Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014), Odluke o usvajanju Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 08/2 Broj: 022.2-11/45 i Odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Upravnog odbora 08/2 Broj: 022.2-11/46, donosi se

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2018. GODINU

OPŠTI DEO

1. Ukupni tekući prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za 2018. godinu, raspoređuju se po vrstama, i to:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA IZNOS 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 615.511.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 421.160.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 202.083.000 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 181.775.000 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 33.112.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.190.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 185.540.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 185.540.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 185.540.000   Transferi Ministarstva finansija 162.340.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 23.200.000 740000 DRUGI PRIHODI 351.300 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.000 741100 Kamate 10.000 741160 Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje 10.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 11.300 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 11.300 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 330.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 330.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 336.327 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 336.327 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 336.327 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.123.373 781300 Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje 8.123.373 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 3.648.892 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.434.983 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 33.500 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 6.820 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 325.988 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.673.190 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 29.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 29.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 29.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 29.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 40.000   UKUPNO 615.580.000

2. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda za 2018. godinu, utvrđuju se po programskoj strukturi u sledećim iznosima, i to:

(u hiljadama dinara)

Program Progra-mska aktivnost Ekono-mskaklasi-fikacija OPIS IZNOS 1 2 3 4 5 PR 0910     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI FONDA 11.724.000   PA 0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 7.506.500     410000 Rashodi za zaposlene 3.500.000     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.774.400     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 496.600     413000 Naknade u naturi 13.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 73.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 109.000     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 34.000     420000 Korišćenje usluga i roba 2.301.000     421000 Stalni troškovi 1.494.000     422000 Troškovi putovanja 55.000     423000 Usluge po ugovoru 323.000     424000 Specijalizovane usluge 38.000     425000 Tekuće popravke i održavanje 194.000     426000 Materijal 197.000     444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000     465000 Ostale dotacije i transferi 5.500     480000 Ostali rashodi 730.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate 430.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000     510000 Osnovna sredstva 940.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 295.000     512000 Mašine i oprema 285.000     513000 Ostale nekretnine i oprema 10.000     515000 Nematerijalna imovina 350.000   PA 0002   ISPLATA RAZLIKE PO VANREDNOM USKLAĐIVANjU KORISNICIMA VOJNIH PENZIJA 4.217.500     485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.217.500 PR 0911     PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 603.856.000   PA 0001   STAROSNE PENZIJE 352.500.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 352.500.000   PA 0002   INVALIDSKE PENZIJE 86.500.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 86.500.000   PA 0003   PORODIČNE PENZIJE 88.000.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 88.000.000   PA 0004   NAKNADE ZA NEGU I POMOĆ I TELESNO OŠTEĆENjE 17.406.990     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 17.406.990   PA 0005   INVALIDSKE NAKNADE  1.335.600     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 1.335.600   PA 0006   POGREBNI TROŠKOVI I OSTALA PRAVA 3.320.750     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 3.320.750   PA 0007   DRUŠTVENI STANDARD PENZIONERA 422.660     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 422.660    PA 0008   TRANSFERI DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE  54.370.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 54.370.000       UKUPNO 615.580.000

POSEBAN DEO

3. Ukupni tekući rashodi i izdaci Fonda prikazani u okviru OPŠTEG DELA po programskoj strukturi, detaljnije po vrstama karakterističnim za Fond:

(u hiljadama dinara)

Program Progra-mska aktivnost Ekono-mskaklasi-fikacija OPIS IZNOS 1 2 3 4 5 PR 0910     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI FONDA 11.724.000   PA 0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 7.506.500     410000 Rashodi za zaposlene 3.500.000     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.774.400     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 496.600     413000 Naknade u naturi 13.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 73.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 109.000     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 34.000     420000 Korišćenje usluga i roba 2.301.000     421000 Stalni troškovi 1.494.000     422000 Troškovi putovanja 55.000     423000 Usluge po ugovoru 323.000     424000 Specijalizovane usluge 38.000     425000 Tekuće popravke i održavanje 194.000     426000 Materijal 197.000     444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000     465000 Ostale dotacije i transferi 5.500     480000 Ostali rashodi 730.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate 430.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000     510000 Osnovna sredstva 940.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 295.000     512000 Mašine i oprema 285.000     513000 Ostale nekretnine i oprema 10.000     515000 Nematerijalna imovina 350.000   PA 0002   ISPLATA RAZLIKE PO VANREDNOM USKLAĐIVANjU KORISNICIMA VOJNIH PENZIJA 4.217.500     485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 4.217.500 PR 0911     PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 603.856.000   PA 0001   STAROSNE PENZIJE 352.500.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 352.500.000     471121-3 Osnovne penzije 352.500.000   PA 0002   INVALIDSKE PENZIJE 86.500.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 86.500.000     471121-3 Osnovne penzije 86.500.000   PA 0003   PORODIČNE PENZIJE 88.000.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 88.000.000     471121-3 Osnovne penzije 88.000.000   PA 0004   NAKNADE ZA NEGU I POMOĆ I TELESNO OŠTEĆENjE 17.406.990     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 17.406.990     471124 Nega i pomoć penzionera 15.518.460     471125 Telesno oštećenje penzionera 1.129.800     471135 Naknade za telesno oštećenje 162.750     471137 Nega i pomoć osiguranika 595.980   PA 0005   INVALIDSKE NAKNADE  1.335.600     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 1.335.600     471131 Naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 73.500     471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.052.100     471136 Naknade za invalide III kategorije 210.000   PA 0006   POGREBNI TROŠKOVI I OSTALA PRAVA 3.320.750     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 3.320.750     471193 Pogrebni troškovi 3.207.750     471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 113.000   PA 0007   DRUŠTVENI STANDARD PENZIONERA 422.660     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 422.660     471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 1.500     471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 421.160    PA 0008   TRANSFERI DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE  54.370.000     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 54.370.000     471911  Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 51.940.000     471912  Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 25.000     471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 150.000     471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osgiuranje 2.255.000       UKUPNO 615.580.000

4. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije.

5. Finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 Broj: 022.2-11/45-1

U Beogradu, 22. novembar 2017. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Branislav Mitrović

Ostavite komentar