Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6296/2016

U Beogradu, 7. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar