71. sednica Vlade Republike Srbije, 12. decembar 2014. godine

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje dr Verice Lazić za vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16060/2014

U Beogradu, 12. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar