtevi koji se postavljaju prilikom korišćenja brodova za predviđenu namenu 750 Deo 8 Odredbe za posadu broda, opremu, upotrebu brodova i dokumentaciju 753 Poglavlje 8.1 Opšti zahtevi koji se odnose na brodove i opremu 754 8.1.1 (Rezervisano) 8.1.2 Dokumenta 754 8.1.3 (Rezervisano) 8.1.4 Sistemi za gašenje požara 755 8.1.5 Posebna oprema 755 8.1.6 Provera i pregled opreme 756 8.1.7 Električne instalacije 756 8.1.8 Odobrenje 756 8.1.9 Privremeno odbrenje 757 8.1.10 Dnevnik utovara 758 8.1.11 Registar operacija vezanih za transport UN 1203 758 Pogavlje 8.2 Zahtevi koji se odnose na obučavanje 759 8.2.1 Opšti zahtevi o obučavanju stručnih lica 759 8.2.2 Posebni zahtevi za obuku stručnih lica 760 Poglavlje 8.3 Razni zahtevi koje posada broda mora poštovati 767 8.3.1 Ovlašćena lica na brodu 767 8.3.2 Prenosive svetiljke 767 8.3.3 Dozvoljen pristup na brod 767 8.3.4 Zabrana pušenja, upotrebe vatre i izvora svetlosti sa otvorenim plamenom 767 8.3.5 Opasnost izazvana radovima na brodu 767 Poglavlje 8.4 (Rezervisano) 769 Poglavlje 8.5 (Rezervisano) 769 Poglavlje 8.6 Dokumenta 770 8.6.1 Sertifikat o odobrenju 770 6.6.2 Sertifikat o posebnim znanjima u oblasti ADN shodno stavovima 8.2.1.2, 8.2.1.4 ili 8.2.1.5 779 8.6.3 Kontrolna lista ADN 780 8.6.4 Izbacivanje preostalih količina i sistem za isušivanje 786 Deo 9 Propisi za gradnju brodova 789 Poglavlje 9.1 Pravila za gradnju brodova za transport suvog tereta 790 9.1.0 Pravila za gradnju koja se primenjuju na brodove za transport suvog tereta 790 Poglavlje 9.2 Pravila za gradnju koja se primenjuju na pomorske brodove usklađene sa zahtevima konvencije SOLAS 74, poglavlje II-2, odredba 19 ili sa zahtevima konvencije SOLAS 74, poglavlje II-2, odredba 54 801 Poglavlje 9.3 Pravila za gradnju tankera 805 9.3.1 Pravila za gradnju tankera tipa G 805 9.3.2 Pravila za gradnju tankera tipa C 826 9.3.3 Pravila za gradnju tankera tipa N 850

ZAVRŠNI AKT DIPLOMATSKE KONFERENCIJE

ZA USVAJANjE EVROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

OPASNOG TERETA U VODNOM SAOBRAĆAJU (ADN)

Diplomatska Konferencija za usvajanje Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) sazvana je zajednički od strane Izvršnog sekretara Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Generalnog sekretara Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) shodno odluci Komiteta za transport u vodnom saobraćaju UN/ECE na njegovoj pedeset osmoj sednici (12. do 16.01.1998. g.) i Rezoluciji CCNR 1994-II-6.

Konferencija je održana u Palati nacija u Ženevi od 22. do 26.05.2000. godine.

Predstavnici sledećih Država učestvovali su u radu Konferencije: Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Češke republike, Francuske, Nemačke, Mađarske, Italije, Holandije, Poljske, Republike Moldavije, Rumunije, Ruske federacije, Slovačke, Švajcarske i Ukrajine.

Predstavnici Turske uzeči su učešće kao posmatrači.

Evropska komisija je takođe učestvovala na Konferenciji.

Sledeće međuvladine organizacije poslale su posmatrače na Konferenciju: Dunavska komisija

Sledeće nevladine organizacije takođe su poslale svoje posmatrače na Konferenciju: Evropsko udruženje naftne industrije (EUROPIA); Međunarodno udruženje Klasifikacionih društava (IACS); Međunarodni konzorcijum za plovidbu rajnom (IAR); Međunarodni savez za plovidbu unutrašnjim plovnim putevima (UINF).

Gospodin R.J van Dajk (R.J. van Dijk) iz delegacije Holandije izabran je za Predsednika Konfrencije.

Sekretarijat UN/ECE i sekretarijat CCNR delovali su zajedno kao sekretarijat Konferencije.

Konferencija je usvojila nacrt dnevnog reda (ECE/TRANS/ADN/CONF/1-CCNR/MD/ADN/CONF/1 i ECE/TRANS/ADN/CONF/1/Add.1- CCNR/MD/ADN/CONF/1/Add.1).

Konferencija je usvojila dokument ECE/TRANS/ADN/CONF/2- CCNR/MD/ADN/CONF/2 koji je predložio sekretarijat kao svoj poslovnik , sa imenom i dopunom pravilu 7 u kome se reči „ili alternativni predstavnici“ ubacuju iza „predstavnici“.

Konferencija je izabrala sledeća dva Potpredsednika:

G-din M. Rak (Češka Republika)

G-din G. Kafka (Austrija)

13. U skladu sa pravilom 5 poslovnika Konferencije, sekretarijat Konferencije ispitao je akreditive i izvestio Komisiju. Na osnovu ovog izveštaja Konferencija je prihvatila akreditive Država navedenih u stavu 3.

14. Konferencija je zasnovala svoje postupanje na sledećim dokumentima:

– Nacrt Evropskog Sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ECE/TRANS/ADN/CONF/3- CCNR/MD/ADN/CONF/3;

– Aneks A, B1 i B2 Propisa u Aneksima (TRANS/WP.15/AC.2/5 i TRANS/WP.15/AC.2/5/Corr.1- CCNR/MD/ADN/CONF/A, B.1, B.2);

– Aneks C, Propisa u Aneksima (ECE/TRANS/ADN/CONF/4- CCNR/MD/ADN/CONF/4;

– Aneksi D1 i D2 Propisa u Aneksima (ECE/TRANS/ADN/CONF/5 – CCNR/MD/ADN/CONF/5;

– Nacrt Rezolucije Konferencije (ECE/TRANS/ADN/CONF/6 – CCNR/MD/ADN/CONF/6).

15. Konferencija je pred sobom imala i izvestan broj dokumenata koji sadrže predloge i opažanja Vlada ili sekretarijata a odnose se na navedene nacrte tekstova:

– ECE/TRANS/ADN/CONF/7 – CCNR/MD/ADN/CONF/7 (Francuska);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/8 – CCNR/MD/ADN/CONF/8 (Ruska federacija;

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.1 – ECE/TRANS/ADN/CONF/9 (Belgija);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.2 – ECE/TRANS/ADN/CONF/10 (Francuska);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.3 – ECE/TRANS/ADN/CONF/11 (Nemačka i Francuska);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.6 – ECE/TRANS/ADN/CONF/12 (Holandija);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.7 – ECE/TRANS/ADN/CONF/13 (Holandija);

– ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.8 – ECE/TRANS/ADN/CONF/14 (Sekretarijat).

16. Posle debate, Konferencija je usvojila Evropski Sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju (ADN) na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku za sam tekst Sporazuma ( dokument ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.10), a na francuskom isključivo za Propise u Aneksima ( dokument TRANS/WP.15/AC.2/5 i –Corr.1 z aanekse A, B.1 i B.2 i dokument ECE/TRANS/ADN/CONF/2000/CRP.11 za anekse C, D.1 i D.2).

17. Sporazum će biti deponovan kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Biće otvoren za potpisivanje u Kancelariji Izvršnog sekretara UN/ECE u Ženevi do 31.05.2001. godine. Posle ovog datuma biće otvoren za pristupanje.

18. Konferencija je takođe usvojila rezoluciju sadržanu u dokumentu koji se nalazi u aneksu ovog Završnog akta.

19. Belgija je sačinila deklaraciju čiji tekst se nalazi u aneksu Završnog akta.

U POTVRDU NAVEDENOG dole navedeni su potpisali ovaj Završni akt.

SAČINjENO u Ženevi, ovog dvadeset-šestog dana maja dvehiljadite godine, u jednom jedinom originalnom primerku, na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku, koji će biti deponovan kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

REZOLUCIJA

Praćenje zaključaka konferencije

Konferencija,

Priznajući da Propisi u Aneksima Evropskom sporazumu o transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN) zadovoljavaju nivo bezbednosti koji se zahteva za plovidbu evropskim unutrašnjim plovnim putevima, što je regulisano Evropskim sporazumom o Glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), posebno na Rajni, u vreme usvajanja ovog Sporazuma;

Smatrajući, međutim, da se ovaj nivo bezbednosti možda neće smatrati dovoljnim u vreme kada ovaj Sporazum stupi na snagu, zavisno od razvoja bezbednosti i transportnih tehnika;

Priznajući takođe potrebu za usklađivanjem odredbi Propisa u Aneksima ovom Sporazumu sa propisima drugih sporazuma koji uređuju druge vidove transporta u svrhu olakšanja multimodalnog transporta;

Svesni zahteva Centralne komisije za plovidbu Rajnom da nivo bezbednosti u vreme stupanja Sporazuma na snagu treba da odgovara onom nivou koji se u tom trenutku primenjuje na Rajni;

Primećujući da Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu. Centralna komisija za plovidbu Rajnom i Dunavska komisija imaju tela koja se bave transportom opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima;

Smatrajući da onog trenutka kada Sporazum stupi na snagu, svaki predlog koji se odnosi na Propise u Aneksima treba u principu, pre podnošenja Administrativnom Komitetu, da bude na raspravi na sastancima eksperata Ugovornih strana i, po potrebi, drugih Država i međunarodnih organizacija spomenutih u članu 17. stav (2);

1. Poziva Ekonomsku komisiju Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu komisiju za plovidbu Rajnom i Dunavsku komisiju da zakažu zajednički skup eksperata sa sledećim mandatom:

(a) pre stupanja Sporazuma na snagu:

(i) da pripreme ažurirane informacije o Propisima u Aneksima kako bi omogućili Administrativnom Komitetu, onog trenutka kada Sporazum stupi na snagu da ih prilagodi razvoju transportnih tehnika i tekućem restruktuiranju drugih evropskih propisa koji uređuju transport opasnog tereta i da ih dovede u sklad sa nivoom bezbednosti koji se zahteva za plovidbu evropskim unutrašnjim plovnim putevima koje pokriva AGN, posebno na Rajni;

(ii) da preporuče redovnu implementaciju, na nacionalnom nivou, ažuriranih odredbi relevantnih aneksa od strane svih zainteresovanih država koje žele da budu strane u ovom Sporazumu;

(iii) da odrede, među Ugovornim državama i Državama potpisnicama, privremene odbore eksperata u skladu sa Aneksom C, Poglavlje 2, stav 2.2.2 Propisa u Aneksima da razmotre na preliminarnoj osnovi zahteve klasifikacionih društava koja žele da budu preporučena za priznavanje;

posle stupanja Sporazuma na snagu:

da zauzmu mesta u Odboru za bezbednost, kako je navedeno u članu 18.

2. Zahteva da Izvršni sekretar Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu sazove sastanak Administrativnog Komiteta u što kraćem roku po stupanju Sporazuma na snagu, sa sledećim ciljevima:

(a) da se usvoje predlozi za reviziju Propisa u Aneksima kako su pripremljeni u skladu sa navedenim stavovima 1(a) (i) i 1(b) tako da propisi mogu da se primenjuju od dana koji je predviđen planom u članu 11. stav 1;

(b) da se usvoji lista preporučenih klasifikacionih društava na osnovu preliminarnog rada izvršenog u skladu sa navedenim stavom 1(a) (iii), ili da se postave novi odbori eksperata u skladu sa Aneksom C, Poglavlje 2, stav 2.2.2 koji bi razmatrao zahteve pristigle od Klasifikacionih društava koja žele da budu preporučena za priznavanje.

Usvojeno 25.05.2000. g.

EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA

UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA (ADN)

UGOVORNE STRANE,

U ŽELjI da uspostave zajedničkim sporazumom jedinstvene principe i pravila, u cilju:

višeg nivoa bezbednosti međunarodnog transporta opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima;

efikasnog doprinosa zaštiti životne sredine, sprečavanjem svih zagađenja koja nastaju usled udesa ili nezgoda u toku takvog transporta; i

olakšavanja transportnih operacija i unapređenja međunarodne trgovine ,

UZEVŠI U OBZIR da je najbolji način da se ovaj cilj postigne zaključivanjem sporazuma koji bi zamenio „Evropske odredbe o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima“ u aneksu Rezolucije Br. 223 Odbora za transport pri Ekonomskoj komisiji za Evropu, sa izmenama i dopunama,

POSTIGLE SU DOGOVOR o sledećem:

POGLAVLjE I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Obim

Ovaj Sporazum primenjuje se na međunardodne transport opasnog tereta brodovima na unutrašnjim plovnim putevima.

Ovaj Sporazum ne primenjuje se na transport opasnog tereta pomorskim brodovima na pomorskim putevima koji čine deo unutrašnjih plovnih puteva.

Ovaj Sporazum se ne primenjuje na transport opasnog tereta brodovima ratne mornarice niti pomoćnim brodovima ratne mornarice niti drugim brodovima koji pripadaju Državi ili kojima rukovodi Država, ukoliko takve brodove Država koristi isključivo u vladine i nekomercijalne svrhe. Međutim, svaka Ugovorna strana, preduzimajući odgovarajuće mere kojima se ne narušavaju operacije niti operativni kapacitet takvih brodova koji njima pripadaju ili kojima ona upravlja, dužna je da obezbedi da se takvim brodovima vrše operacije kompatibilne sa ovim Sporazumom, gde je razumno u realnosti očekivati da se to može postići.

Član 2.

Propisi u Aneksima ovog Sporazuma

Propisi u Aneksima ovog Sporazuma čine njegov integralni deo. Svako pozivanje na ovaj Sporazum podrazumeva istovremeno i pozivanje na Propise u Aneksima.

Propisi u Aneksima obuhvataju:

Odredbe o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima;

Zahteve i procedure vezane za tehničke preglede, izdavanje sertifikata o odobrenju, priznavanje klasifikacionih društava, odstupanja, specijalna ovlašćenja, nadzor, obuku i ispitivanje eksperata;

Opšte prelazne odredbe;

Dodatne prelazne odredbe koje se primenjuju na specifične unutrašnje plovne puteve.

Član 3.

Definicije

U svrhu ovog Sporazuma:

brod“ označava plovilo na unutrašnjim ili pomorskim plovnim putevima

opasne materije“ označavaju materije i predmete čiji je međunarodni transport zabranjen ili ovlašćen samo pod određenim uslovima u Propisima u Aneksima;

međunarodni transport opasnog tereta“ označava svaki transport opasnog tereta koji se vrši brodom na unutrašnjim plovnim putevima na teritoriji najmanje dve Ugovorne strane;

unutrašnji plovni putevi“ označavaju plovne unutrašnje puteve uključujući i pomorske puteve na teritoriji Ugovorne strane otvorene za plovidbu brodova prema nacionalnom zakonodavstvu;

pomorski plovni putevi“ označavaju unutrašnje plovne puteve povezane sa morem, koji se u osnovi koriste za saobraćaj pomorskih brodova i kao takvi su označeni nacionalnim pravom;

priznato klasifikaciono društvo“ označava klasifikaciono društvo koje je usklađeno sa Propisima u Aneksima i priznato, u skladu sa procedurama regulisanim u ovim Propisima, od strane nadležnih organa Ugovorne strane gde se sertifikat izdaje;

nadležni organ“ označava organ ili telo određeno ili priznato kao takvo u svakoj Ugovornoj strani i u svakom specifičnom slučaju u vezi sa ovim odredbama;

telo koje vrši tehnički pregled“ označava telo imenovano ili priznato od strane Ugovorne strane u svrhu vršenja pregleda broda prema procedurama regulisanim u Propisima u Aneksima.

POGLAVLjE II

TEHNIČKE ODREDBE

Član 4.

Zabrana transporta, uslovi transporta, nadzor

Pod uslovima odredbi članova 7. i 8., opasnog tereta koje su zabranjene za transport Propisima u Aneksima ne smeju se prihvatiti za međunarodni transport.

Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 6. međunarodni transport drugog opasnog tereta mora biti ovlašćen, po prethodnom usklađivanju sa uslovima navedenim u Propisima u Aneksima.

Poštovanje zabrana u uslova navedenih u stavovima 1 i 2 nadziru Ugovorne strane u skladu sa odredbama Propisa u Aneksima.

Član 5.

Izuzeci

Ovaj Sporazum ne primenjuje se na transport opasnog tereta do nivoa na kom se ovakav transport izuzima u skladu sa Propisima u Aneksima. Izuzeci se mogu jedino garantovati kada količina materija koje su izuzete, ili priroda transprotne operacije koja je izuzeta, ili ambalaža, obezbeđuju da se transport obavi bezbedno.

Član 6.

Suvereno pravo Država

Svaka Ugovorna strana zadržava pravo da reguliše ili zabrani ulaz opasnog tereta na svoju teritoriju iz drugih razloga koji se ne tiču bezbednosti u toku transporta.

Član 7.

Posebni propisi, odstupanja

Ugovorne strane zadržavaju pravo da organizuju, u toku ograničenog perioda koji je definisan Propisima u Aneksima, posebnim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, a pod uslovom da se ne narušava bezbednost:

da opasne materije koje su po ovom Sporazumu zabranjene za međunarodni transport mogu, pod određenim uslovima, da budu prihvaćene za međunarodni transport na njihovim unutrašnjim plovnim putevima; ili

da opasne materije koje se prema ovom Sporazumu prihvataju za međunarodni transport samo pod specifičnim uslovima mogu eventualno da se prihvate za međunarodni transport na njihovim unutrašnjim plovnim putevima pod uslovima različitim od uslova navedenih u Propisima u Aneksima.

Posebni bilateralni ili multilateralni sporazumi koji se spominju u ovom stavu bez odlaganja će biti poslati Izvršnom sekretaru Ekonomske komisije za Evropu, koji će ih proslediti onim Ugovornim stranama koje nisu potpisnice navedenih sporazuma.

Svaka Ugovorna strana zadržava pravo da izda posebna ovlašćenja za međunarodni transport u tankerima onih opasnih supstanci čiji transport tankerima nije dozvoljen odredbama koje se tiču transporta u Propisima u Aneksima, pod uslovom da je postignuta usaglašenost sa procedurama koje se odnose na posebna ovlašćenja u Propisima u Aneksima.

Ugovorne strane zadržavaju pravo da ovlaste, u sledećim slučajevima, vršenje međunarodnog transporta opasnog tereta u brodovima koji nisu usklađeni sa uslovima regulisanim u Propisima u Aneksima, pod uslovom da se procedura ustanovljena Propisima u Aneksima poštuje:

Korišćenje na brodu materijala, instalacija ili opreme ili primena na brodu određenih mera u smislu gradnje ili određenih odredbi drugačijih od onih propisanih Propisima u Aneksima;

Brod sa tehničkim inovacijama koje odstupaju od odredbi Propisa u Aneksima.

Član 8.

Prelazne odredbe

Sertifikati o odobrenju i druga dokumenta pripremljena u skladu sa zahtevima Propisa o Transportu opasnog tereta Rajnom (ADNR), Propisa o transportu opasnog tereta Dunavom (ADN-D) ili nacionalnih propisa zasnovanih na evropskim propisima o Međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima kako je regulisano u aneksu rezolucije Br. 223 Odbora za Unutrašnje plovne puteve Ekonomske komisije za Evropu, ili u izmenama i dopunama, a primenjuje se od dana primene Propisa u Aneksima predviđenih članom 11. stav 1, ostaju na snazi do datuma prestanka važenja, pod istim uslovima kao i oni koji preovlađuju do datuma takve primene, uključujući i njihovo priznavanjeod strane drugih Država. Dodatno, ovi sertifikati ostaju na snazi u periodu od jedne godine od datuma primene Propisa u Aneksima u slučaju da ističu u tom periodu. Međutim, period važenja ne sme ni u kom slučaju biti duži od pet godina od datuma primene Propisa u Aneksima.

Brodovi koji, na dan primene Propisa u Aneksima predviđenih članom 11. stav 1, budu odobreni za transport opasnog tereta na teritoriji Ugovorne strane i koji su usaglašeni sa zahtevima Propisa u Aneksima, uzimajući u obzir po potrebi njihove prelazne odredbe, mogu dobiti sertifikat ADN o odobrenju prema proceduri propisanoj Propisima u Aneksima.

U slučaju brodova navedenih u stavu 2 koji se koriste isključivo za transport unutrašnjim plovnim putevima gde nije primenljiv ADNR shodno domaćem zakonodavstvu pre datuma primene Propisa u Aneksima predvođenih članom 11. stav 1, dodatna prelazna odredba primenjiva na specifične unutrašnje plovne puteve može se primeniti dodatno uz opšte prelazne odredbe. Takvi brodovi dobijaju sertifikat ADN o odobrenju ograničen na unutrašnje plovne puteve koji su gore navedeni, ili na jedan njihov deo.

Ukoliko su nove odredbe dodate Propisima u Aneksima, Ugovorne strane mogu ubaciti nove opšte prelazne odredbe. U ovim prelaznim odredbama navode se brodovi koji su u pitanju i period za koji su važeći.

Član 9.

Primenjivost drugih propisa

Transportne operacije na koje se primenjuje ovaj Sporazum podležu lokalnim, regionalnim ili međunarodnim propisima koji se u principu primenjuju na transport tereta unutrašnjim plovnim putevima.

POGLAVLjE III

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ugovorne strane

Države članice Ekonomske komisije za Evropu na čijoj treritoriji ima unutrašnjih plovnih puteva, druge vrste nego što su oni koji formiraju obalsku rutu, koji čine deo mreže unutrašnjih plovnih puteva od međunarodnog značaja kako je definisano u Evropskom Sporazumu o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN) mogu i postati Ugovorne strane ovog Sporazuma:

definitivnim potpisivanjem;

deponovanjem instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja posle potpisivanja koje je podložno ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju;

deponovanjem instrumenta pristupanja.

Sporazum je otvoren za potpisivanje do 31.05.2001. godine u Kancelariji Izvršnog sekretara Ekonomske komisije za Evropu, Ženeva. Posle tog datuma Sporazum je otvoren za pristupanje.

Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja se deponuju kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Član 11.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu jedan mesec od dana kada broj Država spomenutih u članu 10. stav 1, koje su potpisale Sporazum definitivno, ili deponovale svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja dostigne ukupno sedam.

Međutim, Propisi u Aneksima, izuzev odredbi o priznavanju klasifikacionih društava, ne primenjuju se pre isteka dvanaest meseci od dana kada ovaj Sporazum stupi na snagu.

Za svaku Državu koja potpiše ovaj Sporazum definitivno, ili ga ratifikuje, prihvati, odobri ili mu pristupi posle prvih sedam Država spomenutih u članu 10. stav 1, koje su ga definitivno potpisale, ili deponovale svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, ovaj Sporazum stupa na snagu jedan mesec pošto spomenuta Država potpiše Sporazum definitivno, ili deponuje instrument ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja.

Primena Propisa u Aneksima počinje istog datuma. U slučaju da rok naveden u stavu 1 koji se odnosi na primenu Propisa u Aneksima nije istekao, Propisi u Aneksima počinju da se primenjuju posle isteka navedenog roka.

Član 12.

Otkazivanje

Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum notifikacijom u pismenoj formi upućenoj Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.

Otkazivanje postaje punovažno dvanaest meseci po datumu prijema notifikacije o otkazivanju u pismenoj formi.

Član 13.

Prestanak važenja

Ukoliko, posle stupanja ovog Sporazuma na snagu, broj Ugovornih strana padne ispod pet tokom dvanaest uzastopnih meseci, ovaj Sporazum prestaje da važi po isteku navedenog perioda od dvanaest meseci.

U slučaju zaključivanja svetskog sporazuma za regulisanje multimodalnog transporta opasnog tereta, svaka odredba ovog Sporazuma, sa izuzetkom onih koje se odnose isključivo na unutrašnje plovne puteve, gradnju i opremu brodova, transport u vidu rasutog tereta ili tankere koja je u suprotnosti sa bilo kojom odredbom takvog svetskog sporazuma automatski prestaje da se primenjuje na odnose među Stranama ovog Sporazuma koje postanu strane potpisnice svetskog sporazuma, od datuma kada on stupi na snagu, i automatski se zamenjuju novim relevantnim odredbama navedenog svetskog sporazuma.

Član 14.

Deklaracije

Svaka Država može, u vreme definitivnog potpisivanja ovog Sporazuma ili deponovanja svojih instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja ili u bilo kom trenutku posle toga, sačiniti deklaraciju u vidu pismene notifikacije adresirane na Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavljujući da se ovaj Sporazum proširuje na sve ili neke teritorije za čije je međunarodne odnose ona odgovorna. Sporazum se proširuje na teritoriju ili teritorije imenovane u notifikaciji jedan mesec posle prijema iste od strane Generalnog sekretara.

Svaka Država koja je sačinila deklaraciju spomenutu u stavu 1 ovog člana proširujući važenje ovog Sporazuma na svaku teritoriju za čije je međunarodne odnose ona odgovorna može otkazati Sporazum u smislu navedene teritorije u skladu sa odredbama člana 12.

(a) Dodatno, svaka Država može, u vreme definitivnog potpisivanja ovog Sporazuma ili deponovanja svojih instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja ili u bilo kom trenutku posle toga, sačiniti deklaraciju u vidu pismene notifikacije adresirane na Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavljujući da se važenje ovog Sporazuma ne proširuje na izvesne unutrašnje plovne puteve na njenoj teritoriji, pod uslovom da plovni putevi u pitanju nisu deo mreže unutrašnjih plovnih puteva od međunarodnog značaja kako je difinisano u AGN. Ukoliko je ova deklaracija sačinjena neposredno posle vremena kada ova Država definitivno potpiše ovaj Sporazum ili deponuje svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, Sporazum prestaje da važi za unutrašnje plovne puteve u pitanju jedan mesec pošto Generalni sekretar primi ovu notifikaciju.

(b) Međutim, svaka Država na čijoj teritoriji postoje unutrašnji plovni putevi na koje se odnosi AGN, i koji podležu, na dan usvajanja ovog Sporazuma, obaveznom režimu po međunarodnom pravu koje reguliše transport opasnog tereta, može izjaviti da implementacija ovog Sporazuma na ovim plovnim putevima podleže poštovanju procedura uređenih statutima navedenog režima. Svaka deklaracija ove vrste mora se načiniti u vreme definitivnog potpisivanja ovog sporazuma ili deponovanja instrumenata ratifikacije, prihavtanja, odobrenja ili pristupanja.

Svaka Država koja je načinila deklaraciju iz stavova 3(a) ili 3(b) ovog člana može shodno tome izjaviti pomoću notifikacije u pismenoj formi upućene Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se ovaj Sporazum primenjuje na sve ili na deo njenih unutrašnjih plovnih puteva na koje se odnosi deklaracija iz stavova 3(a) ili 3(b). Sporazum se primenjuje na unutrašnje plovne puteve koji se spominju u notifikaciji jedan mesec po njenom prijemu od strane Generalnog sekretara.

Član 15.

Sporovi

Svaki eventualni spor između dve ili više Ugovornih strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešava se, ukoliko je moguće, pregovorima između Strana u sporu.

Svaki spor koji nije rešen u direktnim pregovorima Ugovorne strane u sporu mogu uputiti Administrativnom Komitetu koji razmatra predmet i daje preporuke za rešavanje.

Svaki spor koji se ne reši u skladu sa stavovima 1 ili 2 podnosi se na arbitražu ukoliko bilo koja Ugovorna strana u sporu to zahteva i upućuje se shodno tome jednom ili nekolicini arbitara koje sporazumno izaberu Ugovorne strane u sporu. Ukoliko u roku od tri meseca od datuma zahteva za arbitražom Strane u sukobu nisu u stanju da dogovorno postignu sporazum o izboru arbitra ili arbitara, svaka od ovih Strana može zatražiti od Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da imenuje jednog arbitra kome će spor biti poveren da odlučivanje.

Odluka arbitra ili arbitara imenovanih shodno stavu 3 ovog člana je obavezujuća za Ugovorne strane u sporu.

Član 16.

Rezervacije

Svaka Država može, u vreme definitivnog potpisivanja ovog Sporazuma ili deponovanja svojih instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, izjaviti da se ne smatra obaveznom da poštuje član 15. Druge Ugovorne strane nisu obavezne da poštuju član 15. u smislu bilo koje Ugovorne strane koja je pristupila ovakvoj rezervaciji.

Svaka Ugovorna strana koja pristupi rezervaciji kako je navedeno u stavu 1 ovog člana može u bilo kom trenutku povući takvu rezervaciju upućujući notifikaciju Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.

Rezervacije drugačije od ovih koje su navedene u ovom Sporazumu nisu dozvoljene.

Član 17.

Administrativni Komitet

Administrativni Komitet se osniva u cilju razmatranja implementacije ovog Sporazuma, razmatranja svake izmene i dopune predložene na ovaj Sporazum, i razmatranja mera za obezbeđenje jedinstvenog tumačenja i primene Sporazuma.

Ugovorne strane su članovi Administrativnog Komiteta. Komitet može odlučiti da Države iz člana 10., stav 1. ovog Sporazuma koje nisu Ugovorne strane, bilo koja druga Država članica Ekonomske komisije za Evropu ili Ujedinjenih nacija ili predstavnici međunarodnih međuvladinih ili nevladinih organizacija mogu, zbog pitanja koja su od njihovog interesa, pohađati sednice Komiteta u svojstvu posmatrača.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Generalni sekretar Centralne komisije za plovidbu Rajnom pružaju sekretarske usluge Administrativnom Komitetu.

Administrativni Komitet bira, na prvoj sednici u godini, Predsednika i Potpredsednika.

Izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropu saziva Administrativni Komitet godišnje, ili u drugim intervalima o čemu odlučuje Komitet, kao i po zahtevu najmanje pet Ugovornih strana.

Kvorum koji se sastoji od najmanje polovine ukupnog broja Ugovornih strana je neophodan kako bi se donosile odluke.

Predlozi se stavljaju na glasanje. Svaka Ugovorna strana predstavljena na sednici ima jedan glas. Primenjuju se sledeća pravila:

Predložene izmene i dopune Propisima u Aneksima i odluke koje se na njih odnose usvajaju se u skladu sa odredbama člana 19. stav 2;

Predložene izmene i dopune Propisima u Aneksima i odluke koje se na njih odnose usvajaju se u skladu sa odredbama člana 20. stav 4;

Predlozi i odluke koji se odnose na preporuke dogovorenih klasifikacionih društava, ili na povlačenje takvih preporuka, usvajaju se u skladu sa procedurom navedenom u odredbama člana 20. stav 4.;

Svaki predlog ili odluka koji nisu gore navedeni u stavovima (a) do (c) usvajaju se većinom glasova prisutnih članova Administrativni Komiteta koji učestvuju u glasanju.

Administrativni Komitet može osnovati takve radne grupe koje smatra neophodnim koje bi asistirale u vršenju njegovih dužnosti.

U odsustvu relevantnih odredbi u ovom Sporazumu, primenjuje se Poslovnik Ekonomske komisije za Evropu, izuzev ako Administrativni Komitet odluči drugačije.

Član 18.

Odbor za bezbednost

Odbor za bezbednost se osniva radi razmatranja svih predloga izmena i dopuna Propisa u Aneksima ovog Sporazuma, a posebno bezbednosti plovidbe u smislu gradnje, opreme i posade brodova. Odbor za bezbednost funkcioniše u okviru aktivnosti tela Ekonomske komisije za Evropu, Centralne komisije za plovidbu Rajnom i Dunavske komisije koje su kompetentne za oblast transporta opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima.

Član 19.

Procedura za izmene i dopune Sporazuma, isključujući Propise u Aneksima

Ovaj Sporazum, isključujući Propise u Aneksima, može pretrpeti izmene i dopune na predlog Ugovorne strane prema proceduri iz ovog člana.

Svaku predloženu izmenu i dopunu ovog Sporazuma, isključujući Propise u Aneksima razmatra Administrativni Komitet. Svaku takvu izmenu i dopunu koju razmatra ili pripremi Administrativni Komitet u toku sastanka i usvoji je dvotrećinskom većinom prisutnih članova koji glasaju Generalni sekretar Ujedinjenih nacija prosleđuje Ugovornim stranama na prihvatanje.

Svaka izmena i dopuna prosleđena na prihvatanje u skladu sa stavom 2 stupa na snagu za sve Ugovorne strane šest meseci po isteku perioda od dvadeset četiri meseca koji slede neposredno posle prosleđivanja predloženih izmena i dopuna, ukoliko, u toku tog perioda, ne bude pismenih prigovora na takve izmene i dopune upućenih Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija od Ugovornih strana.

Član 20.

Procedura za izmene i dopune Propisa u Aneksima

Propisi u Aneksima mogu pretrpeti izmene i dopune na predlog Ugovorne strane.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija može takođe predložiti izmene i dopune u smislu usklađivanja Propisa u Aneksima sa drugim međunarodnim sporazumima i Preporukama Ujedinjenih nacija o transportu opasnog tereta, kao i sa izmenama i dopunama predloženim od sporednog tela Ekonomske komisije za Evropu sa kompetencijom u oblasti transporta opasnog tereta.

Svaka predložena izmena i dopuna Propisa u Aneksima u principu se podnosi Odboru za bezbednost, koji dostavlja Administrativnom Komitetu nacrt izmena i dopuna koje usvaja.

Na specifičan zahtev Ugovorne strane, ili ukoliko sekretarijat Administrativnog Komiteta smatra za shodno, izmene i dopune mogu se predložiti direktno Administrativnom Komitetu. One se ispituju na prvoj sednici i ako se smatra da su prihvatljive, vrši se revizija na sledećoj sednici Odbora istovremeno kada i revizija drugih predloga s tim u vezi, izuzev ako Odbor odluči drugačije.

Odluke o predloženim izmenama i dopunama i predloženom nacrtu izmena i dopuna podnetih Administrativnom Komitetu skladu sa stavovima 2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih članova koji glasaju. Međutim, nacrt izmena i dopuna ne smatra se usvojenim ukoliko, neposredno posle glasanja, pet prisutnih članova uloži prigovor na njega. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija prosleđuje Ugovornim stranama usvojeni nacrt izmena i dopuna na prihvatanje.

Svaki nacrt izmena i dopuna Propisa u Aneksima prosleđen na prihvatanje u skladu sa stavom 4 smatra se prihvaćenim, izuzev ako, u roku od tri meseca od dana kada ih je Generalni sekretar prosledio, najmanje jedna trećina od ukupnog broja Ugovornih strana, ili njih pet ako je jedna trećina veća od tog broja, dostave napismeno Generalnom sekretaru notifikaciju o svojim prigovorom na predložene izmene i dopune. Ako se izmene i dopune smatraju prihvaćenim, stupaju na snagu za sve Ugovorne strane po isteku od sledećeg perioda od tri meseca, izuzev u sledećim slučajevima:

U slučaju da su slične izmene i dopune drugih međunarodnih sporazuma o transportu opasnog tereta već stupile na snagu, ili stupaju na snagu nekog drugog datuma, Generalni sekretar može odlučiti, na pismeni zahtev Izvršnog sekretara Ekonomske komisije za Evropu da izmene i dopune stupaju na snagu po isteku drugog perioda kako bi omogućio istovremeno stupanje na snagu ovih izmena i dopuna sa onima koje se prave za takve druge sporazume ili, ako nije moguće, najbrži rok za stupanje na snagu ovih izmena i dopuna posle stupanja na snagu takvih izmena i dopuna drugih sporazuma, međutim, takav period ne sme biti kraći od jednog meseca.

Administrativni Komitet može specifično navesti da je, prilikom usvajanja nacrta izmena i dopuna, u svrhu stupanja na snagu izmena i dopuna, ukoliko budu usvojene, period trajanja duži od tri meseca.

Član 21.

Zahtevi, obaveštenja i prigovori

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obaveštava sve Ugovorne strane i sve Države iz člana 10. stav 1 ovog Sporazuma o svakom zahtevu, obaveštenju ili prigovoru iz gorenavedenih članova 19. i 20. i o datumu kada svaka izmena i dopuna stupa na snagu.

Član 22.

Reviziona konferencija

I pored procedure predviđene članovima 19. i 20. svaka Ugovorna strana može notifikacijom u pismenoj formi Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija zahtevati da se sazove konferencija u svrhu vršenja revizije ovog Sporazuma.

Revizionu konferenciju na koju se pozivaju sve Ugovorne strane i sve Države iz člana 10. stav 1, saziva Izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropu ukoliko, u roku od šest meseci od dana kada Generalni sekretar pošalje obaveštenje, najmanje jedna četvrtina od broja Ugovornih strana dostavi notifikaciju da se slaže sa zahtevom.

I pored procedure predviđene članovima 19. i 20., revizionu konferenciju na koju se pozivaju sve Ugovorne strane i sve Države iz člana 10. stav 1, Izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropu saziva takođe po prijemu notifikacije u pisanoj formi od strane Administrativnog Komiteta. Administrativnom Komitetu upućuje zahtev ukoliko se sa tim slaže većina prisutnih koji glasaju na Komitetu.

Ukoliko se konferencija sazove shodno stavovima 1 i 2 ovog člana, Izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropu poziva Ugovorne strane da podnesu, u roku od tri meseca, predloge za koje žele da budu razmatrani na konferenciji.

Izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropu prosleđuje svim Ugovornim stranama i svim Državama iz člana 10. stav 1, okvirni dnevni red konferencije, zajedno sa tekstovima takvih predloga, najkasnije šest meseci pre datuma početka konferencije.

Član 23.

Depozitar

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je depozitar ovog Sporazuma.

KAO POTVRDU TOGA dole potpisani, propisno ovlašćeni za to, potpisali su ovaj Sporazum.

SAČINjENO u Ženevi, ovog dvadeset šestog dana maja dvehiljadite godine, u jednom primerku, na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku za tekst samog sporazuma, a na francuskom jeziku za Propise u Aneksima, s tim što je svaki tekst podjednako autentičan za sam Sporazum.

Od Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zahteva se da pripremi prevod Propisa u Aneksima na engleski i ruski jezik.

Od Generalnog sekretara Centralne komisije za plovidbu Rajnom zahteva se da pripremi prevod Propisa u Aneksima na nemački jezik.

______________________

Ostavite komentar