Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je

O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2016. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/15), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 221.698.930 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 136.300.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 136.300.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 62.636.134 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 65.304.120 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 8.236.330 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 123.416 730000 DONACIJE I TRANSFERI 28.600.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 28.600.000 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 28.600.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 28.600.000 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 28.600.000 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 600.000 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.780.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 300.000 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 20.852.000 7331619 Transferi od budzeta usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 4.400.000 740000 DRUGI PRIHODI 3.987.360 741000 PRIHODI OD IMOVINE 2.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 2.358.350 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 6.500 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 6.500 742200 Takse i naknade 25.000 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.326.850 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 2.326.850 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 1.010 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.626.000 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.626.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.626.000 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 176.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.450.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 748.100 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 498.100 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 250.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.063.470 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 52.063.470 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 52.063.470 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 52.063.470 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.017.333 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 43.805.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.600.000 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.575.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 964.637 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 61.500 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 221.700.000

Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 220.338.711 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.264.238 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 1.764.581 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 318.457 413000 NAKNADE U NATURI 1.200 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 70.000 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 85.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 25.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 2.237.600 421000 STALNI TROŠKOVI 385.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 5.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 175.000 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.000 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000 426000 MATERIJAL 1.641.600 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 20.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 215.623.707 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 215.623.707 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 11.334.270 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 10.239.270 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.842.656 4711122 Porez 895.088 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.089.387 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 1.435.715 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 964.637 4711125 Doprinos za NSZ 11.787 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.095.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 204.289.437 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 42.532.167 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.274.577 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 26.344.020 471214 Stomatološke usluge 4.755.853 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 114.133.352 471216 Pomagala i naprave 3.265.475 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 909.993 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 450.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 657.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 600.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.440.000 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.905.000 480000 OSTALI RASHODI 178.066 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 32.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 133.066 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 13.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 161.289 510000 OSNOVNA SREDSTVA 161.289 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15.000 512000 MAŠINE I OPREMA 120.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 26.289 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.200.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 221.700.000

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 221.700.000 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4, 5 i 6 221.700.000 “

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Namene za zdravstvenu zaštitu Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna   1 2 3 4=2+3 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 30.805.532 56.067.036 86.872.568 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.026.324 2.117.952 3.144.276 3. Troškovi energenata 2.994.497 5.010.895 8.005.392 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.949.913 36.318.928 39.268.841 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   600.000 600.000 5. Ishrana bolesnika   2.215.000 2.215.000 6. Materijalni i ostali troškovi 4.229.486 11.286.650 15.516.136 6.1. Otpremnine po Programu Vlade 1.520.000 2.703.000 4.223.000 6.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 139.334 187.289 326.623 7. Ustanove van Plana mreže 526.415 1.020.891 1.547.306 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   96.000 96.000 I RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (1-8) 42.532.167 114.133.352 156.665.519 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.274.577 10. Lekovi izdati na recept     26.344.020 11. Stomatološke usluge     4.755.853 11.1. Otpremnine po Programu Vlade     177.000 11.2. Sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom     14.391 12. Pomagala i naprave     3.265.475 13. Ustanove socijalne zaštite     909.993 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.279.000 15. Instituti, zavodi za javno zdravlje i Zavod za antirabičnu zaštitu     2.905.000 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.440.000 17. Institut/zavodi za transfuziju krvi i Institut za virusologiju i imunologiju     450.000 II OSTALI RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (9-17)     47.623.918 III UKUPNI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II) 204.289.437

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) iz stava 1. tačka 2) ovog člana su:

PRIHODI I PRIMANjA PO IZVORIMA FINANSIRANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija Opis Ukupno 1 2 3 7423615 Prihodi po osnovu premije osiguranja 14.550 421111 Troškovi platnog prometa 50 423000 Usluge po ugovoru 1.500 485000 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (rashodi po osnovu naknada šteta) 13.000 „

Član 4.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

UPRAVNI ODBOR

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 450-7115/16 ZAMENIK PREDSEDNIKA U Beogradu, 22. novembar 2016. godine Aleksandra Potparević

56016.03/6

Ostavite komentar