Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

|Poglavlje 3.2 | | Spisak opasnog tereta 3.2.1 Spisak opasnog tereta po numeričkom redosledu Objašnjenja Tabele A Po pravilu, svaki red tabele A ovog poglavlja obrađuje materiju (materije) ili predmet (predmete), koji su obuhvaćeni određenim UN-brojem ili brojem materije. Međutim, ako materije ili predmeti, koji pripadaju istom UN-broju, imaju različite hemijske osobine, fizičke osobine i/ili uslove transporta, za ove UN-brojeve ili za brojeve materija mogu se koristiti više uzastopnih redova. Svaka kolona Tabele A je namenjena jednoj određenoj temi, kako je to navedeno u narednim objašnjenjima. Presek kolona i redova (ćelija) sadrži informacije, koje se odnose na temu, koja se obrađuje u koloni za materiju (materije) ili predmet (predmete) u tom redu:Prve četiri ćelije identifikuju materiju (materije) ili predmet (predmete) koji spadaju u taj red (u tom pogledu dodatne informacije su navedene u posebnim propisima u koloni (6)); Sledeće ćelije navode primenjive posebne propise, ili kao potpune informacije ili u kôdiranom obliku. Kôdovi upućuju na detaljne informacije, sadržane u brojevima, koji su navedeni u objašnjenjima u nastavku. Prazna ćelija znači, ili da nema nikakvih posebnih propisa i da se primenjuju samo opšti propisi, ili da važi ograničenje transporta navedeno u objašnjenjima. U odgovarajućim kolonama se ne ukazuje na primenjive opšte propise. Objašnjenja za svaku kolonu:Kolona (1)“ UN-broj / broj materije“Ova kolona sadrži UN-broj ili broj materije za:opasnu materiju ili predmet, ako je ova materija ili predmet svrstana u sopstveni specifični UN-broj ili broj materije, ilinazive po vrstama ili nazive n.d.n., u koje se svrstavaju opasne materije i predmeti koji nisu poimenično navedeni u skladu sa kriterijumima Dela 2 („algoritam za klasifikaciju“).Kolona (2) „Nazive i opis»Ova kolona sadrži nazive materije ili predmeta velikim slovima, ako je materiji ili predmetu dodeljen sopstveni specifičan UN-broj ili broj materije, ili nazive po vrstama, ili nazive n.d.n., u koji je svrstana opasna materija ili predmet u skladu sa kriterijumima Dela 2 („algoritam za klasifikaciju „). Ovo nazive se mora koristi kao zvanično nazive za transport, ili po potrebi, kao deo zvaničnog naziva za transport (vidi 3.1.2 za dalje pojedinosti vezano za zvanično nazive za transport). Nakon zvaničnog naziva za transport je dodat opisni tekst malim slovima, radi razjašnjenja područja primene naziva, u slučajevima u kojima propisi za klasifikaciju i/ili transportni propisi za materiju ili predmet pod određenim uslovima mogu biti različiti.Kolona (3a)“Klasa „Ova kolona sadrži broj klase, čija definicija pojma obuhvata opasnu materiju ili predmet. Ovaj broj klase se dodeljuje u skladu sa postupcima i kriterijumima Dela 2.Kolona (3b)“ Klasifikacioni kôd „Ova kolona sadrži klasifikacioni kôd opasne materije ili predmeta.Za opasne materije ili predmete klase 1, kôd sadrži broj podklase i slova grupe kompatibilnosti, koja se dodeljuje u skladu sa postupcima i kriterijumima iz 2.2.1.1.4.Za opasne materije i predmete klase 2, kôd sadrži broj i jedno ili više slova koja predstavljaju grupu opasnih osobina, koje su objašnjene u 2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3.Za opasne materije ili predmete klase 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 kôdovi su objašnjeni u 2.2.x.1.2..Opasne materije ili predmeti klase 7 nemaju nikakve klasifikacione kôdove.Kolona (4)“ Ambalažna grupa „Ova kolona sadrži broj (brojeve) ambalažna grupa (I, II ili III), u koju je svrstana opasna materija. Ovi brojevi ambalažne grupe se dodeljuju na osnovu postupaka i kriterijuma Dela 2. Određeni predmeti i materije nisu svrstani ni u jednu ambalažnu grupu.Kolona (5)“Listice opasnosti“Ova kolona sadrži broj uzorka listice opasnosti / velike listice (nalepnice) (vidi 5.2.2.2 i 5.3.1.7), koje treba da budu postavljene na komade za otpremu, kontejnere, kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGC i vozila. Međutim, za materije i predmete klase 7, 7X označava uzorak listice br. 7A, 7B ili 7C, zavisno od slučaja, prema kategoriji (vidi 2.2.7.8.4 i 5.2.2.1.11.1) ili veliku listicu (nalepnicu) po uzorku 7D (vidi 5.3.1.1.3 i 5.3.1.7.2).Opšti propisi za postavljanje listice opasnosti / velike listice (nalepnice) (npr. broj listice ili mesto postavljanja) sadržani su za komade za otpremu u 5.2.2.1, a za kontejnere, kontejner cisterne, MEGC, prenosive cisterne, vozila u 5.3.1.Napomena: Prethodno navedeni propisi o olistavanju (postavljanju listica) mogu biti izmenjeni u koloni (6) navedenim posebnim propisima.Kolona (6)“Posebne odredbe“Ova kolona sadrži brojčane kôdove posebnih odredbi kojih se treba pridržavati. Ove odredbe odnose se na prošireno područje tema, koje su uglavnom povezane sa sadržajem kolona (1) do (5) (npr. zabrane transporta, izuzeća od primene, objašnjenja vezana za klasifikaciju određenih oblika opasnog tereta, kao i dodatne odredbe o olistavanju ili obeležavanju) i navedene su u Poglavlju 3.3 u brojčanom redosledu. Ako je kolona (6) prazna, za odnosni opasan teret ne važe nikakvi posebni propisi vezano za sadržaje kolona (1) do (5). Posebne odredbe za vodni saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima počinju od 800. Kolona (7)“Ograničene količine“Ova kolona sadrži alfanumerički kôd sa sledećim značenjem:“LQ0“ znači, da ne postoji nikakvo izuzeće od propisa ADN za opasan teret pakovanu u ograničenim količinama;Ostali alfanumerički kôdovi koji počinju slovima „LQ“ znače, da se propisi ADN ne primenjuju, ako su ispunjeni uslovi navedeni u Poglavlju 3.4 (opšti uslovi u 3.4.1 i uslovi u 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 i 3.4.6, koji se primenjuju za odnosne kôdove).Kolona (8)“Dozvoljen transport“Ova kolona sadrži alfnumerički kôd koji se odnosi na dozvoljeni oblik transporta u brodovima za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima.Ako je kolona (8) prazna, u tom slučaju dozvoljen je transport materije ili predmeta samo u komadima za otpremu. Ako kolona (8) sadrži kôd «B», u tom slučaju dozvoljen je transport u komadima za opremu ili u rasutom stanju (vidi 7.1.1.11).Ako kolona (8) sadrži kôd «T», u tom slučaju dozvoljen je transport u komadima za opremu i u brodovima tankerima. Kod transporta u brodovima tankerima važe propisi Tabele C (vidi 7.2.1.21).Ako se u koloni (8) pojavljuje „transport zabranjen“, transport nije dozvoljen.Ako se u koloni (8) pojavljuje „slobodno“, materija ne podleže propisima ADN.Kolona (9)“Potrebna oprema“Ova kolona sadrži alfnumerički kôd za potrebnu opremu pri transportu opasnih materija i predmeta (vidi 8.1.5).Kolona (10)“Ventilacija“Ova kolona sadrži alfanumerički kôd posebnih propisa koji se odnose na ventilaciju a koji se primenjuju na transport sa sledećim značenjem:alfanumerički kôdovi koji počinju slovima «VE» odnose se na dodatne posebne propise koje se moraju primeniti za ventilaciju u toku transporta. Oni su navedeni u 7.1.6.12 po numeričkom redosledu i utvrđuju posebne zahteve.Kolona (11)“Odredbe koji se odnose na utovar, istovar i transport“Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove za posebne odredbe koje se primenjuju za transport sa sledećim značenjem:alfanumerički kôdovi koji počinju slovima «CO», «ST» i «RA» odnose se na dodatne posebne odredbe koje se moraju primeniti u transportu tereta u rastom stanju. Oni su navedeni u 7.1.6.11 po numeričkom redosledu i utvrđuju posebne zahteve.alfanumerički kôdovi koji počinju slovima «LO» odnose se na dodatne posebne odredbe koje treba primeniti pre utovara. Oni su navedeni u 7.1.6.13 po numeričkom redosledu i utvrđuju posebne zahteve.alfanumerički kôdovi koji počinju slovima «HA» odnose se na dodatne posebne odredbe koje treba primeniti kod rukovanja i slaganja tereta. Oni su navedeni u 7.1.6.14 po numeričkom redosledu i utvrđuju posebne zahteve.alfanumerički kôdovi koji počinju slovima «IN» odnose se na dodatne posebne odredbe koje treba primeniti radi kontrole (inspekcije) teretnog prostora u toku transporta. Oni su navedeni u 7.1.6.16 po numeričkom redosledu i utvrđuju posebne zahteve.Kolona (12)“Broj konusa / plava svetla“Ova kolona sadrži broj konusa/svetla, sa kojima mora biti obeležen brod tokom transporta ovih opasnih materija i predmeta (vidi 7.1.5).Kolona (13)“Dodatni zahtevi / Napomene“Ova kolona sadrži dodatne zahteve ili napomene, koje se odnose na transport ovih opasnih materija i predmeta.

Ostavite komentar