11. sednica Vlade Republike Srbije, 30. avgust 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Postavlja se Biljana Matić za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5425/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Zoran Mašić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5411/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se dr Srđan Belij za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5392/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se mr Tomislav Šubaranović za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5391/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Stefan Lazarević za državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5264/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE

I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Slobodan Stupar za pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za visoko obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5412/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Miladin Lukić za pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za kulturno nasleđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5382/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Darko Radojičić za pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5328/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE

ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Vesna Ćirić dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5277/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Saša Jovanović za vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5278/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Aleksandru Prodanoviću prestaje rad na položaju direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede iz razloga iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12).

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5281/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Mirjani Tadić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zbog podnošenja pismene ostavke – od 23. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5279/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Ivici Dačiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5450/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je mr Verici Kalanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5451/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Dušanu Petroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5454/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Dušanu Petroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5452/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je Milutinu Mrkonjiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5455/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA REPUBLIKOM MAĐARSKOM

I

Konstatuje se da je Bojanu Pajtiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Republikom Mađarskom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5464/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Konstatuje se da je dr Sulejmanu Ugljaninu prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5456/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je Vuku Jeremiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5457/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5458/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Konstatuje se da je Nebojši Ćiriću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5459/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Libijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 18/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA VELIKOM SOCIJALISTIČKOM NARODNOM LIBIJSKOM ARAPSKOM DŽAMAHIRIJOM

I

Konstatuje se da je Milutinu Mrkonjiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Velikom Socijalističkom Narodnom Libijskom Arapskom Džamahirijom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5460/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO

I

Konstatuje se da je Dušanu Petroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5461/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je dr Oliveru Duliću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5462/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Vuku Jeremiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5449/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Konstatuje se da je Vuku Jeremiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5448/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Dušanu Petroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5453/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Konstatuje se da je mr Verici Kalanović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5463/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Imenuje se prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5433/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5434/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

I

Imenuje se dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5437/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma, za predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5435/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5438/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5447/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Imenuje se dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5439/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5440/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5441/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Imenuje se Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5442/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Libijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 18/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA LIBIJOM

I

Imenuje se prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Libijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5443/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO

I

Imenuje se dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5444/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tahnološkog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5445/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5432/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5431/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAKEDONSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5436/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Imenuje se mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5446/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Aleksandra Damnjanović, pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra građevinarstva i urbanizma – Sektor za građevinarstvo i građevinsko zemljište, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 24. decembra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5422/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Razrešava se Nebojša Janjić dužnosti pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5421/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Predrag Peruničić za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5510/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Nenad Borovčanin za državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5509/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Dejan Stojanović za pomoćnika direktora – koordinatora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5515/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA UPRAVEZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Milorad Ivšan za pomoćnika direktora – koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5511/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DEVIZNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dejanu Stojanoviću prestaje rad na položaju direktora Deviznog inspektorata u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 30. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5512/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVIH ZAMENIKA

U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1) dr Rasim Ljajić,

2) Dušan Nikezić,

3) mr Nebojša Ćirić,

4) Milan Marković,

5) dr Zoran Stanković,

6) prof. dr Žarko Obradović;

– zamenici članova – predstavnika Vlade:

1) Snežana Lakićević,

2) Dragi Vidojević,

3) Mišela Nikolić,

4) Duško Radaković,

5) dr Periša Simonović,

6) prof. dr Radivoje Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5531/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I NJIHOVIH ZAMENIKA

I

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1) Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova,

2) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

3) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede,

4) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

5) prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja,

6) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

– za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1) Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

2) Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

3) prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

4) dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

5) Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5532/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. stav 1, a u vezi sa članom 168. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VISOKOG

SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Draganu Raduloviću prestaje dužnost člana Visokog službeničkog saveta, zbog podnošenja pismene ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5488/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. st. 1. i 2, a u vezi sa članom 7. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

Slobodanu Homenu prestaje funkcija člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5490/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNE AKADEMIJE

I

Imenuje se dr Danilo Nikolić za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5491/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Milutinu Prodanoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku, zbog podnošenja pismene ostavke – od 30. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5521/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Negovan Stanković za državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5523/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Imenuje se Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, za člana Odbora za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5502/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Imenuje se Miroslav Jovanović, pomoćnik ministra odbrane, za člana Odbora za odnose sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5504/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Zoranu Mićoviću prestaje rad na položaju direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede iz razloga iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12).

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5480/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dušan Mrakić za državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5485/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Goran Aleksić za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bilateralnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5473/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Šani Dermaku za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5475/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Vladimir Ćurgus dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5472/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Zoran Marković za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5474/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Postavlja se Zorica Čolović Subotić za pomoćnika ministra građevinarstva i urbanizma – Sektor za urbanizam i stanovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5424/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA

GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Postavlja se Ljiljana Milutinović za sekretara Ministarstva građevinarstva i urbanizma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5423/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Trifunović za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za održivu energetiku, obnovljive izvore energije i strateško planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5479/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se prof. dr Petar Stanojević za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za naftu i gas.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5481/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Mirjana Filipović za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za elektroenergetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5478/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar