Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09 i 101/10)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 4. septembra 2012. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2012. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 2/2012), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2012. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 563.340.272 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 279.433.907   osiguranika zaposlenih 256.393.907   osiguranika zaposlenih 251.413.907   vojnih osiguranika 4.980.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 124.384.651   osiguranika zaposlenih 122.404.651   vojnih osiguranika 1.980.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 129.309.256   osiguranika zaposlenih 126.309.256   vojnih osiguranika 3.000.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 300.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 2.400.000   osiguranika samostalnih delatnosti 20.420.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 18.970.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.450.000   osiguranika poljoprivrednika 2.620.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 2.220.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 400.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 273.400.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 273.400.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 273.400.000   Transferi Ministarstva finansija 245.800.000   osiguranika zaposlenih 231.238.000 7331623,7331624 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za pokriće penzija – dotacija 231.238.000 7331623 osiguranika zaposlenih 207.573.000 7331624 vojnih osiguranika 23.665.000   osiguranika poljoprivrednika 14.562.000 7331632 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za pokriće penzija – dotacija 14.562.000   Transferi Ministarstva rada i socijalne politike 27.600.000   osiguranika zaposlenih 13.430.000 7331621 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim saveznim propisima 3.380.000 7331622 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike zaposlene – za prava ostvarena pod posebnim republičkim propisima 6.000.000 7331670 Tekući transferi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko zaposlenih za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 4.050.000   osiguranika samostalnih delatnosti 173.000 7331641 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za prava ostvarena pod posebnim propisima 110.000 7331642 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti – za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije utvrđene u članu 76. i članu 207. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 63.000   osiguranika poljoprivrednika 13.997.000 7331631 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike – za prava ostvarena pod posebnim propisima 3.697.000 7331680 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za pokriće razlike do najnižeg izosa penzije saglasno članu 76. i članu 207.stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 10.300.000 740000 DRUGI PRIHODI 1.095.148 741000 PRIHODI OD IMOVINE 280.980 741100 Kamate 50.980 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.980 741200 Dividende 230.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 230.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 12.500 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 12.500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 801.668 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 801.668 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.952.286 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 2.952.286 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 2.952.286 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 6.458.931 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.458.931   osiguranika zaposlenih 5.869.662 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 3.970.000 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje 1.629.085 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 270.577   osiguranika samostalnih delatnosti 589.269 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 364.000 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i durugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 225.269 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 32.115 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 32.115 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 31.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 31.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 1.115 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.115 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 479.613 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 479.613 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 479.613 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 100.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 100.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 175.613 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 175.613 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 204.000 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 204.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 563.852.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2012. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 562.330.479 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.066.950 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.250.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 581.750 413000 Naknade u naturi 14.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 107.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 92.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 22.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.673.064 421000 Stalni troškovi 650.000 422000 Troškovi putovanja 56.000 423000 Usluge po ugovoru 1.605.504 424000 Specijalizovane usluge 23.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 150.000 426000 Materijal 188.560 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 60.001 441000 Otplata domaćih kamata 1 444000 Prateći troškovi zaduživanja 60.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.000 465000 Ostale dotacije i transferi 10.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 553.450.519 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 553.450.519   osiguranika zaposlenih 500.024.569   osiguranika zaposlenih 471.379.819   vojnih osiguranika 28.644.750   osiguranika samostalnih delatnosti 22.247.050   osiguranika poljoprivrednika 31.178.900 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 494.564.019   osiguranika zaposlenih 446.705.369   osiguranika zaposlenih 421.049.619   vojnih osiguranika 25.655.750   osiguranika samostalnih delatnosti 19.844.450   osiguranika poljoprivrednika 28.014.200 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 289.700   osiguranika zaposlenih 265.400   osiguranika samostalnih delatnosti 20.600   osiguranika poljoprivrednika 3.700 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 58.596.800   osiguranika zaposlenih 53.053.800   osiguranika zaposlenih 50.064.800   vojnih osiguranika 2.989.000   osiguranika samostalnih delatnosti 2.382.000   osiguranika poljoprivrednika 3.161.000 480000 OSTALI RASHODI 2.069.945 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 2.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 33.930 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 2.031.000 484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 15 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 421.520 510000 OSNOVNA SREDSTVA 421.520 511000 Zgrade i građevinski objekti 213.222 512000 Mašine i oprema 143.188 513000 Ostale nekretnine i oprema 3.310 515000 Nematerijalna imovina 61.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.100.001 610000 OTPLATA GLAVNICE 1 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 1 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.100.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.100.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 563.852.000

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2012. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 562.330.479 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.066.950 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.250.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 581.750 413000 Naknade u naturi 14.200 414000 Socijalna davanja zaposlenima 107.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 92.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 22.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.673.064 421000 Stalni troškovi 650.000 422000 Troškovi putovanja 56.000 423000 Usluge po ugovoru 1.605.504 424000 Specijalizovane usluge 23.000 425000 Tekuće popravke i održavanje 150.000 426000 Materijal 188.560 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 60.001 441000 Otplata domaćih kamata 1 444000 Prateći troškovi zaduživanja 60.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.000 465000 Ostale dotacije i transferi 10.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 553.450.519 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 553.450.519   osiguranika zaposlenih 500.024.569   osiguranika zaposlenih 471.379.819   vojnih osiguranika 28.644.750   osiguranika samostalnih delatnosti 22.247.050   osiguranika poljoprivrednika 31.178.900 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 494.564.019   osiguranika zaposlenih 446.705.369   osiguranika zaposlenih 421.049.619   vojnih osiguranika 25.655.750   osiguranika samostalnih delatnosti 19.844.450   osiguranika poljoprivrednika 28.014.200 471121 Osnovne penzije 474.000.000   osiguranika zaposlenih 429.100.000   osiguranika zaposlenih 404.800.000   vojnih osiguranika 24.300.000   osiguranika samostalnih delatnosti 19.200.000   osiguranika poljoprivrednika 25.700.000 471124 Nega i pomoć penzionera 13.540.200   osiguranika zaposlenih 10.958.200   osiguranika zaposlenih 10.662.200   vojnih osiguranika 296.000   osiguranika samostalnih delatnosti 515.000   osiguranika poljoprivrednika 2.067.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.235.650   osiguranika zaposlenih 1.167.650   osiguranika zaposlenih 1.156.000   vojnih osiguranika 11.650   osiguranika samostalnih delatnosti 33.000   osiguranika poljoprivrednika 35.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 174.000   osiguranika zaposlenih 174.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.266.450   osiguranika zaposlenih 1.264.000   osiguranika samostalnih delatnosti 2.450 471135 Naknade za telesno oštećenje 170.150   osiguranika zaposlenih 165.350   osiguranika zaposlenih 165.000   vojnih osiguranika 350   osiguranika samostalnih delatnosti 1.600   osiguranika poljoprivrednika 3.200 471136 Naknade za invalide III kategorije 295.000   osiguranika zaposlenih 295.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 536.150   osiguranika zaposlenih 498.750   osiguranika zaposlenih 497.000   vojnih osiguranika 1.750   osiguranika samostalnih delatnosti 6.400   osiguranika poljoprivrednika 31.000 471193 Pogrebni troškovi 2.380.419   osiguranika zaposlenih 2.116.419   osiguranika zaposlenih 2.036.419   vojnih osiguranika 80.000   osiguranika samostalnih delatnosti 86.000   osiguranika poljoprivrednika 178.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 966.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 289.700   osiguranika zaposlenih 265.400   osiguranika samostalnih delatnosti 20.600   osiguranika poljoprivrednika 3.700 471216 Pomagala i naprave 9.100   osiguranika zaposlenih 8.500   osiguranika samostalnih delatnosti 300   osiguranika poljoprivrednika 300 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 5.000   osiguranika zaposlenih 5.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 275.600   osiguranika zaposlenih 251.900   osiguranika samostalnih delatnosti 20.300   osiguranika poljoprivrednika 3.400 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 58.596.800   osiguranika zaposlenih 53.053.800   osiguranika zaposlenih 50.064.800   vojnih osiguranika 2.989.000   osiguranika samostalnih delatnosti 2.382.000   osiguranika poljoprivrednika 3.161.000 471911 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 58.302.400   osiguranika zaposlenih 52.779.400   osiguranika zaposlenih 49.790.400   vojnih osiguranika 2.989.000   osiguranika samostalnih delatnosti 2.362.000   osiguranika poljoprivrednika 3.161.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 54.400   osiguranika zaposlenih 54.400 471913 Transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 240.000   osiguranika zaposlenih 220.000   osiguranika samostalnih delatnosti 20.000 480000 OSTALI RASHODI 2.069.945 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 2.000 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 33.930 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 2.031.000 484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 15 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 421.520 510000 OSNOVNA SREDSTVA 421.520 511000 Zgrade i građevinski objekti 213.222 512000 Mašine i oprema 143.188 513000 Ostale nekretnine i oprema 3.310 515000 Nematerijalna imovina 61.800 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.100.001 610000 OTPLATA GLAVNICE 1 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 1 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.100.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 1.100.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 563.852.000

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/29

U Beogradu, 4. septembra 2012. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Ljubisav Orbović

Ostavite komentar