Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

|Poglavlje 3.2 | | 3.2.2. Tabela B: Spisak materija i predmeta ADR po azbučnom redosledu Tabela B u nastavku sadrži azbučni spisak materija i predmeta koji su navedeni po UN numeričkom redosledu u Tabeli A 3.2.1. Ona ne čini sastavni deo ADR. Ona nije dostavljena Radnoj grupi za transport opasnog tereta Komiteta za unutrašnji transport niti Ugovornim stranama ADR radi formalnog odobrenja ili prihvatanja. Tabela je pripremljena, sa svom potrebnom pažnjom od strane Sekretarijata Ekonomske komisije za Evropu Ujedininjenih Nacija, radi lakše pretrage priloga A i B, ali ona ni u kom slučaju ne može da zameni odredbe ovih priloga, koji su u slučaju protivrečnosti obavezujući i zbog toga se sa pažnjom moraju ispitati i primeniti. Napomena: 1. U svrhu azbučnog redosleda sledeće informacije nisu uzete u obzir, iako su deo zavaničnog naziva za transport: brojevi, grčka slova, slova, skraćenice kao „sec“ i „terc“; slova „N“ (nitrogen), „n“ (normal), „o“ (ortho) „m“ (meta), i „p“ (para) i „N.D.N.“ (nije drugačije naveden). Nazivi materija i predmeta pisani velikim slovima važe kao zvanični nazivi za transport (vidi 3.1.2).Ako iza naziva materije i predmeta, pisano stoji velikim slovima „vidi“, to znači da se radi o alternativi za zvanični naziv za transport ili samo o delu zvaničnog naziva (izuzev PCB) (vidi 3.1.2.1). Ako iza naziva materije i predmeta stoji pisano malim slovima „vidi“, to znači da se ne radi o zvaničnom nazivu za transport, nego je to samo sinonim.Ako je naziv pisan, delom velikim slovima, delom malim slovima, tekst sa malim slovima ne važi kao zavnični naziv za transport (vidi 3.1.2.1). U dokumentima za obeležavanje komada za otpremu, zvanični naziv za transport se, u zavisnosti od slučaja, može koristiti u jednini ili u množini (vidi 3.1.2.3).Za tačno određivanje zvaničnog naziva za transport vidi odeljak 3.1.2.

Ostavite komentar