Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda na desnoj obali Zapadne Morave u cilju zaštite naselja, magistralnog gasovoda i poljoprivrednih površina u selu Počekovina kod Trstenika, oštećenim u poplavama u martu 2016. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA NA DESNOJ OBALI ZAPADNE MORAVE U CILJU ZAŠTITE NASELJA, MAGISTRALNOG GASOVODA I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U SELU POČEKOVINA KOD TRSTENIKA, OŠTEĆENIM

U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda na desnoj obale Zapadne Morave u cilju zaštite naselja, magistralnog gasovoda i poljoprivrednih površina u selu Počekovina kod Trstenika, oštećenim u poplavama u martu 2016. godine.

Član 2.

Državni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11363/2017

U Beogradu, 20. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA NA DESNOJ OBALI ZAPADNE MORAVE U CILJU ZAŠTITE NASELJA, MAGISTRALNOG GASOVODA I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U SELU POČEKOVINA KOD TRSTENIKA, OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih sanacionih radova na oštećenju urušene desne obale Zapadne Morave, u cilju zaštite naselja, magistralnog gasovoda i poljoprivrednih površina u selu Počekovina kod Trstenika, od km 41+500 do km 42+100 za zaštitu vodnih objekata oštećenih u poplavama u martu 2016. godine, obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritorije Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) i Odlukom o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 26/16).

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

U periodu nakon katastrofalnih poplavnih talasa u 2014. godini, kada je poplavama bilo ugroženo gotovo 25 % teritorije Republike Srbije, Državnim programom obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotokova, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 i 80/16) obuhvaćene su deonice i lokaliteti vodotokova na kojima su hitne sanacije bile neophodne za obezbeđenje funkcionalne i statičke stabilnosti zaštitnih objekata u cilju zaštite ugroženih područja.

Efekti ovih hitnih sanacionih radova bili su pozitivni što je potvrđeno prilikom novih odnosno kasnijih poplavnih događaja u 2016. godini – na saniranim deonicama nisu evidentirani problemi u odbrani od poplava, nisu zabeležena izlivanja i plavljenja priobalnih područja. Međutim, razmere poplavnih talasa, od kojih su neki dostigli i istorijske maksimume, uslovile su proglašenje vanredne situacije na celoj teritoriji Srbije.

Već u periodu velikih voda u martu 2016. godine opažen je značajan broj novih kritičnih mesta i deonica, na kojima je odbrana od poplava sprovedena uz značajne rizike od izlivanja i plavljenja, posebno na slivu Zapadne Morave, ali i na drugim područjima Republike Srbije.

Rečno korito Zapadne Morave nizvodno od ušća Crniševske reke, u zoni ušća Lopaške reke i na području sela (katastarske opštine) Počekovina ekstremno je nestabilno, sa izraženom fluvijalnom erozijom i razvojom meandera. Tok ima stalno tendenciju rušenja desne konkavne obale rečnog korita, čime su ugrožene poljoprivredne površine u priobalju, selo Počekovine i magistralni gasovod, čija trasa se nalazi u zoni urušavanja obale.

S obzirom da je proces rušenja obale intenziviran pojavom velikih voda, koje su se javile na Zapadnoj Moravi poslednjih godina (2014. i 2016.), procena je da bi naredni visoki vodostaj mogao da izazove velike štete u priobalju i ugrozi rad magistralnog gasovoda, što je razlog da se hitno izvrši sanacija oštećene obale i stabilizacija rečnog korita Zapadne Morave na ovoj deonici.

3. Mere koje treba preduzeti

Ovi radovi imaju karakter hitnih, iz razloga izražene ugroženosti magistralnog cevovoda i moraju se sprovesti u što kraćem vremenskom periodu. Zbog činjenice da su na ovoj deonici izraženi erozivni procesi obala, prisutan je konstatni rizik oštećenja kako magistralnog cevovoda tako i plavljenja okolnih naselja i infrastrukture.

Ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda bila moguća nova i veća oštećenja na vodnim i drugim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama.

Ove radove trebalo bi započeti najkasnije do kraja 2017. godine, sa kratkim rokovima izvršenja, pre očekivanog sezonskog povećanja vodostaja.

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova za zaštitu desne ruševne obale Zapadne Morave, koja obezbeđuju zaštitu od plavljenja ugroženih objekata infrastrukture, tj. magistralnog cevovoda kao i zaštitu korita reke od dalje erozije, čime se obezbeđuje potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje.

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Hitnim sanacionim radovima obezbeđuje se zaštita korita od dalje erozije, zaštita magistralnog cevovoda od oštećenja koja mogu nastati usled velikih voda kao i zaštita lokalnih infrastrukturnih i stambenih objekata.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreću i sprovode postupak javne nabavke i zaključuju ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode” dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštavaju Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora. Pregled hitnih sanacionih radova koji će se izvršiti na oštećenim vodnim objektima dat je u Prilogu – Hitni radovi na sanaciji oštećenja ruševne desne obale Zapadne Morave, u cilju zaštite naselja, magistralnog gasovoda i poljoprivrednih površina u selu Počekovina kod Trstenika, od km 41+500 do km 42+100, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera irokovi za sprovođenje mera

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za hitne sanacione radove na ovom lokalitetu, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga.

JVP „Srbijavode” vrše investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (izrada neophodne tehničke dokumentacije, priprema i sprovođenje procedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).

Očekivani efekti hitnih sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata (regulisanih korita, obaloutvrda, nasipa, kanala, brana), obezbeđenje propusne moći korita za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog priobalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu i očekuje se da budu izvedeni najkasnije u roku od devet meseci od dana zaključenja ugovora za izvođenje radova.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz odeljaka 3. i 4. ovog programa, a JVP „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

JVP „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje hitnih sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko-pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 134.157.000,00 dinara sa PDV-om obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

PRILOG

Hitni radovi na sanaciji oštećenja ruševne desne obale Zapadne Morave u

cilju zaštite naselja, magistralnog gasovoda i poljoprivrednih površina u

selu Počekovina kod Trstenika, od km 41+500 do km 42+100

Redni broj Vodotok Sektor/ Deonica/ Sistem /Broj objekta iz Op. Plana Grad/ opština OPIS HITNIH RADOVA NA SANACIJI/LOKACIJA OŠTEĆENJA VREDNOST Dinara sa PDV * Zapadna Morava M.12.   UKUPNO A+ B: 134.157.000,00

Ostavite komentar