Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/2014)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 17. oktobra 2014. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2014. GODINU

1. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/2013), u OPŠTEM DELU, tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2014. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 593.964.260 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 337.800.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 160.340.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 143.830.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 29.110.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.520.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 251.130.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 251.130.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 251.130.000   Transferi Ministarstva finansija 223.135.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 27.995.000 740000 DRUGI PRIHODI 436.200 741000 PRIHODI OD IMOVINE 12.000 741100 Kamate 10.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 741200 Dividende 2.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.000

743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 200 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 410.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 410.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.447 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.447 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 748.447 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 3.849.613 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.849.613 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 806.000 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.975.850 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 49.000 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 5.000 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 58.003 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 955.760 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 35.200 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 35.200 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 35.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 200 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 230.540 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 230.540 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 230.540 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 5.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 5.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 40.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 185.540 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 185.540   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 594.230.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2014. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 593.447.903 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.000.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.171.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 567.600 413000 Naknade u naturi 16.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 85.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 115.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 45.400 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.327.555 421000 Stalni troškovi 576.925 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.331.160 424000 Specijalizovane usluge 12.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 165.340 426000 Materijal 176.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.500 465000 Ostale dotacije i transferi 8.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 586.640.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 586.640.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 528.157.400 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 342.600 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 58.140.000 480000 OSTALI RASHODI 421.848 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 108.348 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 310.500 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 502.097 510000 OSNOVNA SREDSTVA 502.097 511000 Zgrade i građevinski objekti 170.623 512000 Mašine i oprema 179.239 513000 Ostale nekretnine i oprema 44.008 515000 Nematerijalna imovina 108.227 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 280.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 280.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 280.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 594.230.000

2. U Finansijskom planu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, POSEBAN DEO menja se i glasi:

„3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 593.447.903 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.000.000 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.171.000 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 567.600 413000 Naknade u naturi 16.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 85.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 115.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 45.400 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.327.555 421000 Stalni troškovi 576.925 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.331.160 424000 Specijalizovane usluge 12.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 165.340 426000 Materijal 176.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.000 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.500 465000 Ostale dotacije i transferi 8.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 586.640.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 586.640.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 528.157.400 471121-3 Osnovne penzije 507.700.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.010.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.200.000 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 130.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.200.000 471135 Naknade za telesno oštećenje 175.000 471136 Naknade za invalide III kategorije 240.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 600.000 471193 Pogrebni troškovi 2.656.300 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 246.100 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 342.600 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 3.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 339.600 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 58.140.000 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 56.733.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 40.000 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 160.000 471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osiguranje 1.207.000 480000 OSTALI RASHODI 421.848 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 108.348 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 310.500 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 502.097 510000 OSNOVNA SREDSTVA 502.097 511000 Zgrade i građevinski objekti 170.623 512000 Mašine i oprema 179.239 513000 Ostale nekretnine i oprema 44.008 515000 Nematerijalna imovina 108.227 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 280.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 280.000 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 280.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 594.230.000

3. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

4. Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/41

U Beogradu, 17. oktobra 2014. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar