Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

DEO 3

Lista opasnih tereta,

posebne odredbe i izuzeci vezani za opasne terete pakovane u ograničenim količinama

Knjiga 2

Poglavlje 3.3 Posebne odredbe koje se odnose na određene predmete ili materije 3.3.1 Brojevi navedeni u koloni (6) Tabele A Poglavlja 3.2 odgovaraju posebnim odredbama koje važe za datu materiju ili predmet, a značenje i zahtevi tih posebnih odredbi objašnjeni su u ovom poglavlju. 16 Uzorci novih ili već postojećih eksplozivnih materija ili predmeta, mogu se transportovati na način koji su propisali nadležni organi (vidi 2.2.1.1.3) u cilju ispitivanja, klasifikacije, istraživanja i razvoja, kontrole kvaliteta ili kao trgovački uzorci. Masa eksplozivnih uzoraka, koji nisu ovlaženi ili desenzitivisani, treba da je ograničena na 10 kg u malim komadima za otpremu što je utvrđeno od strane nadležnih organa. Masa eksplozivnih uzoraka, koji su ovlaženi ili desenzitivisani ograničena je na 25 kg. 23 Ova materija ispoljava opasnost zapaljivosti, ali ona dolazi do izražaja samo u izuzetnim (ekstremnim) uslovima požara u zatvorenom prostoru. 32 U drugom obliku ova materija ne podleže zahtevima ADR. 37 Ova materija ne podleže zahtevima ADR, ako je obložena. 38 Ova materija ne podleže zahtevima ADR, ako sadrži najviše 0,1% kalcijumkarbida. 39 Ova materija ne podleže zahtevima ADR, ako sadrži manje od 30% ili najmanje 90% mase silicijuma. 43 Ako se ove materije predaju na transport kao sredstva za suzbijanje štetočina (pesticidi), one se moraju transportovati pod odgovarajućim nazivom za pesticide u skladu sa odgovarajućim odredbama koji važe za pesticide (vidi 2.2.61.1.10 do 2.2.61.1.11.2). 45 Antimonsulfidi i antimonoksidi sa sadržajem arsena od najviše 0,5% u odnosu na ukupnu masu, nepodležu zahtevima ADR. 47 Fericijanidi i ferocijanidi ne podležu zahtevima ADR. 48 Transport materije, koja sadrži više od 20% cijanovodonika, je zabranjen. 59 Ove materije ne podležu zahtevima ADR, ako sadrže najviše 50% magnezijuma. 60 Ako koncentracija iznosi više od 72%, transport ove materije je zabranjen. 61 Tehnički naziv, koji dopunjava zvanični naziv za transport, treba da je opšte prihvaćen ISO naziv (vidi standard ISO 1750:1981 „Pesticidi i druge agrarne hemikalije – opšte prihvaćeni nazivi“ u važećem izdanju), drugi naziv naveden u „Preporučenoj klasifikaciji pesticida prema opasnosti i uputstvu za klasifikaciju“ od strane Svetske zdravstvene organizacije (The WHO Recommended Clasiffication of Pesticides by Hazard and Guilines to Classification) ili naziv aktivne materije (vidi takođe 3.1.2.8.1 i 3.1.2.8.1.1). 62 Ova materija ne podleže zahtevima ADR, ako sadrži najviše 4% natrijumhidroksida. 65 Vodonikperoksid u vodenom rastvoru sa manje od 8% vodonikperoksida, ne podleže zahtevima ADR. 103 Transport amonijumnitrita i smeše anorganskog nitrita sa solima amonijuma je zabranjen. 105 Nitroceluloza, koja odgovara opisu UN 2556 ili UN 2557, može da se svrsta u klasu 4.1. 113 Transport hemijski nestabilne smeše je zabranjen. 119 Mašine za hlađenje obuhvataju mašine ili druge uređaje, koji su specijalno konstruisani, da životne namirnice ili druge proizvode održavaju na niskoj temperaturi u nekom unutrašnjem odeljku, kao i jedinice klima uređaja. Mašine za hlađenje i komponente mašina za hlađenje, koje sadrže manje od 12 kg gasa Klase 2, grupe A ili O prema 2.2.2.1.3, ili manje od 12 litara rastvora amonijaka (UN 2672), ne podležu zahtevima ADR. 122 Sporedne opasnosti, kontrolne temperature i temeperature u slučaju vanrednih okolnosti ako ih ima, i UN-brojevi (nazivi prema vrstama) za svaki već svrstan preparat organskih peroksida, su navedene u 2.2.52.4. 127 Druga inertna materija ili druga inertna smeša materije može se koristiti pod uslovom, da ova inertna materija ima iste osobine flegmatizacije. 131 Flegmatizovana materija mora biti znatno manje osetljiva nego suvi PENT. 135 So natrijumhidrata od dihlorizocijanurne kiseline ne podleže zahtevima ADR. 138 p-brombenzilcijanid ne podleže zahtevima ADR. 141 Materije, koje su bile podvrgnute odgovarajućem toplotnom tretmanu, tako da u toku transporta ne predstavljaju nikakvu opasnost, ne podležu zahtevima ADR. 142 Sojino brašno ekstrahovano rastvaračem, koje sadrži najviše 1,5% ulja i 11% vlažnosti i koje je praktično bez zapaljivog rastvarača, ne podleže zahtevima ADR. 144 Vodeni rastvor se najviše 24% zapremine alkohola ne podleže zahtevima ADR. 145 Alkoholna pića ambalažne grupe III, ako se transportuju u posudama zapremine od najviše 250 litara, ne podležu zahtevima ADR. 152 Klasifikacija ove materije zavisi od veličine čestica i ambalaže, ali granične vrednosti do sada nisu eksperimentalno određene. Odgovarajuća klasifikacija se mora izvršiti prema zahtevima odeljka 2.2.1. 153 Ovaj naziv važi samo ako se na osnovu ispitivanja dokaže, da materije u dodiru sa vodom nisu zapaljive niti pokazuju tendenciju samozapaljenja i da razvijena smeša gasova nije zapaljiva. 162 (Brisano) 163 Materija poimenično navedena u tabeli A Poglavlja 3.2 ne sme se transportovati pod ovim nazivom. Materije koje se transportuju pod ovim nazivom, smeju sadržati najviše 20% nitroceluloze, pod uslovom, da nitroceluloza sadrži najviše 12,6% azota (u suvoj masi). 168 Azbest, koji je tako ugrađen u prirodnu ili veštačku vezivnu materiju (kao što je cement, plastika, asfalt, smole ili minerali) ili za nju pričvršćen, da u toku transporta ne može doći dooslobađanja opasnih količina azbestnih vlakana koja se mogu udisati, ne podleže zahtevima ADR.Gotovi proizvodi, koji sadrže azbest i ne odgovaraju ovim zahtevima ne podležu zahtevima ADR, ako su tako pakovani, da u toku transporta ne može doći do oslobađanja opasnih količina azbestnihvlakana koja se mogu udisati. 169 Anhidrid ftalne kiseline u čvrstom stanju i anhidrid tetrahidroftalne kiseline sa najviše 0,05 % anhidrida maleinske kiseline ne podležu zahtevima ADR. Anhidrid ftalne kiseline sa najviše 0,05% anhidrida maleinske kiseline, koji se predaje na transport ili transportuje u rastopljenom stanju, zagrejan iznad svoje tačke paljenja, treba da se klasifikuje pod UN 3256. 172 Za radioaktivne materije sa nekom sporednom opasnošću važi sledeće:Komadi za otpremu moraju biti olistani listicama opasnosti, koje odgovaraju pojedinim sporednim opasnostima koje proističu iz materija; odgovarajuće velike listice (plakate) treba postaviti na vozila ili kontejnere u skladu sa odgovarajućim zahtevima iz odeljka 5.3.1;Radioaktivne materije treba svrstati u ambalažne grupe I, II ili III, a po potrebi uz primenu kriterijuma za grupisanje predviđenih u Delu 2 analogno prema vrsti pretežnih sporednih opasnosti.Opis propisan u 5.4.1.2.5.1 (b) mora da obuhvati opis ovih sporednih opasnosti (npr. „SPOREDNA OPASNOST: 3.6.1“), nazive sastojaka, koji najviše dominiraju u toj (tim) sporednoj (im) opasnosti (ima), kao i, ako postoji, ambalažnu grupu. 177 Barijumsulfat ne podleže zahtevima ADR. 178 Ovo obeležavanje se sme koristiti samo, ako u Tabeli A Poglavlja 3.2 ne postoji drugo odgovarajuće obeležavanje i samo uz saglasnost nadležnog organa zemlje porekla (vidi 2.2.1.1.3). 181 Komadi za otpremu, koji sadrže ovu vrstu materije, moraju imati listicu opasnosti prema uzorku 1 (vidi 5.2.2.2.2) izuzev ako je nadležni organ zemlje porekla dozvolio da se odustane od ove listice za korišćeni ispitani tip ambalaže, jer su rezultati ispitivanja pokazali, da materija u takvoj ambalaži ne pokazuje eksplozivno ponašanje (vidi 5.2.2.1.9). 182 Grupa alkalnih metala obuhvata litijum, natrijum, kalijum, rubidijum i cezijum. 183 Grupa zemnoalkalnih metala obuhvata magnezijum, kalcijum, stroncijum i barijum. 186 Pri određivanju sadržaja amonijumnitrata, svi joni nitrata, za koje u smeši postoji ekvivalentna količina jona amonijuma, moraju se računati kao amonijumnitrat. 188 Litijumske ćelije i baterije (akumulatori) koje se predaju na transport ne podležu ostalim odredbama ADR, ako ispunjavaju sledeće:za ćeliju sa metalom litijuma ili legure litijuma sadržaj litijuma nije veći od 1 g, a za ćeliju sa jonima litijuma sadržaj ekvivalentne količine litijuma nije veći od 1,5 g;za bateriju sa metalom litijuma ili legurom litijuma, sadržaj ukupne količine litijuma nije veći od 2 g, a za bateriju sa jonima litijuma, sadržaj ekvivalentne ukupne količine litijuma nije veći od 8 g;svaka ćelija ili baterija odgovara tipu za koji je dokazano da ispunjava zahteve svih ispitivanja Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo III, pododeljak 38.3;ćelije i baterije moraju biti tako odvojene jedna od druge, da se spreče kratki spojevi, i ukoliko nisu ugrađene u uređaje, moraju biti upakovane u jaku ambalažu; isvaki komad za otpremu, koji sadrži više od 24 litijumskih ćelija ili 12 litijumskih baterija, ukoliko nisu ugrađene u uređaje, mora dodatno da odgovara sledećim zahtevima:(i) Svaki komad za otpremu mora imati oznaku, koja pokazuje da on sadrži litijumske baterije i da se primenjuju posebni postupci u slučaju da je komad za otpremu oštećen;(ii) Svaku pošiljku mora pratiti dokument u kome je navedeno da komadi za otpremu sadrže litijumske baterije i da se u slučaju oštećenja komada za otpremu primenjuju posebni postupci;(iii) Svaki komad za otpremu mora biti u stanju, da izdrži ispitivanje pada sa visine od 1,2 m nezavisno od njegove orijentacije bez oštećenja ćelija ili baterija, koje su sadržana u njemu i bez pomeranja sadržaja, koji dovodi do kontakta baterija (ili ćelija) i bez oslobađanja sadržaja;(iv) Ukupna masa komada za otpremu ne sme da premaši 30 kg, izuzev ako su litijumske baterije upakovane sa nekim uređajem.U gore navedenim zahtevima i u kompletnom ADR, pod pojmom „količina litijuma“ se podrazumeva masa litijuma u anodi jedne ćelije sa metalom litijuma ili legurom litijuma, izuzev u slučaju ćelija sa jonima litijuma gde „sadržaj ekvivalentne količine litijuma“ proračunat u gramima treba da bude 0,3 puta veća od nominalnog kapaciteta u amper satima. 190 Pakovanja gasa pod pritiskom treba da budu opremljena zaštitom protiv nenamernog pražnjenja. Pakovanja gasa pod pritiskom sa zapreminom od najviše 50 ml, koja sadrže samo neotrovne materije, ne podležu zahtevima ADR. 191 Posude, male, sa gasom (gasne patrone) zapremine od najviše 50 ml, koje sadrže samo neotrovne materije, ne podležu zahtevima ADR. 194 Kontrolne i temperature u slučaju vanrednih okolnosti, ukoliko ih ima i UN-brojevi (nazivi prema vrstama) za svaku već svrstanu samoreagujuću materiju navedeni su u 2.2.41.4. 196 Preparati, koji pri laboratorijskim ispitivanjima niti eksplodiraju u kavitacionom stanju niti brzo sagorevaju (deflagiraju), koji pri zagrevanju kada su zatvoreni ne reaguju i ne ispoljavaju eksplozivnu snagu, smeju se transportovati pod ovim nazivom. Preparat takođe mora biti termički stabilan (tj. temperatura samoubrzavajućeg raspadanja SADT je 60 °C ili veća za komad za otpremu od 50 kg). Preparati koji ne odgovaraju ovim kriterijumima moraju se transportovati u skladu sa zahtevima Klase 5.2 (vidi 2.2.52.4). 198 Rastvori nitroceluloze sa najviše 20% nitroceluloze mogu se transportovati kao boja, odnosno štamparska boja (vidi UN 1210, UN 1263 i UN 3066). 199 Jedinjenja olova, koja ako se u odnosu 1:1000 pomešaju sa 0,7M sonom kiselinom i koja nakon jednočasovnog mešanja na temperaturi od 23 °C ± 2 °C, ispoljavaju rastvorljivost od najviše 5%, smatraju se nerastvorljivima. Vidi standard ISO 3711:1990 „Pigmenti olovohromata i pigmenti olovohromata-molibdata – zahtevi i ispitivanja“. 201 Upaljači i patrone za dopunjavanje upaljača moraju ogovarati zahtevima države u kojoj se pune. Oni moraju biti opremljeni zaštitom protiv nenamernog pražnjenja. Tečna faza gasa ne sme da premaši 85 % zapremine posude na 15 °C. Posude, uključujući uređaje za zatvaranje, moraju izdržati unutrašnji pritisak, koji odgovara dvostrukom pritisku ugljovodoničnog gasa (petroleuma) u tečnom stanju na temperaturi od 55 °C. Mehanizmi ventila i uređaji za paljenje moraju biti hermetički zatvoreni, lepljivom trakom obuhvaćeni ili obezbeđeni nekim drugim sredstvom ili konstruisani na način kojim se sprečava aktiviranje ili oslobađanje sadržaja u toku transporta. Upaljači ne smeju sadržati više od 10 g ugljovodoničnog gasa (petroleuma) u tečnom stanju. Patrone za dopunjavanje ne smeju sadržati više od 65 g ugljovodoničnog gasa (petroleuma) u tečnom stanju. 203 Ovaj naziv se ne sme koristi za UN 2315 Polihlorisani bifenili, tečni i UN 3432 Polihlorisani bifenili, čvrsti. 204 (Brisano) 205 Ovaj naziv se ne sme koristi za UN 3155 PENTAHLORFENOL. 207 Polimeri u obliku granulata i presovane smeše mogu biti od polistirola, polimetilmetakrilata ili od nekog drugog polimera. 208 Trgovački oblik đubriva koje sadrži kalcijumnitrat, a koje se uglavnom sastoji od dvostruke soli (kalcijumnitrat i amonijumnitrat), koja sadrži najviše 10% amonijumnitrata i najmanje 12% kristalne vode, ne podleže zahtevima ADR. 210 Toksini iz biljaka, životinja ili bakterija, koji sadrže zarazne materije, ili toksini koji su sadržani u zaraznim materijama, klasifikuju se u Klasu 6.2. 215 Ovaj naziv važi samo za tehnički čistu materiju ili za preparate sa ovom materijom, koja ima SADT preko 75 °C i zbog toga ne važi za preparate, koji su samoreagujuće materije (za samoreagujuće materije, vidi 2.2.41.4).Homogene smeše koje sadrže najviše 35 % po masi azodikarbonamida i najmanje 65 % inertne materije, ne podležu zahtevima ADR, ukoliko ne ispunjavaju kriterijume za druge klase. 216 Smeše čvrstih materija, koje ne podležu zahtevima ADR sa zapaljivim tečnim materijama mogu se transportovati pod ovim nazivom, a da se prethodno ne primeni klasifikacioni kriterijum Klase 4.1, pod uslovom, da u momentu utovara materije ili zatvaranja ambalaže, vozila ili kontejnera nije vidljiva nikakva slobodna tečnost. Hermetički zatvoreni paketići i predmeti, koji sadrže manje od 10 ml zapaljive tečne materije ambalažne grupe II i III koja je apsorbovana u nekoj čvrstoj materiji, ne podležu zahtevima ADR, pod uslovom da paketić ili predmet ne sadrži nikakvu slobodnu tečnost. 217 Smeše čvrstih materija, koje ne podležu zahtevima ADR, sa otrovnim tečnim materijama mogu se transportovati pod ovim nazivom, a da se prethodno ne primeni klasifikacioni kriterijum Klase 6.1, pod uslovom, da u momentu utovara materije ili zatvaranja ambalaže, vozila ili kontejnera nije vidljiva nikakva slobodna tečnost. Naziv se ne sme koristiti za čvrste materije, koje sadrže tečnu materiju ambalažne grupe I. 218 Smeše čvrstih materija, koje ne podležu zahtevima ADR, sa nagrizajućim tečnim materijama mogu se transportovati pod ovim nazivom, a da se prethodno ne primeni klasifikacioni kriterijum Klase 8, pod uslovom, da u momentu utovara materije ili zatvaranja ambalaže, vozila ili kontejnera nije vidljiva nikakva slobodna tečnost. 219 Genetski modifikovani mikroorganizmi i genetski modifikovani organizmi, koji odgovaraju definiciji pojma za zarazne materije i kriterijumu za uključivanje u klasu 6.2 u skladu sa odeljkom 2.2.62, treba da se transportuju, zavisno od slučaja, pod UN 2814 ili UN 2900 ili UN 3373. 220 Neposredno posle zvaničnog naziva za transport, u zagradi se može navesti samo tehnički naziv zapaljivog tečnog sastojka ovog rastvora ili ove smeše. 221 Materije, koje spadaju u ovaj naziv, ne smeju pripadati ambalažnoj grupi I. 224 Materija mora da ostane u tečnom stanju pod normalnim uslovima transporta, izuzev ako se ispitivanjem može dokazati da osetljivost materije u smrznutom stanju nije veća od one u tečnom stanju. Ona ne sme da se zamrzava na temperaturi iznad -15 °C. 225 Aparati za gašenje požara pod ovim nazivom, mogu za obezbeđenje svoje funkcije biti opremljeni patronama (patrone za mehanički pogon klasifikacionog kôda 1.4C ili 1.4S), a da se time ne menja klasifikacija u Klasu 2 grupe A ili O prema 2.2.2.1.3, pod uslovom da ukupna količina brzo goruće eksplozivne materije (pogonskog goriva) ne premašuje 3,2 g po aparatu. 226 Preparati ove materije, koji sadrže najmanje 30% sredstva za flegmatizaciju koji ne isparava i nije zapaljivo, ne podležu zahtevima ADR. 227 Sadržaj ureanitrata ne sme pri flegmatizaciji sa vodom i neorganskim inertnim materijama da premaši 75% mase, a smeša ne sme da bude dovedena do eksplozije pri testu ispitne serije 1, tipa (a) Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I. 228 Smeše, koje ne odgovaraju kriterijumima za zapaljive gasove (vidi 2.2.2.1.5), treba da se transportuju pod UN 3163. 230 Ovaj naziv važi za ćelije i baterije, koje sadrže litijum u bilo kom obliku, uključujući litijum polimere i litijumjonske ćelije i baterije.Litijumske ćelije i baterije mogu se transportovati pod ovim nazivom, ako ispunjavaju sledeće odredbe:svaka ćelija ili baterija mora biti tipa, koji ispunjava sve zahteve ispitivanja Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo III,pododeljak 38.3;svaka ćelija i baterija mora biti opremljena zaštitnim uređajem za provetravanje (protiv unutrašnjeg nadpritiska) ili da je konstruisana na način da je sprečeno nasilno lomljenje pod normalnim transportnim uslovima;svaka ćelija i baterija mora biti opremljena efikasnim uređajem za sprečavanje spoljnih kratkih spojeva;svaka baterija, koja sadrži ćeliju ili seriju ćelija paralelno povezanih treba da bude opremljena efikasnim uređajima, koji su neophodni za sprečavanje opasne povratne struje (npr. diode, osigurači itd.). 235 Ovaj naziv se odnosi na predmete, koji sadrže eksplozivne materije Klase 1 i koji mogu takođe da sadrže opasne terete drugih klasa. Ovi predmeti se koriste u vozilima kao generatori vazdušnih jastuka, moduli vazdušnih jastuka ili zatezači sigurnosnih pojaseva. 236 Sistemi poliesternih smola se sastoje iz dve komponente: jednog osnovnog materijala (Klase 3, ambalažne grupe II ili III) i jednog aktivatora (organski peroksid). Organski peroksid mora biti tipa D, E ili F, koji ne zahteva kontrolu temperature. Ambalažna grupa mora biti II ili III u skladu sa kriterijumima Klase 3 koji se odnose na osnovni proizvod. Ograničene količine, navedene u koloni (7) tabele A poglavlja 3.2 , se odnose na osnovni proizvod. 237 Filterske membrane uključujući papirne separatore i materijale za presvlačenje i pojačanje itd., koji su prisutni u toku transporta, ne smeju biti skloni prenosu eksplozije prema bilo kom ispitivanju opisanom u Priručniku za ispitivanja i kriterijume, Deo I, ispitna serija 1 (a). Pored toga, nadležni organ može da odluči, na osnovu rezultata odgovarajućeg ispitivanja brzine sagorevanja uzimajući u obzir standardna ispitivanja u Priručniku za ispitivanja i kriterijume, Deo III, pododeljak 33.2.1, da membrana filtera od nitroceluloze u obliku, u kome treba da se transportuje, ne podleže zahtevima Klase 4.1 koji se odnose na čvrste zapaljive materije. 238 Baterije se smatraju sigurne od izlivanja, pod uslovom, da mogu da izdrže dole navedena ispitivanja vibracija i pritiska, bez izlivanja tečnosti iz baterija. Ispitivanje na vibracije: Baterija se kruto pričvršćuje na ispitnu ploču uređaja za vibraciju i izlaže jednostavnom harmoničnom kretanju sa amplitudom od 0,8 mm (1,6 mm maksimalno ukupno odstupanje). Frekvencija se menja brzinom od 1 Hz/min između10 Hz i 55 Hz. Ukupan raspon frekvenci u oba pravca treba da se ostvari za 95 ±5 minuta za svaki položaj pričvršćivanja (pravac vibracije) baterije. Baterija se ispituje u tri međusobno vertikalna položaja (uključujući ispitivanje sa otvorima za punjenje i ventilaciju, ako postoje, u obrtnom položaju) u istom vremenskom periodu. Ispitivanje na pritisak: Nakon ispitivanja na vibracije, baterija se izlaže u trajanju od šest sati na temperaturi od 24°S ± 4 °S razlici pritiska od najmanje 88 kPa. Baterija se ispituje u tri međusobno vertikalna položaja (uključujući ispitivanje sa otvorima za punjenje i ventilaciju, ako postoje, u obrtnom položaju), najmanje šest sati u svakoj poziciji.Baterije sigurne od izlivanja ne podležu zahtevima ADR, u slučaju da na temperaturi od 55 °S elektrolit ne iscuri iz oštećenog ili puknutog kućišta i ako nema nikakve slobodne tečnosti, koja može da se izlije, i ako su polovi (kleme) baterije u ambalaži spremnoj za otpremu osigurani od kratkog spoja. 239 Baterije ili ćelije ne smeju da sadrže nikakve opasne materije izuzev natrijuma, sumpora i/ili polisulfida. Baterije ili ćelije mogu se predati na transport na temperaturi na kojoj se elementarni natrijum, koji se u njima nalazi može pretvoriti u tečnost, samo uz saglasnost nadležnog organa zemlje porekla i pod uslovima koje on utvrdi. Ako zemlja porekla nije Ugovorna Strana ADR, saglasnost i uslovit ransporta moraju biti priznati od nadležnog organa prve Ugovorne Strane ADR, na koju pošiljka nailazi.Ćelije se moraju sastojati od hermetički zatvorenih metalnih kućišta, koja u potpunosti obuhvataju opasne materije i koja su tako konstruisana i zatvorena, da je sprečeno svako oslobađanje ovih materija pod normalnim transportnim uslovima.Baterije se moraju sastojati od ćelija unutar potpuno zatvorenog metalnog kućišta, koje je tako konstruisano i zatvoreno, da je sprečeno svako oslobađanje opasnih materija pod normalnim transportnim uslovima. 241 Preparat mora biti tako proizveden, da ostaje homogen i da se ne razdvoji u toku transporta. Preparati sa niskim sadržajem nitroceluloze, koji ne pokazuju opasne osobine, ako su bili podvrgnuti ispitivanjima za utvrđivanje njihove sposobnosti detonacije, deflagracije ili eksplozije pri zagrevanju u zatvorenom prostoru prema ispitivanjima ispitnih serija 1 (a), 2 (b) i 2 (c) Dela I Priručnika za ispitivanja i kriterijume, i koji se ne ponašaju kao zapaljive materije u skladu sa ispitivanjem br. 1 iz Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo III , pododeljak 33.21.4 (za ova ispitivanja, materija u obliku pločica – ukoliko je potrebno – mora se samleti i prosejati na veličinu zrna od najviše 1,25 mm), ne podležu zahtevima ADR. 242 Sumpor ne podleže zahtevima ADR, ako je formiran u posebnom obliku (npr. u perlama, granulatu, zrnima ili pahuljicama). 243 Benzin, motorno gorivo za korišćenje u benzinskim motorima (npr. u automobilima, stabilnim motorima i drugim motorima) treba da se svrsta u ovaj naziv bez obzira različitu isparivost. 244 Ovaj naziv obuhvata, npr. otpatke aluminijuma, šljaku aluminijuma, iskorišćene katode, upotrebljene obloge posuda i šljaku soli aluminijuma. 247 Alkoholna pića koja sadrže preko 24% ali ne više od 70% zapremine alkohola, ukoliko se transportuju u okviru proizvodnog postupka, mogu se transportovati u drvenim buradima sa zapreminom većim od 250 litara ali najviše 500 litara, koja odgovaraju opštim popisima iz 4.1.1, ukoliko su primenjivi, pod sledećim uslovima: drvena burad pre punjenja moraju biti ispitana i zaptivena;mora biti predviđen dovoljan prazan (neispunjen) prostor (najmanje 3%) za širenje tečnosti;drvena burad se moraju transportovati sa čepovima otvora okrenutim nagore;drvena burad se moraju transportovati u kontejnerima, koji ispunjavaju propise Međunarodne konvencije o sigurnim kontejnerima (CSC) u važećem izdanju. Svako drveno bure mora biti pričvršćeno na specijalne saonice i učvršćeno odgovarajućim sredstvima radi sprečavanja pomeranja u bilo kom pravcu tokom transporta. 249 Ferocerijum, stabilizovan protiv korozije sa sadržajem gvožđa od najmanje 10% ne podleže zahtevima ADR. 250 Ovaj naziv može se koristiti samo za uzorke hemijskih supstanci, koji se uzimaju radi analize u vezi sa primenom Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i korišćenja hemijskog oružja i njihovog uništavanja. Transport materija pod ovim nazivom mora se vršiti prema lancu postupaka za zaštitu i bezbednost utvrđenih od strane Organizacije za zabranu hemijskog oružja.Hemijski uzorak može se transportovati samo uz prethodno odobrenje, koje je izdao nadležni organ ili generalni direktor Organizacije za zabranu hemijskog oružja, i pod uslovom da uzorak odgovara sledećim zahtevima:uzorak mora biti upakovan prema Uputstvu za pakovanje 623 u ICAO Tehničkim uputstvima (vidi tabelu S-3-8 Priloga), itokom transporta, transportnom dokumentu mora biti priložena kopija dokumenata o odobrenju transporta, u kome su navedena ograničenja za količine i odredbe o pakovanju. 251 Naziv UN 3316 HEMIJSKI PRIBOR ili UN 3316 PRIBOR ZA PRVU POMOĆ odnosi se na sandučiće, kasete itd. koji sadrže male količine različitih opasnih tereta, koja se koristi npr. u medicinske svrhe, u svrhu analiza ili ispitivanja ili popravki. Ovi pribori ne smeju sadržati opasni teret za koje je u koloni (7), Tabele A, Poglavlja 3.2 naveden kôd „LQ 0“.Sastojci ne smeju međusobno opasno da reaguju (vidi „opasna reakcija“ u 1.2.1). Ukupna količina opasnih tereta po jednom priboru ne sme biti veća od 1 l ili 1 kg. Ambalažna grupa u koju se svrstava ceo pribor mora da bude najstroža od svih ambalažnih grupa, u koje se svrstavaju pojedinačne materije sadržane u priboru.Pribori, koji se transportuju u vozilima u cilju pružanja prve pomoći ili za korišćenje na licu mesta, ne podležu zahtevima ADR.Hemijski pribori i pribori za prvu pomoć, koji sadrže opasne terete u unutrašnjoj ambalaži u količinama, koje ne premašuju količinsku granicu, koja se koristi za pojedinačne materije navedene u koloni (7) Tabele A, Poglavlja 3.2 u skladu sa kôdom LQ određenog u odeljku 3.4.6, mogu se transportovati u skladu sa Poglavljem 3.4. 252 Vodeni rastvori amonijumnitrata sa najviše 0,2% sagorivih materija u koncentraciji od najviše 80% ne podležu zahtevima ADR, pod uslovom, da amonijumnitrat ostaje rastvoren u svim uslovima transporta. 266 Ova materija, ako sadrži manje alkohola, vode ili sredstva za flegmatizaciju nego što je navedeno, ne sme se transportovati, izuzev ako nadležni organ izda posebno odobrenje (vidi 2.2.1.1). 267 Eksplozivi tipa C, koji sadrže hlorate, moraju da budu odvojeni od eksplozivnih materija, koje sadrže amonijumnitrat ili druge soli amonijuma. 270 Vodeni rastvori anorganskih čvrstih nitrata Klase 5.1 smatraju se da ne odgovaraju kriterijumima Klase 5.1, ako koncentracija materija u rastvoru na najnižoj temperaturi koja se postiže u toku transporta ne premašuje 80% granice zasićenosti. 271 Za sredstva za flegmatizaciju mogu se koristiti laktoza, glikoza ili slična sredstva, pod uslovom, da materija sadrži najmanje 90% mase, sredstva za flegmatizaciju. Nadležni organ može da odobri svrstavanje ovih smeša u Klasu 4.1, na osnovu ispitivanja po ispitnoj seriji 6 (c) Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I, odeljak 16, koja su sprovedena na najmanje tri ambalaže pripremljene za transport. Smeše, koje sadrže najmanje 98% mase, sredstva za flegmatizaciju, ne podležu zahtevima ADR. Komadi za otpremu, koji sadrže smeše sa najmanje 90% mase, sredstva za flegmatizaciju, ne moraju da budu olistani listicama opasnosti prema uzorku 6.1. 272 Ova materija se može transportovati prema zahtevima Klase 4.1 samo uz posebno odobrenje nadležnog organa (vidi UN 0143). 273 Maneb i preparati maneba, koji su stabilizovani protiv samozagrevanja, ne moraju da budu svrstani u Klasu 4.2, ako se ispitivanjem može dokazati, da se zapremina od 1 m³ materije ne zapaljuje sama po sebi i da temperatura u sredini uzorka ne premašuje 200 °S, ako se uzorak drži 24 sata na temperaturi od najmanje 75 °S ± 2 °S. 274 Važe odredbe iz 3.1.2.6.1. 278 Ove materije se smeju klasifikovati i transportovati samo uz saglasnost nadležnog organa na osnovu rezultata ispitivanja prema ispitnoj seriji 2 i seriji 6 (c) Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I na komadima za otpremu pripremljenim za transport (vidi 2.2.1.1). Nadležni organ mora da odredi ambalažnu grupu na osnovu kriterijuma iz odeljka 2.2.3 i tipa ambalaže korišćenog za ispitnu seriju 6 (c). 279 Ova materija je svrstana u ovu klasifikaciju ili ambalažnu grupu pre na osnovu iskustva ljudi nego na osnovu striktne primene kriterijuma klasifikacije utvrđene u ADR. 280 Ovaj naziv važi za predmete, koji se koriste u vozilima kao gasni generatori za vazdušne jastuke, ili moduli vazdušnih jastuka ili zatezači sigurnosnih pojaseva za zaštitu ljudi i koji sadrže opasne terete Klase 1 ili opasne terete drugih klasa, i ako se transportuju kao sastavni delovi i ako su ovi predmeti u stanju pripremljenom za transport ispitani u skladu sa ispitnom serijom 6 (c) Priručnika za ispitivanje i kriterijume Deo I, a da pri tom nije došlo do eksplozije uređaja, raspada kućišta uređaja ili posude pod pritiskom, niti je nastupilo opasno rasturanje delova ili termička reakcija, koja bi mogla značajno da spreči gašenje požara ili sprovođenje drugih mera u slučaju nužde u neposrednoj okolini. 282 (Brisano) 283 Predmeti, koji sadrže gas i služe kao amortizeri, uključujući uređaje za apsorbovanje energije udara, ili pneumatski amortizeri ne podležu zahtevima ADR, pod uslovom da:svaki predmet ima gasni rezervoar zapremine od najviše 1,6 litara i pritisak punjenja od najviše 280 bara, pri čemu proizvod zapremine (u litrama) i pritiska punjenja (u barima) ne premašuje 80 (tj. 0,5 litara zapremine i 160 bara pritiska punjenja, 1 litar zapremine i 80 bara pritiska punjenja, 1.6 litar zapremine i 50 bara pritiska punjenja, 0.28 litara zapremine i 280 bara pritiska punjenja);svaki predmet ima pritisak pucanja srazmeran četvorostrukom pritisku punjenja na 20 °S za proizvode koji ne premašuju 0.5 litara zapremine gasnog rezervoara, i petostrukom pritisku punjenja za proizvode koji imaju veću zapreminu gasnog rezervoara od 0.5 litara;je svaki predmet proizveden od materijala, koji pri lomu ne stvara krhotine;je svaki predmet proizveden u skladu sa standardom obezbeđenja kvaliteta koji je prihvatljiv za nadležni organ;je tip konstrukcije podvrgnut požarnom testu, kojim je dokazano, da se unutrašnji pritisak predmeta smanjuje pomoću topljivog osigurača ili nekog drugog uređaja za rasterećenje pritiska na meru na kojoj se predmet ne može raspasti niti izleteti.Vezano za delove opreme koji se koriste za pogon vozila vidi i 1.1.3.2. (d). 284 Hemijski generator na kiseonik, koji sadrži oksidirajuće materije, mora odgovarati sledećim uslovima:ako generator sadrži eksplozivni uređaj za aktiviranje, može se transportovati pod ovim nazivom samo ako je prema napomeni u stavu 2.2.1.1.1 (b) isključen iz Klase 1;generator, bez svoje ambalaže mora biti u stanju da izdrži ispitivanje na pad sa 1,8m visine na krutu, neelastičnu, ravnu i horizontalnu površinu, u položaju u kome je verovatnoća oštećenja najveća, bez gubitka sadržaja i bez aktiviranja;ako je generator opremljen uređajem za aktiviranje, on mora imati najmanje dva efikasna sigurnosna uređaja za sprečavanje nenamernog aktiviranja. 286 Membranski filteri od nitroceluloze, koji spadaju u ovaj naziv i imaju pojedinačnu masu od najviše 0,5 g, ne podležu zahtevima ADR, ako su pojedinačno sadržani u jednom predmetu ili u jednom hermetički zatvorenom paketiću. 288 Ove materije se mogu klasifikovati i transportovati samo uz saglasnost nadležnog organa na osnovu rezultata ispitivanja po ispitnoj seriji 2 i seriji 6 (c) Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I na komadima za otpremu pripremljenim za transport (vidi 2.2.1.1). 289 Vazdušni jastuci ili sigurnosni pojasevi montirani u transportnim sredstvima, ili delovima transportnih sredstava spremnih za ugradnju, kao što su stubovi volana, punjenja vrata, sedišta itd., ne podležu zahtevima ADR. 290 Ako ova materija odgovara definicijama i kriterijumima drugih klasa navedenih u Delu 2, ona se klasifikuje prema pretežnoj sporednoj opasnosti. Ova materija se deklariše pod zvaničnim nazivom za transport i pod UN-brojem, koji odgovara materiji u toj pretežnoj klasi, dopunjeno nazivom ove materije prema koloni (2) Tabele A Poglavlja 3.2, i transportuje se prema zahtevima koji važe za taj UN-broj. Osim toga, važe svi ostali zahtevi navedeni u 2.2.7.9.1 sa izuzetkom 5.2.1.7.2. 291 Zapaljivi gasovi u tečnom stanju moraju biti sadržani u sastavnim delovima mašina za hlađenje. Ovi sastavni delovi moraju biti konstruisani i ispitani najmanje za trostruki radni pritisak mašine za hlađenje. Mašine za hlađenje moraju biti tako konstruisane i izrađene da u normalnim transportnim uslovima zadrže gas u tečnom stanju i da je isključena opasnost od prskanja ili naprsnuća konstruktivnih delova koji se nalaze pod pritiskom. Mašine za hlađenje i konstruktivni delovi mašina za hlađenje, koje sadrže manje od 12 kg gasa, ne podležu zahtevima ADR. 292 Pod ovim nazivom mogu se transportovati samo smeše sa najviše 23,5% zapremine kiseonika, ako nisu prisutni drugi oksidirajući gasovi. Za koncentracije koje ne premašuju ove granične vrednosti nije potrebna listica opasnosti prema uzorku 5.1. 293 Za šibice važe sledeće definicije pojmova:Tinjajuće (“Olujne”) šibice su šibice, čije glave su napravljene sa zapaljivim sastavom osetljivim na trenje i pirotehničkim sastavom, koje sagorevaju malim plamenom ili bez plamena, ali uz veliku toplotu;Bezbedne šibice su šibice, koje su u kutijama ili su kombinovane sa sveščicom ili karticom, koje se mogu zapaliti samo trenjem o pripremljenu podlogu;Šibice, koje se mogu bilo gde zapaliti, su šibice koje se mogu zapaliti trenjem o svaku čvrstu podlogu;Voštane šibice su šibice, koje se mogu zapaliti trenjem o neku pripremljenu ili čvrstu podlogu. 295 Nije neophodno, da svaka baterija bude pojedinačno obeležena ili olistana listicom opasnosti, ako je paletirana pošiljka na odgovarajući način obeležena i olistana. 296 Ovaj naziv se odnosi na sredstva za spasavanje, kao što su splavovi za spasavanje ili prsluci za spasavanje za plutanje na vodi i samonaduvavajući tobogani za spuštanje. UN 2990 se odnosi na sredstva za spasavanje koja su samonaduvavajuća, a UN 3072 se odnosi na sredstva za spasavanje koja nisu samonaduvavajuća. Sredstva za spasavanje mogu da sadrže:Signalna tela (Klasa 1) koja mogu da sadrže dimne i svetleće signalne rakete pakovane u ambalažu koja štiti od nenamernog aktiviranja;Samo UN 2990, može da sadrži patrone, pogonske uređaje podlase 1.4, grupe kompatibilnosti S, sa mehanizmom za samonaduvavanje, pod uslovom da količina eksplozivne materije po sredstvu za spasavanje ne premašuje 3.2 g;Komprimovani gas, Klase 2, grupe A ili O, prema 2.2.2.1.3;Baterije (akumulatore) (Klasa 8) i litijumske baterije (Klasa 9);Pribor za prvu pomoć ili pribor za popravke, koji sadrži opasni teret u malim količinama (npr. materije Klase 3, 4.1, 5.2, 8 ili 9); iliŠibice, koje se mogu bilo gde zapaliti, pakovane u ambalažu koja sprečava da se nenamerno aktiviraju. 298 (Brisano) 300 Riblje brašno i riblji otpaci ne smeju se tovariti, ako temperatura u trenutku tovarenja prelazi 35 °S ili je 5 °S iznad temperature okoline, u zavisnosti od toga koja je od ove dve vrednosti veća. 302 Zvanični naziv za izraz „JEDINICA“ znači:vozilo;kontejner; ili cisterna.Degazirana (dezinfikovana) vozila, kontejneri i cisterne podležu samo zahtevima 5.5.2. 303 Posude se svrstavaju u klasifikacioni kôd gasa ili smeše gasova, koji su u njima sadržani a koji se određuju prema zahtevima odeljka 2.2.2. 304 Baterije (akumulatori), suve, koje sadrže nagrizajući elektrolit, koji pri lomljenju kućišta baterije (akumulatora) ne curi, ne podležu zahtevima ADR, pod uslovom, da su baterije (akumulatori) sigurno upakovane i zaštićene od kratkog spoja. Primeri za takve baterije (akumulatore) su: alkalno-manganske, cink–ugljovodonične, nikl-metalohidridne i nikl-kadmijumske baterije (akumulatori). 305 Ove materije u koncentracijama od najviše 50 mg/kg ne podležu zahtevima ADR. 306 Ovaj naziv sme da se koristi samo za materije, koje pri ispitivanjima prema ispitnim serijama 1 i 2 Klase 1 (vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo I) ne pokazuju nikakve eksplozivne osobine Klase 1. 307 Ovaj naziv može da se koristi samo za jedinstvene smeše, koje sadrže amonijumnitrat kao glavni sastojak u okviru sledećih graničnih vrednosti:najmanje 90% amonijumnitrata sa najviše 0,2% ukupne količine sagorive/organske materije, izražene u ekvivalentu ugljovodonika, sa dodacima, ako ih ima, koji su neorganski i inertni u odnosu na amonijumnitrat; ilimanje od 90%, ali više od 70% amonijumnitrata sa drugim neorganskim materijama ili više od 80%, ali manje od 90% amonijumnitrata u smeši sa kalcijumkarbonatom i/ili sa dolomitom kao i sa najviše 0,4% ukupne količine sagorive/organske materije, izražene u ekvivalentu ugljovodonika; iliđubriva na bazi amonijumnitrata azotnog tipa, koja sadrže smeše amonijumnitrata i amonijumsulfata sa više od 45%, ali manje od 70% amonijumnitrata i najviše 0,4% ukupne količine sagorivih/organskih materija, izraženih u ekvivalentu ugljovodonika, tako da zbir procentualnog sastava amonijumnitrata i amonijumsulfata premašuje 70%. 309 Ovaj naziv važi za ne-senzibilizovane emulzije, suspenzije i gelove, koji se uglavnom sastoje od smeše amonijumnitrata i gorive materije, i koje su namenjene za proizvodnju eksploziva tipa E tek nakon obavezne prethodne obrade pre upotrebe. Smeša za emulzije ima tipičan sledeći sastav: 60-85% amonijumnitrata, 5-30% vode, 2-8% goriva, 0,5-4% emulgatora, 0-10% rastvorivog sredstva za prigušenje plamena i tragova aditiva. Druge neorganske soli nitrata mogu da zamene deo amonijum nitrata.Smeša za emulzije i gel ima tipičan sledeći sastav: 60-85% amonijumnitrata, 0-5% natrijuma ili kalijum perhlorata, 0-17% heksamin nitrata ili monometilamin nitrata, 5-30% vode, 2-15% goriva, 0,5-4% sredstva za ispunu, 0-10% rastvorivog sredstva za prigušenje plamena, i tragova aditiva. Druge neorganske soli nitrata mogu da zamene deo amonijum nitrata.Ove materije moraju uspešno da izdrže ispitivanja serije 8 Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I, odeljak 18 i da budu dozvoljene od strane nadležnog organa. 310 Zahtevi za ispitivanja Pravilnika za ispitivanja i kriterijume pododeljka 38.3 ne važe za proizvodne serije koje sadrže najviše 100 litijumskih ćelija i baterija ili za prototipove pred-proizvodnje litijumskih ćelija i baterija, ako se ovi prototipovi transportuju radi ispitivanja, i ako:se ćelije i baterije transportuju u spoljnoj ambalaži koje je bure od metala, plastike ili šper-ploče ili sanduku od metala, plastike ili drveta i koji odgovara kriterijumima ambalažne grupe I; ije svaka ćelija i baterija (akumulator) pojedinačno upakovana u unutrašnju ambalažu unutar neke spoljne ambalaže i obložena materijalom za zaštitu ambalaže, koji ne sagoreva i koji nije provodljiv. 311 Ove materije se mogu transportovati pod ovim nazivom samo uz odobrenje nadležnog organa na osnovu rezultata odgovarajućih ispitivanja prema Priručniku za ispitivanja i kriterijume, Deo I. Ambalaža mora obezbediti, da procenat rastvarača ni u kom trenutku tokom transporta ne padne ispod vrednosti koja je određena u odobrenju nadležnog organa. 312 (Rezervisano) 313 Za ove materije i smeše, koje ispunjavaju kriterijume za Klasu 8, moraju biti postavljene listice sporednih opasnosti prema uzorku 8 (vidi 5.2.2.2.2). 314 Ove materije su na povišenoj temperaturi podložne egzotermičnom raspadanju. Raspadanje može biti izazvano toplotom ili nečistoćom (npr. metali u obliku praha (gvožđe, mangan, kobalt, magnezijum) i njihova jedinjenja).U toku transporta, ove materije treba da su zaštićene od direktnih sunčevih zraka i izvora toplote i da su smeštene u adekvatno provetravanim prostorima. 315 Ovaj naziv ne sme se koristiti za materije Klase 6, koje ispunjavaju kriterijume za otrovnost pri udisanju za ambalažnu grupu I, opisane u 2.2.61.1.8. 316 Ovaj naziv važi samo za kalcijum hipohlorit, suv, ako se transportuje u obliku tableta u kom se ne drobi. 317 „Fisioni – izuzet“ važi samo za one komade za otpremu, koji odgovaraju 6.4.11.2. 318 U svrhu dokumentacije, zvanični naziv za transport treba da bude dopunjen tehničkim nazivom (vidi 3.1.2.8). Ako zarazne materije koje treba da se transportuju nisu poznate, ali postoji sumnja da odgovaraju kriterijumu za uključivanje u kategoriju A i za svrstavanje u UN 2814 ili UN 2900, nakon zvaničnog naziva u transportnom dokumentu mora da stoji tekst „sumnja se da je zarazna materija kategorije A“. 319 Materije, koje su pakovane i obeležene u skladu sa uputstvom za pakovanje P650, ne podležu nikakvim drugim zahtevima ADR. 320 (Brisano) 321 Za ove skladišne (akumulacione) sisteme se uvek mora smatrati da sadrže vodonik. 322 Ovaj teret, ako se transportuje u obliku tableta u kome se ne drobi, svrstava se u ambalažnu grupu III. 323 (Rezervisano) 324 Ova materija se mora stabilizovati u koncentracijama do najviše 99%. 325 U slučaju uranheksafluorida, koji nije fisioni ili je fisioni, izuzet, materija se mora klasifikovati pod UN 2978. 326 U slučaju uranheksafluorida, fisionog, materija se klasifikuje pod UN 2977. 327 Otpadni aerosoli, koji se otpremaju u skladu sa 5.4.1.1.3 mogu se transportovati pod ovim nazivom u svrhu prerade ili uklanjanja. Oni ne moraju biti obezbeđeni od nenamernog pražnjenja, pod uslovom, da su preduzete mere za sprečavanje opasnog razvijanja pritiska i stvaranja opasne atmosfere. Otpadni aerosoli sa izuzetkom nezaptivenih ili onih koji su jako deformisani moraju biti pakovani u skladu sa uputstvom za pakovanje R003 i posebnom odredbom za pakovanje RR87, ili uputstvom za pakovanje LP02 i posebnom odredbom za pakovanje L2. Propustljivi (nezaptiveni/ koji cure) ili jako deformisani aerosoli moraju se transportovati u ambalaži za spasavanje, pod uslovom, da su preduzete sve mere za sprečavanje opasnog razvijanja pritiska.Napomena: U pomorskom transportu, otpadni aerosoli se ne mogu transportovati u zatvorenim kontejnerima. 328 Ovaj naziv važi za patrone gorivih ćelija, koje sadrže zapaljive tečnosti uključujući metanol ili rastvore metanol/voda. Patrona gorive ćelije je rezervoar, u kome se skladišti goriva materija, a prazni se preko ventila u uređaj koji se napaja gorivim ćelijama, pri tome ventil kontroliše pražnjenje goriva u uređaj i ne sadrži komponenate koje proizvode električno punjenje. Patrona treba da je konstruisana i izrađena tako da pod normalnim transportnim ulovima spreči isticanje goriva.Ovaj naziv važi za tipove konstrukcije patrona gorivih ćelija, za koje je, bez njihove ambalaže dokazano, da je uspešno izvršeno ispitivanje unutrašnjeg pritiska pri pritisku od 100 kPa (nadpritisak). 329 (Rezervisano) 330 Alkoholi, koji sadrže proizvode od nafte (npr. benzin) do 5 %, transportuju se pod nazivom UN 1987 ALKOHOLI, N.D.N. 331-499 (Rezervisano) 500 UN 3064 nitroglicerin, rastvoren u alkoholu, sa više od 1%, ali najviše 5% nitroglicerina, pakovan u skladu sa uputstvom za pakovanje R300 u 4.1.4.1, je materija Klase 3. 501 Za naftalen, rastopljen, vidi UN 2304. 502 UN 2006 veštačka materija na bazi nitroceluloze, samozagrevajuća, n.d.n., i UN 2002 ostaci celuloida, su materije Klase 4.2. 503 Za fosfor, beo ili žuti, rastopljen, vidi UN 2447. 504 UN 1847 kalijumsulfid, hidrisan sa najmanje 30% kristalne vode, UN 1849 natrijum sulfid, hidrisan sa najmanje 30% kristalne vode i UN 2949 natrijumhidrosulfid, hidrisan sa najmanje 25% kristalne vode, su materije Klase 8. 505 UN 2004 magnezijumdiamid je materija Klase 4.2. 506 Zemnoalkalni metali i legure zemnoalkalnih metala u pirofornom obliku su materije Klase 4.2.UN 1869 magnezijum ili legure magnezijuma sa više od 50% magnezijuma u obliku peleta, strugotine ili traka su materije Klase 4.1. 507 UN 3048 aluminijumfosfid pesticid sa aditivima za sprečavanje razvijanja otrovnih zapaljivih gasova su materije Klase 6.1. 508 UN 1871 titanhidrid i UN 1437 cirkonijumhidrid su materije Klase 4.1. UN 2870 aluminijum borhidrid je materija Klase 4.2. 509 UN 1908 rastvor hlorita je materija Klase 8. 510 UN 1755 rastvor hromne kiseline je materija Klase 8. 511 UN 1625 živa(II)nitrat, UN 1627 živa(I)nitrat i UN 2727 talijumnitrat su materije Klase 6.1. Torijumnitrat, čvrst, uranilnitratheksahidrat u rastvoru i uranilnitrat, čvrst, su materije Klase 7. 512 UN 1730 antimonpentahlorid, tečan, UN 1731 antimonpentahlorid u rastvoru, UN 1732 antimonpentafluorid i UN 1733 antimontihlorid su materije Klase 8. 513 UN 0224 barijumazid, suv ili navlažen sa manje od 50% (masenih) vode je materija Klase 1. UN 1571 barijumazid, navlažen sa najmanje 50% (masenih) vode je materija Klase 4.1. UN 1854 legure barijuma, piroforne su materije Klase 4.2. UN 1445 barijumhlorat, čvrst, UN 1446 barijumnitrat, UN 1447 barijumperhlorat, čvrst, UN 1448 barijumpermanganat, UN 1449 barijumperoksid, UN 2719 barijumbromat, UN 2741 barijumhipohlorit sa više od 22% aktivnog hlora, UN 3405 barijumhlorat, rastvor i UN 3406 barijumperhlorat, rastvor su materije Klase 5.1. UN 1565 barijumcijanid i UN 1884 barijumoksid, su materije Klase 6.1. 514 UN 2464 berilijumnitrat, je materija Klase 5.1. 515 UN 1581 smeša hlorpikrina i metilbromida i UN 1582 smeša hlorpikrina i metilhlorida, su materije Klase 2. 516 UN 1912 metilhlorida i metilenhlorid, smeša, je materija Klase 2. 517 UN 1690 natrijumflourid, čvrst, UN 1812 kalijumfluorid, čvrst, UN 2505 amonijumfluorid, UN 2674 natrijumfluorosilikat, UN 2856 fluorosilikati, n.d.n., UN 3405 barijumhlorat, rastvor i UN 3422 kalijumfluorid, rastvor, su materije Klase 6.1. 518 UN 1463 hromtrioksid, bezvodni, (hromna kiselina, čvrsta) je materija Klase 5.1. 519 UN 1048 bromovodonik, bezvodni, je materija Klase 2. 520 UN 1050 hlorovodonik, bezvodni, je materija Klase 2. 521 Čvrsti hloriti i hipohloriti su materije Klase 5.1. 522 UN 1873 perhlorna kiselina u vodenom rastvoru sa više od 50%, ali najviše 72% (masenih) čiste kiseline, je materija Klase 5.1. Rastvori perhlorne kiseline, koji sadrže više od 72% (masenih) čiste kiseline ili smeše perhlorne kiseline sa drugim tečnim materijama izuzev vode, nisu dozvoljeni za transport. 523 UN 1382 kalijumsulfid, bezvodni i UN 1385 natrijumsulfid, bezvodni kao i njihovi hidrati sa manje od 30% kristalne vode, kao i UN 2318 natrijumhidrosulfid sa manje od 25% kristalne vode su materije Klase 4.2. 524 UN 2858 gotovi proizvodi od cirkonijuma sa debljinom od najmanje 18 µm su materije Klase 4.1. 525 Rastvori neorganskih cijanida sa ukupnim sadržajem cijanid jona više od 30% se svrstavaju u ambalažnu grupu I, rastvori sa ukupnim sadržajem cijanid jona više od 3%, a ne više od 30% se svrstavaju u ambalažnu grupu II, a rastvori sa ukupnim sadržajem cijanid jona više od 0,3%, a ne više od 3% u ambalažnu grupu III. 526 UN 2000 celuloid se svrstava u Klasu 4.1. 528 UN 1353 vlakna i tkanine, impregnirane slabo nitrovanom nitrocelulozom, koja nisu samozagrevajuća, su predmeti Klase 4.1. 529 UN 0135 fulminat žive, navlažen sa ne manje od 20 % (masenih) vode, ili smeše alkohola i vode, je materija Klase 1. Živin(I)hlorid (kalomel) je materija Klase 9 (UN 3077). 530 UN 3293 hidrazin, vodeni rastvor sa ne više od 37% (masenih) hidrazina, je materija Klase 6.1. 531 Smeše sa tačkom paljenja ispod 23 °S sa više od 55% nitroceluloze, bez obzira na sadržaj azota ili sa više od 55% nitroceluloze sa sadržajem azota više od 12,6% u suvoj masi, su materije Klase 1 (vidi UN 0340 ili UN 0342) ili Klase 4.1. 532 UN 2672 amonijak u rastvoru sa najmanje 10% i najviše 35% amonijaka je materija Klase 8. 533 UN 1198 formaldehid, rastvor, zapaljiv, je materija Klase 3. Rastvori formaldehida, koji nisu zapaljivi, sa manje od 25% formaldehida ne podležu zahtevima ADR. 534 Iako benzin pod određenim klimatskim uslovima na 50 °S može da ima parni pritisak preko 110 kPa (1,10 bara) ali najviše 150 kPa (1,50 bara), on se i dalje mora smatrati materijom, koja na 50 °S ima parni pritisak od najviše 110 kPa (1,10 bara). 535 UN 1469 olovonitrat, UN 1470 olovoperhlorat, čvrst i UN 3408 olovoperhlorat u ratvoru,su materije Klase 5.1. 536 Za naftalen, čvrst, vidi UN 1334. 537 UN 2869 titantrihlorid, smeša koja nije piroforna, je materija Klase 8. 538 Za sumpor (u čvrstom stanju) vidi UN 1350. 539 Rastvori izocijanata sa tačkom paljenja ne manjom od 23°S su materije Klase 6.1. 540 UN 1326 hafnijum u prahu, navlažen, UN 1352 titanijum u prahu, navlažen ili UN 1358 cirkonijum u prahu, navlažen, sa najmanje 25% vode, su materije Klase 4.1. 541 Mešavine nitroceluloze, čiji je sadržaj vode, alkohola ili sredstava za plastifikaciju niži od navedenih graničnih vrednosti, su materije Klase 1. 542 Talk sa tremolitom i/ili aktinolitom je materija ovog naziva. 543 UN 1005 amonijak, bezvodni, UN 3318 amonijak u vodenom rastvoru, sa više od 50% amonijaka i UN 2073 vodeni rastvor amonijaka, sa više od 35%, ali najviše 50% amonijaka, su materije Klase 2. Rastvori amonijaka sa najviše 10% amonijaka ne podležu zahtevima ADR. 544 UN 1032 dimetilamin, bezvodni, UN 1036 etilamin, UN 1061 metilamin, bezvodni i UN 1083 trimetilamin, bezvodni, su materije Klase 2. 545 UN 0401 dipikrilsulfid, navlažen sa manje od 10% (masenih) vode, je materija Klase 1. 546 UN 2009 cirkonijum, suv, namotana žica, gotovi limovi ili trake u debljini manjoj od 18 µm, je materija Klase 4.2. Cirkonijum, suv, namotana žica, gotovi limovi ili trake minimalne debljine 254 µm, ne podleže zahtevima ADR. 547 UN 2210 maneb ili UN 2210 preparati maneba u samozagrevajućem obliku su materije Klase 4.2. 548 Hlorsilani, koji u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 4.3. 549 Hlorsilani sa tačkom paljenja ispod 23 °S, koji u dodiru sa vodom ne razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 3. Hlorsilani sa tačkom paljenja od 23 °S ili većom, koji u dodiru sa vodom ne razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 8. 550 UN 1333 cerijum u pločama, polugama ili šipkama je materija Klase 4.1. 551 Rastvori ovih izocijanata sa tačkom paljenja ispod 23 °S su materije Klase 3. 552 Metali i legure metala u praškastom ili drugom zapaljivom obliku, koji su samozapaljivi, su materije Klase 4.2. Metali i legure metala u praškastom ili drugom zapaljivom obliku, koji u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 4.3. 553 Ova smeša vodonikperoksida i persirćetne kiseline, stabilizovana, kod laboratorijskih ispitivanja (vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo II, odeljak 20), zatvorena ne sme da detonira u kavitacionom (razređenom) stanju niti da deflagrira (brzo gori), a u zatvorenom prostoru ni pri zagrevanju, niti usled dejstva eksplozije ne sme da pokazuje bilo kakvu eksplozivnu snagu. Ovaj preparat mora biti termički stabilan (temperatura samoraspadanja 60 °S ili viša za komad za otpremu od 50 kg) i za desenzitivisanje treba da sadrži tečnu materiju, koja je kompatibilna sa persirćetnom kiselinom. Materije, koje ne odgovaraju ovim kriterijumima, smatraju se materijama Klase 5.2 (vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo II, odeljak 20.4.3 g). 554 Metalhidridi, koji u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 4.3. UN 2870 aluminijumborhidrid ili UN 2870 aluminijumborhidrid u uređajima je materija Klase 4.2. 555 Prašina i prah metala, neotrovni, u obliku, u kom nisu samozapaljivi, ali koji u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 4.3. 556 Organometalna jedinjenja i njihovi rastvori, koji su samozapaljivi, su materije Klase 4.2. Zapaljivi rastvori sa organometelnim jedinjenjima u koncentracijama, koje u dodiru sa vodom ne razvijaju zapaljive gasove u opasnim količinama, niti su samozapaljivi, su materije Klase 3. 557 Prašina i prah metala u pirofornom stanju su materije Klase 4.2. 558 Metali i legure metala u pirofornom stanju su materije Klase 4.2. Metali i legure metala, koji u dodiru sa vodom ne razvijaju zapaljive gasove i nisu piroforni ni samozagrevajući, ali su lako zapaljivi, su materije Klase 4.1. 559 Smeše hipohlorita sa nekom soli amonijuma nisu dozvoljene za transport. UN 1791 hipohlorit u rastvoru je materija Klase 8. 560 UN 3257 zagrejana tečna materija, n.d.n., na ili iznad 100°S i za materije sa tačkom paljenja, ispod njene tačke paljenja (uključujući rastopljen metal, rastopljenu so itd.), je materija Klase 9. 561 Hloroformijati sa pretežno nagrizajućim osobinama su materije Klase 8. 562 Samozapaljiva organometalna jedinjenja su materije Klase 4.2. Organometalna jedinjenja, koja u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove, su materije Klase 4.3. 563 UN 1905 selenska kiselina je materija Klase 8. 564 UN 2443 vanadijumoksitrihlorid, UN 2444 vanadijumtetrahlorid i UN 2475 vanadijumtrihlorid su materije Klase 8. 565 U ovaj naziv spadaju nespecificirani otpaci, koji potiču od lekarskog/veterinarskog tretmana ljudi/životinja ili iz bioloških istraživanja i kod kojih je mala verovatnoća, da sadrže materije Klase 6.2. Dekontaminirani klinički otpaci ili otpaci koji potiču iz bioloških istraživanja, koji su prethodno sadržali zarazne materije, ne podležu zahtevima Klase 6.2. 566 UN 2030 hidrazina, vodeni rastvor sa više od 37% (masenih) hidrazina, je materija Klase 8. 567 Smeše sa više od 21% (zapreminskih) kiseonika svrstavaju se kao oksidirajuće. 568 Barijumazid sa sadržajem vode koji je niži od propisane granične vrednosti je materija Klase 1, UN 0224. 569-579 (Rezervisano) 580 Vozila-cisterne, specijalna vozila i posebno opremljena vozila za transport terete u rasutom stanju moraju sa obe strane i pozadi imati oznake prema 5.3.3. Kontejner-cisterne, prenosive cisterne, specijalni kontejneri i posebno opremljeni kontejneri za transport terete u rasutom stanju moraju biti opremljeni ovim oznakama sa sve četiri strane. 581 Ovo naziv obuhvata smeše metilacetilena i propadijena sa ugljovodonikom, kao što su:Smeša R1 ne sadrži više od 63% metilacetilena i propadiena po zapremini, a najviše 24% propana i propilena po zapremini, pri čemu procenat zasićenih ugljovodonika S4 mora iznositi najmanje 14% po zapremini;Smeša R2 ne sadrži više od 48% metilacetilena i propadiena po zapremini, a najviše 50% propana i propilena po zapremini, pri čemu procenat zasićenih ugljovodonika S4 mora iznositi najmanje 5% po zapremini;kao i smeše propadiena sa 1% do 4% metilacetilena.Da bi bili ispunjeni zahtevi za popunjavanje transportnog dokumenta ( 5.4.1.1), po potrebi, umesto tehničkih naziva mogu se koristiti izrazi „Smeša R 1“ ili „Smeša R 2“. 582 Ovaj naziv obuhvata, između ostalog, smeše gasova sa oznakom R…, kao što su:Smeša F1 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 1,3 MPa (13 bar) i na 50°S gustinu, koja nije niža od gustine dihlorfluorometana (1,30 kg/l);Smeša F2 na 70°S ima pritisak pare od najviše 1,9 MPa (19 bar) i na 50°S gustinu, koja nije niža od gustine dihlordifluormetana (1,21 kg/l);Smeša F3 na 70°S ima pritisak pare od najviše 3 MPa (30 bar) i na 50°S gustinu, koja nije niža od gustine hlordifluormetana (1,09 kg/l).Napomena: Trihlorfluormetan (sredstvo za hlađenje R 11), 1,1,2-trihlor-1,2,2-trifluoretan (sredstvo za hlađenje R 113), 1,1,1-trihlor-2,2,2-trifluoretan (sredstvo za hlađenje R 113a), 1-hlor-1,2,2-trifluoretan (sredstvo za hlađenje R 133) i 1-hlor-1,1,2-trifluoretan (sredstvo za hlađenje R 133b) nisu materije Klase 2. One, međutim, mogu biti sastojci smeša F1 do F3.Da bi bili ispunjeni zahtevi za popunjavanje transportnog dokumenta ( 5.4.1.1), po potrebi, umesto tehničkih naziva mogu se koristiti izrazi „Smeša F1“, „Smeša F2“ ili „Smeša F3“. 583 Ovo naziv obuhvata, između ostalog, smeše, kao što su:Smeša A na 70 °S ima pritisak pare od najviše 1,1 MPa (11 bar) i gustinu na 50°S, koja nije niža od 0,525 kg/l;Smeša A01 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 1,6 MPa (16 bar) i relativnu gustinu na 50°S koja nije niža od 0,516 kg/l; Smeša A02 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 1,6 MPa (16 bar) i relativnu gustinu na 50°S koja nije niža od 0,505 kg/l;Smeša A0 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 1,6 MPa (16 bar) i gustinu na 50°S koja nije niža od 0,495 kg/l;Smeša A1 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 2,1 MPa (21 bar) i gustinu na 50°S koja nije niža od 0,485 kg/l;Smeša B1 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 2,6 MPa (26 bar) i relativnu gustinu na 50°S koja nije niža od 0,474 kg/l;Smeša B2 na 70 °S ima pritisak pare od najviše 2,6 MPa (26 bar) i relativnu gustinu na 50°S koja nije niža od 0,463 kg/l;Smeša B na 70 °S ima pritisak pare od najviše 2,6 MPa (26 bar) i gustinu na 50°S koja nije niža od 0,450 kg/l;Smeša C na 70 °S ima parni pritisak od najviše 3,1 MPa (31 bar) i relativnu gustinu na 50°S koja nije niža od 0,440 kg/l.Da bi bili ispunjeni zahtevi za popunjavanje transportnog dokumenta (5.4.1.1), po potrebi, umesto tehničkih naziva mogu se koristiti sledeći izrazi: „Smeša A“ ili „Butan“;“Smeša A01″ ili „Butan“;“Smeša A02″ ili „Butan“;“Smeša A0″ ili „Butan“;“Smeša A1″;“Smeša B1″;“Smeša B2″;“Smeša B“;“Smeša C“ ili „Propan“.Za transport u cisternama trgovački nazivi „butan“ ili „propan“ mogu se koristiti samo kao dopuna. 584 Ovaj gas ne podleže zahtevima ADR, ako:je u gasovitom stanju;ne sadrži više od 0,5% vazduha;je sadržan u metalnim kapsulama (patrone za sifone, patrone za penušave sifone), bez nedostataka, koji bi mogli da umanje njihovu čvrstinu;je obezbeđena zaptivenost zatvarača kapsule;kapsula ne sadrži više od 25 g ovog gasa;kapsula ne sadrži više od 0,75 g ovog gasa po cm3 zapremine. 585 Cinober ne podleže zahtevima ADR. 586 Hafnijum, titanijum i cirkonijum u prahu moraju da sadrže vidljiv višak vode. Hafnijum, titanijum i cirkonijum u prahu, navlažen, mehanički proizvedeni sa veličinom čestice od najmanje 53 µm, ili hemijski proizvedeni sa veličinom čestice od najmanje 840 µm, ne podležu zahtevima ADR. 587 Barijumstearat i barijumtitanat ne podležu zahtevima ADR. 588 Aluminijumbromid i aluminijumhlorid u čvrstom hidratisanom obliku ne podležu zahtevima ADR. 589 Smeša kalcijumhipohlorita, suva sa sadržajem ne više od 10% raspoloživog hlora, ne podleže zahtevima ADR. 590 Gvožđe(III)hlorid heksahidrat ne podleže zahtevima ADR. 591 Olovo sulfat sa najviše 3% slobodne kiseline ne podleže zahtevima ADR. 592 Neočišćena prazna ambalaža (uključujući prazne IBC i praznu veliku ambalažu) prazna vozila-cisterne, prazne demontažne cisterne, prazne prenosive cisterne, prazne kontejner-cisterne i prazne male kontejnere, koji su sadržali ovu materiju, ne podležu zahtevima ADR. 593 Ovaj gas, koji je namenjen za hlađenje, npr. medicinskih ili bioloških uzoraka, koji su sadržani u posudama sa dvostrukim zidovima, koji odgovaraju zahtevima uputstva za pakovanje R203 (12) u 4.1.4.1, ne podleže zahtevima ADR. 594 Sledeći predmeti, koji su proizvedeni i punjeni prema zahtevima zemlje proizvodnje i upakovani u krutu spoljnu ambalažu, ne podležu zahtevima ADR:UN 1044 aparati za gašenje požara, ako su opremljeni zaštitom od nenamernog pražnjenja;UN 3164 predmeti, pod pneumatskim ili hidrauličkim pritiskom, koji su konstruisani da svojom čvrstinom i izradom, izdrže naprezanja veća od unutrašnjeg pritiska gasa dejstvom prenosa snage. 596 Pigmenti kadmijuma kao što su kadmijumsulfidi, kadmijumsulfoselenidi i kadmijumove soli viših masnih kiselina (npr. kadmijumstearat) ne podležu zahtevima ADR. 597 Rastvori sirćetne kiseline sa ne više od 10% mase čiste kiseline, ne podležu zahtevima ADR. 598 Sledeće baterije ne podležu zahtevima ADR:Nove baterije, ako;su obezbeđene protiv klizanja, prevrtanja ili oštećenja;su opremljene uređajima za nošenje, izuzev ako su slagane, npr. na paletama;sa spoljne strane nema opasnih tragova lužine ili kiseline;su obezbeđene protiv kratkog spoja.Upotrebljene baterije, ako:su njihova kućišta neoštećenja;su obezbeđene od isticanja, klizanja, prevrtanja ili oštećenja, npr. slaganjem na palete;sa spoljne strane nema opasnih tragova lužine ili kiseline;su obezbeđene protiv kratkog spoja. „Upotrebljene baterije“ podrazumevaju one, koje se nakon normalne upotrebe transportuju radi reciklaže. 599 Proizvodi i instrumenti, koji sadrže najviše 1 kg žive, ne podležu zahtevima ADR. 600 Vanadijumpentoksid, stvrdnut i rastopljen, ne podleže zahtevima ADR. 601 Farmaceutski proizvodi (lekovi) spremni za upotrebu, koji su proizvedeni i pakovani za maloprodaju ili distribuciju za ličnu upotrebu ili za upotrebu u domaćinstvu, ne podležu zahtevima ADR. 602 Fosforsulfidi, koji nisu oslobođeni belog ili žutog fosfora, nisu dozvoljeni za transport. 603 Cijanovodonik, bezvodni, koji ne odgovara opisu za UN 1051 ili UN 1614, nije dozvoljen za transport. Cijanovodonik (cijanovodonična kiselina) sa manje od 3% vode je stabilan, ako pH vrednost iznosi 2.5 ± 0.5 i ako je tečnost jasna i bezbojna. 604 Amonijumbromat i njegovi vodeni rastvori kao i smeše bromata sa soli amonijuma nisu dozvoljeni za transport. 605 Amonijumhlorat i njegovi vodeni rastvori kao i smeše hlorata sa soli amonijuma nisu dozvoljeni za transport. 606 Amonijumhlorit i njegovi vodeni rastvori kao i smeše hlorita sa soli amonijuma nisu dozvoljeni za transport. 607 Smeše kalijumnitrata i natrijumnitrita sa soli amonijuma nisu dozvoljeni za transport. 608 Amonijumpermanganat i njegovi vodeni rastvori kao i smeše permanganata sa soli amonijuma nisu dozvoljene za transport. 609 Tetranitrometan, koji nije oslobođen od zapaljivih nečistoća, nije dozvoljen za transport. 610 Transport ove materije je zabranjen, ako sadrži više od 45% cijanovodonika. 611 Amonijumnitrat sa sadržajem sagorivih materija većim od 0,2% (uključujući organske materije kao ekvivalent ugljenika) nije dozvoljen za transport, izuzev ako je sastojak neke materije ili predmeta Klase 1. 612 (Rezervisano) 613 Rastvor hlorne kiseline sa sadržajem većim od 10% hlorne kiseline ili smeše hlorne kiseline sa bilo kojom tečnom materijom izuzev vode nije dozvoljen za transport. 614 2,3,7,8-tetrahlordibenzo-1,4-dioksin (TCDD), u koncentracijama, koje se prema kriterijumima u 2.2.61.1 smatraju vrlo otrovnim, nije dozvoljen za transport. 615 (Rezervisano) 616 Materije sa sadržajem tečnog estera azotne kiseline većim od 40%, moraju da izdrže ispitivanje na iznojavanje navedeno u odeljku 2.3.1. 617 Dodatno za tip eksploziva, na komadu za otpremu je potrebno navesti trgovački naziv eksploziva. 618 U posudama sa sadržajem buta-1,2-diena, koncentracija kiseonika u gasovitoj fazi ne sme da premaši 50 ml/m3. 619-622 (Rezervisano) 623 UN 1829 sumportrioksid mora biti stabilizovan dodavanjem inhibitora. Sumportrioksid, najmanje 99,95% čist, sme se transportovati i bez inhibitora u cisternama, pod uslovom da se njegova temperatura održava na 32,5°S ili iznad toga. Pri transportu ove materije bez inhibitora u cisternama na najmanjoj temperaturi materije od 32,5°S, u prevoznom dokumentu mora biti naveden „TRANSPORT NA NAJMANjOJ TEMPERATURI PROIZVODA OD 32,5°S „. 625 Komadi za otpremu sa ovim predmetima moraju biti jasno obeleženi sa: „UN 1950 AEROSOLI“. 626-631 (Rezervisano) 632 Ova materija se smatra kao samozapaljiva (piroforna). 633 Komadi za otpremu i mali kontejneri koji sadrže ovu materiju moraju biti obeleženi na sledeći način: „DRŽATI UDALjENO OD SVAKOG IZVORA PALjENjA“. Ovo obeležavanje mora biti navedeno na jednom od zvaničnih jezika zemlje otpreme, a ako taj jezik nije engleski, nemački, ili francuski, tada mora biti navedeno još i na engleskom, nemačkom ili francuskom, izuzev ako međunarodni sporazumi između zemalja koje obuhvata transport ne propisuju nešto drugo. 634 (Brisano) 635 Komadi za otpremu sa ovim predmetima moraju da imaju listicu opasnosti prema uzorku 9, samo ako je predmet u potpunosti zatvoren u ambalažu, sanduk ili u neko drugo sredstvo, koje sprečava brzu identifikaciju predmeta. 636 Upotrebljene litijumske ćelije i baterije, koje se sakupljaju i predaju na transport između potrošačkih mesta sakupljanja i objekta za preradu, zajedno sa drugim ćelijama ili baterijama koje nisu litijumske ili same, ne podležu zahtevima ADR, ako ispunjavaju sledeće kriterijume:bruto težina svake litijumske ćelije ili baterije ne premašuje 250 g;ako su ispunjeni propisi uputstva za pakovanje R903b (2)Ćelije sadržane u opremi ne smeju se u toku transporta toliko isprazniti, da napon u otvorenom strujnom kolu padne ispod 2 volta ili ispod dve trećine napona neispražnjene ćelije, u zavisnosti od toga koji je od ova dva napona manji.Komadi za otpremu sa upotrebljenim ćelijama ili baterijama u neobeleženim ambalažama, moraju biti obeleženi sa natpisom „UPOTREBLjENE LITIJUMSKE BATERIJE“; 637 Genetski modifikovani mikroorganizmi i genetski modifikovani organizmi su oni, koji nisu opasni po ljude i životinje, ali koji mogu izmeniti životinje, biljke, mikrobiološke materije i ekosisteme na način, koji se ne može pojaviti u prirodi.Genetski modifikovani mikroorganizmi ili genetski modifikovani organizmi ne podležu zahtevima ADR, ako je njihova upotreba odobrena od nadležnih organa zemlje porekla, tranzita i odredišta.Žive životinje, kičmenjaci ili beskičmenjaci, ne smeju se koristiti za transportovanje materija klasifikovanih u ovaj UN-broj, izuzev ako se ova materija ne može na neki drugi način transportovati.Pri prevozu lako kvarljivih materija pod ovim UN brojem, neophodno je navesti odgovarajuće uputstvo npr.: „HLAĐENjE NA +2°S /+4°S“ ili „TRANSPORT U ZAMRZNUTOM STANjU“ ili „NE ZAMRZAVATI“ 638 Ova materija je srodna sa samoreagujućim materijama (vidi 2.2.41.1.19). 639 Vidi 2.2.2.3. kôd klasifikacije 2F UN 1965, napomena 2. 640 Fizičke i tehničke osobine navedene u koloni (2) tabele A Poglavlja 3.2, određuju različite kôdove cisterni za transport materija jedne te iste ambalažne grupe u ADR cisternama. Radi identifikacije ovih fizičkih i tehničkih osobina proizvoda koji se transportuju u cisterni, posebno za transporte u ADR cisternama uz već propisane informacije u transportnom dokumentu moraju se dodati i sledeći podaci:“Posebna odredba 640X“ pri čemu „X“ je odgovarajuće veliko slovo, koje se pojavljuje koloni (6) Tabele A Poglavlja 3.2 nakon ukazivanja na posebnu odredbu 640.Ovaj podatak se može izostaviti kod transporta u tipu cisterne, koja za materiju određene ambalažne grupe određenog UN-broja zadovoljava najstrože zahteve. 642 Ukoliko to nije dozvoljeno u okviru 1.1.4.2, ovo naziv Model propisa UN ne može se koristiti za transport đubriva u rastvoru sa slobodnim amonijakom. 643 Liveni asfalt ne podleže zahtevima koji važe za Klasu 9. 644 Ova materija je dozvoljena za transport pod uslovom da:se za materiju koja se transportuje u 10 %-nom vodenom rastvoru pH vrednost nalazi između 5 i 7; rastvor ne sadrži više od 0,2% sagorivih materija ili jedinjenja hlora u količinama kod kojih nivo hlora premašuje 0,02%. 645 Klasifikacioni kôd pomenut u koloni (3b) Tabele A, Poglavlja 3.2, može se koristiti samo uz odobrenje izdato od strane nadležnog organa Ugovorne Strane ADR pre transporta. Ako je svrstavanje u podklasu sprovedeno prema postupku iz 2.2.1.1.7.2, nadležni organ može da zahteva da se standardna klasifikacija preispita na osnovu podataka dobijenih iz ispitivanja serije 6 Priručnika za ispitivanja i kriterijume, Deo I, odeljak 16. 646 Ugalj aktiviran vodenom parom ne podleže zahtevima ADR. 647 Transport vinskog sirćeta (sirće dobijeno vrenjem) i sirćetne kiseline u prehrambenom kvalitetu sa ne više od 25% po masi, čiste kiseline, podleže samo sledećim zahtevima:Ambalaže, uključujući IBC i velike ambalaže, kao i cisterne moraju biti proizvedene od nerđajućeg čelika, koji je trajno otporan na koroziju usled dejstva vinskog sirćeta i sirćetne kiseline u prehrambenom kvalitetu;Ambalaže, uključujući IBC i velike ambalaže, kao i cisterne moraju najmanje jednom godišnje da budu podvrgnute vizuelnoj kontroli od strane vlasnika. Rezultati ove kontrole se moraju beležiti i čuvati najmanje godinu dana. Oštećene ambalaže, uključujući IBC i velike ambalaže, kao i cisterne ne smeju se puniti;Ambalaže, uključujući IBC i velike ambalaže, kao i cisterne moraju biti punjene na način da se proizvod ne prosipa ili da se ne zalepi na spoljnu površinu.Zaptivke i zatvarači moraju biti otporni na dejstvo vinskog sirćeta i sirćetne kiseline u prehrambenom kvalitetu. Ambalaže, uključujući IBC i velike ambalaže, kao i cisterne moraju biti hermetički zatvoreni od strane pakera i/ili punioca, tako da pod normalnim transportnim uslovima ne dođe do curenja;Kombinovana ambalaža sa unutrašnjom ambalažom od stakla ili plastike (vidi 4.1.4.1 uputstvo za pakovanje R001), koja ispunjava opšte zahteve za ambalažu iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 i 4.1.1.8, se može koristiti;Ostale odredbe ADR ne važe. 648 Proizvodi impregnirani ovim pesticidom, kao tanjiri od kartona, papirne trake, kuglice od vate, plastične ploče, u hermetički zatvorenim omotima ne podležu zahtevima ADR. 649 Za određivanje početne tačke ključanja, kao što je navedeno pod 2.2.3.1.3 ambalažne grupe I, odgovara postupak ispitivanja prema standardu ASTM D86-01.Materije koje prema određivanju po ovom postupku imaju početnu tačku ključanja iznad 35 °C, su materije ambalažne grupe II i klasifikuju se u skladu sa primenjivim nazivom ove grupe ambalaže. 650 Otpad, koji se sastoji od ostataka ambalaže, očvrsnulih i tečnih ostataka boje, mogu se transportovati pod uslovima ambalažne grupe II. Dodatno zahtevima za UN 1263, ambalažna grupa II, otpad se takođe može pakovati i transportovati kako sledi:Otpad može biti pakovan u skladu sa uputstvom za pakovanje R002 iz 4.1.4.1 ili uputstvom za pakovanje IBC06 iz 4.1.4.2;Otpad može biti pakovan u fleksibilne IBC tipa 13N3, 13N4 i13N5 u sabirnu ambalažu sa punim zidovima;Ispitivanje ambalaže i IBC navedeno pod (a) i (b) može se izvršiti u skladu sa zahtevima Poglavlja 6.1 ili 6.5, a prema potrebi, za čvrste materije na nivou ispitivanja za ambalažnu grupu II. Ispitivanja treba izvršiti na ambalaži i IBC, pripremljenim za transport koji je punjen reprezentativnim uzorcima otpada;Transport u rasutom stanju je dozvoljen u pokrivenim vozilima sa punim stranicama, zatvorenim kontejnerima sa punim stranicama ili u velikim pokrivenim kontejnerima sa punim stranicama. Konstrukcija vozila ili kontejnera mora biti zaptivena, na primer pomoću odgovarajuće i dovoljno čvrste unutrašnje obloge.Ako se otpad transportuje prema uslovima ove posebne odredbe, teret mora biti deklarisan u transportnom dokumentu u skladu sa 5.4.1.1.3, kako sledi: „OTPAD, UN 1263 BOJA, 3, II“. 651 Posebna odredba V 2 (1) se ne primenjuje, ako neto eksplozivna masa po prevoznoj jedinici ne premašuje 4000 kg, pod uslovom da neto eksplozivna masa po vozilu ne premašuje 3000 kg. 652 Posude od austenitskog nerđajućeg čelika, posude od feritnog i austenitskog čelika (dupleks čelik) i zavarivane titanijumske posude, koje ne odgovarju zahtevima poglavlja 6.2, ali su izrađene i dozvoljene za upotrebu, kao rezervoari za pogonska goriva za vazdušne balone sa vrućim vazduhom ili za cepeline, prema nacionalnim zahtevima za vazdušni saobraćaj i koje su puštene u upotrebu pre 1. jula 2004. godine (datum prvog ispitivanja), smeju se transportovati u drumskom saobraćaju, pod uslovom da ispunjavaju sledeće uslove:Opšte odredbe odeljka 6.2.1 moraju biti ispunjeni;Konstrukcija i izrada posuda mora biti odobrena za upotrebu u vazdušnom saobraćaju od nacionalnog nadležnog organa za vazdušni saobraćaj;Kao odstupanje od 6.2.1.1.1, proračunski pritisak mora biti izveden iz smanjene najveće temperature okoline od +40°S; u ovom slučaju:kao odstupanje od 6.2.1.1.2, boce mogu biti proizvedene od valjanog i žarenog komercijalno čistog titanijuma sa najmanjim zahtevima Rm ( 450 MPa, εA ( 20% (εA = istezanje nakon loma);posude od austeniskog nerđajućeg čelika i posude od feritnog i austenistkog čelika (dupleks čelik) mogu se koristiti sa vrednošću naprezanja do najviše 85% garantovane najmanje granice rastezanja (Re) na propračunskom pritisku izvedenog iz smanjene temperature okoline od +40°S; posude moraju biti opremljene sa uređajem za rasterećenje pritiska, koji ima nominalni podešeni pritisak od 26 bara; ispitni pritisak ovih posuda ne sme biti manji od 30 bara; ako se odstupanja od stava (c) ne mogu primeniti, posude moraju biti konstruisane za nominalnu temperaturu od 65°S i opremljene uređajem za rasterećenje pritiska sa nominalnim podešenim pritiskom, utvrđenog od nadležnog organa zemlje upotrebe. glavno telo posude mora biti obloženo spoljnim vodonepropusnim zaštitnim slojem od najmanje 25 mm debljine, koji se sastoji od trvde pene ili sličnog materijala; tokom transporta posuda mora biti obezbeđena u sanduku od letvi ili u dodatnom sigurnosnom uređaju; posude moraju biti obeležene jasnim i vidljivim listicama, na kojima je navedeno, da su posude dozvoljene samo za upotrebu u vazdušnim balonima sa vrućim vazduhom i u cepelinima; rok upotrbe (od datuma prvog ispitivanja) ne sme da premaši 25 godina. 653 Transport ovog gasa u bocama sa zapreminom do najviše 0.5 litara, ne podleže drugim zahtevima ADR, pod uslovom da su ispunjeni sledeći kriterijumi, da:su primenjene odredbe za konstrukciju i ispitivanje boca;su boce pakovane u spoljnu ambalažu, koja odgovara minimalnim zahtevima Dela 4, za kombinovanu ambalažu. Opšte odredbe za pakovanje u 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.5 do 4.1.1.7 moraju biti primenjene;boce nisu pakovane zajedno sa drugim opasnim teretom;ukupna masa komada za otpremu ne premašuje 30 kg; isvaki komad za otpremu je jasno i trajno obeležen natpisom „UN 1013“. Ova oznaka je prikazana unutar kvadrata postavljenog na vrh oivičenog linijom dimenzija najmanje 100 mm x 100 mm.

Poglavlje 3.4 Izuzeća u vezi sa transportom opasnog tereta pakovanog u ograničenim količinama 3.4.1 Opšte odredbe 3.4.1.1 Ambalaža koja se koristi prema 3.4.3 do 3.4.6 mora da odgovara samo opštim odredbama 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8. 3.4.1.2 Najveća ukupna masa ne sme da premaši 30 kg za kombinovanu ambalažu i 20 kg za unutrašnje ambalaže koje su oduhvaćene rastegljivom i stežućom folijom.Napomena: Ograničenje za kombinovanu ambalažu se ne primenjuje ako je naveden LQ5. 3.4.1.3 U zavisnosti od najvišeg ograničenja predviđenog u 3.4.1.2 i individualnog ograničenja predviđenog u tabeli 3.4.6, opasni teret može da se pakuje zajedno sa drugim predmetima i materijama, pod uslovom da pri oslobađanju istih ne dođe do opasne reakcije. 3.4.2 Ako je u koloni (7) Tabele A Poglavlja 3.2 za neku određenu materiju ili predmet naveden kôd “ LQ0″, ova materija ili predmet, ako je pakovana u ograničenim količinama, nije izuzeta ni od jedne primenljive odredbe Priloga A i B, ukoliko ništa drugo u ovim prilozima nije predviđeno. 3.4.3 Ako je u koloni (7) Tabele A Poglavlja 3.2 za neku određenu materiju ili predmet naveden jedan od kôdova “ LQ1″ ili “ LQ2″, i ukoliko u ovom poglavlju nije propisano ništa drugo, za transport ove materije ili predmeta ne važe odredbe ostalih poglavlja ADR, pod uslovom, da:se uzimaju u obzir odredbe iz 3.4.5 (a) do (c); u smislu ovih odredbi, predmeti se smatraju kao da su unutrašnja ambalaža;unutrašnja ambalaža ispunjava uslove iz 6.2.1.2, 6.2.4.1 i 6.2.4.3. 3.4.4 Ako je u koloni (7) Tabele A Poglavlja 3.2 za neku određenu materiju naveden kôd “ LQ3″, i ukoliko u ovom poglavlju nije propisano ništa drugo, za transport ove materije ili predmeta ne važe odredbe ostalih poglavlja ADR, pod uslovom, da:se materija transportuje u kombinovanoj ambalaži, pri čemu je dozvoljena sledeća spoljna ambalaža:burad od čelika ili aluminijuma sa pokretnim poklopcem; kanisteri od čelika ili aluminijuma sa pokretnim poklopcem; burad od šperploče ili kartona;burad ili kanisteri od plastike sa pokretnim poklopcem;sanduci od prirodnog drveta, šperploče, MDF-medijapan ploče, kartona, plastike, čelika ili aluminijuma; i da su tako konstruisani da ispunjavaju odgovarajuće zahteve za izradu iz 6.1.4;se ne premašuje najveća dozvoljena količina punjenja po unutrašnjoj ambalaži, koja je navedena u datom slučaju, u koloni (2) ili (4), a po komadu za otpremu u koloni (3) ili (5), tabele 3.4.6;je svaki komad za otpremu trajno i jasno obeležen:UN-brojem tereta koji sadrži, koji je naveden u koloni (1) Tabele A Poglavlja 3.2, iza slova “ UN“; kod različitog tereta sa različitim UN-brojevima u jednom istom komadu za otpremu:sa UN-brojem tereta koji sadrži, iza slova “ UN „, ilislovima „LQ „. Ove oznake moraju biti prikazane unutar kvadrata postavljenog na vrh oivičenog linijom, dimenzija najmanje 100 mm x 100 mm. Debljina linije koja oivičava kvadrat treba da bude najmanje 2 mm; brojevi (oznake) treba da budu visine najmanje 6 mm; Ako je u jednom komadu za otpremu sadržano više materija različitih UN-brojeva, kvadrat mora biti dovoljno velik da prihvati sve UN brojeve. Ako veličina komada za otpremu zahteva, dimenzije se mogu smanjiti, pod uslovom da ova oznaka ostane dovoljno jasno vidljiva. 3.4.5 Ako je u koloni (7) Tabele A Poglavlja 3.2 za neku određenu materiju naveden jedan od kôdova „LQ4“ do „LQ19“ i „LQ22“ do „LQ28“, ukoliko u ovom poglavlju nije propisano ništa drugo, za transport ove materije ne važe odredbe ostalih poglavlja ADR, pod uslovom da:se materija transportuje:u kombinovanoj ambalaži prema propisima odeljka 3.4.4 (a); iliu unutrašnjoj ambalaži od metala ili plastike, koja nije lomljiva ili se ne može lako probiti, i koja je obavijena sa rastegljivom i stezućom folijom;se ne premašuje najveća dozvoljena količina punjenja po unutrašnjoj ambalaži, koja je navedena u datom slučaju, u koloni (2) ili (4), a po komadu za otpremu u koloni (3) ili (5), tabele 3.4.6;je svaki komad za otpremu jasno i trajno obeležen kao što je navedeno u 3.4.4 (c). 3.4.6 TabelaKôdKombinovana ambalaža(a) Najveća dozvoljena količina punjenjaUnutrašnja ambalaža, koja je obavijena sa rastegljivom i stežućom folijom(b) Najveća dozvoljena količina punjenjapo unutrašnjoj ambalažipo komadu za otpremupo unutrašnjoj ambalažipo komadu za otpremu(1)(2)(3)(4)(5)LQ 0Bez izuzeća prema uslovima u 3.4.2LQ 1120 ml120 mlLQ 21 I1 ILQ 3(c) 500 ml1 Inije dozvoljenonije dozvoljenoLQ 4(c) 3 l1 ILQ 5(c) 5 lneograničeno1 ILQ 6(c) 5 l1 I LQ 7(c) 5 l5 lLQ 83 kg500 gLQ 96 kg3 kgLQ 10500 ml500 mlLQ 11500 g500 gLQ 121 kg1 kgLQ 131 I1 ILQ 1425 ml25 mlLQ 15100 g100 gLQ 16125 ml125 mlLQ 17500 ml2 l100 ml2 lLQ 181 kg4 kg500 g4 kgLQ 195 kg5 kgLQ 20(Rezervisano)(Rezervisano)(Rezervisano)(Rezervisano)LQ 21(Rezervisano)(Rezervisano)(Rezervisano)(Rezervisano)LQ 221 I500 mlLQ 233 kg1 kgLQ 246 kg2 kgLQ 25(d) 1 kg1 kgKôdKombinovana ambalaža(a) Najveća dozvoljena količina punjenjaUnutrašnja ambalaža, koja je obavijena sa rastegljivom i stežućom folijom(a) Najveća dozvoljena količina punjenjapo unutrašnjoj ambalažipo komadu za otpremupo unutrašnjoj ambalažipo komadu za otpremu(1)(2)(3)(4)(5)LQ 26(d) 500 ml2 l500 ml2 lLQ 276 kg6 kgLQ 283 l3 I (a) Vidi 3.4.1.2.(b) Vidi 3.4.1.3.(c) U slučaju homogenih smeša sa sadržajem vode Klase 3, navedene količine se odnose samo na materije Klase 3, koje su sadržane u ovim smešama.(d) Za UN 2315, UN 3151, UN 3152, i UN 3432 ako se transportuju u aparatima, količine ne smeju biti prekoračene po unutrašnjoj ambalaži u svakom pojedinačnom aparatu. Aparat se mora transportovati u ambalaži koja je nepropusna za tečnost, i kompletan komad za otpremu mora odgovarati odeljku 3.4.4 (c). Za aparate se ne smeju koristiti umeci sa rastegljivom i stežućom folijom. 3.4.7 Sabirna ambalaža, koja sadrži komade za otpremu prema 3.4.3, 3.4.4 ili 3.4.5. mora prema zahtevima odeljka 3.4.4. (c) imati oznaku za svaki opasni teret koji je sadržan u sabirnoj ambalaži, izuzev ako su vidljive reprezentativne oznake za sve opasne terete sadržane u sabirnoj ambalaži.

Ostavite komentar