Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2018. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.178.448.355.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.180.248.230.000

Budzetski suficit/deficit

-1.799.875.000

Izdaci za otplatu glavnice

(u cilju sprovođenja javnih politika)

20.950.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

(u cilju sprovođenja javnih politika)

5.650.125.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-28.400.000.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

676.500.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

647.336.529.000

Neto finansiranje

28.400.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

763.471.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

1.178.448.355.000

1. Poreski prihodi

71

988.600.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

56.700.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

88.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

503.400.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

75.500.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

425.000.000.000

– Drugi porezi na dobra i usluge

 

2.900.000.000

1.4. Akcize

717

286.300.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

153.200.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

100.200.000.000

– Akciza na električnu energiju

 

17.000.000.000

– Ostale akcize

 

15.900.000.000

1.5. Carine

715

42.900.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

11.300.000.000

2. Neporeski prihodi

175.609.109.000

Redovni neporeski prihodi

 

80.500.000.000

– Prihodi od imovine

741

13.600.000.000

– Takse

742

13.600.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

25.100.000.000

– Novčane kazne

743

7.000.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

16.200.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

42.000.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

741, 745

15.500.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

4.000.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

20.900.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

53.109.109.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

23.413.983.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

29.695.126.000

3. Donacije

731,732

14.239.246.000

LINK Excel.Sheet.12 „C:Usersognjen.jancicDesktopDropboxMakro sektorFiskalBudzeti obrazlozenja i excel fajloviBudzet 2017 obrazlozenjaBudzet 2017 prihodi draft.xlsx“ „Tabela 1!R3C2:R35C4“ a f 4 h * MERGEFORMAT

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.206.848.355.000

1.Tekući rashodi

4

1.052.019.256.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

272.308.387.000

– Plate zaposlenih

411

209.137.083.000

– Doprinosi na teret poslodavca

412

41.877.977.000

– Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

21.293.327.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

119.669.644.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

117.820.524.000

– Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

56.205.961.000

– Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

56.345.000.000

– Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

3.470.000.000

– Prateći troškovi zaduživanja

444

1.799.563.000

1.4. Subvencije

45

87.625.001.000

– Subvencije u privredi

15.050.000.000

– Subvencije u poljoprivredi

34.315.130.000

– Subvencije za železnicu

14.710.000.000

– Subvencije za puteve

6.773.000.000

– Subvencije u oblasti turizma

1.180.000.000

– Subvencije za kulturu

4.000.000.000

– Ostale subvencije

11.596.871.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

14.508.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

4.033.754.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

79.516.731.000

– Transferi opštinama i gradovima

33.307.366.000

– Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

31.069.948.000

– Ostali transferi

15.139.417.000

1.8. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

222.153.064.000

– Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

185.800.000.000

– Nacionalna služba za zapošljavanje

550.000.000

– Republički fond za zdravstveno osiguranje

31.100.000.000

– Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

440.000.000

– Ostali transferi

4.263.064.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

4.145.298.000

1.10. Socijalna zaštita iz budzeta

47

114.943.352.000

– Dečja zaštita

54.142.959.000

– Boračko – invalidska zaštita

13.680.000.000

– Socijalna zaštita

33.382.368.000

– Tranzicioni fond

2.000.000.000

– Učenički standard

2.633.992.000

– Studentski standard

4.096.167.000

– Fond za mlade talente

800.261.000

– Sportske stipendije, nagrade i priznanja

1.275.852.000

– Izbegla i raseljena lica

812.932.000

– Ostala socijalna zaštita iz budzeta

2.118.821.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

29.788.993.000

– Sredstva rezervi

499

3.002.000.000

– Ostali tekući rashodi

43 i 48

26.786.993.000

2. Kapitalni izdaci

5

128.228.974.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

20.950.000.000

– Otplata glavnice po garancijama

613

20.950.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

5.650.125.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

28.400.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

676.500.000.000

Primanja od zaduživanja

91

675.700.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost)

9111

425.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni)

9121

121.700.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119

9122-9129

129.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

647.336.529.000

Izdaci za otplatu kredita

61

617.050.529.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

309.200.529.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

303.200.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

4.650.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

30.286.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

763.471.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 675.736.529.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 129.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 425.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 121.700.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 763.471.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 675.700.000.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2018. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2018. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2018. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 58.604.400.000 dinara (EUR 432.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd– (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun-faza 1)

3.651.000.000

EUR

30.000.000

2.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd– (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun-faza 2)

2.677.400.000

EUR

22.000.000

Ukupno:

6.328.400.000

EUR

52.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac

9.736.000.000

EUR

80.000.000

2.

AD ,,Elektromreža Srbije”- Transbalkanski koridor Obrenovac-Bajina Bašta/Bajina Bašta-Pljevlja (Crna Gora)-Višegrad (Bosna i Hercegovina)

8.519.000.000

EUR

70.000.000

Ukupno:

18.255.000.000

EUR

150.000.000

III.

Poslovnim bankama

1.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (II faza)

2.434.000.000

EUR

20.000.000

2.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

8.519.000.000

EUR

70.000.000

3.

JP „Elektroprivreda Srbije” –Odsumporavanje TENT B

15.821.000.000

EUR

130.000.000

Ukupno:

26.774.000.000

EUR

220.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

Češka eksportna banka

1.1.

JP PEU ,,Resavica” – Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU „Soko”

1.217.000.000

EUR

10.000.000

Ukupno:

1.217.000.000

EUR

10.000.000

V.

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj

1.

,,Infrastruktura železnice Srbije” a.d. – Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar – Faza II

6.030.000.000

KWD

18.000.000

Ukupno:

6.030.000.000

KWD

18.000.000

UKUPNO:

EUR

432.000.000

58.604.400.000

KWD

18.000.000

B. Republika Srbija će u 2018. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 576.398.805.000 dinara (USD 2.789.375.000, EUR 2.127.100.000 i CNY 1.436.850.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

1.

Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

21.160.000.000

USD

200.000.000

2.

Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava (Stand-by)

8.044.370.000

EUR

66.100.000

3.

Program za unapređenje usluga e-Uprave

5.290.000.000

USD

50.000.000

4.

Projekat reforme finansijskih institucija u državnom vlasništvu

5.290.000.000

USD

50.000.000

5.

Projekat modernizacije poreske administracije

5.290.000.000

USD

50.000.000

6.

Dodatno finansiranje za Projekat Drugi zajam za zdravstvo

3.042.500.000

EUR

25.000.000

7.

Zajam za infrastrukturu i energetsku efikasnost

12.170.000.000

EUR

100.000.000

USD

350.000.000

Ukupno:

60.286.870.000

EUR

191.100.000

II.

Evropskom investicionom bankom

1.

Partnerstvo za lokalni razvoj

2.677.400.000

EUR

22.000.000

2.

Apeks kreditna linija III/C

24.340.000.000

EUR

200.000.000

3.

Dodatno finansiranje za Projekat Autoput Koridor 10 (E-75 i E-80)

4.868.000.000

EUR

40.000.000

4.

Okvirni zajam za razvoj rečne transportne infrastrukture

12.170.000.000

EUR

100.000.000

5.

Projekat rekonstrukcije i izgradnje lokalne infrastrukture u područjima na migrantskoj ruti

4.868.000.000

EUR

40.000.000

6.

Projekat izgradnje autoputa Niš-Pločnik-Merdare I faza (Niš-Pločnik)

12.170.000.000

EUR

100.000.000

7.

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad

16.307.800.000

EUR

134.000.000

8.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

3.042.500.000

EUR

25.000.000

9.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji „Povezane škole“

8.519.000.000

EUR

70.000.000

Ukupno:

88.962.700.000

EUR

731.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

1.

Projekat izgradnje autoputa Niš-Pločnik-Merdare I faza (Niš-Pločnik)

12.170.000.000

EUR

100.000.000

Ukupno:

12.170.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

1.

Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova

5.476.500.000

EUR

45.000.000

Ukupno:

5.476.500.000

EUR

45.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

1.

Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

2.434.000.000

EUR

20.000.000

2.

Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (druga komponenta)

4.868.000.000

EUR

40.000.000

Ukupno:

7.302.000.000

EUR

60.000.000

VI.

Stranim vladama

1.

Republika Turska

1.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama-I faza

1.692.800.000

USD

16.000.000

Ukupno:

1.692.800.000

USD

16.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

121.700.000.000

EUR

1.000.000.000

Ukupno:

121.700.000.000

EUR

1.000.000.000

VIII.

Kineskom Export – Import bankom

1.

Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok) (Sektori 4,5 i 6)

22.414.860.000

CNY

1.436.850.000

2.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok- Pančevo) Sektor C

53.958.000.000

USD

510.000.000

3.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad – Subotica-državna granica)

105.800.000.000

USD

1.000.000.000

4.

Izgradnja autoputa E-763 deonica Preljina-Požega

47.081.000.000

USD

445.000.000

5.

Projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda Grada Beograda

29.095.000.000

USD

275.000.000

6.

Projekat izgradnje toplodalekovoda Grada Beograda

20.459.075.000

USD

193.375.000

Ukupno:

278.807.935.000

USD

2.423.375.000

CNY

1.436.850.000

USD

2.789.375.000

EUR

2.127.100.000

UKUPNO:

576.398.805.000

CNY

1.436.850.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. septembar 2017. godine, iznosilo je 2.871.797.979.351 dinara (24.058.780.433 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 30. septembar 2017. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

22.212.061

2.651.362.688

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

49.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

6.101.907

728.359.672

Prvi datum otplate glavnice

2005.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

1.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

892.857

106.576.701

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

892.857 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

1.4

Stara devizna štednja – građani

402.078.349

47.994.443.974

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

84.000.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

7.661.007

914.463.048

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

30.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.6

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

5.250.780.457

626.764.135.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

130.321.570.000 RSD

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

3,48% – 3,58%

–dvogodišnje obveznice

3,50% – 6,00% / referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25% – 0,45%)

–trogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

–petogodišnje obveznice

8,00%-10,00%

–sedmogodišnje obveznice

5,75%-10,00%

–desetogodišnje obveznice

10,00%

1.7

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

3.216.422.000

383.931.106.810

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

771.597.000 EUR

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

0,55% – 0,78%

–dvogodišnje obveznice

1,00% – 2,00%

–trogodišnje obveznice

1,50% – 4,00%

–petogodišnje obveznice

2,25% – 4,50%

–desetogodišnje obveznice

3,50% – 5,00%

–petnaestogodišnje obveznice

3,75% – 5,85%

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dolarima

52.538.207

6.271.270.377

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

–dvogodišnja obveznica

2,20%

1.9

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

4.184.798

499.522.222

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

1.10

Preuzete obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

3.878

462.878

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

1.487.265

177.528.690

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

23.049.203

2.751.288.874

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

1.13

Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” A.D. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

61.512.500

7.342.494.893

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

30.756.250 EUR

Kamatna stopa

1.14

Zakon o preuzimanju obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije

67.200.000

8.021.388.480

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2016

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

33.600.000 EUR

Kamatna stopa

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

9.116.124.489

1.088.154.404.307

II. Direktne obaveze – spoljni dug

IBRD

1.1

IBRD A

262.681.991

31.355.272.323

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

18.810.742 EUR

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

1.2

IBRD B

517.049.771

61.718.111.265

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

35.746.203 EUR

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

7.269.325

867.709.488

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

1.119.858 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.4

IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

18.642.247

2.225.248.623

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

3.390.037 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,07%

1.5

IBRD – Regionalni razvoj Bora

3.944.862

470.881.966

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

607.850 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.6

IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

18.952.111

2.262.235.840

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

2.920.067 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

4.343.137

518.422.466

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

669.152 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

33.444.670

3.992.153.134

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

2.910.660 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.9

IBRD – Koridor X

253.021.605

30.202.151.635

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

21.102.002 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

70.800.000

8.451.105.720

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

5.904.720 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

70.100.000

8.367.549.590

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

5.846.340 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.12

IBRD – Projekat zdravstva

7.190.458

858.295.486

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

846.892 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

19.660.114

2.346.747.233

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

3.028.653 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

73.529.412

8.776.904.411

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

1.15

IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

4.244.483

506.646.500

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

5.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

1.16

IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

145.172.443

17.328.639.346

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.17

IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

25.253.500

3.014.406.756

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

2.525.350 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

1.18

IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava

185.366.780

22.126.472.473

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.19

IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji

4.972.076

593.496.325

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.20

IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

88.300.000

10.540.008.970

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.21

IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

9.726.808

1.161.049.215

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.22

IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

18.942.786

2.261.122.697

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.23

IBRD – Program modernizacije i optimizacije javne uprave

17.422.500

2.079.652.393

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.24

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

89.800.000

10.719.057.820

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1.25

IBRD –Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

87.500

10.444.516

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

1.26

IBRD – Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

182.600.000

21.796.213.340

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

1

Ukupno:

2.132.518.579

254.549.999.531

IDA

2.1

IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

29.930.355

3.572.663.760

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

5.550.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.2

IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

25.250.554

3.014.055.072

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

3.010.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.3

IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

40.805.949

4.870.838.880

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

6.810.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.4

IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

38.690.751

4.618.356.336

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

5.870.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.5

IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

39.811.267

4.752.107.712

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

6.040.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.6

IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva

4.377.634

522.540.183

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

730.572 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.7

IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

2.603.794

310.804.165

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

434.540 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.8

IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

4.500.467

537.202.267

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

834.524 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.9

IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

5.082.512

606.678.562

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

771.097 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.10

IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja

1.279.810

152.765.615

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

177.986 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.11

IDA–3768–YF: Projekat zdravstva

9.684.385

1.155.985.343

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

1.469.275 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.12

IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

15.014.157

1.792.178.310

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

1.927.442 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.13

IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

10.979.177

1.310.539.306

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

1.409.451 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.14

IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

14.618.728

1.744.977.588

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

1.626.455 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.15

IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

15.354.575

1.832.812.713

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

1.601.554 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.16

IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

36.431.743

4.348.707.840

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

3.800.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.17

IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

28.561.192

3.409.232.344

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

3.666.541 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.18

IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

7.145.263

852.900.804

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

627.608 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

Ukupno:

330.122.313

39.405.346.800

EIB

3.1

EIB–Obnova regionalnih bolnica

28.175.578

3.363.203.200

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

3.285.032 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.2

EIB–Projekat obnove škola

17.528.720

2.092.331.466

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

1.661.012 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.3

EIB – Apex Global 2

11.132.993

1.328.899.767

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

3.153.556 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.4

EIB – Apex zajam za MSP 3

56.539.442

6.748.881.419

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

15.529.775 EUR

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

3.5

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

47.759.812

5.700.892.938

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

2.502.013 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.6

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

107.916.667

12.881.570.043

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

4.190.476 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.7

EIB – Projekat modernizacije škola

27.325.422

3.261.723.578

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2041.

Rata glavnice za 2018. god.

644.406 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.8

Klinički centri/A

56.524.390

6.747.084.713

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2042.

Rata glavnice za 2018. god.

662.805 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.9

EIB – Apex zajam za MSP 4

111.802.468

13.345.402.211

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

37.087.998 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.10

EIB – Koridor X (E80)

189.438.423

22.612.487.823

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2047.

Rata glavnice za 2018. god.

201.067 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.11

EIB – Koridor X (E75)

250.487.523

29.899.668.638

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2047.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.12

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa

15.000.000

1.790.488.500

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2042.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.13

EIB – Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

131.774.075

15.729.331.036

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

Rata glavnice za 2018. god.

15.124.243 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.14

EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva

26.000.000

3.103.513.400

Prvi datum otplate glavnice

25.01.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.07.2032.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.15

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura B

2.931.968

349.977.040

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

Ukupno:

1.080.337.481

128.955.455.772

CEB

4.1

CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007

6.320.000

754.392.488

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

790.000 EUR

Kamatna stopa

3,62% fiksna

4.2

CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

1.041.561

124.326.808

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

148.794 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

4.3

CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

6.352.000

758.212.197

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

945.200 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.4

CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

3.840.000

458.365.056

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

960.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.5

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

26.638.275

3.179.701.638

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

3.237.789 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

4.6

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

9.910.833

1.183.015.540

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

1.477.116 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.7

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

5.910.256

705.483.076

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

869.658 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

4.8

CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

9.866.667

1.177.743.547

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2032.

Rata glavnice za 2018. god.

133.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

Ukupno:

69.879.592

8.341.240.350

EBRD

5.1

EBRD – Koridor X

59.254.091

7.072.917.877

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

9.116.014 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5.2

EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

19.593.336

2.338.776.131

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

Rata glavnice za 2018. god.

1.781.212 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5

Ukupno:

78.847.427

9.411.694.008

Krediti stranih vlada

6.1

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1

72.156.206

8.612.990.500

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

20.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

6.2

Vlada Republike Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

13.854.167

1.653.715.053

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

2.770.833 EUR

Kamatna stopa

1,00% fiksna

6.3

Vlada Republike Italije – Razvoj malih i

srednjih preduzeća

15.000.000

1.790.488.500

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

2.142.857 EUR

Kamatna stopa

0,35% fiksna

6.4

Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam

27.337.677

3.263.186.378

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

9.201.080 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

6.5

Export – Import Bank of China – X RAY

17.360.366

2.072.235.660

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

17.075.000 CNY

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.6

Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča

156.739.315

18.709.329.363

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

16.055.556 USD

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.7

Export – Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

168.889.698

20.159.670.778

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6.8

Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze- Kuvajt

271.101.717

32.360.300.466

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

Rata glavnice za 2018. god.

18.785.752 USD

Kamatna stopa

1,50% fiksna

6.9

Vlada Republike Francuske– NATIXIS

10.975.000

1.310.040.753

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2054.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,20% fiksna

6.10

Libija – neregulisani dug SFRJ

37.914.005

4.525.639.339

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

6.11

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / I faza

215.606.441

25.736.056.849

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

25.331.468 USD

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.12

Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji

259.093.815

30.926.966.463

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

24.675.601 EUR

Kamatna stopa

4,00% fiksna

6.13

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2

167.126.507

19.949.205.938

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

37.500.000 USD

Kamatna stopa

3,50% fiksna

6.14

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

252.076.779

30.089.371.619

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

4,10% fiksna

6.15

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

848.896.544

101.329.300.000

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,00% fiksna

6.16

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / II faza

67.971.003

8.113.420.005

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2023.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2035.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6.17

Fond za razvoj Abu Dabija za budzetsku podršku

339.604.848

40.537.238.274

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026

Rata glavnice za 2018. god.

0 AED

Kamatna stopa

2,25% fiksna

6.18

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E763 (Surčin – Obrenovac)

33.721.378

4.025.182.578

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6

Ukupno:

2.975.425.466

355.164.338.516

Ostali strani kreditori

7.1

EU 55 – Makroekonomska pomoć

15.300.000

1.826.298.270

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

9.900.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

7.2

EU 200 – Makroekonomska pomoć

66.667.000

7.957.766.455

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

33.333.000 EUR

Kamatna stopa

3,382% fiksna

7.3

Pariski klub

1.185.937.171

141.560.457.730

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2018. god.

42.299.878 EUR

37.228.798 USD

419.445 GBP

8.899.586 CHF

559.916.317 JPY

4.627.376 DKK

2.920.348 SEK

4.678.569 NOK

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

7.4

Londonski klub

155.508.913

18.562.461.371

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

24.425.263 USD

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.

6,75% do 01.11.2024.

7.5

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III

1.742.088

207.945.960

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

986.561 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

7.6

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV

21.137.869

2.523.140.786

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

5.294.000 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

7.7

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II

14.057.301

1.677.962.381

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

2.117.613 EUR

Kamatna stopa

6,17% fiksna

7.8

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II

8.995.895

1.073.803.064

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

1.400.000 EUR

Kamatna stopa

3,49% fiksna

7.9

KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

34.093.091

4.069.552.481

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

13.637.970 EUR

Kamatna stopa

3,20% fiksna

7.10

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

4.077.189

486.677.313

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

Rata glavnice za 2018. god

1.332.000 EUR

Kamatna stopa

2,00% fiksna

7.11

KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

1.670.928

199.451.838

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2018. god

175.887 EUR

Kamatna stopa

2,10% fiksna

7.12

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

465.428.647

55.556.309.335

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

menja se nedeljno

7.13

Eurobond 2021

1.697.793.088

202.658.600.000

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

7,25% fiksna

7.14

Eurobond 2017

636.672.408

75.996.975.000

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

5,25% fiksna

7.15

Eurobond 2020

1.273.344.816

151.993.950.000

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

0 USD

Kamatna stopa

4,875% fiksna

7.16

Eurobond 2018

848.896.544

101.329.300.000

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

1.000.000.000 USD

Kamatna stopa

5,875% fiksna

7

Ukupno

6.431.322.948

767.680.651.984

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

13.098.453.806

1.563.508.726.961

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

22.214.578.295

2.651.663.131.268

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

7.500.000

895.244.250

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1. 2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

18.000.000

2.148.586.200

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

12.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1. 3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”*

15.750.000

1.880.012.925

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

9.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1. 4

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”*

14.000.000

1.671.122.600

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1. 5

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”*

14.000.000

1.671.122.600

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1. 6

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”*

7.000.000

835.561.300

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1. 7

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas”*

12.250.000

1.462.232.275

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

7.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1. 8

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”*

10.000.000

1.193.658.999

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

5.714.286 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1.9

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

625.000

74.603.688

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

1.250.000

149.207.375

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.11

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas

4.375.000

522.225.813

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.12

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

625.000

74.603.688

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

2.500.000

298.414.750

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

1.250.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.14

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

2.500.000

298.414.750

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

1.250.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

1.15

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

8.988.316

1.072.898.469

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.16

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

13.482.475

1.609.347.708

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

7.058.824 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.17

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

8.988.316

1.072.898.469

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.18

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

8.988.316

1.072.898.469

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.19

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

14.980.527

1.788.164.126

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

7.058.824 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

21.971.440

2.622.640.704

Prvi datum otplate glavnice

27.05.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.05.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

9.411.765 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.21

Obaveze prema AIK banka a.d. Niš – JP „Srbijagas

10.985.720

1.311.320.352

Prvi datum otplate glavnice

08.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

08.06.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

1.22

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

20.000.000

2.387.318.000

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

1. 23

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

4.615.385

550.919.556

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 24

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

4.615.385

550.919.558

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 25

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

1.096.154

130.843.385

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 26

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

1.096.154

130.843.385

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 27

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

230.769

27.545.982

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 28

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

230.769

27.545.982

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

1. 29

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama*

9.000.000

1.074.293.100

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2018. god..

6.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1.30

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima*

5.000.000

596.829.500

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1.31

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima*

1.250.000

149.207.375

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1.32

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti*

5.000.000

596.829.500

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

2.222.222 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

1.33

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

4.300.000

513.273.370

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

600.000 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

255.194.726

30.461.548.203

II Indirektne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

6.061.900

723.584.131

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

6.061.900 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 2

EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

2.035.562

242.976.652

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

814.225 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 3

EBRD – JP „Putevi Srbije –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške

18.130.525

2.164.166.395

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

7.252.210 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 4

EBRD – JP „Putevi Srbije –Obilaznica oko Beograda

43.969.495

5.248.458.396

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

7.276.730 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 5

EBRD – AD „Železnice Srbije–Vozna sredstva

19.468.943

2.323.927.935

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

5.562.555 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 6

EBRD – AD „Železnice Srbije –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture

69.710.353

8.321.038.973

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

10.724.670 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 7

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

3.055.390

364.709.383

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

678.976 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 8

EBRD – JP „Srbijagas – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

26.315.789

3.141.207.890

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

5.263.158 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 9

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za male hidroelektrane

4.066.936

485.453.482

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

625.682 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 10

EBRD – AD „Železnice Srbije –Koridor X

23.556.241

2.811.811.951

Prvi datum otplate glavnice

12.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

2.944.530 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za Kolubaru

56.974.121

6.800.767.257

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

10.358.931 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 12

EBRD – AD „Infrastruktura Železnice Srbije – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

10.639.395

1.269.980.978

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

1.182.155 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 13

EBRD – AD „Srbija Voz – Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

0

0

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

4.500.262

537.177.826

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

642.895 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – JP Emisiona tehnika i veze – Prelazak sa analognog na digitalni signal

15.612.675

1.863.620.960

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

2.230.382 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.16

EBRD – Projekat restrukturiranja EPS-a

192.592.593

22.988.988.148

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2030.

Rata glavnice za 2018. god.

14.814.815 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.17

EBRD – Agencija za osiguranje depozita – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

0

0

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1

Ukupno

496.690.180

59.287.870.357

EIB

2. 1

EIB – AD „Železnice Srbije– Obnova železničke infrastrukture

27.753.763

3.312.852.943

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

4.627.957 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 2

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija postojećih puteva

48.913.333

5.838.584.049

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

6.333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 3

EIB – AD „Elektromreža Srbije –Rekonstrukcija energetskog sistema

16.725.278

1.996.427.885

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Rata glavnice za 2018. god.

1.684.807 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 4

EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra

65.087.358

7.769.211.053

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

Rata glavnice za 2018. god.

5.767.587 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 5

EIB – JP „Putevi Srbije – Hitna sanacija saobraćaja

12.348.387

1.473.976.335

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

Rata glavnice za 2018. god.

2.445.161 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 6

EIB – Aerodrom „Nikola Tesla – Hitna sanacija saobraćaja

5.983.266

714.197.951

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

831.048 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 7

EIB – JP „Elektroprivreda Srbije –Uređaji za energetski sistem

13.226.667

1.578.812.963

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

Rata glavnice za 2018. god.

1.466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 8

EIB – JP „Putevi Srbije – Projekat evropskih puteva B

106.732.222

12.740.187.764

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

Rata glavnice za 2018. god.

5.125.556 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 9

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

14.697.800

1.754.416.148

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

Rata glavnice za 2018. god.

604.400 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 10

EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

12.103.467

1.444.741.255

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

4.035.301 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 11

EIB – AD „Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II

67.923.589

8.107.760.320

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

2.880.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 12

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela

28.766.667

3.433.759.057

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

2.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 13

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2

29.700.000

3.545.167.230

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2018. god.

2.100.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 14

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda

43.650.000

5.210.321.535

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2040.

Rata glavnice za 2018. god.

875.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 15

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 1

55.416.667

6.614.860.293

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

2. 16

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 2

25.000.000

2.984.147.500

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

Rata glavnice za 2018. god.

6.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

2. 17

EIB – AD „Elektromreža Srbije: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

21.697.009

2.589.882.983

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

Rata glavnice za 2018. god.

734.304 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 18

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B

35.000.000

4.177.806.500

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2042.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 19

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

66.094.361

7.889.412.926

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

Rata glavnice za 2018. god.

3.414.634 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 20

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

87.352.865

10.426.953.364

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

Rata glavnice za 2018. god.

2.977.644 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2

Ukupno

784.172.699

93.603.480.054

KfW

3.1

KfW 3– JP „Elektroprivreda Srbije– Rehabilitacija HE Bajina Bašta

9.000.000

1.074.293.100

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

0,75% fiksna

3.2

KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

11.122.753

1.327.677.378

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

5.142.858 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,75%

3.3

KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije – Revitalizacija HE Zvornik

32.466.860

3.875.435.956

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

2.328.228 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 0,50%

3.4

KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

25.782.067

3.077.499.580

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

3.437.609 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

3.5

KfW 7 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,80% fiksna

3.6

KfW – AD „Elektromreža Srbije– Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

Rata glavnice za 2018. god.

0 EUR

Kamatna stopa

0,80% fiksna

3

Ukupno

78.371.680

9.354.906.014

EUROFIMA

4.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije

37.574.292

4.485.089.200

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

Rata glavnice za 2018. god.

0 CHF

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.2

Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije

7.864.387

938.739.600

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

Rata glavnice za 2018. god.

0 CHF

Kamatna stopa

3,07% fiksna

4

Ukupno

45.438.679

5.423.828.800

Ostali kreditori

5.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije – Obnova elektroprivrede Srbije

10.877.251

1.298.372.884

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

Rata glavnice za 2018. god.

3.369.988 USD

Kamatna stopa

0,75% fiksna

5.2

IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

10.604.917

1.265.865.451

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

1.179.885 SDR

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

5.3

IDA–4090–YF – AD „Elektromreža Srbije– Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

1.327.061

158.405.869

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2018. god.

147.647 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

5.4

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1

56.277.292

6.717.589.668

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

19.285.716 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

5.5

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2

36.011.902

4.298.593.093

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

Rata glavnice za 2018. god.

10.476.192 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

5.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

19.045.898

2.273.430.732

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2018. god.

Kamatna stopa

5.7

JICA – JP „Elektroprivreda Srbije – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla

3.983.838

475.534.353

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

Rata glavnice za 2018. god.

111.790.000 JPY

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

5.8

Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas

12.500.000

1.492.073.750

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

Rata glavnice za 2018. god.

6.250.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

5.9

Obaveze prema NBG Bank Malta LTD – JP „Srbijagas

8.988.316

1.072.898.469

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

Rata glavnice za 2018. god.

4.705.882 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 2,00%

5.10

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”- Projekat železnička stanica Beograd centar

24.717.699

2.950.450.386

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2018. god.

628.712 KWD

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

5

Ukupno ostali kreditori

184.334.174

22.003.214.655

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1.589.007.412

189.673.299.880

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

1.844.202.138

220.134.848.083

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

9.371.319.215

1.118.615.952.510

UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

14.687.461.218

1.753.182.026.841

UKUPNO STANjE DUGA

24.058.780.433

2.871.797.979.351

* Uslovi primenjeni od 01.11.2017. godine.

Član 4.

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2018. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

102.760.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

 

102.760.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.320.000

 

IPA 2010 – Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

5.000.000

 

IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

80.139.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

 

89.459.000

 

IPA 2013

IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

3.108.000

49.219.000

IPA 2013 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

4.921.000

44.326.000

IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

46.395.000

277.884.000

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

VISOKI SAVET SUDSTVA

1.464.000

23.180.000

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

1.475.000

23.354.000

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

13.611.000

111.358.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

45.084.000

195.784.000

IPA 2013 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.971.000

209.704.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

19.996.000

163.596.000

IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

7.499.000

118.727.000

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.368.000

23.741.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.639.000

46.127.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

63.197.000

392.210.000

IPA 2013 – Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

79.285.000

443.503.000

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

35.089.000

287.087.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

732.000

11.590.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

28.715.000

192.956.000

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

43.035.000

352.101.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

36.411.000

84.514.000

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

380.000

6.017.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.416.000

11.575.000

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

41.201.000

371.184.000

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.418.000

11.600.000

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

388.000

6.126.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

693.000

5.668.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

10.939.000

94.731.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

2.528.000

36.330.000

UPRAVA CARINA

394.000

6.232.000

IPA 2013 – PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

93.136.000

287.945.000

IPA 2013 – Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

57.709.000

325.297.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

39.394.000

322.317.000

IPA 2013 – Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

20.760.000

169.863.000

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

10.808.000

88.427.000

IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

11.720.000

64.759.000

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

4.529.000

70.901.000

IPA 2013 ukupno

 

 

742.408.000

4.929.933.000

IPA 2014

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

11.347.000

98.213.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1.897.000

189.680.000

UPRAVA CARINA

5.005.000

28.511.000

IPA 2014 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

533.000

53.054.000

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

4.026.000

32.940.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

124.111.000

151.724.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

595.000

59.475.000

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

8.321.000

68.076.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

6.388.000

145.877.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

52.597.000

IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

32.000

3.172.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

976.000

97.600.000

IPA 2014 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

8.052.000

65.880.000

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

13.188.000

592.513.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

25.620.000

 

IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

987.000

98.620.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

234.000

23.306.000

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

976.000

97.600.000

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

68.000

6.780.000

Nealocirana sredstva IPA 2014 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

1.154.000

115.333.000

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

220.000

21.960.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

976.000

97.600.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

964.000

96.380.000

IPA 2014 ukupno

 

 

319.243.000

2.196.891.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.260.000

20.280.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.100.000

19.960.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.520.000

7.570.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.100.000

9.870.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – tehnička pomoć 2007-2013

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.300.000

3.720.000

Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.470.000

7.170.000

Jadransko Jonski transnacionalni program – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

4.840.000

4.045.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.900.000

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

10.382.000

4.200.000

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

3.500.000

0

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

5.500.000

3.000

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

1.827.000

1.840.000

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

360.000

3.873.000

USTANOVE KULTURE

3.509.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

800.000

35.025.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija – tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

500.000

8.669.000

IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka – podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.470.000

8.550.000

IPA prekogranična saradnja – Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

40.722.000

18.446.000

Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

31.921.000

6.179.000

Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

27.481.000

6.839.000

Program „Intereg” IPA – CBC Rumunija – Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

286.346.000

19.239.000

IPA 2011 – Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska, Prekogranična XBIT – IT mreža za konkurentnost, inovativnost i preduzetništvo

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

3.217.000

314.000

Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija Srbija projekat „Nova šansa za inkluzijuˮ

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

7.100.000

 

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

 

503.915.000

185.792.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.000.000

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

366.000

36.600.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

26.000.000

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

59.500.000

2.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.718.714.000

1.000

PORESKA UPRAVA

11.000.000

9.000.000

UPRAVA CARINA

15.120.000

15.200.000

IPA članarine ukupno

 

 

1.837.700.000

60.803.000

IPA 2016

IPA 2016 Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

0

86.362.000

IPA 2016 – Podrška evropskim integracijama

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

27.000.000

230.087.000

IPA 2016 ukupno

 

 

27.000.000

316.449.000

ukupno

 

 

3.622.485.000

7.689.868.000

Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budzetskih korisnika za tekuću i naredne dve budzetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2018

2019

2020

3

3.24

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

25.000.000

25.000.000

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

155.800.000

100.000.000

100.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster Recovery”

95.000.000

50.000.000

50.000.000

UKUPNO VLADA

1.775.800.000

1.675.000.000

1.650.000.000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1407

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

100.000.000

200.000.000

500.000.000

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

150.000.000

450.000.000

400.000.000

1408

5001

Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a

475.000.000

 

 

5002

Podizanje logističkog specijalno – tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

350.000.000

350.000.000

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

250.000.000

200.000.000

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

150.000.000

150.000.000

5005

Izgradnja kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

40.000.000

60.000.000

70.000.000

1409

5001

Video nadzor u saobraćaju – Faza II

870.800.000

2.488.000.000

1.617.200.000

5003

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

 

 

5004

Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

350.000.000

175.000.000

 

5005

Osavremenjivanje voznog parka MUP-a

850.000.000

850.000.000

 

5006

Video nadzor u saobraćaju – Faza I

100.000.000

 

 

5007

Jačanje operativno – tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

150.000.000

250.000.000

200.000.000

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

150.000.000

350.000.000

300.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

3.665.800.000

5.573.000.000

3.787.200.000

15.1

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1407

5001

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

250.000.000

500.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

3.915.800.000

6.073.000.000

3.787.200.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

13.091.642.000

12.270.000.000

15.970.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

70.659.000

 

 

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

22.355.000

 

 

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

1.040.000

68.400.000

81.000.000

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

125.000.000

87.500.000

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

158.000.000

12.000.000

72.000.000

5009

Izgradnja graničnog prelaza Novi most – Mali Zvornik

 

 

6.900.000

5010

Izgradnja graničnog prelaza Uvac

 

 

4.000.000

5011

Izgradnja graničnog prelaza Bezdan

 

 

4.000.000

UPRAVA CARINA

377.054.000

167.900.000

167.900.000

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467.208.000

 

 

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

200.000.000

 

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

41.500.000

 

 

5006

Centralni registar faktura

55.000.000

110.000.000

110.000.000

5007

Reforma računovodstva

150.000.000

150.000.000

180.000.000

5008

Rezervna i „bekap” lokacija

130.000.000

240.000.000

290.000.000

5009

Centralizovani obračun zarada

50.000.000

80.000.000

80.000.000

5011

Uvođenje indirektnih korisnika budzeta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

676.500.000

630.000.000

710.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

14.612.404.000

13.067.900.000

16.847.900.000

17

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

20.000.000

80.000.000

32.000.000

5002

Pribavljanje nepokretnosti za potrebe DKP-a RS u Skoplju (Makedonija)

150.000.000

48.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

170.000.000

128.000.000

32.000.000

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

700.000.000

650.000.000

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

9.843.268.000

1.600.000.000

 

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

35.000.000

 

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

50.000.000

 

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

19.440.000

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6.202.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5.113.000

 

 

5015

Projekat mađarsko – srpske železnice

8.000.000.000

9.650.000.000

12.245.064.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

800.000.000

1.000.000.000

 

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

5.800.000.000

9.400.000.000

5.300.000.000

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

4.510.000.000

7.009.000.000

6.802.000.000

5020

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina- Vladičin Han

3.756.880.000

 

 

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

3.732.000.000

2.488.000.000

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad

2.177.000.000

 

 

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

7.906.335.000

10.306.867.000

11.568.761.000

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš – Dimitrovgrad, deonica: Sićevo – Staničenje – Dimitrovgrad

854.000.000

2.257.050.000

902.820.000

5028

Izgradnja pruge Radinac – Smederevo – do nove Luke Smederevo

925.633.000

 

 

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija – Bratunac

50.000.000

57.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Karakaj (Zvornik)

3.500.000

87.500.000

 

5031

Rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra na reci Drini

 

6.000.000

150.000.000

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Šepak

 

3.500.000

87.500.000

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Skelani (Bajina Bašta)

5.000.000

100.000.000

25.000.000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega

2.800.000.000

12.802.000.000

19.170.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

52.004.371.000

57.416.917.000

56.251.145.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

10.000.000

 

 

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

216.518.000

245.001.000

200.001.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

266.599.000

250.000.000

350.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

60.000.000

10.000.000

10.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

266.998.000

150.001.000

300.001.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

600.000.000

950.000.000

845.000.000

5012

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

30.000.000

 

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1.450.115.000

1.605.002.000

1.705.002.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

11.580.000

21.000.000

25.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

65.000.000

42.000.000

42.000.000

5004

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

1.196.985.000

 

1.600.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

34.800.000

218.300.000

508.880.000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

 

28.000.000

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

55.350.000

23.700.000

25.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

74.000.000

49.000.000

 

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

288.000.000

362.000.000

386.000.000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

213.000.000

241.000.000

100.000.000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

186.000.000

568.310.000

 

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

 

 

100.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

2.124.715.000

1.553.310.000

1.188.480.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

3.574.830.000

3.158.312.000

2.893.482.000

24

24.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

260.859.000

622.767.000

672.295.000

24.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

140.000.000

51.409.000

 

5003

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

400.000.000

450.000.000

501.409.000

5007

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

90.000.000

60.000.000

 

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

630.000.000

561.409.000

501.409.000

24.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

62.658.000

 

 

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

44.500.000

 

 

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

3.000.000

3.000.000

7.000.000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

110.158.000

3.000.000

7.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.001.017.000

1.187.176.000

1.180.704.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

180.000.000

360.000.000

60.000.000 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

180.000.000

360.000.000

60.000.000 

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

200.000.000

654.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

200.000.000

654.000.000

 

28

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0503

5001

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

500.000.000

500.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

500.000.000

500.000.000

 

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

182.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

182.000.000

 

 

31

31.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

1303

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova – Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

432.000.000

648.000.000

648.000.000

5004

Završetak izgradnje Doma partizana u Leskovcu

60.000.000

 

 

5005

Rekonstrukcija objekata ergele Ljubičevo, grad Požarevac

40.500.000

 

 

5006

Gradski stadion u Subotici – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija

67.200.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

599.700.000

648.000.000

648.000.000

32

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1507

5001

Izgradnja gondole u Beogradu

360.000.000

840.000.000

 

32.1

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

0703

5001

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS – „Povezane škole”

125.000.000

360.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

485.000.000

1.200.000.000

 

33

 

BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

271.000.000

301.000.000

 

UKUPNO BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

271.000.000

301.000.000

 

44

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

123.000.000

61.500.000

61.500.000

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

123.000.000

61.500.000

61.500.000

52

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5007

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

19.000.000

15.000.000

 

5008

Rekonstrukcija kompleksa vile „MIR”

23.200.000

38.000.000

 

5009

Rekonstrukcija objekta „KRALjEVA VILA” i rekonstrukcija vile „ŠUMADIJA” na Oplencu

34.500.000

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

76.700.000

53.000.000

 

54

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5001

Skladište naftnih derivata „Požega” u Požegi

300.000.000

150.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

300.000.000

150.000.000

 

UKUPNO

 

 

79.971.622.000

86.633.805.000

83.411.931.000

Član 6.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

u 2018. godini u iznosu do 11.900.000.000 dinara;

u 2019. godini u iznosu do 14.504.771.000 dinara;

u 2020. godini u iznosu do 15.317.462.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstva u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Član 7.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 1.854.184.884.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Ostavite komentar