97. sednica Vlade Republike Srbije, 3. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA UPRAVE

ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Dr Danici Mihailović prestaje rad na položaju direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 3. oktobrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8279/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Rodoljupka Radosavljević za direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8278/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Goranu S. Petroviću prestaje rad na položaju načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 3. oktobrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8350/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešava se Dejan Ristić dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8364/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Imenuje se Svetlana Jančić za vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8362/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENJA POSLODAVACA

I

Razrešava se Ljubiša Milosavljević dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

II

Imenuje se Aleksandar Stevanović, savetnik ministra privrede, za člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8338/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Mirko Dugalić, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8314/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Goran Vasiljević, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8310/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Zoran Kosić, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8309/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Ružica Jokić, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8313/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Ljuba Josić, član Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8311/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

− U RESTRUKTURIRANJU

I

Razrešava se Vladan Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8370/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

I

Imenuje se Vladan Milošević za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8373/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Saša Jovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7917/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Maja Kosovčević za vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7915/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE

AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Utvrđuje se da je Ivici Eždenciju prestala dužnost direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sa 2. oktobrom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8426/2013

U Beogradu, 3. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar