Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

|Poglavlje 3.2 | | 3.2.2. Tabela B: Spisak opasnih tereta po azbučnom redosledu Tabela B u nastavku sadrži azbučni spisak materija i predmeta koji su navedeni po UN numeričkom redosledu u Tabeli A 3.2.1. Ona ne čini sastavni deo ADN. Tabela je pripremljena, sa svom potrebnom pažnjom od strane Sekretarijata Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih Nacija, radi lakše pretrage priloga A i B, ali ona ni u kom slučaju ne može da zameni propise ovih priloga, koji su u slučaju protivrečnosti obavezujući i zbog toga se sa pažnjom moraju ispitati i primeniti. Napomena: 1. U svrhu azbučnog redosleda sledeće informacije nisu uzete u obzir, iako su deo zvaničnog naziva za transport: brojevi, grčka slova, slova, skraćenice kao „sec“ i „terc“; slova „N“ (nitrogen), „n“ (normal), „o“ (ortho) „m“ (meta), i „p“ (para) i „N.D.N.“ (nije drugačije naveden). Nazivi materija i predmeta pisani velikim slovima važe kao zvanične nazive za transport (vidi 3.1.2).Ako iza naziva materije i predmeta pisano stoji velikim slovima „vidi“, to znači da se radi o alternativi za zvaničan naziv za transport ili samo o delu zvaničnog naziva (izuzev PCB) (vidi 3.1.2.1). Ako iza naziva materije i predmeta stoji pisano malim slovima „vidi“, to znači da se ne radi o zvaničnom nazivu za transport , nego je to samo sinonim.Ako je naziv pisan, delom velikim slovima, delom malim slovima, tekst sa malim slovima ne važi kao zvaničan naziv za transport (vidi 3.1.2.1). U dokumentima za obeležavanje komada za otpremu, zvaničan naziv za transport se, u zavisnosti od slučaja, može koristiti u jednini ili u množini (vidi 3.1.2.3).Za tačno određivanje zvaničnog naziva za transport vidi odeljak 3.1.2.

Ostavite komentar