Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2012. godinu: Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2012. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje sopstvenih prihoda, prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2012. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 824.480.734.000 – budzetska sredstva 750.100.000.000 – sopstveni prihodi 71.247.062.000 – donacije 3.133.672.000   Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 940.957.524.000 – budzetska sredstva 866.576.790.000 – sopstveni prihodi 71.247.062.000 – donacije 3.133.672.000 Budzetski suficit/deficit -116.476.790.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 8.716.857.000 Ukupan fiskalni suficit/deficit -125.193.647.000 B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 447.512.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 372.404.271.000 Neto finansiranje 125.193.647.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) -50.085.918.000

Prihodi i primanja koji predstavljaju budzetska sredstva utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   750.100.000.000 1. Poreski prihodi 71 678.200.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 42.300.000.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 39.400.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 362.800.000.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   111.800.000.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   248.300.000.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.700.000.000 1.4. Akcize 717 191.000.000.000 – Akcize na derivate nafte   93.100.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine   84.000.000.000 – Ostale akcize   13.900.000.000 1.5. Carine 715 34.000.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi   8.700.000.000 2. Neporeski prihodi   71.900.000.000 – Takse 742 16.100.000.000 – Novčane kazne 743 2.400.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 3.700.000.000 – Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 49.700.000.000 od toga Dividende budzeta Republike 745123 16.000.000.000 3. Donacije   0

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz budzetskih sredstava utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI RASHODI I IZDACI   875.293.647.000 1. Tekući rashodi 4 844.028.190.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 218.827.612.000 – Plate zaposlenih 411 173.102.232.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 34.797.071.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10.928.309.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 46.593.057.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 59.197.670.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 29.833.941.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 26.208.416.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 2.855.259.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 300.054.000 1.4. Subvencije 45 62.337.444.000 – Subvencije u privredi   2.790.000.000 – Subvencije u poljoprivredi   19.945.662.000 – Subvencije za železnicu   12.960.000.000 – Subvencije za puteve 8.800.000.000 – Subvencije u oblasti turizma   2.687.000.000 – Subvencije za kulturu   368.000.000 – Ostale subvencije   14.786.782.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 962.074.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 67.807.049.000 – Transferi opštinama i gradovima   33.204.288.796 – Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   26.591.704.000 – Ostali transferi   8.011.056.204 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 290.479.231.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   278.400.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje   9.900.000.000 – Republički fond za zdravstveno osiguranje   615.048.000 – Ostali transferi   1.564.183.000 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.286.714.000 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 47 86.112.248.000 – Dečja zaštita 39.887.300.000 – Boračko – invalidska zaštita    15.180.650.000 – Socijalna zaštita 20.469.869.000 – Učenički standard   2.032.518.000 – Studentski standard   3.329.836.000 – Fond za mlade talente   712.721.000 – Sportske stipendije   821.850.000 – Izbegla i raseljena lica   1.166.949.000 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.510.555.000 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 10.425.091.000 – Sredstva rezervi 499 1.502.000.000 – Ostali tekući rashodi   8.923.091.000 2. Kapitalni izdaci 5 22.548.600.000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 16.664.717.000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 5.883.883.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 8.716.857.000

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija u dinarima Neto finansiranje   125.193.647.000 Primanja od zaduživanja 91 447.512.000.000 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) 9111 304.052.000.000 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti(Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 104.440.000.000 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 39.020.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova 6 372.404.271.000 Otplata glavnice 61 358.995.271.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 308.981.112.000 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 38.831.094.000 Otplata glavnice po garancijama 613 11.183.065.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 13.409.000.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   -50.085.918.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 497.597.918.000 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od 39.020.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od 304.052.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od 104.440.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja manja su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 50.085.918.000 dinara.

Smanjenje gotovinskih sredstava iz stava 2. ovog člana na računu rezultat je predfinansiranja (zaduživanja po osnovu evroobveznica) u 2011. godini.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 447.512.000.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate glavnice duga, mogu se tokom 2012. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2012. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisija državnih hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2012. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 318.340.855.788 dinara (USD 900.000.000, EUR 2.054.266.690, JPY 28.252.000.000, KWD 10.000.000 i RSD 4.040.000.000) i to:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskoj banci 1. JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija putne mreže na teritoriji Republike Srbije i podizanje nivoa bezbednosti 7.460.000.000 USD 100.000.000 Ukupno: 7.460.000.000 USD 100.000.000 II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj 1. JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd – EPS Projekat za male hidroelektrane 4.734.000.000 EUR 45.000.000 2. JP „Transnafta”- Izgradnja sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju 9.103.307.894 EUR 86.533.345 3. JP „Srbijagas” – Izgradnja gasovoda Itebej-Banatski Dvor-Pančevo-Beograd 6.838.000.000 EUR 65.000.000 4. JP „Transnafta” – Izgradnja rezervoara za skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i Pančevu 599.640.000 EUR 5.700.000 5. Grad Subotica – Izgradnja kanalizacione mreže i rešavanje problema vodosnabdevanja u gradu Subotici 1.157.200.000 EUR 11.000.000 6. JP „Emisiona tehnika i veze”- Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS 7.890.000.000 EUR 75.000.000 7. AD „Železnice Srbije”- Rehabilitacija pruga na Koridoru 10 kroz Srbiju 9.994.000.000 EUR 95.000.000 Ukupno: 40.316.147.894 EUR 383.233.345 III. Evropskoj investicionoj banci 1. JP „Transnafta”- Izgradnja sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju 9.103.307.894 EUR 86.533.345 2. JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda, Sektor B6: Objekti i trasa 8.416.000.000 EUR 80.000.000 3. Grad Beograd – Izgradnja mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/A 7.364.000.000 EUR 70.000.000 4. Grad Beograd – Izgradnja mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/B 9.468.000.000 EUR 90.000.000 5. AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti 21.040.000.000 EUR 200.000.000 Ukupno: 55.391.307.894 EUR 526.533.345 IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije”- Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu 6.838.000.000 EUR 65.000.000 2. JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.260.000.000 EUR 50.000.000 Ukupno: 12.098.000.000 EUR 115.000.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Japana 1.1 JP „Elektroprivreda Srbije”- Izgradnja postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla 28.252.000.000 JPY 28.252.000.000 2. Češka Eksportna banka 2.1 JP PEU Resavica – Izrada kapitalnih rudarskih prostorija i nabavka opreme za rudnik Rembas 1.052.000.000 EUR 10.000.000 2.2 AD „Železnice Srbije” – Rekonstrukcija i modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad 12.624.000.000 EUR 120.000.000 2.3 AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva 2.945.600.000 EUR 28.000.000 3. Vlada Nemačke 3.1 AD „Železnice Srbije” – Modernizacija pruge Pančevo-Vršac-državna granica 4.734.000.000 EUR 45.000.000 4. Vlada Ruske Federacije 4.1 AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti i vozna sredstva 59.680.000.000 USD 800.000.000 5. Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 5.1 AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti 2.800.000.000 KWD 10.000.000 EUR 203.000.000 USD 800.000.000 KWD 10.000.000 Ukupno: 112.087.600.000 JPY 28.252.000.000 VI. Poslovnim bankama 1. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 19.988.000.000 EUR 190.000.000 2. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 21.040.000.000 EUR 200.000.000 3. JP „Srbijagas” – Izgradnja gasovodnog pritiska Aleksandrovac-Kopaonik-N.Pazar-Tutin 6.838.000.000 EUR 65.000.000 4. JP „Srbijagas” – Izgradnja dve termoelektrane-toplane TE-TO sa pogonom na prirodni gas 10.520.000.000 EUR 100.000.000 5. JP „Srbijagas” – Realizacija ugovora vezanih za gasifikaciju kompanije FIAT u Kragujevcu 999.400.000 EUR 9.500.000 6. JP „Srbijagas” – Projekat Južni tok 6.838.000.000 EUR 65.000.000 7. JP „Srbijagas” – Izmeštanje naftovoda i gasovoda u novi energetski koridor i zaštita postojećih u zoni autoputa E-75 2.524.800.000 EUR 24.000.000 8. Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodina – Realizacija infrastrukturnih projekata 4.000.000.000 RSD 4.000.000.000 9. HIP-Petrohemija a.d. Pančevo – Finansiranje prve faze rekonstrukcije radi proširenja kapaciteta postrojenja u Pančevu 2.840.400.000 EUR 27.000.000 10. JP PEU Resavica – Kombajn za izradu rudarskih prostorija 105.200.000 EUR 1.000.000 11. RP „Feldspat”, d.o.o., Bujanovac – Nabavka mlinskog postrojenja za usitnjavanje sirovina 40.000.000 RSD 40.000.000 12. Jat tehnika d.o.o – Izgradnja hangara 2 u cilju prihvatanja i osvajanja novog tipa aviona A320 526.000.000 EUR 5.000.000 13. Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu 3.682.000.000 EUR 35.000.000 14. Građevinska direkcija Srbije – Izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokaciji u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu 2.630.000.000 EUR 25.000.000 15. Galenika AD – Refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza 7.364.000.000 EUR 70.000.000 16. „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti 1.052.000.000 EUR 10.000.000 EUR 826.500.000 Ukupno: 90.987.800.000 RSD 4.040.000.000 EUR 2.054.266.690 RSD 4.040.000.000 USD 900.000.000 KWD 10.000.000 UKUPNO: 318.340.855.788 JPY 28.252.000.000

B. Republika Srbija će u 2012. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 396.656.200.000 dinara (EUR 1.972.000.000, RSD 45.000.000.000 i USD 1.933.000.000) i to sa:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom – IBRD 1. Unapređenje zdravstva Srbije za održivi razvoj 5.260.000.000 EUR 50.000.000 2. Zajam za razvoj i restruktuiranje javnih preduzeća DPL 7.460.000.000 USD 100.000.000 3. Treći programski zajam za razvoj javnih finansija DPL3 7.460.000.000 USD 100.000.000 EUR 50.000.000 Ukupno: 20.180.000.000 USD 200.000.000 II. Evropskom investicionom bankom 1. Rekonstrukcija četiri klinička centra u Republici Srbiji – treća tranša 5.260.000.000 EUR 50.000.000 2. Koridor H (E-80) autoput faza II 16.306.000.000 EUR 155.000.000 3. Apeks 4 10.520.000.000 EUR 100.000.000 4. Izgradnja regionalnih deponija 7.890.000.000 EUR 75.000.000 5. Rekonstrukcija objekta – Palata pravde u Beogradu 1.578.000.000 EUR 15.000.000 6. Izgradnja zgrade Republičkog javnog tužilaštva 1.578.000.000 EUR 15.000.000 7. Izgradnja objekata za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal 1.578.000.000 EUR 15.000.000 Ukupno: 44.710.000.000 EUR 425.000.000 III. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Izgradnja objekata specijalne namene za smeštaj osuđenih lica u Pančevu 1.893.600.000 EUR 18.000.000 2. Izgradnja objekata specijalne namene za smeštaj osuđenih lica u Kragujevcu 2.104.000.000 EUR 20.000.000 3. Sanacija klizišta III 5.260.000.000 EUR 50.000.000 4. Investicije u naučnu infrastrukturu 7.364.000.000 EUR 70.000.000 5. Obrazovanje za socijalnu inkluziju 2.998.200.000 EUR 28.500.000 Ukupno: 19.619.800.000 EUR 186.500.000 IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) 1. Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV 4.734.000.000 EUR 45.000.000 2. Projekat energetske efikasnosti 1.052.000.000 EUR 10.000.000 3. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji III 6.890.600.000 EUR 65.500.000 4. Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2 2.630.000.000 EUR 25.000.000 Ukupno: 15.306.600.000 EUR 145.500.000 V. Stranim vladama 1. Vlada Republike Azerbejdzan 1.1. Koridor XI – Autoput E-763 31.560.000.000 EUR 300.000.000 2. Vlada Republike Francuske 2.1 Modernizacija Republičkog hidrometeorološkog zavoda 2.104.000.000 EUR 20.000.000 Ukupno: 33.664.000.000 EUR 320.000.000 VI. Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima (za tačku 1.) 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice) 104.440.000.000 USD 1.400.000.000 2. Obveznice za regulisanje duga organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i očuvanje finansijske stabilnosti 45.000.000.000 RSD 45.000.000.000 3. Kredit za programsku podršku budzetu u različitim valutama 31.560.000.000 EUR 300.000.000 4. Rekonstrukcija i kupovina zgrada za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava 1.683.200.000 EUR 16.000.000 5. Hitne intervencije radi stabilizacije tržišta (robne rezerve) 10.520.000.000 EUR 100.000.000 6. Nabavka aviona za potrebe Vlade 3.156.000.000 EUR 30.000.000 7. Kupovina poslovne zgrade za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije 473.400.000 EUR 4.500.000 8. Izgradnja novih sistema za navodnjavanje, izgradnja sekundarne mreže i rehabilitacija postojeće kanalske mreže 5.260.000.000 EUR 50.000.000 9. Kredit za refinansiranje reprograma duga prema Libiji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvoda 1.683.200.000 EUR 16.000.000 10. Kupovina zgrade Aeroinžinjeringa i izvođenje neophodnih radova na sanaciji i adaptaciji objekata za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 1.367.600.000 EUR 13.000.000 11. Realizacija projekta „Putevima rimskih imperatora po Srbiji” 1.630.600.000 EUR 15.500.000 EUR 545.000.000 RSD 45.000.000.000 Ukupno: 206.774.000.000 USD 1.400.000.000 VII. Export-Import bankama 1. Export – Import Bank of China 1.1. Revitalizacija TE Kostolac Blokova B1 i B2, odsumporavanje TE Kostolac B1 i B2 i izgradnja rečnog terminala i pruge 21.857.800.000 USD 293.000.000 2. Turkish Exim Bank 2.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama 2.984.000.000 USD 40.000.000 2.2 Koridor XI 31.560.000.000 EUR 300.000.000 EUR 300.000.000 Ukupno: 56.401.800.000 USD 333.000.000 EUR 1.972.000.000 RSD 45.000.000.000 UKUPNO: 396.656.200.000 USD 1.933.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. novembar 2011. godine, iznosi 1.505.550.227.928 dinara (14.480.050.595 EUR), od čega:

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 63.618.775 6.614.704.881 Prvi datum otplate glavnice (četiri rate) 2007. (prva rata prevremeno isplaćena 20.11.2006.) 1.2 Poslednji datum otplate glavnice 2011. Rata glavnice za 2012. god – 7.007.610 728.609.976 Kamatna stopa 8,50% Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih Prvi datum otplate glavnice (šest rata) 2005. 1.3 Poslednji datum otplate glavnice 2008. (šesta rata prevremeno isplaćena 19.12.2006,a peta 18.12.2007.) 11.607.143 1.206.842.232 Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa 8,50% Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu RS u Briselu  Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. 445.195.981 46.288.851.438 Rata glavnice za 2012. god 1.785.714EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 1,35% 1.4 Kratkoročne hartije od vrednosti Prvi datum otplate glavnice – 1.5 Poslednji datum otplate glavnice – 3.232.684 336.115.408 Rata glavnice za 2012. god – Izvršne diskontne stope: – tromesečni zapisi- šestomesečni zapisi- dvanaestomesečni zapisi 11,60%10,90%13,05% Stara devizna štednja – NBS Prvi datum otplate glavnice 31.12.2002. 1.6 Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. 2.138.044.622 222.301.265.333 Rata glavnice za 2012. god 47.919.341RSD Kamatna stopa 2,00% Stara devizna štednja – građani  Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. 45.363.097 4.716.587.136 Rata glavnice za 2012. god 320.100.000EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Stara devizna štednja – banke  Prvi datum otplate glavnice 4.07.2002. Poslednji datum otplate glavnice 4.07.2016. 8.016.007 833.457.159 Rata glavnice za 2012. god 7.430.361EUR Kamatna stopa 2,00% 1.8 Obveznice zajma za privredni razvoj Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice 31.08.2007. 7.213.335 750.000.000 Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa 2,00% 1.9 Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd – Univerizijada 2009 – Prvi datum otplate glavnice 31.10.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2013. 1.685.963.048 175.296.490.518 Rata glavnice za 2012. god 500.000.000RSD Kamatna stopa 6M BELIBOR + 1,75% 1.10 Dugoročne hartije od vrednosti(državni zapisi) Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa- pedesettronedeljni zapisi- osamnaestomesečni zapisi- dvadesetčetvoromesečni zapisi- tridesetšestomesečni zapisi 13,00%13,50%13,25%14,89% 1.11 Državne obveznice 532.754.304 55.392.649.279 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god – Kamatna stopa- pedesettronedeljne note- osamnaestomesečne note- tridesetšestomesečne obveznice sa kuponom- petnaestogodišnje obveznice sa kuponom 4,48%5,40%5,00%5,85% 1.12 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 15.000.000 1.559.611.500 Prvi datum otplate glavnice 29.04.2011. Poslednji datum otplate glavnice 29.10.2014. Rata glavnice za 2012. god 5.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.13 Alpha bank Srbija a.d. Beograd 22.500.000 2.339.417.250 Prvi datum otplate glavnice 04.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 04.11.2014. Rata glavnice za 2012. god 7.500.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.14 Piraeus bank a.d. Beograd 30.000.000 3.119.223.000 Prvi datum otplate glavnice 26.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 26.11.2014. Rata glavnice za 2012. god 10.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.15 Eurobank EFG a.d. Beograd 15.449.676 1.606.366.175 Prvi datum otplate glavnice 25.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 25.03.2015. Rata glavnice za 2012. god 5.882.353USD Kamatna stopa 3M LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 17.083.333 1.776.224.206 Prvi datum otplate glavnice 28.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2012. god 5.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 1.17 Banca Intesa a.d. Beograd 38.892.000 4.043.760.697 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 9.723.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.18 Raiffeisen bank a.d. Beograd 38.892.000 4.043.760.697 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 9.723.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.19 Unicredit bank a.d. Beograd 46.662.000 4.851.639.454 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 11.665.500EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.20 Societe Generale bank a.d. Beograd 15.554.000 1.617.213.151 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 3.888.500EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.21 Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 2.500.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.22 Eurobank EFG a.d. Beograd 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 5.000.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20% 1.23 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 5.000.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.24 KBC banka a.d. Beograd 10.000.000 1.039.741.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 2.233.488EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25%

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 5.258.049.615 546.700.976.490

1I. Direktne obaveze – spoljni dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD IBRD  1.1 IBRD A  375.546.446 39.047.103.702 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2012. god 18.810.742EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009, a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,81% do kraja otplatnog perioda 1.2 IBRD B  731.526.988 76.059.860.186 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031. Rata glavnice za 2012. god 35.746.203EUR Kamatna stopa G1=6M LIBOR EUR + 0,55%; G2=5,44% do 15. marta 2009. a nakon toga 6M LIBOR EUR + 0,55%;G3=5,79% do kraja otplatnog perioda 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 7.481.366 777.868.281 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 554.610EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + fiksna marža od 0,07% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 12.749.719 1.325.640.518 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013 Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 3.944.027 410.076.628 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 1.013.310EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 14.824.605 1.541.374.912 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 1.534.560EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07%. 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 6.063.646 630.462.085 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 521.250EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 3.628.696.090 Prvi datum otplate glavnice 1.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 1.03.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + varijabilna kamatna marža 1.9 IBRD – Koridor X 19.550.601 2.032.756.133 Prvi datum otplate glavnice 1.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 1.04.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + varijabilna kamatna marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 7.361.366.280 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + varijabilna kamatna marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 7.288.584.410 Prvi datum otplate glavnice 1.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 1.09.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + varijabilna kamatna marža 1.12 IBRD – Projekat zdravlja 4.042.898 420.356.681 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + varijabilna kamatna marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 16.640.072 1.730.136.472 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 1.534.560EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07%. 1.14 IBRD – Drugi programsk zajam za razvoj javnih finansija 75.041.284 7.802.350.000 Prvi datum otplate glavnicePoslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2012. godinuKamatna stopa 15.10.2026.15.04.2031.06M LIBOR USD + 1,05% 1 Ukupno: 1.443.211.652 150.056.632.378 IDA 2.1  IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje  64.742.091 6.731.500.650 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2012. god 5.550.000SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje  35.112.377 3.650.777.830 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora  79.440.296 8.259.733.230 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 3.405.000SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora  68.474.968 7.119.623.210 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora  70.458.059 7.325.813.320 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva  8.522.299 886.098.389 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 365.286SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi  5.069.012 527.045.911 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2012. god 217.270SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza    9.734.921 1.012.179.609 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2012. god 417.262SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća  8.995.031 935.250.250 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja  2.076.246 215.875.781 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva  17.139.444 1.782.058.272 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja  2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji  20.931.995 2.176.385.384 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji   16.441.589 1.709.499.416 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji  13.576.398 1.411.593.751 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije  9.887.397 1.028.033.240 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 44.327.918 4.608.955.400 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji   42.787.944 4.448.838.003 Prvi datum otplate glavnice 05.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 3.665.191 381.084.905 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.19 IDA–4326-YF Regionalni razvoj Bora 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 521.383.176 54.210.346.551 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica  47.745.773 4.964.323.742 Prvi datum otplate glavnice 15.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2012. god 3.285.032EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 3.2 EIB–Projekat obnove škola 25.000.000 2.599.352.500 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2012. god 706.250EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 3.3 EIB – Apex Global  1.055.194 109.712.893 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 215.722EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex Global II  35.681.473 3.709.949.008 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006.(prevremena otplata) Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2012. god 4.676.183EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Apex zajam za MSP 233.963.102 24.326.102.975 Prvi datum otplate glavnice 6.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.02.2034. Rata glavnice za 2012. god 21.586.870EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Opštinska i regionalnaInfrastruktura 24.725.058 2.570.765.609 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2030. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 10.000.000 1.039.741.000 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2030. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 EIB – Projekat modernizacije škola 7.500.000 779.805.750 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.07.2036. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 Klinički centri/A 5.000.000 519.870.500 Prvi datum otplate glavnice 6.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.02.2034. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  3 Ukupno: 390.670.600 40.619.623.977 CEB 4.1 CEB- klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.900.000 821.395.390 Prvi datum otplate glavnice I tranša 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 20.11.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,62% 4.2 CEB – izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 2.000.000 207.948.200 Prvi datum otplate glavnice I tranša 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 30.09.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa I tranša 2,50% 4.3 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture  9.000.000 935.766.900 Prvi datum otplate glavnice I tranša 09.05.2014.II tranša 29.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice I tranša 09.05.2023.II tranša 29.12.2023. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa I tranša 2,59%; II tranša 2,04% 4.4 CEB–Reprogramirani zajam  1.514.979 157.518.560 Prvi datum otplate glavnice 01.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 01.12.2011. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,558% 4.5 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 9.600.000 998.151.360 Prvi datum otplate glavnice I tranša 10.02.2012II tranša 10.05.2012III tranša 06.07.2012 Poslednji datum otplate glavnice I tranša 10.02.2021II tranša 10.05.2021III tranša 06.07.2021 Rata glavnice za 2012. god 960.000EUR Kamatna stopa I tranša 1,84%;II tranša 2,28%;III tranša 2,29% 4.6 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 17.500.000 1.819.546.750 Prvi datum otplate glavnice 22.07.2017. Poslednji datum otplate glavnice 22.07.2026 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 0,55% 4 Ukupno: 47.514.979 4.940.327.160 EBRD 5.1 EBRD – Koridor 10 7.403.179 769.738.891 Prvi datum otplate glavnice 8.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 8.09.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 7.403.179 769.738.891 6.1 Krediti stranih vladaVlada Ruske Federacije 150.082.569 15.604.700.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2012. god 20.000.000USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije  30.479.167 3.169.043.923 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2012. god 2.770.833EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih iSrednjih preduzećaPrvi datum otplate glavnicePoslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2012. godinuKamatna stopa 16.03.2018.16.09.2024.00,35% fiksna 15.000.000 1.559.611.500 6.4 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 65.593.780 6.820.054.207 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2012. god 9.201.080USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 23.655.322 2.459.540.792 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.6 Export – Import Bank of China – Most Zemun-Borča 29.277.357 3.044.086.853 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.7 Ostale strane vlade 281.941.389 29.314.602.209 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.8 Vlada Republike Francuske – NATIXIS 4.175.500 434.143.855 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031 Poslednji datum otplate glavnice 31.09.2051 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,2% fiksna 6.9 Libija – neregulisani dug SFRJPrvi datum otplate glavnicePoslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2012. godinuKamatna stopa —- 37.948.296 3.945.639.873 6 Ukupno: 638.153.380 66.351.423.212 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć  49.500.000 5.146.717.950 Prvi datum otplate glavnice I tranša-28.02.2014.II tranša-01.09.2014.III tranša-04.05.2016. Poslednji datum otplate glavnice I tranša-28.02.2018.II tranša-01.09.2018.III tranša-04.05.2020. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa I tranša 6M EURIBOR + 0,03%II tranša 4,54% fiksnaIII tranša 3,82% fiksna 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć  100.000.000 10.397.410.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017 Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub  1.564.195.293 162.635.797.818 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2012. god 88.000.000USD Kamatna stopa Kamatna stopa je različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub  699.536.502 72.733.678.206 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 1.11.2024. Rata glavnice za 2012. god 71.707.779USD Kamatna stopa 3,75% do 1.11.2009. 6,75% do 1.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sist. grejanja u Srbiji – faza III    9.633.448 1.001.629.098 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 10.04.2019. Rata glavnice za 2012. god 1.331.653EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih troškova finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,20% godišnje 7.6 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza II 0 0 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6,17% 7.7 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815 34.166.667 3.552.448.419 Prvi datum otplate glavnice 31.5.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.4.2015. Rata glavnice za 2012. god 10.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,00% + 1,25% 7.8 Marfin Bank a.d. 87.500.000 9.097.733.752 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2011. Poslednji datum otplate glavnice 4.5.2015. Rata glavnice za 2012. god 25.000.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 7.9 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 30.000.000 3.119.223.000 Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 7.500.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.10 Nova kreditna banka Maribor 10.000.000 1.039.741.000 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015 Rata glavnice za 2012. god 2.500.000EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5% 7.11 Societe Genarale Bank Paris 292.600.000 30.422.821.660 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017 Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017 Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.12 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 453.044.100 47.104.852.537 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2010. god – Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.13 EurobondPrvi datum otplate glavnicePoslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2012. godinuKamatna stopa 28.09.2021.28.09.2021.07,25% fiksna 750.412.843 78.023.500.000 7 Ukupno: 4.080.588.853 424.275.553.440 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 7.128.925.819 741.223.645.609   UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 12.386.975.434 1.287.924.622.099

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Obaveze prema UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – JP Putevi Srbije 48.990.000 5.093.691.159 Prvi datum otplate glavnice 07.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 07.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 18.360.000EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 1.2 Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd – JP Putevi Srbije 39.183.673 4.074.087.176 Prvi datum otplate glavnice 03.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 03.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 14.693.878EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,15% 1.3 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 50.000.000 5.198.705.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80%  1.4 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 120.000.000 12.476.892.000 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1.5 Obaveze prema Banca Intesa a.d. Beograd – JP Srbijagas 45.000.0000 4.678.834.500 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.6 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP Srbijagas 40.000.000 4.158.964.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.7 Obaveze prema Erste Bank a.d. Beograd – JP Srbijagas 40.000.000 4.158.964.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.8 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP Srbijagas 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.9 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – JP Srbijagas 35.000.000 3.639.093.500 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1.10 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP Srbijagas 30.000.000 3.119.223.000 Prvi datum otplate glavnice 6.6.2014. Poslednji datum otplate glavnice 6.3.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29% 1.11 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 1.538.462EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.12 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 1.538.462EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.13 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 4.750.000 493.876.975 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 365.385EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.14 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 4.750.000 493.876.975 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 365.385EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.15 Obaveze prema Unicredit bank Srbija a.d. Beograd – JP JAT Airways 1.000.000 103.974.100 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 76.923EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.16 Obaveze prema Societe Generale a.d. Beograd – JP JAT Airways 1.000.000 103.974.100 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2012. god 76.923EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1.17 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 148.000 15.388.167 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.18 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 74.000 7.694.083 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.19 Obaveze prema Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 74.000 7.694.083 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,5% 1.20 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd 18.539.155 1.927.591.915 Prvi datum otplate glavnice 14.07.2012. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2013. Rata glavnice za 2012. god 6.179.718EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,78%  1 UKUPNO 538.508.828 55.990.970.733 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj  Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD EBRD 1.1 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  22.547.428 2.344.348.518 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2012. god 5.010.540EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.2 EBRD–EMS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora  17.088.324 1.776.743.114 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2012. god 3.797.405EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD–Železnice Srbije: Sanacija koridora X   25.902.997 2.693.240.757 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 5.180.599EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD–Putevi Srbije: Dogradnja koridora X  38.000.005 3.951.016.320 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2012. god 6.909.090EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD–EPS: Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II  42.433.299 4.411.964.062 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2012. god 6.061.900EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD–Niš: Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda  2.016.043 209.616.230 Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2012. god 490.389EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.7  EBRD–Kragujevac Unapređenje sistema vodosnabdevanja  1.613.107 167.721.317 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2012. god 349.830EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD–Kontrola leta  25.387.977 2.639.692.107 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2012. god 4.615.996EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00 %  1.9 EBRD–Subotica: Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 6.920.910 719.595.351 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2012. god 814.225EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.10  EBRD–Putevi Srbije: Autoput BG-NS i most kod Beške  54.976.477 5.716.129.758 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2012. god 7.207.993EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.11 EBRD–Železnice Srbije: Vozna sredstva 51.972.205 5.403.763.287 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2012. god 5.568.817 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.12 ŽELEZNICE SRBIJE – Vozna sredstva- višedelne elektromotorne garniture 1.000.000 103.974.100 Prvi datum otplate glavnice 8.9.2013. Poslednji datum otplate glavnice 8.3.2024. Rata glavnice za 2012. god 0EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00%  1.13 EBRD – JP SRBIJAGAS – refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 50.000.000 5.198.705.000 Prvi datum otplate glavnice 30.4.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.4.2022. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD – Putevi Srbije: Obilaznica oko Beograda 26.877.273 2.794.540.275 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2012. god. 4.757.294EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.15 EBRD – Železnice Srbije: Koridor X 1.000.000 103.974.100 Prvi datum otplate glavnice 10.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025. Rata glavnice za 2012. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.16 EBRD – EPS:Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila 827.605 86.049.495 Prvi datum otplate glavnice 2.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 2.03.2022. Rata glavnice za 2012. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 368.563.650 38.321.073.791 EIB 2.1 EIB–Železnice Srbije: Obnova železničke infrastrukture 55.521.505 5.772.798.551 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 25.07.2025. Rata glavnice za 2012. god 4.627.957EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  2.2 EIB–Putevi Srbije: Rehabilitacija postojećih puteva 86.913.333 9.036.735.609 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2010. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2012. 6.333.333EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.3 EIB–EMS:Rekonstrukcija energetskog sistema  25.122.102 2.612.047.941 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2012. god 716.667EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  2.4 EIB–BEOGRAD: Obnova beogradskog jezgra  79.195.301 8.234.260.104 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2027. Rata glavnice za 2012. god 2.527.375EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  2.5 EIB–Putevi Srbije: Hitna sanacija saobraćaja  27.019.355 2.809.313.097 Prvi datum otplate glavnice 5.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2012. god 2.445.161EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  2.6 EIB–Aerodrom „Nikola Tesla“: Hitna sanacija saobraćaja  10.969.556 1.140.549.762 Prvi datum otplate glavnice 5.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2012. god 831.048EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.7 EIB–Putevi Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  3.064.063 318.583.225 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 8,15 % 2.8 EIB–Železnice Srbije: Konsolidacioni zajam starih dugova  452.774 47.076.730 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2002. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2011. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 8,15 %  2.9 EIB–EPS: Uređaji za energetski sistem  21.166.667 2.200.785.115 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2012. god 1.186.667EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.10 EIB–Putevi Srbije: Projekat evropskih puteva B  94.480.000 9.823.472.968 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2033. Rata glavnice za 2012. god 320.000EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.11 EIB–Niš: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.12 EIB–Novi Sad: Hitna obnova sistema vodosnabdevanja  0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama  2.13 EIB–Kontrola leta  25.280.991 2.628.568.259 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2016. Rata glavnice za 2012. god 669.716EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.14 EIB -Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II 37.000.000 3.847.041.700 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 18.12.2028. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.15 EIB -Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela 33.000.000 3.431.145.300 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 4,167% fiksna 2.16 EIB-Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2 20.000.000 2.079.482.000 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Rata glavnice za 2012. god 16.02.2031. Poslednji datum otplate glavnice 0 Kamatna stopa 4,531% fiksna 2.17 EIB-Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda 0 0 Prvi datum otplate glavnice Nije bilo povlačenja po ovom kreditu Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2.18 EIB – FIAT:kompakt automobili 1 70.000.000 7.278.187.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,459% 2.19 EIB – FIAT:kompakt automobili 2 50.000.000 5.198.705.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,504% 2.20 EIB – JP EMS: Projekat unapređenja elektromreže JP EPS 5.784.700 601.458.976 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 4,019% fiksna 2 Ukupno 644.970.347 67.060.211.337 KfW 3.1  KfW 1–EPS: Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla    11.362.042 1.181.358.052 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2004. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2013. Rata glavnice za 2012. god 5.681.021EUR Kamatna stopa 4,32% 3.2 KfW 2–EPS: Nabavka opreme za Tamnavu  9.846.154 1.023.744.985 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2009. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2012. god 2.461.538EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,10% godišnje  3.3 KfW 3–EPS: Rehabilitacija HE Bajina Bašta  22.142.887 2.302.286.699 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2012. god 3.000.000EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje 3.4 KfW 4 – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 14.991.575 1.558.735.549 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2011. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2018. Rata glavnice za 2012. god 5.142.857EUR Kamatna stopa stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala uvećana za maržu od 1,75% godišnje 3.5 KfW 5 – Revitalizacija HE ZvornikPrvi datum otplate glavnicePoslednji datum otplate glavniceRata glavnice za 2012. godinuKamatna stopa 30.12.201530.12.2025 0stopa koju utvrđuje KfW dva dana pre datuma povlačenja sredstava na bazi efektivnih tr. finansiranja KfW na evro tržištu kapitala umanjena za maržu od 0,5% godišnje 0 0 3 Ukupno: 58.342.658 6.066.125.285 EU 4.1  EU – EPS: Reprogram EIB kredita  2.483.107 258.178.849 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 496.621EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.2 EU – Železnice Srbije: Reprogram EIB kredita  35.768.623 3.719.010.388 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 7.153.725EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.3 EU–Putevi Srbije: Reprogram EIB kredita  185.544.881 19.291.862.014 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2012. god 37.108.976EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4 Ukupno: 223.796.611 23.269.051.251 EUROFIMA 5.1 Eurofima 2671  18.322.484 1.905.063.750 Prvi datum otplate glavnice 11.02.2013. Poslednji datum otplate glavnice 11.02.2013. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,05% fiksna 5.2 Eurofima 2534 13.843.654 1.439.381.500 Prvi datum otplate glavnice 27.02 2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.02.2012. Rata glavnice za 2012. god 17.000.000CHF Kamatna stopa 3,51% fiksna 5.3 Eurofima 2520 0 0 Prvi datum otplate glavnice 19.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 19.03.2011. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,95% fiksna 5.4 Eurofima 2771 9.642.350 1.002.554.616 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 11.08.2020. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,85% fiksna 5.5 Eurofima 2636 16.286.652 1.693.390.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,70% fiksna 5.6 Eurofima 2599 6.107.495 635.021.250 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5.7 Eurofima 2632 16.286.652 1.693.390.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2015. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,50% fiksna 5.8 Eurofima 2653 8.957.659 931.364.500 Prvi datum otplate glavnice 20.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,12% fiksna 5.9 Eurofima 2602 2.035.832 211.673.750 Prvi datum otplate glavnice 24.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 24.09.2014. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 2,89% fiksna 5.10 Eurofima 2666 7.328.993 762.025.500 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5 Ukupno: 98.811.771 10.273.864.866 Ostali poverioci 6.1 Vlada Poljske–EPS: Obnova elektroprivrede Srbije  24.788.635 2.577.375.964 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2012. god 3.369.988USD Kamatna stopa 0,75 % 6.2 IDA–4090–YF: Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju  11.020.447 1.145.841.027 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 6.3 Obaveze prema Societe Generale Bank Paris – JP Putevi Srbije 63.265.312 6.577.953.876 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2014. Rata glavnice za 2012. god 24.489.792EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 6.4 Export Development Canada – RTB Bor 24.919.795 2.591.013.227 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M LIBOR/USD + 3,11% 6.5 Export Development Canada – RTB Bor 16.350.000 1.699.976.535 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2019. Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 6.6 Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije RS za obaveze ,,JP Jugoimport – SDPR“ 19.737.107 2.052.147.937 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2012. god 0 Kamatna stopa – 6 Ukupno: 160.081.296 16.644.308.566 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 1.554.566.333 161.634.635.096 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 2.093.075.161 217.625.605.829 UKUPNO UNTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze)  5.796.558.443 602.691.947.223 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  8.683.492.152 902.858.280.705 UKUPNO STANjE DUGA 14.480.050.595 1.505.550.227.928

Član 4.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010. i 2011. godinu, Republika Srbija očekuje u 2012. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 186.818.000 EUR, odnosno 19.653.253.600 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 11.592.386 EUR, odnosno 1.219.519.000 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2008 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška obezbeđenju kvaliteta u okviru nacionalnog sistema ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja Korisnici:Institucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:60.097.0002. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:24.955.000Ukupno: 85.052.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih zasnovanog na praksi u Republici Srbiji (druga šansa)Korisnici: 1. Nacionalna služba za zapošljavanje; iInstitucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke:2. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;3. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje:52.200.0002. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:16.600.0003. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:5.395.000Ukupno iz budzeta : 21.995.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usklađivanje rada Uprave carina sa organizacijom i operativnom metodologijom EU agencija Korisnik: Ministarstvo finansija/Uprava carina Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 149.994.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Dalja podrška uvođenju Decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovimaKorisnik: Ministarstvo finansija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 105.200.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške opštinskoj infrastrukturi (Municipal Infrastrucutre Support Programme – MISP)Korisnik: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 245.000.000

IPA 2009 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška pristupu pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih licaKorisnici: 1. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 2. Komesarijat za izbeglice (nije nadležan za obezbeđivanje sufinansiranja) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo za Kosovo i Metohiju:526.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Unapređenje predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)Korisnik: Ministarstvo prosvete i nauke Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 100.000.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Poboljšanje zaštite potrošača u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 34.100.000

IPA 2010 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010Korisnici: 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 2. Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja: 500.000.000 2. Fond za zaštitu životne sredine iz sopstvenih prihoda:157.800.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju procesa reforme državne uprave Korisnik: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 125.000.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Pomoć u prelazu na digitalno emitovanje signala u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 162.497.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo finansija/Uprava za sprečavanje pranja novca Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 3.000.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Evropski program podrške za južnu i jugozapadnu Srbiju (ESSWeSP)Korisnici:Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja:02. Fond za zaštitu životne sredine iz sopstvenih prihoda:52.600.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Razvoj usluga palijativne nege u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo zdravlja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 15.750.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 35.000.000

IPA 2011 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Modernizacija Poreske uprave Korisnik: Ministarstvo finansija/Poreska uprava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 98.362.000 (iz sopstvenih prihoda)

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnikeKorisnici: Komesarijat za izbeglice Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Komesarijat za izbeglice:14.175.0002. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju:7.890.000Ukupno:22.065.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjuKorisnik: Ministarstvo prosvete i nauke Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd MPN5.260.000Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja10.520.000Ukupno:15.780.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usaglašavanje sa evropskim statističkim sistemom (ESS)Korisnik: Republički zavod za statistiku Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 578.600.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2011. godini Sredstva za sufinansiranje u 2011. godini u rsd Podrška za učešće u programima EUKorisnici:1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja za: – Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)-potprogram za preduzetništvo i inovativnost (EIP);- Program PROGRES (Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice);2. Ministarstvo rada i socijalne politike za program PROGRES;3. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva za Okvirni program za: – konkurentnost i inovacije (CIP) – potprogram podrške razvoja politike informacionih i komunikacionih tehnologija;- KULTURA 2007-2013;- BEZBEDNIJI INTERNET4. Poreska uprava za Program FISKALIS 2013;5. Uprava carina za Program CARINA 20136. Ministarstvo prosvete i nauke:za Sedmi okvirni program za istraživanje (FP7) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.MERR – za program CIP:96.000.000- Za program PROGRES:6.000.0002.MRSP za program PROGRES:4.750.0003.MKIID – za program CIP:33.999.000- Za program BEZBEDNIJI INTERNET:17.502.000- Za program KULTURA 2007-201312.000.0004.PU za program FISKALIS 20138.416.000 (iz sopstvenih prihoda)5.UC za program CARINA 201310.520.000Ukupno:180.771.000MPN za FP7:725.459.000Celokupan iznos planira se u okviru redovnog funkcionisanja MPN u skladu sa članom 26. ovog zakona

U okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – prekogranična saradnja, Republika Srbija očekuje u 2012. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 12,202 miliona evra, odnosno 1.283.635.566 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje kompnente tehničke pomoći u iznosu od 215.326,93 evra, odnosno 22.652.394 dinara, za sledeće programe:

Program prekograinčne saradnje i budzetski korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Sredstva EU u 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godiniu rsd Mađarska – Srbija2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 4.901.083 Rumunija – Srbija2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 5.810.753 Bugarska – Srbija2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 4.641.177 Jadranski program2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.173.027 Jugoistočna Evropa2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.299.529 Hrvatska – Srbija2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.856.471 Srbija – Crna Gora2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.113.883 Srbija – Bosna i Hercegovina2012Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.856.471 UKUPNO u 2011-toj godini za komponentu tehničke pomoći programa prekogranične saradnje Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR Mađarska – Srbija2012„Studija izvodljivosti mađarsko – srpske mreže protivgradne zaštite“Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 800.000 Bugarska – Srbija2009„Jačanje kapaciteta u oblasti prekograničnog organizovanog kriminala na polju suzbijanja narkotika“Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 947.000 Rumunija – Srbija2011 – 2012„Poboljšanje sposobnosti Rumunije i Srbije pri reagovanju u vandrednim situacijama“„Jačanje zajedničkog upravljanja vanrednim situacijama u pograničnoj oblasti Rumunija – Republika Srbija“ „Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u Karansebeš – Južno Banatskom okrugu“ Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 40.222.000 Srbija – Crna Gora2012„Prekogranična kontrola poplava i spašavanja“ Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.578.000 Jugoistočna Evropa2012„EXTER“ „Mapa pomoći“ Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 19.815.000 Jugoistočna Evropa2012„CULTEMA“ Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.000.000 Jugoistočna Evropa2012Republički hidrometereološki zavod Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 22.698.000 Jadranski program2012„ALTERENERGY“Agencija za energetsku efikasnost Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 5.260.000 (kao sredstva predfinansiranja)

Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini iz stavova 1, 2. i 3. ovog člana u ukupnom iznosu od 1.335.491.394 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona.

Sledeći projekti odobreni u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za godine 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011. ne zahtevaju sufinansiranje iz budzetskih sredstava Republike Srbije:

Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2012. godini Projekat podrške pripremi projekata i tehnička pomoć za jačanje administrativnog kapaciteta Ministarstvo finansija 6.0 0 0 Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja Ministarstvo finansija 2.00 0 0 Podrška Upravi za javne nabavke Uprava za javne nabavke 2.00 0 0 Izgradnja administrativnih kapaciteta Uprave carina za potpuno sprovođenje Zajedničkih pravila EU za tranzit Ministarstvo finansija/ Uprava carina 1.50 0 0 Obuka za Poresku upravu Ministarstvo finansija/ Poreska uprava 1.00 0 0 Standardizovani sistem za obrazovanje i obuku sudija i tužilaca Ministarstvo pravde 2.00 0 0 Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti pravosuđa Ministarstvo pravde 3.00 0 0 Poboljšanje uslova za izdržavanje kazni Ministarstvo pravde 5.00 2.7 284.040.000 Reforma policije – unutrašnji poslovi Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.00 0 Poboljšanje standarda za kontrolu granice Ministarstvo unutrašnjih poslova 5.5 0.09 9.468.000 Sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv zloupotrebe droga Ministarstvo zdravlja 1.5 0 0 Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Ministarstvo zdravlja 1.5 0 0 Reforma zdravstvenog sektora medicinske usluge u hitnim slučajevima Ministarstvo zdravlja 10.0 0 0 Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima Komesarijat za izbeglice 10.00 0 0 Podrška uspostavljanju Kancelarije zaštitnika građana Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 1.00 0 0 Ljudska prava i zaštita manjina Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 1.50 0 0 Podrška civilnom društvu Organizacije civilnog društva u Republici Srbiji 2.00 0.3 31.560.000 Program regionalnog ekonomskog i socijalnog razvoja Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 21.00 0.78 82.056.000 Podrška reformi srednjeg stručnog obrazovanja Ministarstvo prosvete i nauke 4.00 0.28 57.200.000 Informacioni sistem na reci Dunav i Sava (Danube and Sava River Information System RIS ) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 11.00 0 0 Nadzor nad radovima na obilaznici oko Beograda – deonica B Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 3.50 0 0 Jačanje kapaciteta Zavoda za statistiku Republički zavod za statistiku 1.80 0 0 Podrška konkurentnosti privatnog sektora Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Agencija za strana ulaganjai promociju izvoza (SIEPA) 3.50 0 0 Podrška sprovođenju Strategije razvoja turizma u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.00 0 0 Program podrške opštinama u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 22.00 2.4 252.480.000 Sprovođenje sporazuma o Zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 2.00 0 0 Učešće u programima Zajednice Vlada Republike Srbije- nadležna ministarstva 2.00 0 0 Tehnička pomoć za razvoj Strategije za usklađivanje propisa o životnoj sredini (Environmental Approximation Strategy EAS) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.07 0 0 Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje Sistema upravljanja kvalitetom vazduha Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.00 0 0 Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštitu prirodnih područja (Natura 2000) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.00 0 0 Izgradnja kapaciteta za sprovođenje politika ruralnog razvoja u skladu sa EU standardima Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 4.50 0.75 78.900.000 Studija oblasti podložnim poplavama u Republici Srbiji – Faza 1 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.00 0 0 Strateški generalni plan za kanalizaciju i otpadne vode u slivu Zapadne Morave Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 3.00 0 0 Smanjenje emisija iz termoelektrana Nikola Tesla Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 12.00 0 0 Podrška obrazovnom i informativnom centruZavoda za intelektualnu svojinu Zavod zaintelektualnu svojinu 2.00 0 0 Program nuklearne bezbednosti Ministarstvo prosvete i nauke 5.46 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 0.01 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 2.83 0 0 Tempus Ministarstvo prosvete i nauke,Tempus kancelarijaciljna grupa:studenti 5.0 0 0 UKUPNO IPA 2007 169.17 4.6 795.704.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd IPA 2008 Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije ( NBS) Narodna banka Srbije 2.5 0.5 52.600.000 Stipendije u oblasti evropskih integracija Kancelarija za evropske integracije 2.49 0.2 21.040.000 Podrška razvoju Interne javne finansijske kontrole (Public Internal Financial Control – PIFC) Faza 3 Ministarstvo finansija 2.00 0.2 21.040.000 Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima Komesarijat za izbeglice/ Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 6.00 0.6 63.120.000 Podrška medijima u oblasti evropskih integracija Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva 2.984 0 0 Borba protiv korupcije Ministarstvo pravde/ Agencija za borbu protiv korupcije 2.5 0.2 21.040.000 Poboljšanje transparentnosti i efikasnosti (tužioci i kazneni sistem) Ministarstvo pravde/sudovi i zatvori 4.50 1.05 110.460.000 Obrazovanje za sve – povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa Ministarstvo prosvete i nauke 3.00 0 0 Socijalna inkluzija Ministarstvo rada i socijalne politike 6.330 0.4 42.080.000 Podrška građanskom društvu Organizacije civilnog društva 2.50 0 0 Uspostavljanje prvog nivoa kontrole i podrška sprovođenju programa prekogranične saradnje (Cross-Border Cooperation – CBC) Ministarstvo finansija 1.70 0 0 Projekat podrške pripremi projekata Kancelarija za evropske integracije 4.6 0 0 Sprovođenje bolničkog informacionog sistema Ministarstvo zdravlja 7.50 1.5 157.800.000 Zaštita životne sredine u preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku JP Elektroprivreda Srbije 11.00 0 0 Poboljšana konkurentnost i inovativnost malih i srednjih preduzeća Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 3.00 0 0 Prognoziranje i upravljanje podacima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (National Employment Service – NES) Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje 1.50 0.1 10.520.000 Olakšavanje intermodalnog transporta u Republici Srbiji Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.00 0.2 20.500.000 Usklađivanje sa pravnim propisima Evropske Unije u oblasti transporta – Faza II Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 1.50 0.33 34.716.000 Tehnička pomoć za davanje podrške sprovođenju infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji- PIUs Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 3.847 0.2 21.040.000 Sistem za analizu stanja šina Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.783 0 0 Razvoj informacionog sistema za kontrolu prelaska granice Ministarstvo unutrašnjih poslova /Direkcija za pograničnu policiju 4.00 0.22 23.144.000 Dalje napredovanje procene usaglašenosti u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.20 0 0 Kontrola državne pomoći Ministarstvo finansija 1.0 0.3 31.560.000 Pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine kao ključnom partneru za saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u jačanju EIONET-a Agencija za zaštitu životne sredine 1.60 0 0 Opasan otpad Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.50 0.17 17.884.000 Upravljanje hemikalijama Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.5 0.11 11.572.000 Upravljanje medicinskim otpadom Ministarstvo zdravlja 6.00 0 0 Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom vezano za plasiranje na tržište i kontrolu proizvoda za zaštitu bilja (Plant Protection Products – PPP) i sprovođenje novih zakonskih odredbi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede/Uprava za zaštitu bilja 1.30 0 0 Podrška kontroli/iskorenjivanju klasične svinjske groznice i besnila u Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede /Uprava za veterinu 6.3 0 0 Izgradnja kapaciteta i tehnička podrška za obnovu zoniranja vinogradarstva i kontrolu proizvodnje vina sa oznakom porekla Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 1.2 0.19 19.988.000 Podrška učešću u programima zajednice Vlada Republike Srbije – Resorna ministarstva, u zavisnosti od programa; lokalna samouprava; civilno društvo; univerziteti; naučne institucije 5 0 0 SWIFT – Inicijativa održivog upravljanja otpadom za zdravije sutra Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.5 0.8 84.160.000 Obezbeđivanje dostupnog i prilagodljivog školskog prostora u Jagodini Ministarstvo prosvete i nauke 0.45 0 0 Podstcanje među-kulturnog dijaloga kroz podršku civilnom društvu Krajnji korisnici – organizacije civilnog društva 2.00 0 0 Informisanje javnosti o procesu evropskih integracija Mediji kao krajnji korisnici 2.5 0 0 Program Tempus Ministarstvo prosvete i naukeTempus kancelarijaciljna grupa:studenti 7.00 0 0 Nuklearna bezbednost Ministarstvo prosvete i nauke 5.00 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 3.09 0 0 UKUPNO IPA 2008 126.374 7.27 764.264.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2012. godini U mil. Evr U rsd IPA 2009 Jačanje kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i unapređenje sistema oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela u Republici Srbiji Ministarstvo pravde 2.5 0 0 Podrška civilnom društvu Civilno društvo 2 1.34 140.968.000 Žeželjev most – Obnova infrastrukture U Republici Srbiji Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, Koridor X, grad Novi Sad 26.231 12 1.262.400.000 Sprovođenje nacionalnog programa za skrining kolorektalnog karcinoma, karcinoma grlića materice i karcinoma dojke Ministarstvo zdravlja 6.369 0.58 61.016.000 Podrška kontroli i iskorenjivanju klasične svinjske groznice i besnila u Republici Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 6 2.38 250.376.000 Usaglašavanje sa evropskim statističkim sistemom (ESS) Republički zavod za statistiku 4.5 3.6 378.720.000 Nuklearna sigurnost i zaštita od jonizujućih zranjenja Ministarstvo prosvete i nauke, Institut Vinča 5 0 0 Tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za izgradnju postrojenja za tretman opasnog otpada Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.5 0.83 87.316.000 Program Tempus Ministarstvo prosvete i nauke Tempus kancelarija ciljna grupa:studenti 7 0 0 Rezerve 1.55 0.05 5.260.000 UKUPNO IPA 2009 63.65 20.78 2.186.056.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd IPA 2010 Dodatno usklađivanje kaznenog sistema Republike Srbije sa standardima EU i jačanje sistema alternativnih sankcija Ministarstvo pravde 5.5 1.12 117.824.000 Izgradnja kapaciteta institucija koje se bave upravljanjem migracijama i reintegracijom povratnika u Republiku Srbiju Komesarijat za izbeglice 1.8 0.1 10.520.000 Projekat podrške pripremi projekata Kancelarija za evropske integracije/NIPAK Tehnički sekretarijat i ostale institucije uključene u proces programiranja 5 1.75 184.100.000 Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Uprava granične policije 5 2.12 223.024.000 Podrška civilnom društvu Organizacije civilnog društva 2 0.15 15.780.000 Program izgradnje infrastrukture visokog obrazovanja Ministarstvo prosvete i nauke 25 9.5 999.400.000 Sprovođenje strategije za borbu protiv narkotika –smanjenje ponude Ministarstvo zdravlja/Ministarstvo unutrašnjih poslova 4 0.8 84.160.000 Program podrške integrisanih inovacija Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 3 1.05 110.460.000 Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (UXO) iz reke Dunav Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku/Centar za razminiranje 3.8 1.74 183.048.000 Priprema neophodne dokumentacije za hidrotehničke radove na odabranim lokacijama na toku reke Dunav Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /Direkcija za vodne puteve 2 0.8 84.160.000 Nadzor nad provođenjem radova na Koridoru H (Grdelica-Vladičin Han i Pirot -Čiflik) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku / Koridor H doo 10 4.65 489.180.000 Izgradnja kapaciteta institucija i pružanje podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.78 1.512 159.062.400 Uspostavljanje mreže i baze podataka poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji (FADN) Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.2 0.77 81.004.000 Nabavka opreme za uspostavljanje kurirske službe i izgradnja kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija u Republici Srbiji (SNRL) u lancu prehrane Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 6.5 2.7 284.040.000 Jačanje Inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i relevantnih organa Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.5 1.101 115.825.200 Nastavak tehničke podrške „JP Srbijagas“ Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja /JP “Srbijagas” 1.5 0.6 63.120.000 Izgradnja trafo-stanice Vranje-4 snage 400/110 Kv i proširenje kapaciteta trafostanice Leskovac-2 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /JP „Elektromreža“ Srbije 15.5 7.85 825.820.000 Sprovođenje energetske komponente Nacionalne strategije održivog razvoja Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.5 1.12 117.824.000 Izgradnja kapaciteta Uprave za trezor Ministarstvo finansija/Uprava za trezor 2 0.6 63.120.000 Tempus program Ministarstvo prosvete i nauke; Tempus KancelarijaKrajnji korisnici: studenti 7 7 736.400.000 Nuklearna sigurnost i zaštita od jonizujućih zranjenja Ministarstvo prosvete i nauke; Institut Vinča 5 5 526.000.000 Rezerve 2 UKUPNO IPA 2010 116.58 52.033 5.473.871.600 IPA 2011 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd Jačanje vladavine prava u Srbiji Ministarstvo pravde/ MUP 9.75 3.41 358.732.000 Sprovođenje politika za suzbijanje diskriminacije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 2.20 1.32 138.864.000 Jačanje kapaciteta za koordinaciju na centralom nivou za donošenja zakona i politika na centralnom nivou Narodna skupština/ Generalni sekretarijat/Kancelarija za evropske integracije 6.50 3.89 409.228.000 Modernizacija carinskog sistema Ministarstvo finansija/Uprava carina 4.10 2.95 310.340.000 Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tela Državna revizorska institucija/ Revizorsko telo 2.30 0.64 67.328.000 Izgradnja kapaciteta i IT podrška Komisiji za zaštitu konkurencije Komisija za zaštitu konkurencije 3.00 1.92 201.984.000 Sprovođenje prava intelektualne svojine Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.80 2.8 294.560.000 Podrška deinstituicionalizaciji i uključivanju lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom u društvo Ministarsto rada i socijalne politike 4.70 3.03 318.756.000 Priprema institucija tržišta rada za sprovođenje Evropske politike zapošljavanja Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 3.50 2.10 220.920.000 Socio-ekonomski razvoj dunavske regije Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije 18.50 18.5 1.946.200.000 Modernizacija železnica Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /Železnice Srbije 8.30 6.32 664.864.000 Pristupni putevi Žeželjevom mostu Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 5.50 0.36 37.872.000 Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda Elektroprivreda Srbije 15.00 3.27 344.004.000 Investicioni program za opštine u oblasti životne sredine Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije 19.10 0 0 Sprovođenje zakonodavstva u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, prevencije hemijskih incidenata i uspostavljanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i proveru (EMAS) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 3.00 2.15 226.180.000 Jačanje kapaciteta Agencije za energetiku Agencija za energetiku 1.50 0.75 78.900.000 Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 6 1.26 132.552.000 Projekat podrške u pripremi projekata i mere podrške Kancelarija za evropske integracije 7.80 5.275 554.930.000 UKUPNO IPA 2011 123.55 59,945 6.306.214.000 UKUPNO ZA IPA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 599.324 144.628 15.526.109.600

Član 5.

U 2012. godini se očekuju poreski rashodi po osnovu poreskih olakšica i umanjenih osnovica u ukupnom iznosu od 130,2 milijarde dinara, i to:

PORESKI RASHODI IZNOS (u milijardama dinara) OPIS Porez na dobit 19,8 Zakonom propisani poreski podsticaji (ulaganje u osnovna sredstva, uključujući i tzv. „velika ulaganja“) Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 1,1 Zakonom propisane poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obvezno socijalno osiguranje po osnovu zapošljavanja, kao i oslobođenje po osnovu uplata penzijskog doprinosa Kupovina prvog stana 1,3 Refundacija PDV, kao i oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu kupovine prvog stana PDV nadoknada poljoprivrednici 6,0 Poseban tretman poljoprivrednika izvan PDV sistema Posebna stopa PDVa 102,0 Iznos poreskog rashoda kao posledica obračuna posebne stope PDVa od 8% UKUPNO: 130,2

Član 6.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 7.

Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 866.576.790.000 dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova u iznosu od 381.121.128.000 dinara raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.

Rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda i primanja koji uključuju sopstvene prihode direktnih i indirektnih budzetskih korisnika u iznosu od 71.247.062.000 dinara, donacije u iznosu od 3.133.672.000 dinara, donacije od ostalih nivoa vlasti (transferi) u iznosu od 6.227.433.000 dinara, zajmove, odnosno kredite u iznosu od 39.077.305.000 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 16.679.058.000 dinara raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 10.

Ostavite komentar