Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

U Zakonu o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Iznos u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

897.165.195.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.110.120.984.547

Budzetski suficit/deficit

-212.955.789.547

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

11.805.113.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-224.760.902.547

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

742.001.630.286

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

459.857.609.000

Neto finansiranje

224.760.902.547

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

57.383.118.739

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

897.165.195.000

1. Poreski prihodi

71

759.352.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

43.700.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

66.152.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

398.000.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

104.300.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

291.100.000.000

– Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.600.000.000

1.4. Akcize

717

211.200.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

118.000.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

79.500.000.000

– Ostale akcize

 

13.700.000.000

1.5. Carine

715

31.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.300.000.000

2. Neporeski prihodi

130.313.195.000

Redovni neporeski prihodi

 

71.100.000.000

– Prihodi od imovine

741

13.200.000.000

– Takse

742

15.800.000.000

– Novčane kazne

743

5.000.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

24.100.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

6.300.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

6.700.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

26.300.000.000

– Dobit NBS

741

0

– Dobit javnih agencija

741

1.100.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

745

7.600.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

6.100.000.000

– Prihod od privremenog smanjenja zarada u javnom sektoru

745

11.500.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

32.913.195.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

8.956.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

23.957.195.000

3. Donacije

731,732, deo 744

7.500.000.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.121.926.097.547

1. Tekući rashodi

4

1.063.779.307.237

1.1. Rashodi za zaposlene

41

263.530.813.233

Plate zaposlenih

411

200.865.542.270

Doprinosi na teret poslodavca

412

40.083.978.669

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

22.581.292.294

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

98.716.895.245

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

112.451.303.786

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

56.999.624.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

45.750.040.000

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

8.900.000.000

Prateći troškovi zaduživanja

444

801.639.786

1.4. Subvencije

45

93.735.955.772

Subvencije u privredi

 

17.708.000.000

Subvencije u poljoprivredi

 

34.207.193.881

Subvencije za železnicu

 

13.230.000.000

Subvencije za puteve

 

7.700.000.000

Subvencije u oblasti turizma

 

830.500.460

Subvencije za kulturu

 

8.757.500.000

Ostale subvencije

 

11.302.761.431

1.5. Donacije stranim vladama

461

121.977.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

952.706.482

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

74.134.780.699

Transferi opštinama i gradovima

 

33.288.066.000

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

29.337.909.000

Ostali transferi

 

11.508.805.699

1.8. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

280.585.632.000

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

251.130.000.000

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

10.434.450.000

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

14.035.322.000

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

499.505.000

Ostali transferi

 

4.486.355.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

1.559.996.622

1.10. Socijalna zaštita iz budzeta

472

110.769.132.860

Dečja zaštita

 

48.050.000.000

Boračko – invalidska zaštita

 

15.150.000.000

Socijalna zaštita

 

30.885.500.000

Učenički standard

 

2.572.007.000

Studentski standard

 

4.005.228.000

Fond za mlade talente

 

766.641.000

Sportske stipendije

 

1.124.000.000

Izbegla i raseljena lica

 

1.020.758.000

Ostala socijalna zaštita iz budzeta

 

7.194.998.860

1.11. Ostali tekući rashodi

48 i 49

27.220.113.538

Sredstva rezervi

499

3.415.000.000

Ostali tekući rashodi

48

23.805.113.538

2. Kapitalni izdaci

5

46.341.677.310

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

42.155.640.562

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

4.186.036.748

3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

11.805.113.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

224.760.902.547

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

742.001.630.286

Primanja od zaduživanja

91

740.872.509.777

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost)

9111

450.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni)

9121

149.625.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-91199122-9129

141.247.509.777

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

1.129.120.509

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

459.857.609.000

Izdaci za otplatu kredita

61

428.573.096.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

345.073.096.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

36.100.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

40.000.000.000

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

7.400.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

31.284.513.000

od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti

621

21.315.646.000

dokapitalizacija Banke Poštanska štedionica a.d.

621

4.700.000.000

dokapitalizacija kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

621

4.800.000.000

nabavka strane finansijske imovine

622

383.867.000

ostala nabavka finansijske imovine

621

85.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

 

57.383.118.739

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 684.618.511.547 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 141.247.509.777 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 149.625.000.000 dinara i iz  primanja od otplate kredita i prenetih neutrošenih sredstava privatizacije.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 57.383.118.739 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 740.872.509.777 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2014. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2014. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 66.300.000.000 dinara (USD 200.000.000 i EUR 400.000.000), i to:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

1.

„Stand-by” linija za Agenciju za osiguranje depozita

23.940.000.000

EUR

200.000.000

2.

JP „Emisiona tehnika i veze” – Prelazak sa analognog na digitalni signal

2.872.800.000

EUR

24.000.000

Ukupno:

26.812.800.000

EUR

224.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.386.500.000

EUR

45.000.000

Ukupno:

5.386.500.000

EUR

45.000.000

III.

Poslovnim bankama

1.

JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti

18.420.000.000

USD

200.000.000

2.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Učešće za drugu fazu paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno – Kostolac B Faza II i proširenje kapaciteta rudnika)

9.576.000.000

EUR

80.000.000

USD

200.000.000

Ukupno:

27.996.000.000

EUR

80.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

1.

Češka eksportna banka

1.1

AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad

6.104.700.000

EUR

51.000.000

Ukupno:

6.104.700.000

EUR

51.000.000

USD

200.000.000

UKUPNO:

66.300.000.000

EUR

400.000.000

B. Republika Srbija će u 2014. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 615.583.046.000 dinara (USD 4.338.260.000, AED 356.281.000, JPY 10.000.000.000 i EUR 1.658.000.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

1.

Hitan zajam za oporavak Republici Srbiji za finansiranje Projekta hitne sanacije od poplava

27.630.000.000

USD

300.000.000

2.

Zajam za podršku Agenciji za osiguranje depozita

18.420.000.000

USD

200.000.000

3.

Drugi zajam za zdravstvo

3.684.000.000

USD

40.000.000

4.

Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

4.605.000.000

USD

50.000.000

5.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

9.210.000.000

USD

100.000.000

Ukupno:

63.549.000.000

USD

690.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

1.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

11.970.000.000

EUR

100.000.000

2.

Apeks 5

17.955.000.000

EUR

150.000.000

Ukupno:

29.925.000.000

EUR

250.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

1.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

11.970.000.000

EUR

100.000.000

Ukupno:

11.970.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

1.

Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu

4.189.500.000

EUR

35.000.000

2.

Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

957.600.000

EUR

8.000.000

Ukupno:

5.147.100.000

EUR

43.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

1.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

1.795.500.000

EUR

15.000.000

Ukupno:

1.795.500.000

EUR

15.000.000

VI.

Stranim vladama

1.

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

1.1.

Fond za razvoj Abu Dabija – Podrška projektima u poljoprivredi

8.933.700.000

AED

356.281.000

1.2.

Zajam za podršku Republici Srbiji

276.300.000.000

USD

3.000.000.000

2.

Republika Turska

2.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama

3.684.000.000

USD

40.000.000

3.

Vlada Japana (Japanska agencija za međunarodnu saradnju)

3.1.

Projekat sanacije posledica poplava u

Republici Srbiji

8.633.000.000

JPY

10.000.000.000

AED

356.281.000

USD

3.040.000.000

Ukupno:

297.550.700.000

JPY

10.000.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

149.625.000.000

EUR

1.250.000.000

Ukupno:

149.625.000.000

EUR

1.250.000.000

VIII.

Export – Import bankama

1.

Export – Import Bank of China

1.1

Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika)

56.020.746.000

USD

608.260.000

Ukupno:

56.020.746.000

USD

608.260.000

USD

4.338.260.000

AED

356.281.000

JPY

10.000.000.000

UKUPNO:

615.583.046.000

EUR

1.658.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2014. godine, iznosi 2.445.082.584.326 dinara (20.939.734.866 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. jul 2014. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

22.914.614

2.675.684.465

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

49.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

6.237.686

728.359.672

Prvi datum otplate glavnice

2005.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

1.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

7.142.857

834.054.288

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

1.785.714 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

1.4

Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije

1.643.622

191.921.750

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

57.982.403 RSD

Kamatna stopa

2,00%

1.5

Stara devizna štednja – građani

1.318.894.163

154.004.106.042

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

316.550.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.6

Stara devizna štednja – banke

20.768.602

2.425.099.791

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

8.990.737 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.7

Obveznice zajma za privredni razvoj

7.766.007

906.818.050

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

30.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.8

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

120.133.838

14.027.740.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

41.881.630.000 RSD

Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.07.2014)

–tromesečni zapisi

od 7,00% do 7,91%

–šestomesečni zapisi

od 7,65% do 7,99%

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

4.498.645.483

525.296.036.243

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

178.240.091.839 RSD

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 8,20% do 8,98%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvadesetčetvoromesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

10,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina

–trogodišnje obveznice

fiksna 10,00%

–petogodišnje obveznice

10,00%

–sedmogodišnje obveznice

10,00%

–trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane

2,00%

1.10

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

1.614.839.000

188.560.874.416

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

407.080.902 EUR

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 3,15% do 3,93%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

od 4,50% do 4,875%

–trogodišnje obveznice

od 4,50% do 4,875%

–petogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

–desetogodišnje obveznice

5,00%

–petnaestogodišnje obveznice

1.11

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1

2.500.000

291.919.000

Prvi datum otplate glavnice

29.04.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

29.10.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

1.12

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd

3.750.000

437.878.500

Prvi datum otplate glavnice

04.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

1.13

Piraeus Bank a.d. Beograd

5.000.000

583.838.000

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

26.11.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

1.14

Eurobank a.d. Beograd –Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji

3.293.590

384.584.559

Prvi datum otplate glavnice

25.03.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

25.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

5.882.353 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR/USD + 4,75%

1.15

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2

3.750.000

437.878.485

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,35%

1.16

Banca Intesa AD Beograd

14.584.500

1.702.997.062

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

9.723.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.17

Raiffeisen Banka AD Beograd

14.584.500

1.702.997.062

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

9.723.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.18

Unicredit Bank Srbija AD Beograd

17.498.250

2.043.228.657

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

11.665.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.19

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

5.832.750

681.076.219

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

3.888.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.20

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.21

Eurobank a.d. Beograd

7.500.000

875.757.000

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,20%

1.22

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3

7.500.000

875.757.000

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

1.23

NLB banka a.d. Beograd

3.977.496

464.442.717

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

2.551.951 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,25%

1.24

Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

8.125.000

948.736.750

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

3.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

1.25

Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije

36.730.957

4.288.985.707

Prvi datum otplate glavnice

2012.

Poslednji datum otplate glavnice

2018.

Rata glavnice za 2014. god.

1.551.205.287 RSD

Kamatna stopa

Referentna kamatna stopa NBS +2,50%

1.26

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

3.801.039

443.838.186

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

1.27

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

20.674.505

2.414.112.279

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

1.606.399.717 RSD

Kamatna stopa

1.28

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

3.353.411

391.569.708

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

1.29

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

22.335.448

2.608.056.611

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

7.813.777.318

912.396.024.219

1I. Direktne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

IBRD

1.1

IBRD A

328.519.590

38.360.444.052

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

Rata glavnice za 2014. god.

18.810.742 EUR

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

1.2

IBRD B

624.288.379

72.896.655.775

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2014. god.

35.746.203 EUR

Kamatna stopa

G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

11.188.828

1.306.492.650

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

1.119.858 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.4

IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

23.771.500

2.775.740.998

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

2.744.325 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

1.5

IBRD – Regionalni razvoj Bora

6.128.514

715.611.854

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

596.644 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.6

IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

30.120.146

3.517.057.174

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

2.976.869 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

6.685.169

780.611.165

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

669.152 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

34.900.000

4.075.189.240

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.9

IBRD – Koridor X

112.208.862

13.102.359.478

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

70.800.000

8.267.146.080

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

70.100.000

8.185.408.760

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.12

IBRD – Projekat zdravstva

10.154.580

1.185.725.898

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

423.446 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

30.260.399

3.533.434.190

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

3.028.653 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

73.529.412

8.585.852.941

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 1,01%

1.15

IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

3.732.735

435.862.500

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

1

Ukupno:

1.436.388.114

167.723.592.755

IDA

2.1

IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

47.643.585

5.563.227.037

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

5.550.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.2

IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

34.452.178

4.022.898.110

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.3

IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

62.357.297

7.281.311.928

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

6.810.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.4

IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

60.468.723

7.060.787.613

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

5.870.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.5

IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

62.219.946

7.265.273.796

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

6.040.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.6

IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva

6.689.647

781.134.040

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

730.572 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.7

IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

3.978.963

464.613.926

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

434.539 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.8

IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

7.641.504

892.280.084

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

834.524 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.9

IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

7.502.018

875.992.667

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

771.096 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.10

IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja

1.833.488

214.092.035

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

177.984 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.11

IDA–3768–YF: Projekat zdravstva

15.135.462

1.767.331.584

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

1.469.275 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.12

IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

22.061.315

2.576.046.803

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

963.721 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.13

IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

16.132.446

1.883.747.050

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

704.726 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.14

IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

18.616.247

2.173.774.453

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.15

IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

18.337.539

2.141.230.392

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.16

IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

43.494.444

5.078.741.800

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.17

IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

41.966.889

4.900.372.941

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

1.833.271 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.18

IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

7.183.539

838.804.608

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.19

IDA–4326–YF Regionalni razvoj Bora

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

Ukupno:

477.715.230

55.781.660.867

EIB

3.1

EIB–Obnova regionalnih bolnica

38.868.296

4.538.557.603

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

3.285.032 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.2

EIB–Projekat obnove škola

22.442.708

2.620.581.187

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

1.389.583 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.3

EIB – ApexGlobal 1

408.028

47.644.424

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

215.722 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.4

EIB – Apex Global 2

23.246.879

2.714.482.249

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

4.066.066 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.5

EIB – Apex zajam za MSP 3

160.902.401

18.788.187.236

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

32.831.508 EUR

2.411.257 CHF

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.6

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

42.251.816

4.933.643.199

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2033.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.7

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

70.250.000

8.202.923.900

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2033.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.8

EIB – Projekat modernizacije škola

12.888.122

1.504.915.080

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2037.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.9

Klinički centri/A

18.378.049

2.145.960.649

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2038.

Rata glavnice za 2014. god.

243.902 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.10

EIB – Apex zajam za MSP 4

211.177.483

24.658.687.809

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

21.715.313 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.11

EIB – Koridor X (E80)

75.052.528

8.763.703.583

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2043.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.12

EIB – Koridor X (E75)

39.575.941

4.621.187.648

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2043.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

715.442.251

83.540.474.567

CEB

4.1

CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007

7.900.000

922.464.040

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,62% fiksna

4.2

CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

2.000.000

233.535.200

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

4.3

CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

9.052.000

1.056.980.315

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2014. god.

900.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.4

CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

6.720.000

784.678.272

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

960.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.5

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

33.505.489

3.912.355.537

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

653.846 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

4.6

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

10.524.000

1.228.862.222

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

315.500 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.7

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

8.750.000

1.021.716.500

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

230.769 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

78.451.489

9.160.592.086

EBRD

5.1

EBRD – Koridor X

38.551.543

4.501.571.200

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

3.403.415 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5

Ukupno:

38.551.543

4.501.571.200

Krediti stranih vlada

6.1

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1

111.982.048

13.075.875.000

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

20.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

6.2

Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

22.166.667

2.588.348.467

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

2.770.833 EUR

Kamatna stopa

1,00% fiksna

6.3

Vlada Italije – Razvoj malih i

srednjih preduzeća

15.000.000

1.751.514.000

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,35% fiksna

6.4

Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam

44.648.749

5.213.527.286

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

9.201.080 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

6.5

Export – Import Bank of China – X RAY

23.751.816

2.773.442.543

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

17.075.000 CNY

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.6

Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča

113.307.916

13.230.693.360

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.7

Export – Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

37.373.733

4.364.041.115

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6.8

Ostale strane vlade

280.488.929

32.752.019.085

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

1,50% fiksna

6.9

Vlada Republike Francuske– NATIXIS

10.265.000

1.198.619.414

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,20% fiksna

6.10

Libija – neregulisani dug SFRJ

38.412.445

4.485.329.041

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

6.11

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac

84.896.903

9.913.207.573

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.12

Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji

125.387.637

14.641.213.416

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2015

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

4,00% fiksna

6.13

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2

223.964.096

26.151.750.000

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,50% fiksna

6.14

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

1.299.726

151.765.905

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

4,10% fiksna

6

Ukupno:

1.132.945.665

132.291.346.205

Ostali strani kreditori

7.1

EU 55 – Makroekonomska pomoć

47.700.000

5.569.814.520

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

7.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

7.2

EU 200 – Makroekonomska pomoć

100.000.000

11.676.760.000

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,382% fiksna

7.3

Pariski klub

1.350.670.193

157.714.516.787

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2014. god.

32.033.827 EUR

26.331.520 USD

314.829 GBP

5.564.500 CHF

377.907.384 JPY

3.194.325 DKK

2.062.754 SEK

3.429.181 NOK

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

7.4

Londonski klub

289.447.664

33.798.109.058

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

36.925.263 USD

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.

6,75% do 01.11.2024.

7.5

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III

6.158.502

719.113.444

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

1.331.653 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,20%

7.6

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV

4.971.638

580.526.184

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

7.7

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II

5.771.788

673.957.857

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

2.115.613 EUR

Kamatna stopa

6,17% fiksna

7.8

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II

1.111.345

129.769.038

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

700.000 EUR

Kamatna stopa

3,49% fiksna

7.9

KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

80.000.000

9.341.408.000

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

7.272.727 EUR

Kamatna stopa

3,20% fiksna

7.10

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

Rata glavnice za 2014. god

0

Kamatna stopa

2,00% fiksna

7.11

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815

7.500.000

875.757.015

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 3,00% +1,25%

7.12

VTB Capital plc

20.833.333

2.432.658.348

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 4,35%

7.13

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820

11.250.000

1.313.635.500

Prvi datum otplate glavnice

29.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

7.14

Nova kreditna banka Maribor d.d.

3.750.000

437.878.500

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,00%

7.15

Societe Generale Bank Paris

292.600.000

34.166.199.760

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

4,34% fiksna

7.16

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

444.525.750

51.906.204.943

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

menja se nedeljno

7.17

Eurobond 2021

1.493.093.975

174.345.000.000

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

7,25% fiksna

7.18

Eurobond 2017

559.910.241

65.379.375.000

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

5,25% fiksna

7.19

Eurobond 2020

1.119.820.481

130.758.750.000

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

4,875% fiksna

7.20

Eurobond 2018

746.546.987

87.172.500.000

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

5,875% fiksna

7

Ukupno

6.585.661.897

768.991.933.954

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

10.465.156.189

1.221.991.171.634

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

18.278.933.507

2.134.387.195.853

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Putevi Srbije

0

0

Prvi datum otplate glavnice

07.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

07.07.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

10.740.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,05%

1.2

Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd – JP „Putevi Srbije

0

0

Prvi datum otplate glavnice

29.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

8.571.429 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,15%

1. 3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

37.500.000

4.378.785.000

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 4

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

90.000.000

10.509.084.000

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

24.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 5

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

45.000.000

5.254.542.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 6

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

40.000.000

4.670.704.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 7

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

40.000.000

4.670.704.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 8

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas

20.000.000

2.335.352.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 9

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas

35.000.000

4.086.866.000

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

3.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 10

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

28.571.429

3.336.217.143

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

4.285.714 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,29%

1.11

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

8.750.000

1.021.716.500

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

1.12

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

17.500.000

2.043.433.000

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

3.750.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,45%

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

8.750.000

1.021.716.500

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 7,25%

1.14

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas

61.250.000

7.152.015.500

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

17.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,00%

1.15

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

8.750.000

1.021.716.500

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

1.16

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

17.500.000

2.043.433.000

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.17

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

18.750.000

2.189.392.500

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 18

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

13.846.154

1.616.782.162

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 19

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

13.846.154

1.616.782.162

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

3.288.462

383.985.759

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 21

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

3.288.462

383.985.759

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 22

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

692.308

80.839.111

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 23

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

692.308

80.839.111

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 24

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica

4.009.666

468.199.050

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

1.002.416 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 25

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zvečan

2.004.833

234.099.524

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 26

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok

2.004.833

234.099.524

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 27

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Galenikaa.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

9.500.000

1.109.292.200

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

1.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 28

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

28.500.000

3.327.876.600

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

4.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 29

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima

19.000.000

2.218.584.400

Prvi datum otplate glavnice

09.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.30

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.31

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.500.000

291.919.000

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.32

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.500.000

291.919.000

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 33

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3A

1.229.449

143.559.776

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

1.844.173 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

1. 34

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3G

1.175.590

137.270.880

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

1.763.386 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

1. 35

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3B

1.920.540

224.256.810

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

2.880.810 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

1. 36

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd–Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3V

2.132.976

249.062.529

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

3.199.465 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

1. 37

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd–Građevinska direkcija Srbije – Objekat 2G–2D–2Đ–2E

0

0

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

09.05.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

11.713.469 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,00%

1.38

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti

3.333.333

389.225.327

Prvi datum otplate glavnice

08.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

1.39

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.40

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

5.000.000

583.838.000

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,49%

1.41

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

15.000.000

1.751.514.000

Prvi datum otplate glavnice

08.07.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

08.07.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

15.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.42

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

25.000.000

2.919.190.000

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.43

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.44

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

6.000.000

700.605.600

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.45

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.46

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.167.676.000

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.47

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

16.393.338

1.914.210.704

Datum aktiviranja akreditiva

24.07.2013.

Datum isticanja akreditiva

Rata glavnice za 2014. god.

1.48

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

12.637.481

1.475.648.322

Datum aktiviranja akreditiva

18.07.2013.

Datum isticanja akreditiva

Rata glavnice za 2014. god.

1.49

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Agroživu AD Žitište -Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava

5.000.000

583.838.000

Prvi datum otplate glavnice

12.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 8,00%

1.50

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Petrohemiji AD

0

0

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

1.51

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR za izvozni projekat

2.315.022

270.319.595

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

1.52

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR za izvozni projekat

3.472.533

405.479.392

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

733.604.871

85.661.279.940

II Indirektne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

10.021.079

1.170.137.350

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

5.010.540 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 2

EBRD – JP „Elektromreža Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

7.594.811

886.827.818

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

3.797.405 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 3

EBRD – AD „Železnice Srbije –Sanacija Koridora X

12.951.499

1.512.315.493

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

5.180.599 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 4

EBRD – JP „Putevi Srbije –Dogradnja Koridora X

20.727.280

2.420.274.740

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

6.909.090 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 5

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

27.278.549

3.185.250.732

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

6.061.900 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 6

EBRD – Grad Niš – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda

790.071

92.254.677

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

490.389 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 7

EBRD – Grad Kragujevac –Unapređenje sistema vodosnabdevanja

563.616

65.812.036

Prvi datum otplate glavnice

07.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

349.830 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 8

EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

13.847.988

1.616.996.291

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

4.615.996 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 9

EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

4.478.236

522.912.830

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

814.225 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 10

EBRD – JP „Putevi Srbije –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške

39.887.154

4.657.527.266

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

7.252.210 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 11

EBRD – JP „Putevi Srbije –Obilaznica oko Beograda

54.386.550

6.350.586.885

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

6.019.663 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 12

EBRD – AD „Železnice Srbije–Vozna sredstva

38.937.887

4.546.683.560

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

5.562.555 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 13

EBRD – AD „Železnice Srbije –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture

18.986.881

2.217.052.470

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

1.898.688 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 14

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

1.416.317

165.379.916

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

155.993 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 15

EBRD – JP „Srbijagas – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

42.105.263

4.916.530.525

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

5.263.158 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 16

EBRD – AD „Železnice Srbije –Koridor X

20.871.984

2.437.171.514

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

1.654.733 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 17

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za male hidroelektrane

450.000

52.545.420

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.18

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za Kolubaru

13.557.923

1.583.126.117

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 19

EBRD – AD „Železnice Srbije –Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H

950.000

110.929.220

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1

Ukupno

329.803.088

38.510.314.860

EIB

2. 1

EIB – AD „Železnice Srbije– Obnova železničke infrastrukture

41.637.634

4.861.926.636

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

4.627.957 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 2

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija postojećih puteva

71.080.000

8.299.841.003

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

6.333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 3

EIB – JP „Elektromreža Srbije –Rekonstrukcija energetskog sistema

21.779.699

2.543.163.132

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Rata glavnice za 2014. god.

1.684.807 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 4

EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra

81.559.325

9.523.486.667

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

Rata glavnice za 2014. god.

3.817.698 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 5

EIB – JP „Putevi Srbije – Hitna sanacija saobraćaja

19.917.204

2.325.684.135

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

Rata glavnice za 2014. god.

2.445.161 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 6

EIB – Aerodrom „Nikola Tesla – Hitna sanacija saobraćaja

8.576.411

1.001.446.969

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

831.048 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 7

EIB – JP „Elektroprivreda Srbije –Uređaji za energetski sistem

17.626.667

2.058.223.543

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

09.06.2027.

Rata glavnice za 2014. god.

1.466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 8

EIB – JP „Putevi Srbije – Projekat evropskih puteva B

118.185.556

13.800.243.677

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

Rata glavnice za 2014. god.

1.958.889 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 9

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

7.725.200

902.053.064

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 10

EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

24.746.320

2.889.568.446

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

3.349.204 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 11

EIB – AD „Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II

58.300.000

6.807.551.080

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.03.2034.

Rata glavnice za 2014. god.

1.000.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 12

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela

33.000.000

3.853.330.800

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 13

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2

33.000.000

3.853.330.800

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 14

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda

21.000.000

2.452.119.600

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2038.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 15

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 1

130.416.667

15.228.441.167

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

2. 16

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 2

43.750.000

5.108.582.500

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

Rata glavnice za 2014. god.

6.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

2. 17

EIB – JP „Elektromreža Srbije: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

20.655.578

2.411.902.285

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 18

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B

21.000.000

2.452.119.600

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2037.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 19

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

70.000.000

8.173.732.000

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 20

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

68.074.563

7.948.903.380

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2038.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

2

Ukupno

912.030.824

106.495.650.484

KfW

3.1

KfW 2 – JP „Elektroprivreda Srbije– Nabavka opreme za Tamnavu

2.461.538

287.427.938

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

2.461.538 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,10%

3.2

KfW 3– JP „Elektroprivreda Srbije– Rehabilitacija HE Bajina Bašta

18.000.000

2.101.816.800

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

Rata glavnice za 2014. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

0,75% godišnje

3.3

KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

23.091.083

2.696.290.383

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

5.142.858 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,75%

3.4

KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije – Revitalizacija HE Zvornik

6.669.886

778.826.570

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 0,50%

3.5

KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40%

3

Ukupno

50.222.507

5.864.361.691

EU

4.1

EU – JP „Elektroprivreda Srbije– Reprogram EIB kredita

1.489.864

173.967.888

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

496.621 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.2

EU – AD „Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita

21.461.174

2.505.969.759

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

7.153.725 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.3

EU – JP „Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita

111.326.929

12.999.378.269

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

37.108.976 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4

Ukupno

134.277.967

15.679.315.916

EUROFIMA

5.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije

35.324.064

4.124.706.200

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

Fiksna po tranšama

5.2

Eurofima 2636 – AD „Železnice Srbije

16.429.797

1.918.468.000

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

2,70% fiksna

5.3

Eurofima 2599 – AD „Železnice Srbije

0

0

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 CHF

Kamatna stopa

3,07% fiksna

5.4

Eurofima 2632 – AD „Železnice Srbije

16.429.797

1.918.468.000

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2015.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

5.5

Eurofima 2653 – AD „Železnice Srbije

9.036.389

1.055.157.400

Prvi datum otplate glavnice

20.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

11.000.000 CHF

Kamatna stopa

3,12% fiksna

5.6

Eurofima 2602 – AD „Železnice Srbije

2.053.725

239.808.500

Prvi datum otplate glavnice

24.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

24.09.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 CHF

Kamatna stopa

2,89% fiksna

5.7

Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije

7.393.409

863.310.600

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,07% fiksna

5

Ukupno

86.667.181

10.119.918.700

Ostali kreditori

6.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije – Obnova elektroprivrede Srbije

17.113.369

1.998.287.010

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

Rata glavnice za 2014. god.

3.369.988 USD

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.2

IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

13.504.852

1.576.929.121

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75 % fiksna

6.3

IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije– Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

1.689.949

197.331.266

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.4

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1

75.587.882

8.826.215.625

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

6.5

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2

55.000.000

6.422.218.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

6.6

Obaveze prema Societe Generale Bank Paris – JP „Putevi Srbije

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2014.

Rata glavnice za 2014. god.

12.244.912 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,05%

6.7

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

34.478.032

4.025.917.067

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2014. god.

1.352.278 EUR

Kamatna stopa

6.8

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama

9.500.000

1.109.292.200

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2014. god.

1.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.9

JICA – JP „Elektroprivreda Srbije – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla

2.755.216

321.720.006

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

6.10

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

41.176.471

4.808.077.647

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

11.764.706 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

6.11

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas

16.470.588

1.923.231.058

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

4.705.882 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

6.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

26.470.588

3.090.907.059

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

7.058.824 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.13

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

26.250.000

3.065.149.500

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

6.14

Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas

93.750.000

10.946.962.500

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

Rata glavnice za 2014. god.

18.750.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

6.15

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”- Projekat železnička stanica Beograd centar

447.974

52.308.823

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2014. god.

0

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

6

Ukupno ostali kreditori

414.194.921

48.364.546.882

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1.927.196.488

225.034.108.533

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

2.660.801.359

310.695.388.473

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

8.547.382.189

998.057.304.159

UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

12.392.352.677

1.447.025.280.167

UKUPNO STANjE DUGA

20.939.734.866

2.445.082.584.326

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2014. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 117.546.000 EUR, odnosno 13.964.464.800 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 9.549.263 EUR, odnosno 1.134.452.492 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2008

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Dalja podrška uvođenju Decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima

Korisnik: Ministarstvo finansija

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

142.560.000

2.450.000

1.000.000

0

0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Program podrške opštinskoj infrastrukturi (Municipal Infrastructure Support Programme – MISP)

Korisnik : Ministarstvo privrede

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne

samouprave:

47.236.565

Ministarstvo privrede:

101.550.000

45.200.000

10.000.000

0

0

IPA 2009

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Unapređenje predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)

Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

16.038.000

3.725.000

1.250.000

0

0

2010

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010

Korisnik:

1.Ministarstvo privrede

2. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave:

42.674.761

1.Ministarstvo privrede:

258.907.000

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine:

0

2.Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine:

0

Ukupno:

301.581.761

31.120.000

10.000.000

8.836.000

1.049.716.800

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Podrška sprovođenju procesa reforme državne uprave

Korisnik: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija:

31.051.000

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

145.954.000

Ukupno:

177.005.000

6.308.000

2.500.000

0

0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Pomoć u prelazu na digitalno emitovanje signala u Republici Srbiji

Korisnik:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija:

119.932.000

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

95.748.000

Ukupno:

215.680.000

10.698.000

3.250.000

0

0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Razvoj usluga palijativne nege u Republici Srbiji

Korisnik: Ministarstvo zdravlja

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

17.940.000

3.613.000

600.000

0

0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

Korisnik: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija:

329.000

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

30.497.000

Ukupno:

30.826.000

2.444.000

350.000

0

0

IPA 2011

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Modernizacija Poreske uprave

Korisnik: Ministarstvo finansija / Poreska uprava

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

0

7.381.000

1.870.000

660.000

78.408.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike

Korisnici:

Komesarijat za izbeglice i migracije

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.Komesarijat za izbeglice i migracije:

0

2.Kancelarija za Kosovo i Metohiju:

7.860.000

Ukupno:

7.860.000

6.622.000

720.000

110.000

13.068.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju

Korisnici:

Institucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:

0

2.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

16.000.000

Ukupno:

16.000.000

16.060.000

1.200.000

od čega iz budzeta:

600.000

a ostatak:

krajnji korisnici grant shema:

600.000

1.800.000

213.840.000

IPA 2012

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Reforma policije i upravljanje migracijama

Korisnik: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

0

3.910.000

200.000

1.554.000

184.615.200

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i za zatvaranje kolektivnih centara

Korisnici:

1.Komesarijat za izbeglice i migracije

2.Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.Komesarijat za izbeglice i migracije:

13.068.000

2.Kancelarija za Kosovo i Metohiju:

17.108.000

Ukupno:

30.176.000

13.100.000

1.950.000

od čega iz budzeta:

840.000

a ostatak –

krajnji korisnici grant shema (jedinice lokalne samouprave):

460.000 i

Implementacioni partneri:

650.000

11.470.000

1.362.636.000

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Socijalni razvoj

Korisnik:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(transferiše sredstva Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja)

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

0

24.100.000

4.100.000

od čega iz budzeta:

3.600.000

a ostatak-krajnji korisnici grant shema (jedinice lokalne samouprave i sl.):

500.000

972.000

115.473.600

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Jačanje sistema za zaštitu životne sredine i za klimatske promene

Korisnik:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine:

0

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine:

0

32.250.000

14.100.000

od čega iz budzeta:

5.100.000

a ostatak –

jedinice lokalne samouprave:

5.200.000 i

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbijeˮ:

3.800.000

24.794.000

2.945.527.200

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju

Korisnik:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Uprava za agrarna plaćanja

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

0

14.100.000

1.500.000

2.140.000

254.232.000

IPA 2013

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje za pojedinačni ugovor/operaciju koji se sprovode centralizovano

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period za pojedinačni ugovor/operaciju koji se sprovode centralizovano

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Energetika

Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike

Za: Operacija 2.1.1:

ugovor o doprinosu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine:

0

Ministarstvo rudarstva i

energetike:

30.000.000

14.269.000

7.300.000

14.269.000

1.695.157.200

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju će Republika Srbija sprovoditi decentralizovano, u 2014. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 6.868.248 EUR, odnosno 815.947.887 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 11.780.210 EUR, odnosno 1.399.489.000 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2013

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Pravosuđe

Korisnici:

1.Visoki savet sudstva

2. Pravosudna akademija

3.Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

4.Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

4. Kancelarija za ljudska i

manjinska prava:

5.702.000

Ukupno:

5.702.000

9.720.000

1.080.000

760.000

90.288.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini

u rsd

Saobraćaj

Korisnici:

1.Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2.Direkcija za vodne puteve

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i

infrastrukture: 6.237.000

Ukupno:

6.237.000

16.082.500

2.417.500

831.254

98.753.000

Projekat i budzetski korisnici nadležni za finansiranje članarine (ulaznih karata) važećih Programa EU

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini, za sledbenike važećih Programa EU (na bazi troškova članarina u 2013. godini)

Podrška za učešće u programima EU

Korisnici i važeći programi:

1. Ministarstvo kulture i informisanja za Okvirni program KULTURA 2007-2013 (novi program Kreativna Evropa)

2. Poreska uprava za Program FISKALIS 2013

3.Uprava carina za Program CARINA 2013

4. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (za Program EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE);

5. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (za Program CELOŽIVOTNO UČENjE)

(za Program HORIZONT 2020)

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1. MKI za program KULTURA:

18.900.000

2. PU za program FISKALIS 2013:

7.500.000

3.UC za program CARINA 2013:

11.880.000

4. Kancelarija za saradnju sa CD za program EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE:

6.540.000

5. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (za Program CELOŽIVOTNO UČENjE):

26.730.000

(za Program HORIZONT 2020):

1.316.000.000

Ukupno:

1.387.550.000

6.596.242

3.990.949

5.276.994

626.906.887

U okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – prekogranična saradnja, Republika Srbija će učestvovati u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje u finansijskoj perspektivi EU za period 2014-2020. godina. Tokom 2014. godine se određuju prioriteti buduće saradnje, tako da se ne očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći za programe prekogranične i transnacionalne saradnje za period 2014-2020. godina. Tokom 2014. godine potrebno je obezbediti sredstva za predfinansiranje aktivnosti na programiranju programa prekogranične i transnacionalne saradnje za period 2014-2020. godina za koje se troškovi pokrivaju iz projekata tehničke pomoći programa prekogranične i transnacionalne saradnje za period 2007-2013. godina u ukupnom iznosu od 266.835 evra odnosno 31.700.000 dinara za sledeće programe:

Program prekogranične saradnje i budzetski korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Uneta je procenjena vrednost Programa samo za 2014. godinu

Sredstva EU

u 2014. godini

Sredstva za predfinansiranje u 2014. godini

u rsd

Mađarska – Srbija

2007-2013

Kancelarija za evropske integracije

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

21.384.000

1.654.400

291.953

180.000

21.384.000

Srbija – Crna Gora

2007-2013

Kancelarija za evropske integracije

Sredstva EU

Sredstva za predfinansiranje

U EUR

U rsd

2.000.000

400.000

70.588

16.835

2.000.000

Jadranski program 2007-2013

Kancelarija za evropske integracije

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.376.000

331.786

58.550

20.000

2.376.000

Jugoistočna Evropa

2013

Kancelarija za evropske integracije

Sredstva EU

Sredstva za predfinansiranje

U EUR

U rsd

5.940.000

4.125.000

50.000

50.000

5.940.000

UKUPNO u 2014. godini za komponentu tehničke pomoći programa prekogranične saradnje

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

6.510.786

471.091

266.835

31.700.000

31.700.000

U 2014. godini Republika Srbije obezbeđuje sredstva za sufinansiranje odnosno predfinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuju direktni budzetski korisnici u iznosu od 360.355.000 dinara za sledeće projekte:

Program prekogranične saradnje i budzetski korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje

Ukupna vrednost u EUR

za ceo period

Sredstva EU

u 2014. godini

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje u 2014. godini

u rsd

Srbija – Crna Gora

2013

„Prekogranična kontrola poplava i spašavanja”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

3.077.000

316.371

21.879,14

34.800

4.134.000

Rumunija – Srbija

2013

„Zajedničko upravljanje u vanrednim situacijama u pograničnom području u Rumuniji i Republici Srbiji”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

72.941.000

1.953.877

134.709,66

714.700

84.906.000

Rumunija – Srbija

2009

„Poboljšanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti da reaguju u vanrednim situacijama”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

68.537.000

1.615.885

118.883,04

521.000

61.905.000

Rumunija – Srbija

2011 – 2012

„Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u području Karansebeš – Južni Banat”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

105.803.000

1.955.000

140.391,86

745.000

88.487.000

Mađarska – Srbija

2013

„Prekogranična saradnja Novog Sada i Segedina u razvoju harmonizovanih metoda i uspostavljanju zajedničke baze podataka za analizu „dizajnerskih narkotika”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

21.278.000

234.960

42.301

164.000

19.481.000

Bugarska – Srbija

„ForensicBulSer 2011-Jačanje forenzičkih kapaciteta u domenu organizovane prekogranične prevencije kriminala”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

46.660.000

528.968

95.217,39

354.000

42.025.000

Jadranski program „HOLISTIK – Model zaštite od šumskih požara„

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

0

380.026

67.063

76.005

9.029.394

Jugoistočna Evropa

2013

„Mreža dunavskih administracija – podaci i korisnička administracija”

Direkcija za vodne puteve

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

14.781.000

221.491

39.086,65

70.270

8.348.000

Jugoistočna Evropa

2013

„Mreža dunavskih administracija – podaci i korisnička administracija”

Direkcija za vodne puteve

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

463.000

0

0

0

0

Jugoistočna Evropa

2013

„CO-WANDA- Konvencija za upravljanje otpadom za unutrašnju plovidbu na Dunavu”

Direkcija za vodne puteve

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.105.000

71.130

12.553

18.300

2.177.000

Jugoistočna Evropa

2013

„CO-WANDA- Konvencija za upravljanje otpadom za unutrašnju plovidbu na Dunavu”

Direkcija za vodne puteve

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

95.000

0

0

0

0

Jugoistočna Evropa

2013

SEERISK- Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama-procena rizika i spremnosti u Dunavskom makro-regionu

Republički hidrometeoreološki zavod

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

4.513.000

140.000

21.000

40.590

4.822.000

Jugoistočna Evropa

2013

ORIENTGATE – Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje

Republički hidrometeorološki zavod

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

8.316.000

310.000

46.500

75.236

8.938.000

Jugoistočna Evropa

2009

CULTEMA –

Ministarstvo kulture i informisanja

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

590.000

107.800

19.023

107.800

12.807.000

Jugoistočna Evropa

2013

„Upravljanje migracijama i njeni efekti u Jugoistočnoj Evropi”

Republički zavod za statistiku

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

4.500.000

159.886

23.983

91.000

10.800.000

Jugoistočna Evropa

2013

„Izrada migracionog plana za razvoj”

Republički zavod za statistiku

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.500.000

100.000

15.000

44.500

5.276.000

Jadranski program

2012

„ALTERENERGY”

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

422.000

0

0

0

0

Jadranski program

2012

„ALTERENERGY”

Ministarstvo rudarstva i energetike

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

2.078.000

285.600

50.400

77.400

9.200.000

Jadranski program

2013

„HERA”

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

1.696.000

541.509,33

95.560,47

66.800

7.931.000

UKUPNO u 2014-toj godini za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru programa prekogranične saradnje koje sprovode direktni budzetski korisnici

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje

U EUR

U rsd

360.355.000

8.922.503,33

943.551,21

3.201.401

380.266.394

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje u 2014. godini iz stavova 1, 2, 3. i 4. ovog člana u ukupnom iznosu od 2.925.996.009 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona.

Kod sledećih projekata odobrenih u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, u 2014. godini predviđena je realizacija finansijske pomoći Evropske unije, ali ne postoji obaveza obezbeđivanja budzetskih sredstava Republike Srbije za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije ili je ova obaveza izvršena:

Projekat

Korisnik projekta u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini

U mil. EUR

U rsd

IPA 2010

Program izgradnje infrastrukture visokog obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

30.785

5.05

599.940.000

Izgradnja trafo-stanice Vranje-4 snage 400/110 Kv i proširenje kapaciteta trafostanice Leskovac-2

(Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine) Ministarstvo rudarstva i energetike /

JP „Elektromreža” Srbije

15.009

4.55

540.540.000

UKUPNO IPA 2010

45.794

9.6

1.140.480.000

IPA 2011

Projekat

Korisnik projekta u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini

U mil. EUR

U rsd

Jačanje vladavine prava u Srbiji

(Ministarstvo pravde i državne uprave) Ministarstvo pravde/

Ministarstvo unutrašnjih poslova

9.407

1.85

219.780.000

Sprovođenje politika za suzbijanje diskriminacije

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

1.845

0.25

29.700.000

Jačanje kapaciteta za koordinaciju na centralom nivou za donošenja zakona i politika

Narodna skupština/ Generalni sekretarijat Vlade/Kancelarija za evropske integracije

6.494

1.05

124.740.000

Modernizacija carinskog sistema

Ministarstvo finansija/Uprava carina

1.961

0.31

36.828.000

Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tela

Državna revizorska institucija/ Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

2.30

0.61

72.468.000

Izgradnja kapaciteta i IT podrška Komisiji za zaštitu konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije

2.913

0.49

58.212.000

Podrška deinstitucionalizaciji i uključivanju lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom u društvo

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike)

6.20

0.23

27.324.000

Modernizacija železnica

(Ministarstvo saobraćaja) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture/A.D. Železnice Srbije

7.30

0.54

64.152.000

Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda

Elektroprivreda Srbije

15.00

4.92

584.496.000

Sprovođenje zakonodavstva u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, prevencije hemijskih incidenata i uspostavljanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i proveru (EMAS)

(Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

3.00

0.25

29.700.000

Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge.

(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

5.913

0.54

64.152.000

Projekat podrške u pripremi projekata i mere podrške

Kancelarija za evropske integracije

7.807

0.5

59.400.000

UKUPNO IPA 2011

151.55

11.54

1.370.952.000

IPA 2012

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini

U mil. EUR

U rsd

Projekat: Podrška vladavini prava u Republici Srbiji

(Ministarstvo pravde i državne uprave) Ministarstvo pravde/ Ministarstvo unutrašnjih poslova

13.4

1.971

234.154.800

Projekat: Jačanje statističkog sistema u Srbiji kroz unapređenje metodologija, standarda i primenu dobrih praksi

Republički zavod za statistiku

4.8

1.12

133.056.000

Projekat: Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

Ministarstvo privrede/Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

(Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija)/

Korisnici grant šema – mala i srednja preduzeća

6.181

0.54

64.152.000

Projekat: Priprema drugog Akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti i razvijanje indikatora

(Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)

Ministarstvo rudarstva i energetike

2.00

0.54

64.152.000

Projekat: Jačanje procesa evropskih integracija i podrška za upravljanje IPA nakon 2013; Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS) kao zaseban projekat

Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija/

Drugi korisnici

11.84

5.05

599.940.000

Projekat: Jačanje sloboda medija

Ministarstvo kulture i informisanja/

Korisnici grant šema (medijske i profesionalne novinarske organizacije)

3.00

1.68

199.584.000

UKUPNO IPA 2012

48.971

10.901

1.295.038.800

IPA 2013

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini

U mil. EUR

U rsd

1. Projekat: Evropsko partnerstvo sa opštinama – Evropski PROGRES za Operaciju 1.1.: ugovor o doprinosu sa UNOPS

Kancelarija za evropske integracije i nadležne nacionalne institucije i jedinice lokalne samouprave

Za operaciju 1.1:

12.6

12.6

1.496.880.000

2. Sektorski program: Razvoj privatnog sektora za operaciju 3.1.2.: ugovor o doprinosu sa Svetskom bankom

Za operaciju 3.1.2. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Za operaciju 3.1.2:

2.5

2.5

297.000.000

3. Sektorski program: Društveni razvoj za operaciju 2.3: ugovor o doprinosu sa UNICEF

Za operaciju 2.3 –

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i (Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Za operaciju 2.3:

2.3

2.3

273.240.000

4. Projekat: Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS)

Kancelarija za evropske integracije i nadležne nacionalne institucije korisnice JASPERS

1.5

1.5

178.200.000

UKUPNO IPA 2013

18.9

18.9

2.245.320.000

UKUPNO ZA IPA 2010, 2011, 2012, 2013.

183.805

50.941

6.051.790.800

Nacionalni IPA koordinator će dostavljati Narodnoj skupštini jednom godišnje Izveštaj o sprovođenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije. ”

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budzetskih korisnika za tekuću i naredne dve budzetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organa

Naziv kapitalnog projekta

2014

2015

2016

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

174.110.510

20.000.000

20.000.000

Video nadzor u saobraćaju-Faza I

2.000.000

388.000.000

40.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

206.110.510

438.000.000

90.000.000

15.1

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

988.805.000

1.058.641.000

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

988.805.000

1.058.641.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

206.110.510

1.426.805.000

1.148.641.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

4.106.000.000

4.941.535.000

4.941.535.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

4.106.000.000

4.941.535.000

4.941.535.000

16.1

UPRAVA CARINA

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

54.500.000

18.000.000

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

11.400.000

750.000

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

8.460.000

700.000

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

13.900.000

55.000.000

15.000.000

Rekonstrukcija sistema gašenja požara i sistem sale u zgradi ERC-a

8.000.000

12.000.000

Izgradnja nove carinarnice u Novom Sadu

4.600.000

45.000.000

Izgradnja kamionskog terminala u Carinarnici Beograd

7.700.000

45.000.000

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

2.500.000

27.000.000

Rekonstrukcija graničnog prelaza Strezimirovci

2.300.000

23.000.000

Izgradnja nove carinske ispostave u Nišu

8.600.000

40.000.000

UPRAVA CARINA

96.260.000

112.150.000

195.000.000

16.2

PORESKA UPRAVA

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

838.107.000

1.306.256.000

PORESKA UPRAVA

838.107.000

1.306.256.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

Jačanje bezbednosnih kapaciteta u transportu novca

27.000.000

27.000.000

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

177.120.000

198.090.000

Projekat integrisanog nadzora novčanih tokova u Upravi za trezor

2.000.000

2.000.000

Projekat gasifikacije, toplifikacije i elektrifikacije unutrašnjih jedinica

10.000.000

5.000.000

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

125.760.000

74.270.000

UPRAVA ZA TREZOR

341.880.000

306.360.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

5.382.247.000

6.666.301.000

5.136.535.000

18

 

MINISTARSTVO ODBRANE

Opremanje Vojske Srbije

2.322.000.000

2.585.536.000

2.606.933.000

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata Vojske Srbije

274.765.000

507.000.000

460.000.000

MINISTARSTVO ODBRANE

2.596.765.000

3.092.536.000

3.066.933.000

18.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

Nastavak izgradnje stambenih objekata na lokaciji II MZ Bežanijska Kosa u Beogradu

40.000.000

446.909.000

540.000.000

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

40.000.000

446.909.000

540.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

2.636.765.000

3.539.445.000

3.606.933.000

20

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim centrima

391.197.032

M1.11 Kragujevac-Batočina

1.206.858.000

848.536.202

UKUPNO MINISTARSTVO PRIVREDE

1.598.055.032

848.536.202

21

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

3.236.000.000

90.000.000

100.000.000

Izradnja mosta Ljubovija-Bratunac

400.000.000

260.000.000

Koridor X-izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 od graničnog prelaza „Horgoš” do Novog Sada

76.018.000

Koridor XI-izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91

1.315.116.000

980.000.000

Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

1.013.200.000

370.354.802

500.000.000

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

20.000.000

230.000.000

Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar

43.200.000

388.800.000

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

21.600.000

194.400.000

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

15.840.000

142.560.000

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

4.320.000

38.880.000

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

3.240.000

29.160.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.748.534.000

2.864.154.802

860.000.000

22

 

MINISTARSTVO PRAVDE

Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

25.000.000

70.000.000

20.000.000

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog i Privrednog suda u Šapcu

30.000.000

4.000.000

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

50.000.000

25.000.000

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

15.000.000

5.000.000

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

20.000.000

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu (zgrada „Aeroinženjeringa”)

357.000.000

90.000.000

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

245.000.000

555.000.000

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

200.000.000

520.000.000

180.000.000

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

70.000.000

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

49.508.000

245.000.000

70.000.000

Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

20.000.000

10.000.000

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

184.928.000

303.297.000

180.000.000

MINISTARSTVO PRAVDE

881.436.000

1.643.297.000

1.019.000.000

22.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija ,,Cˮ paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš

56.100.000

75.000.000

67.000.000

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

46.000.000

36.720.000

110.160.000

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

32.500.000

445.880.000

670.318.000

Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

37.000.000

36.720.000

36.720.000

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

1.300.000

321.880.000

435.729.000

Kazneno-popravni zavod Padinska Skela

10.500.000

Okružni zatvor Užice-rekonstrukcija krova

9.000.000

9.156.000

Kazneno-popravni zavod Ćuprija-izgradnja novog objekta za smeštaj lica lišenih slobode

50.000.000

Zatvaranje i rekultivacija smetlišta u Kazneno-popravnom zavodu Zabela

5.876.000

10.004.000

Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

18.500.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

216.776.000

935.360.000

1.369.927.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

1.098.212.000

2.578.657.000

2.388.927.000

23

 

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka

316.138.000

306.066.000

Agrometeorološke stanice

280.000.000

280.000.000

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

596.138.000

586.066.000

23.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

110.701.465

200.000.000

200.000.000

Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac-Svilajnac

25.000.000

25.000.000

Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac-Svilajnac

20.000.000

18.000.000

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

355.701.465

443.000.000

400.000.000

23.10

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Softver za unificiranje glavne matične evidencije u stočarstvu

15.000.000

30.000.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

15.000.000

30.000.000

23.11

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

350.000.000

1.000.000.000

1.150.000.000

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

350.000.000

1.000.000.000

1.150.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

720.701.465

2.069.138.000

2.136.066.000

27

27.1

USTANOVE KULTURE

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

20.000.000

1.083.000.000

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

270.284.000

640.584.500

150.812.160

UKUPNO USTANOVE KULTURE

290.284.000

1.723.584.500

150.812.160

29

 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Izgradnja atletske dvorane u Beogradu

25.000.000

247.500.000

65.000.000

Izgradnja nacionalnih trening centara

131.081.000

340.620.760

Izgradnja košarkaške dvorane

163.000.000

176.000.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

25.000.000

541.581.000

581.620.760

29.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Izgradnja atletske dvorane u Beogradu

47.500.000

Izgradnja košarkaške dvorane

66.650.000

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

114.150.000

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

25.000.000

655.731.000

581.620.760

30

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim centrima

598.391.728

1.196.336.131

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

598.391.728

1.196.336.131

31

 

BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

Adaptacija balističkog tunela

105.200.000

64.800.000

Nabavka specijalne opreme

64.250.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

64.250.000

105.200.000

64.800.000

50

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Nabavka softverskih licenci

1.147.428.000

1.358.620.000

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.147.428.000

1.358.620.000

54a

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

M1.11 Kragujevac-Batočina

148.827.764

UKUPNO MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

148.827.764

54b

 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

Koridor X-izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 od graničnog prelaza „Horgoš” do Novog Sada

313.496.685

Koridor XI-izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91

245.997.035

Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

269.770.453

UKUPNO MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

829.264.173

54g

 

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

2.416.196

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu (zgrada „Aeroinženjeringa”)

1.308.483

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

5.245.633

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

15.071.075

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

24.041.387

54g.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

18.377

Kazneno-popravni zavod Ćuprija-izgradnja infrastrukture za postavljanje montažnih objekata na ,,Adiˮ

707.331

Okružni zatvor Užice-rekonstrukcija krova

999.552

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.725.260

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

25.766.647

54d

54d.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

39.298.535

UKUPNO BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

39.298.535

UKUPNO

20.559.135.854

25.032.508.635

16.074.334.920

II. POSEBAN DEO

Član 6.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.581.783.706.547 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.”

Ostavite komentar