Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

PROGRAM

PODSTICANjA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI

I. Uvodni deo

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS” broj 103/15), u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0004 – Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti obezbeđena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara i na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima predviđena su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara za realizaciju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini (u daljem tekstu: Program).

Navedeni iznosi opredeljeni su za realizaciju sledećih mera, i to:

1) iznos od 80.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja jedinica lokalnih samouprava za izradu projektno-tehničke dokumentacije;

2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA);

3) iznos od 30.000.000,00 dinara namenjen je za meru jačanja regionalne konkurentnosti.

Programom se utvrđuju ciljevi, mere, način i praćenje realizacije.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija).

II. Ciljevi Programa

Opšti cilj Programa je podrška ravnomernom regionalnom i lokalnom razvoju, jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta, povećanje konkurentnosti regiona, oblasti i lokalne samouprave, unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:

1) podrška jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje izrade projektno- tehničke dokumentacije od značaja za regionalni i lokalni razvoj;

2) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA;

3) podrška regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, kroz podršku ARRA.

III. Mere

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno- tehničke dokumentacije

3.1.1. Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave kroz sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

3.1.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave podnosi jednu prijavu za izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije iz tačke 3.1.3. Programa, sva projektno-tehnička dokumentacije mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

prethodna studija opravdanosti;

studija opravdanosti;

studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

generalni projekat;

idejno rešenje;

idejni projekat;

projekat za građevinsku dozvolu;

projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

revitalizaciju braunfild lokacija;

razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

3.1.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budzetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budzetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);

da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

3.1.5. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:

pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije;

izvod iz odluke o budzetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budzetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;

projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;

dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;

akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno- tehničke dokumentacije za koju je podneta prijava;

procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i skenirana u elektronskom formatu na CD.

3.1.6. Finansijski okvir

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:

do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;

do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;

do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;

do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.

Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budzeta Republike Srbije.

3.1.7. Javni poziv

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

3.1.8. Kriterijumi za odabir projekata

Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:

1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

2) stepen razvijenosti;

3) efekti projekta;

4) održivost projekta;

5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.

Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova.

3.1.9. Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava

Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projektno-tehničke dokumentacije, preliminarnu visinu odobrenih bespovratnih sredstava za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, nakon zaključenog ugovora između jedinice lokalne samouprave i projektanta (ponuđača), a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke koju sprovodi jedinica lokalne samouprave i izvršiti prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Ukoliko ugovorena vrednost prelazi odobrenu vrednost predviđenu Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne iskoristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 15. novembra 2016. godine.

3.2. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

3.2.1. Cilj mere

Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12), i to na sledeći način:

1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

3) u iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.

U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva jedinice lokalne samouprave.

3.2.2. Korisnici

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti, odnosno devastirana područja.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA podnose se Razvojnoj agenciji najkasnije do 1. oktobra 2016. godine.

3.2.3. Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

važeći ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA (izvod iz Ministarstva finansija – Uprave za trezor);

odluku o usvajanju završnog računa budzeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima Razvojna agencija dostavlja Ministarstvu Predlog liste zahteva za prenos sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave sa pratećom dokumentacijom. Ministarstvo i Razvojna agencija će zaključiti ugovor o realizaciji aktivnosti predviđenih merom 3.2. Programa.

Nakon sprovedene kontrole od strane Ministarstva, ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja donosi odluku o odobravanju sufinansiranja godišnje članarine.

Ministarstvo će izvršiti prenos odobrenih sredstava na podračun posebne namene jedinica lokalne samouprave.

3.3. Mera jačanja regionalne konkurentnosti

3.3.1. Cilj mere je podrška regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Mera će se sprovoditi kroz podršku ARRA za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora.

3.3.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

3.3.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih pravnih subjekata, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

projekti javno-privatnog partnerstva;

urbano-ruralni projekti;

poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

3.3.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava ARRA

Uslovi pod kojima se ARRA dodeljuju bespovratna sredstva su:

da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

da su potpisale ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

3.3.5. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

pravilno popunjen Obrazac 2 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.3. Mera jačanja regionalne konkurentnosti;

osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

potvrdu Ministarstva finansija – nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

rešenje o akreditaciji;

skeniran original ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2015. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2015. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD;

biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

3.3.6. Finansijski okvir

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA, i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću.

3.3.7. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.3.8. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Razvojne agencije i korisnika sredstava, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.3.9. Javni poziv

Nakon potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom, Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Prijave se mogu podnositi do 1. oktobra 2016. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – Mera jačanja regionalne konkurentnosti”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

3.3.10. Kriterijumi i postupak odabira projekata i zaključivanje ugovora

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Postupak ocenjivanja i odabir projekata sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija sačinjava predlog liste prihvaćenih prijava i istu dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Nakon donošenja odluka o dodeli bespovratnih sredstava od strane ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja, Ministarstvo će odluke dostaviti Razvojnoj agenciji koja će pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka, preporučenom poštom, obavestiti sve učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Razvojnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji pored ostalih odredbi, mora da sadrži i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko sredstva budzeta ne iskoristi namenski, ta sredstva mora da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2017. godine.

IV. Način realizacije Programa

Po donošenju Programa i objavljivanja javnog poziva, javni poziv za podnošenje zahteva i sva neophodna dokumentacija za meru 3.1. i za meru 3.3. Programa objaviće se i na internet stranicama Ministarstva i Razvojne agencije.

Ministarstvo realizuje meru 3.1. Programa zaključivanjem ugovora sa jedinicama lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena.

Ministarstvo realizuje meru 3.2. Programa donošenjem odluke o odobravanju sufinansiranja godišnje članarine, a nakon prikupljenih i obrađenih zahteva jedinica lokalne samouprave koje Ministarstvu dostavlja Razvojna agencija u skladu sa ugovorom. Za realizaciju mere 3.2. Programa Razvojna agencija i ARRA će podnosiocima zahteva pružati pomoć u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije.

Ministarstvo će po donošenju Programa, potpisati ugovor o realizaciji mere 3.3. Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će se na Razvojnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava ARRA.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima za meru 3.3. Programa, preneti sredstva na podračun posebne namene Razvojnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mere 3.3. Programa.

Razvojna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za meru 3.3. Programa.

V. Praćenje realizacije Programa

Ministarstvo će dostaviti izveštaje o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa Vladi, radi informisanja.

Razvojna agencija će Ministarstvu dostaviti Izveštaj o realizaciji mere 3.3. Programa, koji će Ministarstvo, radi informisanja, dostaviti Vladi.

Ostavite komentar