Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12 i 62/13)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 14. oktobra 2013. godine, doneo je

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2014. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2014. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 606.615.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 339.600.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 163.454.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 145.180.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 26.508.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.458.000 730000 DONACIJE I TRANSFERI 256.100.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 256.100.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 256.100.000   Transferi Ministarstva finansija 229.300.000   Transferi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike 26.800.000 740000 DRUGI PRIHODI 857.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 100.000 741100 Kamate 50.000 741160 Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.000 741200 Dividende 50.000 741260 Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 50.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 14.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.000 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 3.000 743460 Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 3.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 740.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 740.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.706.714 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.706.714 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.706.714 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.351.286 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 8.351.286 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 5.046.800 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.252.240 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 236.596 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju pravo na novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 500.750 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 314.900 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 36.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 36.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 35.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 35.000 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 1.000 812160 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 49.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 49.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 49.000 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 10.000 921560 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 10.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 39.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 39.000 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 0 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja     UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA-klasa 7, 8 i 9 606.700.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2014. godinu, utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 605.561.686 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.501.100 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.563.500 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 637.900 413000 Naknade u naturi 16.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 118.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 120.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 45.700 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.915.055 421000 Stalni troškovi 775.425 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.620.160 424000 Specijalizovane usluge 22.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 225.340 426000 Materijal 206.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.001 441000 Otplata domaćih kamata 1 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.500 465000 Ostale dotacije i transferi 10.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 597.702.030 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 597.702.030 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 533.978.550 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 370.900 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 63.352.580 480000 OSTALI RASHODI 383.000 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 1 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 52.999 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 327.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 801.820 510000 OSNOVNA SREDSTVA 801.820 511000 Zgrade i građevinski objekti 331.200 512000 Mašine i oprema 225.260 513000 Ostale nekretnine i oprema 72.000 515000 Nematerijalna imovina 173.360 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 336.494 610000 OTPLATA GLAVNICE 1 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 1 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 336.493 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 336.493   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 606.700.000

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po vrstama koje su karakteristične za Fond:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika- cija IZDACI IZNOS 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 605.561.686 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.501.100 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 3.563.500 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 637.900 413000 Naknade u naturi 16.000 414000 Socijalna davanja zaposlenima 118.000 415000 Naknade troškova za zaposlene 120.000 416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 45.700 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.915.055 421000 Stalni troškovi 775.425 422000 Troškovi putovanja 65.330 423000 Usluge po ugovoru 1.620.160 424000 Specijalizovane usluge 22.800 425000 Tekuće popravke i održavanje 225.340 426000 Materijal 206.000 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 50.001 441000 Otplata domaćih kamata 1 444000 Prateći troškovi zaduživanja 50.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 10.500 465000 Ostale dotacije i transferi 10.500 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 597.702.030 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 597.702.030 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 533.978.550 471121-3 Osnovne penzije 512.640.000 471124 Nega i pomoć penzionera 14.523.000 471125 Telesno oštećenje penzionera 1.244.400 471131 Naknada za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 170.000 471134 Privremena naknada za rad od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.302.700 471135 Naknade za telesno oštećenje 186.250 471136 Naknade za invalide III kategorije 290.000 471137 Nega i pomoć osiguranika 628.200 471193 Pogrebni troškovi 2.820.000 471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 174.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 370.900 471216 Pomagala i naprave 27.300 471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 4.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 339.600 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 63.352.580 471911 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 63.056.000 471912 Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 56.580 471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknadu zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 240.000 480000 OSTALI RASHODI 383.000 481000 Dotacije nevladinim organizacijama 1 482000 Porezi, obavezne takse i kazne 52.999 483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 327.000 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 3.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 801.820 510000 OSNOVNA SREDSTVA 801.820 511000 Zgrade i građevinski objekti 331.200 512000 Mašine i oprema 225.260 513000 Ostale nekretnine i oprema 72.000 515000 Nematerijalna imovina 173.360 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 336.494 610000 OTPLATA GLAVNICE 1 611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 1 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 336.493 621000 Nabavka domaće finansijske imovine 336.493   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 606.700.000

4. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

5. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/19

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Ljubisav Orbović

Ostavite komentar