Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2015. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

924.382.608.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.082.988.184.000

Budzetski suficit/deficit

-158.605.576.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

30.685.076.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

2.058.422.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-191.349.074.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

710.208.817.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

515.226.410.000

Neto finansiranje

191.349.074.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

3.633.333.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

924.382.608.000

1. Poreski prihodi

71

764.200.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

43.900.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

66.500.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

399.400.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

104.700.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

292.100.000.000

– Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.600.000.000

1.4. Akcize

717

215.700.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

122.400.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

79.500.000.000

– Ostale akcize

 

13.800.000.000

1.5. Carine

715

29.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.500.000.000

2. Neporeski prihodi

154.260.200.000

Redovni neporeski prihodi

 

74.600.000.000

– Prihodi od imovine

741

15.500.000.000

– Takse

742

14.300.000.000

– Novčane kazne

743

5.300.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.400.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

3.600.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

13.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

48.900.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

745

15.300.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

6.300.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

25.700.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

30.760.200.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

16.949.531.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

13.810.669.000

3. Donacije

731,732,744

5.922.408.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.115.731.682.000

1. Tekući rashodi

4

1.033.836.852.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

241.212.323.000

Plate zaposlenih

411

179.557.308.000

Doprinosi na teret poslodavca

412

36.156.991.000

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

25.498.024.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

91.681.394.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

131.062.456.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

66.328.198.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

54.810.071.000

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

8.922.827.000

Prateći troškovi zaduživanja

444

1.001.360.000

1.4. Subvencije

45

80.550.555.000

Subvencije u privredi

 

13.672.000.000

Subvencije u poljoprivredi

 

28.063.951.000

Subvencije za železnicu

 

11.795.000.000

Subvencije za puteve

 

6.945.000.000

Subvencije u oblasti turizma

 

998.000.000

Subvencije za kulturu

 

8.893.750.000

Ostale subvencije

 

10.182.854.000

1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

2.565.680.000

1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

67.695.455.000

Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

25.019.868.000

Ostali transferi

 

9.368.221.000

1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

274.833.082.000

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

220.300.000.000

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

16.200.000.000

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

32.953.081.000

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

468.252.000

Ostali transferi

 

4.911.749.000

1.8. Ostale dotacije i transferi

465

2.857.280.000

1.9. Socijalna zaštita iz budzeta

472

126.188.450.000

Dečja zaštita

 

50.224.000.000

Boračko – invalidska zaštita

 

15.150.000.000

Socijalna zaštita

 

31.507.036.000

Tranzicioni fond

 

16.000.000.000

Učenički standard

 

2.542.733.000

Studentski standard

 

4.031.980.000

Fond za mlade talente

 

766.641.000

Sportske stipendije

 

1.130.000.000

Izbegla i raseljena lica

 

806.396.000

Ostala socijalna zaštita iz budzeta

 

4.029.664.000

1.10. Ostali tekući rashodi

48 i 49

15.190.177.000

Sredstva rezervi

499

1.550.487.000

Ostali tekući rashodi

48

13.639.690.000

2. Kapitalni izdaci

5

49.151.332.000

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

46.857.947.000

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

2.293.385.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

30.685.076.000

od toga: Otplata glavnice po garancijama

613

27.436.876.000

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

3.248.200.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

2.058.422.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

191.349.074.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

710.208.817.000

Primanja od zaduživanja

91

709.328.817.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (državni zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost)

9111

450.000.000.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – prodajna vrednost)

9121

180.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni zajmovi od domaćih i međunarodnih (komercijalnih i multilateralnih) finansijskih institucija i inostranih vlada)

9112-91199122-9129

79.328.817.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

880.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

515.226.410.000

Izdaci za otplatu kredita

61

509.631.357.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

450.533.836.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

42.612.531.000

Otplata glavnice po garancijama (deo)

613

16.484.990.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

5.595.053.000

od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti

621

4.320.000.000

nabavka strane finansijske imovine

622

1.177.398.000

ostala nabavka finansijske imovine

621

97.655.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

 

3.633.333.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 706.575.484.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 79.328.817.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 180.000.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 3.633.333.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 709.328.817.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2015. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2015. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2015. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 81.720.000.000 dinara (EUR 681.000.000), i to:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Zajam za finansijsko restrukturiranje

24.000.000.000

EUR

200.000.000

2.

„Stand-by” linija za Agenciju za osiguranje depozita

24.000.000.000

EUR

200.000.000

Ukupno:

48.000.000.000

EUR

400.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.400.000.000

EUR

45.000.000

2.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Program za obnovljivu energiju – Vetropark Kostolac

6.000.000.000

EUR

50.000.000

3.

JP „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I)

3.000.000.000

EUR

25.000.000

Ukupno:

14.400.000.000

EUR

120.000.000

III.

Poslovnim bankama

1.

JP „Elektroprivreda Srbije” – Učešće za drugu fazu paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno – Kostolac B Faza II i proširenje kapaciteta rudnika)

9.600.000.000

EUR

80.000.000

2.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin

2.400.000.000

EUR

20.000.000

Ukupno:

12.000.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

1.

Češka eksportna banka

1.1.

AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad

6.120.000.000

EUR

51.000.000

1.2.

JP PEU ,,Resavica” – DRP II faza – Otvaranje prvog horizonta istočnog krila centralnog polja RMU ,,Soko”

1.200.000.000

EUR

10.000.000

Ukupno:

7.320.000.000

EUR

61.000.000

UKUPNO:

81.720.000.000

EUR

681.000.000

B. Republika Srbija će u 2015. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 551.272.960.000 dinara (USD 3.453.260.000, JPY 10.000.000.000 i EUR 1.763.000.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

1.

Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

4.800.000.000

USD

50.000.000

2.

Projekat za unapređenje sistema plata u javnom sektoru

7.200.000.000

USD

75.000.000

3.

Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

9.600.000.000

USD

100.000.000

4.

Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL

14.400.000.000

USD

150.000.000

5.

Programski zajam za razvoj javnih finansija DPL-1

24.000.000.000

USD

250.000.000

Ukupno:

60.000.000.000

USD

625.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

1.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa II faza

1.800.000.000

EUR

15.000.000

2.

Apeks 5 – II

18.000.000.000

EUR

150.000.000

Ukupno:

19.800.000.000

EUR

165.000.000

III.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

1.

Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu

4.200.000.000

EUR

35.000.000

2.

Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

960.000.000

EUR

8.000.000

Ukupno:

5.160.000.000

EUR

43.000.000

IV.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

1.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

1.800.000.000

EUR

15.000.000

2.

Razvoj tržišta biomase – Faza 1

2.400.000.000

EUR

20.000.000

3.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji faza V

2.400.000.000

EUR

20.000.000

Ukupno:

6.600.000.000

EUR

55.000.000

V.

Stranim vladama

1.

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

1.1.

Fond za razvoj Abu Dabija – Podrška projektima u poljoprivredi – Faza II

17.280.000.000

USD

180.000.000

1.2.

Zajam za podršku Republici Srbiji

192.000.000.000

USD

2.000.000.000

2.

Republika Turska

2.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama

3.840.000.000

USD

40.000.000

3.

Vlada Japana

3.1.

Projekat sanacije posledica poplava u

Republici Srbiji

8.200.000.000

JPY

10.000.000.000

USD

2.220.000.000

Ukupno:

221.320.000.000

JPY

10.000.000.000

VI.

Institucionalnim investitorima

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

180.000.000.000

EUR

1.500.000.000

Ukupno:

180.000.000.000

EUR

1.500.000.000

VII.

Export – Import bankama

1.

Export – Import Bank of China

1.1.

Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika)

58.392.960.000

USD

608.260.000

Ukupno:

58.392.960.000

USD

608.260.000

USD

3.453.260.000

JPY

10.000.000.000

UKUPNO:

551.272.960.000

EUR

1.763.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2014. godine, iznosi 2.644.929.024.243 dinara (22.209.721.013 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2014. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

22.417.782

2.669.706.767

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

49.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

6.116.106

728.359.672

Prvi datum otplate glavnice

2005.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

1.000.000 RSD

Kamatna stopa

8,50%

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

6.250.000

744.305.002

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

1.785.714 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

1.4

Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije

1.611.585

191.921.750

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

63.780.646 RSD

Kamatna stopa

2,00%

1.5

Stara devizna štednja – građani

1.289.889.092

153.611.344.148

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

350.000.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.6

Stara devizna štednja – banke

20.768.602

2.473.307.870

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

9.889.810 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.7

Obveznice zajma za privredni razvoj

7.766.007

924.844.507

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

30.000 EUR

Kamatna stopa

2,00%

1.8

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

106.249.202

12.653.090.000

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

4.177.467.477 RSD

Izvršna stopa (raspon za period 01.01–31.10.2014)

–tromesečni zapisi

od 6,70% do 7,91%

–šestomesečni zapisi

od 7,24% do 7,99%

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

4.663.976.138

555.427.321.558

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

249.819.151.759 RSD

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2014)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 8,20% do 8,98%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvadesetčetvoromesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

8,00% – 10,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina

–trogodišnje obveznice

fiksna 10,00%

–petogodišnje obveznice

10,00%

–sedmogodišnje obveznice

–desetogodišnje obveznice

10,00%

10,00%

–trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane

2,00%

1.10

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

1.765.270.000

210.223.885.976

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

609.175.180 EUR

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–31.10.2014)/Kuponska stopa za obveznice

–pedesettronedeljni zapisi

od 3,19% do 3,93%

–osamnaestomesečni zapisi

–dvogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

–trogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

–petogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

–desetogodišnje obveznice

5,00%

–petnaestogodišnje obveznice

1.11

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd

3.750.000

446.583.000

Prvi datum otplate glavnice

04.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2014.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

1.12

Piraeus Bank a.d. Beograd

5.000.000

595.444.000

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

26.11.2014.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

1.13

Eurobank a.d. Beograd –Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji

2.340.396

278.714.999

Prvi datum otplate glavnice

25.03.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

25.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

1.470.588 USD

Kamatna stopa

3M LIBOR/USD + 4,75%

1.14

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2

2.500.000

297.721.985

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

1.666.667 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,35%

1.15

Banca Intesa AD Beograd

14.584.500

1.736.850.604

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

9.723.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.16

Raiffeisen Banka AD Beograd

14.584.500

1.736.850.604

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

9.723.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.17

Unicredit Bank Srbija AD Beograd

17.498.250

2.083.845.595

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

11.665.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.18

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

5.832.750

694.615.198

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

3.888.500 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.19

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

1.20

Eurobank a.d. Beograd

7.500.000

893.166.000

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,20%

1.21

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3

7.500.000

893.166.000

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

1.22

NLB banka a.d. Beograd

3.977.496

473.675.282

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

2.589.541 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,25%

1.23

Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

8.125.000

967.596.500

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

3.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

1.24

Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije

31.695.394

3.774.566.414

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

2.193.627.950 RSD

Kamatna stopa

Referentna kamatna stopa NBS +2,50%

1.25

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

3.763.212

448.156.435

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

1.26

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

16.921.825

2.015.199.879

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

1.604.923.254 RSD

Kamatna stopa

1.27

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

3.327.444

396.261.255

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

1.28

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

22.189.909

2.642.569.655

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

8.071.405.190

961.213.958.655

1I. Direktne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

IBRD

1.1

IBRD A

319.114.219

38.002.929.355

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

Rata glavnice za 2015. god.

18.810.742 EUR

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

1.2

IBRD B

624.288.379

74.345.753.961

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

Rata glavnice za 2015. god.

35.746.203 EUR

Kamatna stopa

G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

10.628.899

1.265.782.872

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

1.119.858 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.4

IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

26.278.664

3.129.494.530

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

3.110.285 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

1.5

IBRD – Regionalni razvoj Bora

5.821.777

693.308.464

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

613.473 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.6

IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

27.712.312

3.300.225.999

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

2.920.067 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

6.350.593

756.284.523

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

669.152 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

34.900.000

4.156.199.120

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.9

IBRD – Koridor X

121.438.936

14.462.017.108

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

70.800.000

8.431.487.040

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

70.100.000

8.348.124.880

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.12

IBRD – Projekat zdravstva

9.731.134

1.158.869.037

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

846.892 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

28.746.073

3.423.335.312

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

3.028.653 EUR

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

73.529.412

8.756.529.411

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 1,01%

1.15

IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

3.978.674

473.815.500

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

1

Ukupno:

1.433.419.072

170.704.157.112

IDA

2.1

IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

49.047.075

5.840.957.362

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

5.550.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.2

IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

35.467.074

4.223.731.330

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

3.010.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.3

IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

60.182.087

7.167.012.548

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

6.810.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.4

IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

58.791.684

7.001.431.054

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

5.870.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.5

IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

60.494.339

7.204.198.222

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

6.040.000 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.6

IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva

6.456.292

768.872.083

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

730.572 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.7

IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

3.840.165

457.320.642

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

434.539 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.8

IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

7.374.945

878.273.396

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

834.524 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.9

IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

7.723.014

919.724.430

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

771.096 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.10

IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja

1.782.639

212.292.398

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

177.984 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.11

IDA–3768–YF: Projekat zdravstva

14.715.695

1.752.474.499

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

1.469.275 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.12

IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

21.575.640

2.569.417.079

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

1.927.442 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.13

IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

15.777.294

1.878.899.031

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

1.409.451 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.14

IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

19.164.647

2.282.294.756

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

813.227 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.15

IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

18.871.235

2.247.352.735

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

800.777 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.16

IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

44.775.709

5.332.285.400

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.17

IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

41.042.998

4.887.761.322

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

3.666.541 SDR

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.18

IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

7.395.153

880.679.850

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

2.19

IDA–4326–YF Regionalni razvoj Bora

0

0

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

Ukupno:

474.477.685

56.504.978.137

EIB

3.1

EIB Obnova regionalnih bolnica

38.030.675

4.529.027.482

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

3.285.032 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.2

EIB Projekat obnove škola

22.159.375

2.638.933.374

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

1.525.298 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

3.3

EIB – ApexGlobal 1

408.028

48.591.539

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

215.722 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.4

EIB – Apex Global 2

23.246.879

2.768.442.904

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

4.028.682 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.5

EIB – Apex zajam za MSP 3

155.834.351

18.558.125.873

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

32.647.977 EUR

2.411.257 CHF

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.6

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

42.251.816

5.031.718.115

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2033.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.7

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

70.250.000

8.365.988.200

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2033.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.8

EIB – Projekat modernizacije škola

12.888.122

1.534.830.989

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2037.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.9

Klinički centri/A

18.256.098

2.174.096.751

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2038.

Rata glavnice za 2015. god.

243.902 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.10

EIB – Apex zajam za MSP 4

208.176.837

24.791.529.703

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

35.541.926 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.11

EIB – Koridor X (E80)

75.052.528

8.937.915.511

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2043.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

3.12

EIB – Koridor X (E75)

39.575.941

4.713.051.323

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2043.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

706.130.650

84.092.251.764

CEB

4.1

CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007

7.900.000

940.801.520

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

790.000 EUR

Kamatna stopa

3,62% fiksna

4.2

CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

2.000.000

238.177.600

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

200.000 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

4.3

CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

9.052.000

1.077.991.818

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

900.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.4

CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

6.720.000

800.276.736

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

960.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.5

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

32.851.643

3.912.262.725

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

1.487.789 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

4.6

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

10.524.000

1.253.290.531

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

1.204.389 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

4.7

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

8.519.231

1.014.544.969

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

869.658 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

Ukupno:

77.566.874

9.237.345.899

EBRD

5.1

EBRD – Koridor X

36.939.203

4.399.045.365

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

3.888.337 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

5

Ukupno:

36.939.203

4.399.045.365

Krediti stranih vlada

6.1

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1

115.381.543

13.740.649.500

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

20.000.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

6.2

Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

22.166.667

2.639.801.723

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

2.770.833 EUR

Kamatna stopa

1,00% fiksna

6.3

Vlada Italije – Razvoj malih i

srednjih preduzeća

15.000.000

1.786.332.000

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,35% fiksna

6.4

Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam

47.590.524

5.667.498.438

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

9.201.080 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

6.5

Export – Import Bank of China – X RAY

24.449.351

2.911.643.916

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

17.075.000 CNY

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.6

Export – Import Bank of China – Most Zemun Borča

126.844.580

15.105.768.813

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.7

Export – Import Bank of China -Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac Ljig)

39.836.179

4.744.042.726

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

2,50% fiksna

6.8

Ostale strane vlade

298.969.522

35.603.921.646

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

Rata glavnice za 2015. god.

18.785.752 USD

Kamatna stopa

1,50% fiksna

6.9

Vlada Republike Francuske – NATIXIS

10.265.000

1.222.446.532

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,20% fiksna

6.10

Libija – neregulisani dug SFRJ

40.943.329

4.875.891.875

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

6.11

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac

103.027.442

12.269.414.413

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3,00% fiksna

6.12

Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig Boljkovci, Boljkovci Takovo i Takovo –Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji

129.312.012

15.399.612.357

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

5.660.696 EUR

Kamatna stopa

4,00% fiksna

6.13

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2

238.720.434

28.428.930.000

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

37.500.000 USD

Kamatna stopa

3,50% fiksna

6.14

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

4.021.574

478.924.418

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

4,10% fiksna

6.15

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati )

795.734.779

94.763.100.000

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

2,00% fiksna

6

Ukupno:

2.012.262.936

239.637.978.357

Ostali strani kreditori

7.1

EU 55 – Makroekonomska pomoć

42.300.000

5.037.456.240

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

7.200.000 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

7.2

EU 200 – Makroekonomska pomoć

100.000.000

11.908.880.000

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3,382% fiksna

7.3

Pariski klub

1.351.615.562

160.962.275.382

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

Rata glavnice za 2015. god.

27.600.519 EUR

24.933.977 USD

279.836 GBP

5.937.426 CHF

366.979.315 JPY

3.087.189 DKK

1.948.332 SEK

3.121.343 NOK

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

7.4

Londonski klub

293.827.164

34.991.524.343

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

36.925.263 USD

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.

6,75% do 01.11.2024.

7.5

KfW Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji faza III

5.638.490

671.480.972

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

1.331.653 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,20%

7.6

KfW Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji faza IV

6.856.599

816.544.205

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

2.647.000 EUR

Kamatna stopa

2,50% fiksna

7.7

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 – faza II

8.112.278

966.081.411

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

2.115.613 EUR

Kamatna stopa

6,17% fiksna

7.8

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II

2.279.196

271.426.708

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

1.400.000 EUR

Kamatna stopa

3,49% fiksna

7.9

KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

80.000.000

9.527.104.000

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

18.181.091 EUR

Kamatna stopa

3,20% fiksna

7.10

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

Rata glavnice za 2015. god

0

Kamatna stopa

2,00% fiksna

7.11

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815

5.000.000

595.444.017

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

3.333.333 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 3,00% +1,25%

7.12

VTB Capital plc

14.583.333

1.736.711.683

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

10.416.667 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 4,35%

7.13

Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820

11.250.000

1.339.749.000

Prvi datum otplate glavnice

29.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

7.14

Nova kreditna banka Maribor d.d.

3.750.000

446.583.000

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,00%

7.15

Societe Generale Bank Paris

292.600.000

34.845.382.880

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

4,34% fiksna

7.16

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

457.620.646

54.497.493.609

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

menja se nedeljno

7.17

Eurobond 2021

1.591.469.559

189.526.200.000

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

7,25% fiksna

7.18

Eurobond 2017

596.801.085

71.072.325.000

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

5,25% fiksna

7.19

Eurobond 2020

1.193.602.169

142.144.650.000

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

4,875% fiksna

7.20

Eurobond 2018

795.734.779

94.763.100.000

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

5,875% fiksna

7

Ukupno

6.853.040.860

816.120.412.450

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

11.593.837.280

1.380.696.169.084

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

19.665.242.470

2.341.910.127.739

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

35.000.000

4.168.108.000

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

10.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

84.000.000

10.003.459.200

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

24.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

1. 3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas

42.750.000

5.091.046.200

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

9.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 4

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

38.000.000

4.525.374.400

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 5

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

38.000.000

4.525.374.400

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

8.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 6

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas

19.000.000

2.262.687.200

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 7

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas

33.250.000

3.959.702.600

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

7.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

1. 8

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

27.142.857

3.232.410.285

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

5.714.286 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,29%

1.9

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

8.125.000

967.596.500

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

16.250.000

1.935.193.000

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,45%

1.11

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

8.125.000

967.596.500

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 7,25%

1.12

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas

56.875.000

6.773.175.500

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

17.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,00%

1.13

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

8.125.000

967.596.500

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

1.14

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas

16.250.000

1.935.193.000

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.15

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas

17.500.000

2.084.054.000

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 16

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

13.846.154

1.648.921.853

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 17

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

13.846.154

1.648.921.853

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

3.076.923 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 18

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

3.288.462

391.618.936

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 19

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

3.288.462

391.618.936

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

730.769 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

692.308

82.446.094

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 21

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd

692.308

82.446.094

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

153.846 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

1. 22

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica

3.759.062

447.662.143

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

1.002.416 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 23

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zvečan

1.879.531

223.831.070

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 24

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok

1.879.531

223.831.070

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

501.208 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

1. 25

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Galenikaa.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

9.000.000

1.071.799.200

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 26

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

27.000.000

3.215.397.600

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

6.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 27

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima

18.000.000

2.143.598.400

Prvi datum otplate glavnice

09.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

4.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.28

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

1.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.29

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.500.000

297.722.000

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

375.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.30

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – „Galenika a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

2.500.000

297.722.000

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1. 31

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3A

768.405

91.508.487

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

461.043 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

1. 32

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3G

734.744

87.499.785

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

440.846 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

1. 33

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3B

1.200.337

142.946.730

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

720.202 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

1. 34

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3V

1.333.110

158.758.494

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

799.866 EUR

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

1.35

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd Air SERBIA a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti

2.083.333

248.101.659

Prvi datum otplate glavnice

08.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

1.250.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

1.36

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd Air SERBIA a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

1.111.111 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

1.37

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

5.000.000

595.444.000

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

750.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,49%

1.38

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

15.000.000

1.786.332.000

Prvi datum otplate glavnice

08.07.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

17.11.2014.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.39

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

25.000.000

2.977.220.000

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

12.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.40

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.41

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

6.000.000

714.532.800

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

2.250.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

1.42

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

3.750.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.43

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

10.000.000

1.190.888.000

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

3.750.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

1.44

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

19.141.061

2.279.485.986

Datum aktiviranja akreditiva

24.07.2013.

Datum isticanja akreditiva

19.11.2014.

Rata glavnice za 2015. god.

0

1.45

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Agroživu AD Žitište – Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava

5.000.000

595.444.000

Prvi datum otplate glavnice

12.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

1.875.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 8,00%

1.46

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka AD Niš – Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Petrohemiji AD

1.463.347

174.268.278

Prvi datum otplate glavnice

21.10.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

21.04.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

1.47

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR za izvozni projekat

2.467.552

293.857.843

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

1.48

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR za izvozni projekat

3.701.328

440.786.764

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

689.458.046

82.106.731.360

II Indirektne obaveze – spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1. 1

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

7.515.809

895.048.709

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

5.010.540 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 2

EBRD – JP „Elektromreža Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

5.696.108

678.342.670

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

3.797.405 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 3

EBRD – AD „Železnice Srbije –Sanacija Koridora X

10.361.200

1.233.902.860

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

5.180.599 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 4

EBRD – JP „Putevi Srbije –Dogradnja Koridora X

20.727.280

2.468.386.902

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

6.909.090 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 5

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

24.247.599

2.887.617.512

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

6.061.900 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 6

EBRD – Grad Niš – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda

544.876

64.888.685

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

544.876 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 7

EBRD – Grad Kragujevac –Unapređenje sistema vodosnabdevanja

563.616

67.120.301

Prvi datum otplate glavnice

07.06.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

388.700 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 8

EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

11.539.990

1.374.283.533

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

4.615.996 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 9

EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

4.478.236

533.307.711

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

814.225 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 10

EBRD – JP „Putevi Srbije –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške

39.887.154

4.750.113.327

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

7.252.210 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 11

EBRD – JP „Putevi Srbije –Obilaznica oko Beograda

54.597.046

6.501.896.717

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

6.066.338 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 12

EBRD – AD „Železnice Srbije–Vozna sredstva

36.156.609

4.305.847.170

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

5.562.555 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 13

EBRD – AD „Železnice Srbije –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture

18.037.536

2.148.068.576

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

1.898.688 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 14

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

1.397.776

166.459.411

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

182.038 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 15

EBRD – JP „Srbijagas – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

39.473.684

4.700.873.683

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

5.263.158 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 16

EBRD – AD „Železnice Srbije –Koridor X

21.548.128

2.566.140.725

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

1.958.921 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 17

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije– Projekat za male hidroelektrane

450.000

53.589.960

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

50.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1.18

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije – Projekat za Kolubaru

14.935.667

1.778.670.675

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

1.757.137 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1. 19

EBRD – AD „Železnice Srbije –Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H

950.000

113.134.360

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

79.167 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

1

Ukupno

313.108.314

37.287.693.487

EIB

2. 1

EIB – AD „Železnice Srbije – Obnova železničke infrastrukture

41.637.634

4.958.575.914

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

4.627.957 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 2

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija postojećih puteva

67.913.333

8.087.717.366

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

6.333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 3

EIB – JP „Elektromreža Srbije –Rekonstrukcija energetskog sistema

21.779.699

2.593.718.166

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

Rata glavnice za 2015. god.

1.684.807 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 4

EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra

80.988.178

9.644.784.936

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

Rata glavnice za 2015. god.

5.140.278 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 5

EIB – JP „Putevi Srbije – Hitna sanacija saobraćaja

19.683.871

2.344.128.564

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

Rata glavnice za 2015. god.

2.445.161 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 6

EIB – Aerodrom „Nikola Tesla – Hitna sanacija saobraćaja

8.476.411

1.009.445.655

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

831.048 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 7

EIB – JP „Elektroprivreda Srbije Uređaji za energetski sistem

17.626.667

2.099.138.564

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

09.06.2027.

Rata glavnice za 2015. god.

1.466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 8

EIB – JP „Putevi Srbije – Projekat evropskih puteva B

116.997.778

13.933.124.958

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

Rata glavnice za 2015. god.

2.653.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 9

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

7.725.200

919.984.798

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 10

EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

23.673.533

2.819.252.592

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

3.865.424 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 11

EIB – AD „Železnice Srbije – Projekat obnove železnica II

58.300.000

6.942.877.040

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

29.03.2034.

Rata glavnice za 2015. god.

2.133.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 12

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela

33.000.000

3.929.930.400

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

Rata glavnice za 2015. god.

333.333 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 13

EIB – JP „Putevi Srbije – Rehabilitacija puteva i mostova B2

33.000.000

3.929.930.400

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

Rata glavnice za 2015. god.

466.667 EUR

Kamatna stopa

fiksna

po tranšama

2. 14

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda

28.000.000

3.334.486.400

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2038.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 15

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 1

130.416.667

15.531.164.334

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

2. 16

EIB – „FIAT automobili Srbija d.o.o. – Kompakt automobili 2

43.750.000

5.210.135.000

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

Rata glavnice za 2015. god.

6.250.000 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

2. 17

EIB – JP „Elektromreža Srbije: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

22.355.712

2.662.314.919

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

2. 18

EIB – JP „Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B

21.000.000

2.500.864.800

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2038.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 19

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

70.000.000

8.336.216.000

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

Rata glavnice za 2015. god.

248.598 EUR

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

2. 20

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

73.074.564

8.702.362.175

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

2

Ukupno

919.399.247

109.490.152.981

KfW

3.1

KfW 2 – JP „Elektroprivreda Srbije– Nabavka opreme za Tamnavu

2.461.538

293.141.661

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2009.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

1.230.769 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,10%

3.2

KfW 3 JP „Elektroprivreda Srbije– Rehabilitacija HE Bajina Bašta

18.000.000

2.143.598.400

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

Rata glavnice za 2015. god.

3.000.000 EUR

Kamatna stopa

0,75% godišnje

3.3

KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

23.091.083

2.749.889.406

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

5.142.858 EUR

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,75%

3.4

KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije – Revitalizacija HE Zvornik

6.718.948

800.151.415

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 0,50%

3.5

KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

0

0

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40%

3

Ukupno

50.271.569

5.986.780.882

EU

4.1

EU – JP „Elektroprivreda Srbije – Reprogram EIB kredita

993.243

118.284.106

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

496.621 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.2

EU – AD „Železnice Srbije Reprogram EIB kredita

14.307.449

1.703.856.960

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

7.153.725 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4.3

EU – JP „Putevi Srbije Reprogram EIB kredita

74.217.952

8.838.526.890

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

37.108.976 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR

4

Ukupno

89.518.644

10.660.667.956

EUROFIMA

5.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije

35.628.471

4.242.951.900

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

Fiksna po tranšama

5.2

Eurofima 2636 – AD „Železnice Srbije

16.571.382

1.973.466.000

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

2,70% fiksna

5.3

Eurofima 2632 – AD „Železnice Srbije

16.571.382

1.973.466.000

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2015.

Rata glavnice za 2015. god.

20.000.000 CHF

Kamatna stopa

2,50% fiksna

5.4

Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije

7.457.122

888.059.700

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3,07% fiksna

5

Ukupno

76.228.357

9.077.943.600

Ostali kreditori

6.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije – Obnova elektroprivrede Srbije

18.240.919

2.172.289.102

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

Rata glavnice za 2015. god.

3.369.988 USD

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.2

IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

13.902.679

1.655.653.400

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

589.942 SDR

Kamatna stopa

0,75 % fiksna

6.3

IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije– Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

1.739.732

207.182.541

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

Rata glavnice za 2015. god.

73.823 SDR

Kamatna stopa

0,75% fiksna

6.4

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1

80.568.146

9.594.763.875

Prvi datum otplate glavnice

2015.

Poslednji datum otplate glavnice

2020.

Rata glavnice za 2015. god.

16.875.000 USD

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

6.5

Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2

55.000.000

6.549.884.000

Prvi datum otplate glavnice

2015.

Poslednji datum otplate glavnice

2020.

Rata glavnice za 2015. god.

9.166.667 EUR

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

6.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

34.478.032

4.105.947.475

Prvi datum otplate glavnice

Poslednji datum otplate glavnice

Rata glavnice za 2015. god.

Kamatna stopa

6.7

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama

9.000.000

1.071.799.200

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

Rata glavnice za 2015. god.

2.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.8

JICA – JP „Elektroprivreda Srbije – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla

2.988.293

355.872.192

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

6.9

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

38.235.294

4.553.395.294

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

11.764.706 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

6.10

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas

15.294.118

1.821.358.117

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

4.705.882 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

6.11

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

24.705.882

2.942.193.882

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

7.058.824 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

6.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas

24.375.000

2.902.789.500

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

Rata glavnice za 2015. god.

7.500.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

6.13

Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas

87.500.000

10.420.270.000

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

Rata glavnice za 2015. god.

25.000.000 EUR

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

6.14

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”- Projekat železnička stanica Beograd centar

466.271

55.527.660

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

Rata glavnice za 2015. god.

0

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

6

Ukupno ostali kreditori

406.494.366

48.408.926.238

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1.855.020.497

220.912.165.144

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

2.544.478.543

303.018.896.504

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

8.760.863.236

1.043.320.690.015

UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

13.448.857.777

1.601.608.334.228

UKUPNO STANjE DUGA

22.209.721.013

2.644.929.024.243

Član 4.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2015. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 30.291.617 EUR, odnosno 3.634.994.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 7.510.075 EUR, odnosno 901.209.000 dinara.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano, u 2015. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 17.345.789 EUR, odnosno 2.133.532.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 2.892.740 EUR, odnosno 355.807.000 dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2015. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2013. godini, u iznosu od 6.596.242 EUR.

U finansijskoj perspektivi Evropske unije za period 2014 – 2020. godina Republika Srbija će učestvovati u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje i nastavlja učešće u pojedinim programima iz prethodne finansijske perspektive 2007 – 2013. godina. U 2015. godini Republika Srbija obezbeđuje sredstva za sufinansiranje, odnosno pretfinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuju direktni budzetski korisnici, kao i sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje projekata tehničke pomoći. Za ove namene, Republika Srbija tokom 2015. godine obezbeđuje sredstva u iznosu od 2.846.908 EUR, odnosno 341.629.000 dinara i očekuje bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 1.065.850 EUR, odnosno 127.902.000 dinara.

Procenjena planirana sredstva za članarine po osnovu učešća u programima Evropske unije u okviru finansijske perspektive 2014 – 2020. godina u 2015. godini iznose 1.504.382.000 dinara.

Sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje u 2015. godini iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana u ukupnom iznosu od 3.103.027.000 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

projekat

korisnik

iznos sufinansiranja u 2015. godini (RSD)

procenjena sredstva EU u 2015. godini (RSD)*

Ukupna vrednost projekta (EUR)

Ukupan iznos sredstava EU (EUR)

Ukupan iznos sufinansiranja (EUR)

IPA 2008 prva komponenta

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

Ministarstvo finansija

147.600.000

3.450.000

2.450.000

1.000.000

Program podrške razvoju lokalne infrastrukture

Ministarstvo privrede

35.950.000

55.200.000

42.000.000

10.000.000

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

183.550.000

58.650.000

44.450.000

11.000.000

IPA 2010 prva komponenta

Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

24.853.000

2.794.000

2.444.000

350.000

Podrška procesu sprovođenja reforme državne uprave

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

80.182.000

8.808.000

6.308.000

2.500.000

Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

Ministarstvo zdravlja

17.940.000

4.213.000

3.613.000

600.000

Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

Ministarstvo privrede

120.514.000

41.120.000

31.120.000

5.000.000

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

347.500.000

5.000.000

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

590.989.000

56.935.000

43.485.000

13.450.000

IPA 2011 prva komponenta

Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

1.000.000

7.342.000

6.622.000

150.000

Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

2.550.000

17.260.000

16.060.000

600.000

IPA 2011 prva komponenta ukupno

 

3.550.000

24.602.000

22.682.000

750.000

IPA 2012 prva komponenta

Reforma policije i upravljanje migracijama

Ministarstvo unutrašnjih poslova

15.840.000

956.000

4.110.000

3.910.000

200.000

Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju

Uprava za agrarna plaćanja

60.000.000

4.770.000

17.100.000

15.600.000

1.500.000

Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

Komesarijat za izbeglice i migracije

30.000.000

108.000

15.050.000

13.100.000

600.000

Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

17.280.000

240.000

IPA 2012 prva komponenta ukupno

 

123.120.000

5.834.000

36.260.000

32.610.000

2.540.000

889000810895000IPA 2013 decentralizovano upravljanje

Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

Uprava carina

6.700.000

5.807.500

892.500

Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 -2020

Kancelarija za evropske integracije

14.759.000

123.001.000

11.000.000

10.000.000

1.000.000

Energetski sektor

Ministarstvo rudarstva i energetike

8.856.000

66.420.000

2.600.000

2.350.000

250.000

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Uprava za veterinu

93.431.000

170.601.000

4.800.000

3.230.000

1.570.000

Sektor pravosuđa

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

5.904.000

93.480.000

1.200.000

1.140.000

60.000

 

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

4.920.000

77.900.000

5.500.000

4.790.000

710.000

 

Pravosudna akademija

6.199.000

46.494.000

2.100.000

1.890.000

210.000

 

Visoki savet sudstva

7.380.000

116.850.000

2.000.000

1.900.000

100.000

Reforma javne uprave

Ministarstvo finansija

2.000.000

1.900.000

100.000

Prevencija i borba protiv korupcije

Ministarstvo pravde

11.808.000

88.560.000

4.000.000

3.600.000

400.000

 

Agencija za borbu protiv korupcije

7.380.000

116.850.000

2.000.000

1.900.000

100.000

Životna sredina i klimatske promene

Ministarstvo rudarstva i energetike

12.989.000

97.416.000

2.200.000

1.980.000

220.000

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

33.951.000

266.908.000

5.200.000

4.700.000

500.000

 

Republička direkcija za vode

7.203.466

5.970.000

616.733

Sektor saobraćaja

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

6.458.000

102.244.000

1.750.000

1.662.500

87.500

 

Direkcija za vodne puteve

5.904.000

44.280.000

16.750.000

14.420.000

2.330.000

Sektor unutrašnjih poslova

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

11.365.000

85.239.000

3.850.000

3.465.000

385.000

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

20.369.000

96.186.000

3.800.000

3.380.000

420.000

 

Komesarijat za izbeglice i migracije

3.690.000

58.425.000

1.000.000

950.000

50.000

Društveni razvoj

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

1.500.000

1.350.000

150.000

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

42.804.000

321.030.000

7.700.000

6.930.000

770.000

Razvoj privatnog sektora

Ministarstvo privrede

8.434.000

63.257.000

8.500.000

7.650.000

850.000

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

49.206.000

98.391.000

4.400.000

2.400.000

1.000.000

IPA 2013 decentralizovano ukupno

 

 

355.807.000

2.133.532.000

107.753.466

93.365.000

12.771.733

IPA prekogranična saradnja

Jadranski program prekogranične saradnje 2007 – 2013 – HERA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

65.417.000

7.872.000

506.700

89.420

596.120

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Kancelarija za evropske integracije

16.104.000

207.049

36.538

243.587

Jadranski program prekogranične saradnje – „ALTERENERGY”

Ministarstvo rudarstva i energetike

2.000.000

5.880.000

274.176

48.384

322.560

Jadranski program prekogranične saradnje – HOLISTIK

Ministarstvo unutrašnjih poslova

36.931.000

447.089

67.063

447.089

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Kancelarija za evropske integracije

11.614.000

21.144.000

535.045

94.420

629.465

Jugoistočna Evropa JIE 2013-„ORIENTGATE – Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje”

Republički hidrometeorološki zavod

1.625.000

263.500

46.500

310.000

Prekogranična saradnja Rumunija -Srbija 2013 – „Poboljšanje sposobnosti Rumunije i Srbije pri reagovanju u vanrednim situacijama”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

37.482.000

1.615.885

118.900

1.734.785

IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija

Kancelarija za evropske integracije

16.080.000

464.286

81.933

546.219

Jugoistočna Evropa JIE 2013 -„SEERISK- Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama -procena rizika i spremnosti u Dunavskom makro-regionu”

Republički hidrometeorološki zavod

625.000

119.000

21.000

140.000

Prekogranična saradnja Rumunija – Srbija 2013 – „Jačanje zajedničkog upravljanja u vanrednim situacijama u pograničnoj oblasti Rumunija – Republika Srbija”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

70.412.000

1.953.877

134.710

2.088.587

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija

Kancelarija za evropske integracije

12.984.000

244.951

43.227

288.178

Prekogranična saradnja Rumunija – Srbija 2013 – „Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u Karansebeš – Južno Banatskom okrugu”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

71.816.000

244.951

43.227

288.178

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Kancelarija za evropske integracije

15.714.000

100.000

17.647

117.647

Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija 2009 -„ForensicBulSer2011 – Jačanje forezničkih kapaciteta u domenu organizovane prekogranične prevencije kriminala”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

300.000

528.968

95.217

624.185

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

Kancelarija za evropske integracije

8.760.000

60.000

10.588

70.588

Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

Kancelarija za evropske integracije

7.503.000

13.008.000

172.797

30.494

203.291

Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Kancelarija za evropske integracije

2.435.000

8.106.000

56.032

9.888

65.920

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji”

Ministarstvo unutrašnjih poslova

6.336.000

500.000

44.117

58.235

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji”

Uprava za šume

6.512.000

44.117

58.235

Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija „UXO” – „Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama”

-6731034099500Centar za razminiranje

0

0

0

0

Ministarstvo unutrašnjih poslova

22.871.000

900.000

158.823

1.058.823

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

341.629.000

127.902.000

9.194.306

1.236.213

9.891.692

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

 

 

 

Ministarstvo kulture i informisanja

20.000.000

2.000

0

0

0

 

Uprava carina

12.900.000

0

0

0

 

Poreska uprava

9.000.000

7.000.000

0

0

0

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1.404.000.000

1.000

0

0

0

 

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

6.752.000

5.280.000

0

0

0

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

25.000.000

0

0

0

 

 

Osnovno obrazovanje

26.730.000

0

0

0

IPA članarine ukupno

 

 

1.504.382.000

12.283.000

0

0

0

ukupno

 

 

3.103.027.000

2.279.551.000

293.394.772

237.828.213

50.403.425

*u koloni procenjena sredstva EU u 2015. godini u slučaju centralizovanog upravljanja prve komponente IPA projekata najveći deo plaćanja iz EU sredstava je izvršen u prethodnim godinama, dok za predstavljene projekte u tabeli sufinansiranje iz nacionalnih sredstava delimično kasni.

Kod sledećih projekata odobrenih u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, u 2015. godini predviđena je realizacija finansijske pomoći Evropske unije, ali ne postoji obaveza obezbeđivanja budzetskih sredstava Republike Srbije za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije ili je ova obaveza izvršena:

IPA 2011

Projekat

Korisnik projekta u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda

Elektroprivreda Srbije

15,00

1,89

226.800.000

Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

5,913

1

120.000.000

UKUPNO IPA 2011

20,913

2,89

346.800.000

IPA 2012

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Projekat: Podrška vladavini prava u Republici Srbiji

Ministarstvo pravde/ Ministarstvo unutrašnjih poslova

13,4

1,44

172.800.000

Sektorski program: Podrška reformi državne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave/

Korisnici grant šema (jedinice lokalne samouprave i sl.)

7,75

0,63

75.600.000

Projekat: Jačanje statističkog sistema u Srbiji kroz unapređenje metodologija, standarda i primenu dobrih praksi

Republički zavod za statistiku

4,8

2,12

254.400.000

Projekat: Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

Ministarstvo privrede/

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija/

Korisnici grant šema – mala i srednja preduzeća

6,181

1,488

178.560.000

Projekat: Jačanje procesa evropskih integracija i podrška za upravljanje IPA nakon 2013; Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS) kao zaseban projekat

Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija/

Drugi korisnici

11,84

2,135

256.200.000

Projekat: Jačanje sloboda medija

Ministarstvo kulture i informisanja/

Korisnici grant šema (medijske i profesionalne novinarske organizacije)

3,00

0,54

64.800.000

Podrška obnovi područja pogođenih poplavama u Republici Srbiji

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja

30

15

1.800.000.000

UKUPNO IPA 2012

76,971

23,353

2.802.360.000

IPA 2013

Projekat/Sektorski program

Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji

Ukupna vrednost sredstava EU

u mil. EUR

za ceo period

Procena realizacije sredstava EU u 2015. godini

U mil. EUR

U RSD

Sektorski program: Razvoj privatnog sektora za operaciju 3.1.2.: ugovor o doprinosu sa Svetskom bankom

Za operaciju 3.1.2. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Za operaciju 3.1.2:

2,5

2,5

300.000.000

Projekat: Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS)

Kancelarija za evropske integracije i nadležne nacionalne institucije korisnice JASPERS

1,5

1,5

180.000.000

UKUPNO IPA 2013

4

4

480.000.000

UKUPNO ZA IPA 2011, 2012, 2013.

101,884

30,243

3.629.160.000

Nacionalni IPA koordinator će dostavljati Narodnoj skupštini jednom godišnje izveštaj o sprovođenju Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budzetskih korisnika za tekuću i naredne dve budzetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organa

Program

Projekat

Naziv projekta

2015

2016

2017

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1401

5001

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5002

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

20.000.000

20.000.000

20.000.000

5003

Video nadzor u saobraćaju-Faza I

388.000.000

40.000.000

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

438.000.000

90.000.000

50.000.000

15.1

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1401

5004

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

250.000.000

700.000.000

800.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

688.000.000

790.000.000

850.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

4.500.000.000

4.500.000.000

4.941.535.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

23.000.000

9.000.000

 

5002

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

9.000.000

2.500.000

 

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

3.000.000

8.400.000

 

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

17.000.000

18.000.000

40.000.000

5005

Rekonstrukcija sistema gašenja požara i sistem sale u zgradi ERC-a

3.500.000

 

 

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

4.000.000

51.000.000

 

5007

Rekonstrukcija GP Strezimirovci

 

7.000.000

2.000.000

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

2.500.000

91.500.000

 

UPRAVA CARINA

62.000.000

187.400.000

42.000.000

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

930.011.000

555.000.000

510.000.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5001

Jačanje bezbednosnih kapaciteta u transportu novca

27.000.000

 

 

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

184.500.000

193.000.000

230.782.000

5004

Projekat gasifikacije, toplifikacije i elektrifikacije unutrašnjih jedinica

1.651.000

 

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

70.000.000

65.000.000

32.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

283.151.000

258.000.000

262.782.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

5.775.162.000

5.500.400.000

5.756.317.000

18

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1701

5001

Izgradnja hangara na aerodromu Batajnica

200.000.000

47.499.000

 

5002

Gasifikacija kompleksa u TRZ „Čačak”

103.000.000

100.000.000

33.988.000

1702

5004

Modernizacija aviona G-4 u G-4MD

23.800.000

23.800.000

24.000.000

MINISTARSTVO ODBRANE

326.800.000

171.299.000

57.988.000

18.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

1701

5003

Nastavak izgradnje stambenih objekata na lokaciji II MZ Bežanijska Kosa u Beogradu

446.909.000

540.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

773.709.000

711.299.000

57.988.000

20

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

820.790.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO PRIVREDE

820.790.000

 

 

21

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

240.000.000

100.000.000

7.000.000

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

200.000.000

460.000.000

 

5006

Koridor XI-izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd – Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91

980.000.000

 

 

5007

Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama

932.000.000

500.000.000

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad – Ruma

100.000.000

150.000.000

 

5009

Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar

388.800.000

 

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

194.400.000

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

142.560.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br. 5 Beograd – Šid – državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

38.880.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd – Sremčica u Železniku

29.160.000

 

 

5014

Izgradnja autoputa E-763 po koncesionom metodu, deonica Beograd – Požega

10.000.000

50.000.000

50.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.255.800.000

1.260.000.000

57.000.000

22

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5001

Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu

60.000.000

60.000.000

 

5002

Izgradnja objekta za smeštaj Prekršajnog suda u Raškoj

25.000.000

 

 

5003

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu

80.000.000

20.000.000

 

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

 

25.000.000

 

5005

Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu

15.000.000

110.000.000

 

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

330.000.000

60.000.000

 

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

 

100.000.000

350.000.000

5008

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

250.000.000

250.000.000

350.000.000

5009

Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu

5.000.000

120.000.000

 

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

100.000.000

100.000.000

100.000.000

5011

Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu

10.000.000

70.000.000

130.000.000

5012

Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu (nabavka, rekonstrukcija i adaptacija ili izgradnja potpuno novog objekta)

10.000.000

35.000.000

 

5013

Rešavanje smeštajnih problema Javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

100.000.000

40.000.000

 

MINISTARSTVO PRAVDE

985.000.000

990.000.000

930.000.000

22.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1602

5011

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

27.000.000

15.000.000

15.000.000

5012

Izgradnja novog objekta za smeštaj lica lišenih slobode

 

 

5.000.000

5013

Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija „C” paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš

30.000.000

101.000.000

101.500.000

5014

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

36.720.000

36.720.000

36.720.000

5015

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

250.000.000

202.400.000

322.000.000

5016

Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

51.720.000

51.000.000

36.720.000

5017

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

3.000.000

95.600.000

136.000.000

5018

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

 

10.500.000

 

5019

Okružni zatvor Užice – rekonstrukcija krova

13.500.000

 

 

5020

Kazneno-popravni zavod Ćuprija – izgradnja novih objekata za smeštaj lica lišenih slobode

10.000.000

 

 

5021

Zatvaranje i rekultivacija smetlišta u Kazneno-popravnom zavodu Zabela

10.500.000

 

 

5022

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

50.000.000

20.000.000

20.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

482.440.000

532.220.000

672.940.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

1.467.440.000

1.522.220.000

1.602.940.000

23

23.3

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

0104

5001

Agrometeorološke stanice

 

150.000.000

55.996.000

23.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

450.000.000

1.500.000.000

4.000.000.000

23.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

450.000.000

200.000.000

200.000.000

5003

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5004

Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac – Svilajnac

16.000.000

 

 

5005

Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac – Svilajnac

4.800.000

 

 

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

670.800.000

400.000.000

400.000.000

23.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0107

5001

Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka

316.138.000

306.066.000

 

23.11

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

0102

5001

Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

182.000.000

150.000.000

80.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.618.938.000

2.506.066.000

4.535.996.000

27

27.1

USTANOVE KULTURE

1202

5001

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

975.806.000

 

 

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

640.442.000

263.713.000

UKUPNO USTANOVE KULTURE

1.616.248.000

263.713.000

29

29.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

1301

5002

Izgradnja atletske dvorane u Beogradu

198.000.000

162.000.000

 

UKUPNO BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

198.000.000

162.000.000

 

30

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1507

5001

Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim centrima

1.196.337.000

880.337.000

819.372.000

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.196.337.000

880.337.000

819.372.000

31

 

BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno – informativne agencije

105.200.000

64.800.000

 

UKUPNO BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

105.200.000

64.800.000

 

50

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5001

Nabavka softverskih licenci

1.358.620.000

360.000.000

360.000.000

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.358.620.000

360.000.000

360.000.000

UKUPNO

18.874.244.000

14.020.835.000

14.039.613.000

Član 6.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 7.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.630.958.092.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Ostavite komentar