Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Član 1.

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 10/13 – dr. zakon), član 1. stav 1. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuju se: ciljevi poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i način njihovog ostvarivanja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ovim zakonom uređuju se i pravila posebnog postupka sprovođenja i kontrole IPARD programa”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 2. tačka 10), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaju se tačke 10a)-10i) koje glase:

„10a) instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;

10b) okvirni sporazum jeste sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II);

10v) IPARD je finansijski instrument EU za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);

10g) IPARD program je program ruralnog razvoja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (IPARD), koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije;

10d) IPARD podsticaji su podsticaji ruralnom razvoju koji se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa IPARD programom;

10đ) projekat jeste celokupna aktivnost podnosioca zahteva za odobravanje projekta u vezi sa ulaganjem, a sastoji se od dela ulaganja koji je prihvatljiv i dela koji je neprihvatljiv za finansiranje u skladu sa IPARD programom;

10e) investicija je deo projekta koji je prihvatljiv za finansiranje u skladu sa IPARD programom;

10 ž) referentna cena je cena investicije ili dela investicije koja se utvrđuje na osnovu tržišne cene i služi za utvrđivanje osnovice za obračun IPARD podsticaja;

10z) korisnik IPARD podsticaja je lice kome je odobren projekat za korišćenje IPARD podsticaja;

10i) primalac sredstava je korisnik IPARD podsticaja kome su isplaćena sredstva.”

Član 3.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi, u cilju:

1) rasta proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača;

2) rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i tehničko-tehnološkog unapređenja sektora poljoprivrede;

3) održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine;

4) unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i smanjenje siromaštva;

5) efikasnog upravljanja javnim politikama i unapređenja institucionalnog okvira razvoja poljoprivrede i ruralnih sredina.”

U stavu 2. posle reči „ruralni razvoj” dodaju se zapeta i reči: „kao i IPARD programa”.

Član 4.

Posle člana 7. dodaju se naziv člana i član 7a, koji glase:

„IPARD program

Član 7a

IPARD program sadrži opšte i specifične ciljeve, mere i druge aktivnosti, kao i očekivane rezultate, oblike, vrste, namene, intenzitet pomoći i obim pojedinih mera IPARD podsticaja.

IPARD program na predlog Ministarstva donosi Vlada.

IPARD program objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa.

Ministar bliže propisuje metodologiju utvrđivanja referentnih cena.”

Član 5.

U članu 8. stav 2. tačka 7) reči: „i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika”, brišu se.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

„7a) sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja obaveza od strane korisnika ili neosnovane isplate sredstava;”.

U tački 8) reči: „ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom”, brišu se.

U tački 9) reč: „ugovornih”, briše se.

Član 6.

Posle člana 8. dodaju se naziv glave IIIa, nazivi članova i čl. 8a, 8b, 8v, 8g, 8d, 8đ i 8e, koji glase:

„IIIa POSTUPAK SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA

Pokretanje postupka i odluka po zahtevu

Član 8a

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate.

Postupak za odobravanje projekta pokreće se po zahtevu lica za odobravanje projekta koji se podnosi Upravi.

Postupak za odobravanje isplate pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta.

O ostvarivanju prava na IPARD podsticaje odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje po zahtevu za odobravanje projekta donosi se u roku od devet meseci od pokretanja postupka za odobravanje projekta, a rešenje po zahtevu za odobravanje isplate sredstava donosi se u roku od šest meseci od pokretanja postupka za odobravanje isplate sredstava.

Neuredan zahtev i zabrana povraćaja

u pređašnje stanje

Član 8b

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje zahtev je neuredan ako sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun.

Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.

Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, Uprava odbacuje zahtev kao neuredan.

Protiv odluke Uprave o odbacivanju neurednog zahteva iz stava 3. ovog člana dozvoljena je posebna žalba.

Ako podnosilac uredi zahtev smatra se da je zahtev podnet onog dana kada je uređen, osim u pogledu ocene blagovremenosti kada se smatra da je zahtev podnet kada je podnet neuredan zahtev.

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje nije dopušten povraćaj u pređašnje stanje.

Izmene odobrenog projekta

Član 8v

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

3) u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje direktor Uprave zaključkom.

Obaveze korisnika IPARD podsticaja i primaoca sredstava

i postupak povraćaja sredstava

Član 8g

Korisnik IPARD podsticaja i primalac sredstava dužan je da:

1) daje tačne i potpune podatake i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

2) investiciju realizuje u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

3) izvrši obeležavanje predmeta investicije u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

4) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje ovlašćenim predstavnicima Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv korupcije;

5) namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;

6) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u periodu od pet godina od dana isplate;

7) vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Ako administrativna greška ima za posledicu neosnovanu isplatu novčanih sredstava, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj neosnovano isplaćenih sredstava, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako se posle izvršene isplate utvrdi postojanje nepravilnosti, odnosno prevare u smislu Okvirnog sporazuma, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj sredstava, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

U slučaju povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava usled nepridržavanja obaveza iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog člana, kao i utvrđene prevare iz stava 3. ovog člana, zatezna kamata obračunava se od momenta isplate novčanih sredstava primaocu.

Postupak po žalbi

Član 8d

Protiv rešenja direktora Uprave u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje može se izjaviti žalba ministru, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja.

Kad Uprava nađe da je podneta žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, a nije novim rešenjem zamenila rešenje koje se žalbom pobija, dužna je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, dostavi žalbu ministru.

Za postupanje po žalbi u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje ministar obrazuje posebnu komisiju koja odlučuje po žalbi.

Ako ministar nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti Uprava, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet Upravi na ponovni postupak.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ministar rešenjem ukazuje Upravi u kom pogledu treba dopuniti postupak, a Uprava je dužna da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, donese novo rešenje.

Rešenje po žalbi mora se doneti što pre, a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje žalbe ministru.

Ministar rešenje po žalbi dostavlja strankama, a spise predmeta sa primerkom rešenja dostavlja Upravi.

Rešenje ministra u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje je konačno u upravnom postupku i može se pokrenuti upravni spor.

Ako nakon pokretanja upravnog spora bude doneta odluka kojom se odobrava projekat, odnosno odobrava isplata, postupak se nastavlja, odnosno isplata podsticaja se vrši isključivo iz budžeta Republike Srbije.

Primena odredbi drugih zakona i

donošenje podzakonskih akata

Član 8đ

U postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje primenjuju se odredbe zakona kojim se potvrđuje Okvirni sporazum.

U postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Kontrola sprovođenja IPARD programa

Član 8e

Poslove kontrole sprovođenja projekata IPARD programa obavlja Uprava preko državnih službenika raspoređenih na poslovima kontrole na licu mesta (u daljem tekstu: kontrolori).

Poslove iz stava 1. ovog člana može obavljati lice koje je steklo visoko obrazovanje u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko – tehnoloških nauka ili iz naučne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Kontrolor ima službenu legitimaciju u obavljanju poslova kontrole u sprovođenju projekata IPARD programa.

U vršenju poslova kontrole na licu mesta u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa, kontrolor ima pravo i dužnost da:

1) vrši uvid u isprave vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

2) vrši kontrolni pregled poljoprivrednog zemljišta, zasada, stoke, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, uređaja, robe i poslovne dokumentacije;

3) fotografiše, odnosno sačini audio-video zapis kontrolnog pregleda iz tačke 2) ovog stava;

4) proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;

5) preduzme druge mere i radnje, u skladu sa posebnim propisima u oblasti sprovođenja IPARD programa.

U vršenju poslova kontrole na licu mesta u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa kontrolor je ovlašćen da:

1) naloži izvršenje mera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;

2) izradi izveštaj o merama i radnjama u vršenju poslova kontrole na licu mesta;

3) obavesti druge službe Uprave, ako postoje razlozi za preduzimanje mera iz delokruga rada tih službi;

4) privremeno oduzme dokumentaciju i predmete koji u postupku pred Upravom, prekršajnom ili sudskom postupku mogu da posluže kao dokaz;

5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

6) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

7) pokrene inicijativu za vođenje poljoprivrednog gazdinstva u pasivnom statusu;

8) preduzima druge mere i radnje u skladu sa posebnim propisima u oblasti sprovođenja IPARD programa.

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stava 5. tačka 4) ovog člana kontrolor izdaje potvrdu.

Lica kod kojih se vrši kontrola u oblasti sprovođenja projekata IPARD programa dužna su da kontroloru omoguće vršenje kontrole i pruže potrebne podatke i informacije, kao i da na njegov zahtev, u određenom roku, dostave ili pripreme podatke i materijale koji su mu potrebni za vršenje poslova kontrole.

Ministar bliže propisuje način i postupak obavljanja kontrole na licu mesta, kao i obrazac i sadržaj službene legitimacije kontrolora.”

Član 7.

U nazivu glave VII reči: „I INTEGRISANI POLJOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM”, brišu se.

Član 8.

Naziv člana 33. i član 33. menjaju se i glase:

Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima

Član 33.

Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Network – u daljem tekstu: FADN) je skup podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koji se dobijaju na osnovu sprovođenja godišnjeg istraživanja na poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa posebnim propisima.

FADN sistem obuhvata sprovođenje godišnjeg istraživanja i prikupljanja podataka o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: FADN istraživanje), organizacionu strukturu FADN sistema, prema utvrđenoj metodologiji prikupljanja i načinu korišćenja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu.

Ministarstvo uspostavlja FADN sistem.

FADN sistem čine:

1) Nacionalni odbor za praćenje FADN sistema;

2) Nacionalno telo za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja;

3) Regionalna koordinaciona tela;

4) Kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka;

5) republička organizacija nadležna za poslove statistike;

6) poljoprivredna gazdinstva (FADN gazdinstva).

Za praćenje FADN sistema, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, ministar rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Nacionalni odbor za FADN sistem (u daljem tekstu: Nacionalni odbor).

Poslove Nacionalnog tela za organizaciju i sprovođenje FADN istraživanja obavlja Ministarstvo.

Za poslove organizacije i sprovođenja FADN istraživanja, kontrole, obrade i pripreme podataka za godišnje izveštaje, kao i ostale poslove vezane za FADN sistem Ministarstvo može da ovlasti poljoprivredne obrazovne, naučne i stručne institucije i druge organizacije i ustanove, na osnovu konkursa.

Koordinaciju i funkcionisanje FADN sistema obavljaju regionalana koordinaciona tela u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stučnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Poslove kancelarije za prikupljanje računovodstvenih FADN podataka obavljaju savetodavne i stručne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stučnih poslova u oblasti poljoprivrede.

Republička organizacija nadležna za poslove statistike u FADN sistemu učestvuje na način i prema uslovima u skladu sa sporazumom o saradnji zaključenog između Ministarstva i republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Poljoprivredno FADN gazdinstvo je poljoprivredno gazdinstvo koje dobrovoljno učestvuje u FADN istraživanju.

Ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema kao i obrazac za prikupljanje podataka.

Ministarstvo donosi Nacionalni plan za funkcionisanje FADN sistema koji naročito sadrži način uspostavljanja i unapređenja FADN sistema, aktivnosti učesnika i institucija koji su deo sistema, njihove međusobne veze, aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje.

Nacinalni plan za funkcionisanje FADN sistema donosi za period od pet godina.

Sredstva za uspostavljanje FADN sistema obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Član 9.

Naziv člana 34. i član 34. menjaju se i glase:

„Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije

Član 34.

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (u daljem tekstu: STIPS) je skup tržišnih informacija o cenama poljoprivredno-prehrambernih proizvoda.

STIPS se organizuje i razvija radi prikupljanja i korišćenja podataka, informacija i propisanih evidencija iz delokruga rada organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija od značaja za poljoprivredu, prikupljanja i obrade podataka i informacija u svrhu izveštavanja o poljoprivredi, razmene podataka i informacija sa nadležnim ustanovama i službama u poljoprivredi drugih država i međunarodnih organizacija, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike.

Radi objedinjavanja podataka, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike, organi i organizacije iz stava 2. ovog člana dužni su da dostavljaju podatke Ministarstvu.

Sredstva za funkcionisanje STIPS obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Ministar bliže propisuje organizaciju sistema tržišnih informacija poljoprivrede, program rada, razvoja, način prikupljanja, korišćenja i dostavljanje podataka, sadržaj informacija i rok, kao i subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke.

Član 10.

Posle člana 34. dodaju se naziv člana i član 34a, koji glase:

„Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela

Član 34a

Sistem za identifikaciju zemšljišnih parcela (Land Parcel Identification Systems, u daljem tekstu: LPIS) je skup podataka o zemljišnim parcelama dobijenih korišćenjem ortofoto snimaka i daljinske detekcije, koji služe za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

LPIS iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

Organ nadležan za geodetske poslove ustupa Upravi na korišćenje sve neophodne podatke za uspostavljanje i upravljanje LPIS i to: alfanumeričke podatke o katastarskim parcelama, digitalne katastarske planove, digitalni model terena, topografske karte, ortofoto (avio ili satelitske snimke), podatke iz registra prostornih jedinica i dr.

Ortofoto snimke ne starije od tri kalendarske godine, kao i druge ažurirane podatke i ažurirane snimke iz stava 3. ovog člana pribavlja i dostavlja organ nadležan za geodetske poslove Upravi, bez naknade.

Ministar bliže propisuje organizaciju sistema identifikacije zemljišnih parcela – LPIS, sadržaj informacija i subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke i snimke, kao i način njihovog dostavljanja.

Član 11.

Naziv člana 42. i član 42. menjaju se i glase:

„Privredni prestup i prekršaj pravnog lica

Član 42.

„Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (član 8g stav 1. tačka 5)).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do deset godina, računajući od dana pravnosnažnosti presude.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.”

Član 12.

Posle člana 42. dodaju se naziv člana i član 42a, koji glase:

„Prekršaj preduzetnika i fizičkog lica

Član 42a

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji:

1) nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (8g stav 1. tačka 5));

2) postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje:

1) nenamenski koristi sredstva IPARD podsticaja (8g stav 1. tačka 5));

2) postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).”

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju sadržan je u članu 97. tačka 12. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje ovog zakona proizilazi iz potrebe za uvođenjem izmena koje su neophodne kako bi se ispoštovala pravila i rokovi postavljeni sporazumima koje je Republika Srbija potpisala sa Evropskom komisijom, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), kao i odredbama Sektorskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije pod Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD II).

Naime, sticanjem statusa kandidata u martu 2012. godine, Srbija je dobila mogućnost da koristi sredstva komponente IPA fondova namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, pri čemu je nužni uslov akreditovanje decentralozovanog sistema upravljanja. Deo operativne strukture ovog sistema čini Uprava za agrarna plaćanja.

S tim u vezi interne procedure Uprave koje će se ocenjivati od strane Evropske komisije moraju biti u skladu za zahtevima Evropske unije, te je konstatovano da su neophodne izmene u okviru postojećih pravnih okvira, kako procedure rada pomenutog organa ne bi bile u suprotnosti sa odredbama nacionalnog prava.

Izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom odnose se na odredbe kojima se uređuje postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda.

Postupanje po ovom predlogu omogućilo bi nesmetano i blagovremeno obavljanje poslova Uprave za agrarna plaćanja, kao dela operativne strukure u okviru decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz komponente instrumenta pretpristupne pomoći IPA namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je osnovni preduslov za korišćenje sredstava ovog fonda i predstavlja značajan korak na putu ka integraciji sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom.

Takođe, na osnovu Finalnog izveštaja o zapažanjima i preporukama Evropske komisije, Generalnog Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj (Direktorat J. Revizija poljoprivrednih troškova J.5. Finansijska revizija): „ IPARD II – Revizija br. PRE/2016/001/RS u vezi sa pregledom zahteva za poveravanje zadataka izvršenja budžeta Srbiji na osnovu člana 13. stav 4. Okvirnog sporazuma u okviru IPA II za mere 1, 3, 7. i 9. IPARD II Programa” utvrđeno je da se nacionalni zakon o poljoprivredi mora prilagoditi Sektorskom sporazumu. Kao izmene koje treba izvršiti su, između ostalog, prepoznate sledeće: uključivanje rokova u skladu sa Sektorskim sporazumom, uključivanje žalbenih postupaka, statusa poljoprivrednih inspektora za kontrolore na licu mesta i druga pitanja. Ovaj nalaz okarakterisan je  kao blokirajući faktor. Stoga se u pogledu navedenih stavki postupilo, regulišući ih kroz izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. ovog zakona propisan je predmet uređenja i to da se ovim zakonom uređuju: ciljevi poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i način njihovog ostvarivanja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i pravila posebnog postupka sprovođenja i kontrole IPARD programa.

U članu 2. ovog zakona propisano je da se posle tačke 10) dodaju se tačke 10a)-10i) koje imaju značenje u skladu sa pojmovima koji su propisani ovim zakonom.

U članu 3. ovog zakona propisano je da se stav 1. menja i glasi:

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi, u cilju:

1) rasta proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača;

2) rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i tehničko-tehnološkog unapređenja sektora poljoprivrede;

3) održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine;

4) unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i smanjenje siromaštva;

5) efikasnog upravljanja javnim politikama i unapređenja institucionalnog okvira razvoja poljoprivrede i ruralnih sredina.”

U stavu 2. posle reči „ruralni razvoj” dodaju se reči: „kao i IPARD programa.

U članu 4. ovog zakona propisano je da se posle člana 7. dodaje naziv člana i član 7a koji se odnose na IPARD program koji donosi Vlada na predlog Ministarstva i ovlašćenja ministra da bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje, iznos podsticaja kao i uslove, način i postupak sprovođenja IPARD programa kao i metodologiju utvrđivanja referentnih cena.

U članu 5. ovog zakona propisano je da se briše u članu 8. stav 2. tačka 7) reči: „i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja obaveza od strane korisnika ili neosnovane isplate sredstava;”.

U tački 8) reči: „ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom”, brišu se.

U tački 9) reč: „ugovornih”, briše se.

U članu 6. ovog zakona propisano je da se posle člana 8. dodaje naziv glave IIIa, nazivi iznad članova i članovi 8a, 8b, 8v, 8g, 8d, 8đ i 8e, koji se odnose na postupak sprovođenja IPARD programa.

U članu 7. ovog zakona propisano je da se u nazivu glave VII reči: „I INTEGRISANI POLJOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM”, brišu.

U članu 8. ovog zakona propisano je da se naziv člana 33. i član 33. menjaju i to tako što se propisuje Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima – FADN.

U članu 9. ovog zakona propisano je da se naziv člana 34. i član 34. menjaju se i to tako što se propisuje Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije – STIPS.

U članu 10. ovog zakona propisano je da se posle člana 34. dodaje naziv člana i član 34a, koji glasi: Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela – LPIS.

U članu 11. ovog zakona propisano je da se naziv iznad člana 42. i član 42. menjaju se i glase: Privredni prestup i prekršaj pravnog lica. Ovim članom propisane su novčane kazne za privredni prestup i prekršaj pravnog lica koje nenamenski koristi IPARD sredstva, odnosno postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6), kao i zaštitna mera zabrane odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti.

U članu 12. ovog zakona propisano je da se posle člana 42. dodaje naziv člana i član 42a koji glase: Prekršaj preduzetnika i fizičkog lica. Ovim članom propisuje se novčana kazna za prekršaj preduzetnika i fizičkog lica koje nenamenski koristi sredstva IPARD programa, odnosno postupi suprotno odredbama člana 8g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6).

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona obezbeđuju se na osnovu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), Sektorskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije pod Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD II).

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2016. godini obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), i to:

– u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara;

– u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 20.430.670.000 dinara.

– u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 2.896.950.000 dinara.

– u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 233.000.000 dinara.

– u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4002 Podrška privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u južnoj Srbiji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 110.001.000 dinara.

– u Razdelu 23.0 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10, Program 0101 Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/ 0003- Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede, u iznosu od 34. 444.000 dinara.

Sredstva za 2017. i 2018. godinu biće obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine opredeljenih od strane Ministarstva finansija.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže iz razloga što je potrbno da se u što kraćem roku uskladi postupak rada Uprave za agrarna plaćanja u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda, odnosno omogući nesmetano i blagovremeno obavljanje poslova Uprave za agrarna plaćanja, kao dela operativne strukure u okviru decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz komponente instrumenta pretpristupne pomoći IPA, namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je osnovni preduslov za korišćenje navedenih sredstava fonda.

Iz navedenih razloga predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

ANALIZA EFEKATA

1. Koji problem se rešava zakonom?

Zakonom se rešava problem nemogućnosti poštovanja pravila i rokova postavljenih sporazumima koje je Republika Srbija potpisala, ili će ih u najkraćem roku potpisati sa Evropskom komisijom, odredbama Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), kao i odredbama Sektorskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije pod Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD II).

2. Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem zakona?

Cilj zakona je stvaranje pravne osnove za sprovođenje IPARD programa u Republici Srbiji, te apsorpcija sredstava njime predviđenim a obezbeđenih iz pretpristupnih fondova EU namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju.

3. Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Da.

Međutim, kako su pravila i rokovi pomenuti u tački 1 ovog odeljka definisani zakonskim odredbama pozitivnog prava Republike Srbije jedina mogućnost za njihovo derogiranje radi usklađivanja sa zahtevima međunarodnih sporazuma (takođe pomenutih u tački 1 ovog odeljka) donošenje zakona.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje rešenje datog problema?

Objašnjeno je u stavu dva prethodne tačke

5. Na koga će i kako uticati rešenja predložena u zakonu?

Rešenja predložena zakonom omogućiće korišćenje sredstava iz IPARD fonda koja su namenjena dostizanju standarda i konkurentnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, te će najveću dobit imati srpski poljoprivrednici.

Međutim, korist će imati i administracija, jer će graditi kapacitete i raditi po pravilima sličnim onima kojima važe u platnim agencijama EU, te će pretpristupni period upravo ostvariti svoju svrhu priprema za integraciju (kako korisnika, tako i administracije).

6. Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Za primenu ovog zakona neophodna su dodatna budžetska sredstva, u smislu obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije za kofinansiranje projekata iz IPARD programa.

Međutim, navedena obaveza se ne stvara ovim zakonom već potpisivanjem međunarodnih sprazuma (Okvirni sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), Sektorski sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije pod Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD II) sa Evropskom komisijom. Zakon samo omogućuje sprovođenje istih.

7. Da li pozitivni efekti zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Da.

Kofinansiranje koje će Republika Srbija iz budžetskih sredstava izdvojiti za projekte iz IPARD programa stimuliše razvoj srpske poljoprivrede, ulaganja i samih poljoprivrednika ali i Evropske unije.

8. Da li zakon stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Da. Zakon je usmeren na omogućavanje sprovođenja postupka koji rezultira isplatom sredstava IPARD fonda koja su upravo namenjena dostizanju standarda i konkurentnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Donošenje ovog zakona predstavlja zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača u pretpristupnom periodu, ne samo omogućavanje finansijskih sredstava za dostizanje standarda i konkurentnosti već i njihovo prilagođavanje pravilima koja važe u ZPP. S tim u vezi je zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača za sredstvima iz IPARD fonda veoma visoka, te je shodno i predlog ovog zakona.

10. Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi donošenja zakona?

Kako se ovim zakonom omogućuje dostupnost finansijskih sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju, tačnije sprovođenje IPARD programa koji ova sredstva predviđa, ciljevi zakona biće realizovani kroz apsorpciju pomenutih sredstava i samim tim unapređenje poljoprivrede Republike Srbije .

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Draft Law on amendments on the Law on Agriculture and Rural Development

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14 u daljem tekstu: Okvirni sporazum)

a) Odredbe Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Normativna sadržina Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju nije u suprotnosti sa odredbama Okvirnog sporazuma.

Naime, Okvirnim sporazumom (Pododeljak I, član 10 stav 1 tačka 2), propisano je da je IPA Agencija za ruralni razvoj (IPARD), sa funkcijama slične prirode kao agencija za plaćanje u državama članicama Evropske unije, zadužena za promociju i odabir projekata, kao i za odobravanje, kontrolu i utvrđivanje/obračun obaveza i plaćanja i za izvršavanje plaćanja.

Tekst ovog Predloga u funkciji je razrade pomenute odredbe i omogućavanja njene adekvatne primene.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju uređuje se i omogućuje oblast podsticaja finansiranih iz Pretpristupnih fondova EU namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju. S tim u vezi predlog je u svrhe ne samo sa dostupnošću i korišćenjem pomenutih fondova već i pripreme administracije ali i korisnika tj. srpskih poljoprivrednika za pravila koja važe u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uredba evropskog Parlamenta i Saveta br. 1306/2013 u pogledu finansiranja, upravljanja i praćenja zajedničke poljoprivredne politike;

Uredba evropskog Parlamenta i Saveta (EZ) br. 231/2014 od 11. marta 2014. godine, kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II),

Uredba Komisije (EZ) br. 447/2014 od 2. maja 2014. godine, kojom se sprovodi Uredba evropskog Parlamenta i Saveta (EZ) br. 231/2014 kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)

Uredba evropskog Parlamenta i Saveta (EZ) br.236/2014 od 11. marta 2014. godine , kojom se uspostavljaju instrumenti za finansiranje.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi poljoprivredne politike i način njenog ostvarivanja, vrste podsticaja u poljoprivredi, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, korisnici podsticaja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, integrisani poljoprivredni informacioni sistem, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE: CILJEVI POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA, KAO I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA, REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, EVIDENTIRANJE I IZVEŠTAVANJE U POLJOPRIVREDI, KAO I NADZOR NAD SPROVOĐENJEM OVOG ZAKONA.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE I PRAVILA POSEBNOG POSTUPKA SPROVOĐENJA I KONTROLE IPARD PROGRAMA.

Ovim zakonom obrazuje se Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i uređuje njena nadležnost.

Način obrazovanja, struktura, odnosno organizacija Uprave za agrarna plaćanja uređuje se aktom ministra nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar).

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) poljoprivreda je privredna delatnost koja obuhvata one delatnosti koje su zakonom klasifikovane kao poljoprivreda;

2) poljoprivredna proizvodnja jeste proces proizvodnje biljnih i stočarskih proizvoda, uzgoj ribe, pčela, odnosno drugi oblici poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, staklenička, plastenička proizvodnja, gajenje začinskog i lekovitog bilja i drugo), koja se obavlja na poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugom zemljištu ili građevinskoj celini koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije;

3) poljoprivredni proizvodi jesu primarni proizvodi i proizvodi prvog stepena njihove prerade nastali u poljoprivrednoj proizvodnji;

4) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

5) porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice – poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

6) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice – poljoprivrednik i preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

7) član porodičnog poljoprivrednog domaćinstva jeste punoletni član istog domaćinstva, koji se stalno ili povremeno bavi radom na gazdinstvu i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, na osnovu izjave da je član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno maloletni član istog gazdinstva na osnovu izjave roditelja, odnosno zakonskog staratelja;

8) poljoprivrednik je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se isključivo bavi poljoprivrednom proizvodnjom;

9) podsticaji jesu sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva iz drugih izvora koja se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa ovim zakonom u funkciji ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike;

10) poljoprivrednim zemljištem smatraju se njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunastim rastinjem i drugo), koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može racionalno da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju. ;

10A) INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) JESTE FINANSIJSKI INSTRUMENT EU KOJI PODRŽAVA STRATEGIJU PROŠIRENJA EU, ČIJA NAMENA JE DA PRUŽI POMOĆ KANDIDATIMA I POTENCIJALNIM KANDIDATIMA U PROCESU PRISTUPANJA EU;

10B) OKVIRNI SPORAZUM JESTE SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE O PRAVILIMA ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II);

10V) IPARD JE FINANSIJSKI INSTRUMENT EU ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ RURALNOM RAZVOJU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA);

10G) IPARD PROGRAM JE PROGRAM RURALNOG RAZVOJA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ RURALNOM RAZVOJU (IPARD), KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU, KAO I IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE;

10D) IPARD PODSTICAJI SU PODSTICAJI RURALNOM RAZVOJU KOJI SE DODELJUJU POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I DRUGIM LICIMA U SKLADU SA IPARD PROGRAMOM;

10Đ) PROJEKAT JESTE CELOKUPNA AKTIVNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA U VEZI SA ULAGANJEM, A SASTOJI SE OD DELA ULAGANJA KOJI JE PRIHVATLJIV I DELA KOJI JE NEPRIHVATLJIV ZA FINANSIRANJE U SKLADU SA IPARD PROGRAMOM;

10E) INVESTICIJA JE DEO PROJEKTA KOJI JE PRIHVATLJIV ZA FINANSIRANJE U SKLADU SA IPARD PROGRAMOM;

10 Ž) REFERENTNA CENA JE CENA INVESTICIJE ILI DELA INVESTICIJE KOJA SE UTVRĐUJE NA OSNOVU TRŽIŠNE CENE I SLUŽI ZA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA;

10Z) KORISNIK IPARD PODSTICAJA JE LICE KOME JE ODOBREN PROJEKAT ZA KORIŠĆENJE IPARD PODSTICAJA;

10I) PRIMALAC SREDSTAVA JE KORISNIK IPARD PODSTICAJA KOME SU ISPLAĆENA SREDSTVA.

II POLJOPRIVREDNA POLITIKA I PLANIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja

Član 3.

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi, u cilju:

1) jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu;

2) obezbeđivanja kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane;

3) obezbeđivanja podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu;

4) obezbeđivanja podrške ruralnom razvoju;

5) zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

POLJOPRIVREDNA POLITIKA I POLITIKA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE OBUHVATA MERE I AKTIVNOSTI KOJE PREDUZIMAJU NADLEŽNI ORGANI, U CILJU:

1) RASTA PROIZVODNJE I STABILNOST DOHOTKA PROIZVOĐAČA;

2) RASTA KONKURENTNOSTI UZ PRILAGOĐAVANJE ZAHTEVIMA DOMAĆEG I INOSTRANOG TRŽIŠTA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG UNAPREĐENJA SEKTORA POLJOPRIVREDE;

3) ODRŽIVOG UPRAVLJANJA RESURSIMA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE;

4) UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA I SMANJENJE SIROMAŠTVA;

5) EFIKASNOG UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA I UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNOG OKVIRA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNIH SREDINA.

Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije sprovode se realizacijom Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije, Nacionalnog programa za poljoprivredu i Nacionalnog programa za ruralni razvoj KAO I IPARD PROGRAMA.

Član 7.

Za poslove pripreme i izmene Programa ruralnog razvoja, kao i za poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanje, koordinaciju i sprovođenje mera tehničke pomoći ruralnom razvoju, u skladu sa zahtevima EU, biće odgovoran deo ministarstva, nadležan za poslove ruralnog razvoja.

Način i postupak izvršavanja poslova i zadataka iz stava 1. ovog člana, kao i osnivanje potrebnih radnih tela u skladu sa zahtevima EU, uređuju se posebnim podzakonskim aktima.

IPARD PROGRAM

ČLAN 7A

IPARD PROGRAM SADRŽI OPŠTE I SPECIFIČNE CILJEVE, MERE I DRUGE AKTIVNOSTI, KAO I OČEKIVANE REZULTATE, OBLIKE, VRSTE, NAMENE, INTENZITET POMOĆI I OBIM POJEDINIH MERA IPARD PODSTICAJA.

IPARD PROGRAM NA PREDLOG MINISTARSTVA DONOSI VLADA.

IPARD PROGRAM OBJAVLJUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE LICA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA IPARD PODSTICAJE IZNOS PODSTICAJA, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA.

III UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Član 8

Obrazuje se Uprava za agrarna plaćanja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) obavlja sledeće poslove:

1) vrši izbor postupaka u skladu sa kriterijumima, mehanizmima i pravilima utvrđenim propisima za dodelu podsticaja;

2) raspisuje konkurs za dodelu podsticaja;

3) objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na podsticaje sa uslovima za korišćenje prava na podsticaje;

4) proverava ispunjenost uslova za odobravanje i isplatu sredstava po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa propisima i uslovima na konkursu i gde je to potrebno i po pravilima javnih nabavki;

5) priprema ugovor o korišćenju podsticaja između Uprave i korisnika sredstava podsticaja;

6) odlučuje o pravu na podsticaje;

7) vrši isplatu na osnovu ostvarenog prava na podsticaj i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika;

7A) SPROVODI POSTUPAK ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA OD STRANE KORISNIKA ILI NEOSNOVANE ISPLATE SREDSTAVA;

8) vrši administrativnu kontrolu i kontrolu na licu mesta ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom;

9) uspostavlja i vodi računovodstveno evidentiranje ugovornih obaveza i isplata;

10) sprovodi programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike u Republici Srbiji;

11) vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava;

12) vrši nezavisnu internu reviziju;

13) dostavlja izveštaje i analize ministru;

14) obavlja druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

IIIa POSTUPAK SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA

POKRETANJE POSTUPKA I ODLUKA PO ZAHTEVU

ČLAN 8A

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE, SASTOJI SE IZ POSTUPKA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA I POSTUPKA ZA ODOBRAVANJE ISPLATE.

POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA POKREĆE SE PO ZAHTEVU LICA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA KOJI SE PODNOSI UPRAVI.

POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE ISPLATE POKREĆE SE PO ZAHTEVU KORISNIKA PODSTICAJA ZA ODOBRAVANJE ISPLATE, KOJI SE PODNOSI UPRAVI NAKON REALIZACIJE ODOBRENOG PROJEKTA.

O OSTVARIVANJU PRAVA NA IPARD PODSTICAJE ODLUČUJE DIREKTOR UPRAVE REŠENJEM.

REŠENJE PO ZAHTEVU ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA DONOSI SE U ROKU OD DEVET MESECI OD POKRETANJA POSTUPKA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA, A REŠENJE PO ZAHTEVU ZA ODOBRAVANJE ISPLATE SREDSTAVA DONOSI SE U ROKU OD ŠEST MESECI OD POKRETANJA POSTUPKA ZA ODOBRAVANJE ISPLATE SREDSTAVA.

NEUREDAN ZAHTEV I ZABRANA POVRAĆAJA U PREĐAŠNJE STANJE

ČLAN 8B

U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE ZAHTEV JE NEUREDAN AKO SADRŽI FORMALNI NEDOSTATAK KOJI SPREČAVA POSTUPANJE PO NJEMU, AKO NIJE RAZUMLJIV ILI AKO NIJE POTPUN.

UPRAVA OBAVEŠTAVA PODNOSIOCA NEUREDNOG ZAHTEVA NA KOJI NAČIN DA UREDI ZAHTEV I TO U ROKU KOJI NE MOŽE BITI KRAĆI OD OSAM DANA, UZ UPOZORENJE NA PRAVNE POSLEDICE AKO NE UREDI ZAHTEV U ROKU.

AKO PODNOSILAC NE UREDI ZAHTEV U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA, UPRAVA ODBACUJE ZAHTEV KAO NEUREDAN.

PROTIV ODLUKE UPRAVE O ODBACIVANJU NEUREDNOG ZAHTEVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DOZVOLJENA JE POSEBNA ŽALBA.

AKO PODNOSILAC UREDI ZAHTEV SMATRA SE DA JE ZAHTEV PODNET ONOG DANA KADA JE UREĐEN, OSIM U POGLEDU OCENE BLAGOVREMENOSTI KADA SE SMATRA DA JE ZAHTEV PODNET KADA JE PODNET NEUREDAN ZAHTEV.

U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE NIJE DOPUŠTEN POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE.

IZMENE ODOBRENOG PROJEKTA

ČLAN 8V

POSLE DONOŠENJA REŠENJA O ODOBRAVANJU PROJEKTA, KORISNIK IPARD PODSTICAJA MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA IZMENU ODOBRENOG PROJEKTA:

1) AKO SU IZMENE PROJEKTA TAKVE DA SE NJIMA NE MENJAJU BITNE OSOBINE, ODNOSNO SVRHA INVESTICIJE;

2) AKO SE IZMENE ODNOSE NA PRODUŽETAK ROKA ZA ZAVRŠETAK PROJEKTA, ODNOSNO PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPLATU, IZ OPRAVDANIH RAZLOGA;

3) U DRUGIM SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE PROPISUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE.

O ZAHTEVU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODLUČUJE DIREKTOR UPRAVE ZAKLJUČKOM.

OBAVEZE KORISNIKA IPARD PODSTICAJA I PRIMAOCA SREDSTAVA

I POSTUPAK POVRAĆAJA SREDSTAVA

ČLAN 8G

KORISNIK IPARD PODSTICAJA I PRIMALAC SREDSTAVA DUŽAN JE DA:

1) DAJE TAČNE I POTPUNE PODATAKE I DOKUMENTACIJU VEZANE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE;

2) INVESTICIJU REALIZUJE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE PROPISUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE;

3) IZVRŠI OBELEŽAVANJE PREDMETA INVESTICIJE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE PROPISUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE;

4) OMOGUĆI PRISTUP INVESTICIJI I DOKUMENTACIJI KOJA SE ODNOSI NA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE OVLAŠĆENIM PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA, MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE, EVROPSKE KOMISIJE, EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA I EVROPSKE KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE;

5) NAMENSKI KORISTI, NE OTUĐI, NITI OMOGUĆI DRUGOM LICU KORIŠĆENJE PREDMETA INVESTICIJE U PERIODU OD PET GODINA OD DANA ISPLATE;

6) ČUVA DOKUMENTACIJU KOJA SE ODNOSI NA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE, U PERIODU OD PET GODINA OD DANA ISPLATE;

7) VRATI NEOSNOVANO ISPLAĆENA SREDSTVA U SKLADU SA ZAKONOM I POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA SE PROPISUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE.

AKO ADMINISTRATIVNA GREŠKA IMA ZA POSLEDICU NEOSNOVANU ISPLATU NOVČANIH SREDSTAVA, DIREKTOR UPRAVE DONOSI REŠENJE KOJIM NALAŽE POVRAĆAJ NEOSNOVANO ISPLAĆENIH SREDSTAVA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA.

AKO SE POSLE IZVRŠENE ISPLATE UTVRDI POSTOJANJE NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO PREVARE U SMISLU OKVIRNOG SPORAZUMA, DIREKTOR UPRAVE DONOSI REŠENJE KOJIM NALAŽE POVRAĆAJ SREDSTAVA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA.

U SLUČAJU POVRAĆAJA NEOSNOVANO ISPLAĆENIH SREDSTAVA USLED NEPRIDRŽAVANJA OBAVEZA IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 4) I 5) OVOG ČLANA KAO I UTVRĐENE PREVARE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, ZATEZNA KAMATA OBRAČUNAVA SE OD MOMENTA ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA PRIMAOCU.

POSTUPAK PO ŽALBI

ČLAN 8D

PROTIV REŠENJA DIREKTORA UPRAVE U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IPARD PODSTICAJE MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTRU, U ROKU OD 8 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA.

KAD UPRAVA NAĐE DA JE PODNETA ŽALBA DOPUŠTENA, BLAGOVREMENA I IZJAVLJENA OD OVLAŠĆENOG LICA, A NIJE NOVIM REŠENJEM ZAMENILA REŠENJE KOJE SE ŽALBOM POBIJA, DUŽNA JE DA, BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA ŽALBE, DOSTAVI ŽALBU MINISTRU.

ZA POSTUPANJE PO ŽALBI U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IPARD PODSTICAJE MINISTAR OBRAZUJE POSEBNU KOMISIJU KOJA ODLUČUJE PO ŽALBI.

AKO MINISTAR NAĐE DA ĆE NEDOSTATKE PRVOSTEPENOG POSTUPKA BRŽE I EKONOMIČNIJE OTKLONITI UPRAVA, ON ĆE SVOJIM REŠENJEM PONIŠTITI PRVOSTEPENO REŠENJE I VRATITI PREDMET UPRAVI NA PONOVNI POSTUPAK.

U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, MINISTAR REŠENJEM UKAZUJE UPRAVI U KOM POGLEDU TREBA DOPUNITI POSTUPAK, A UPRAVA JE DUŽNA DA U SVEMU DA POSTUPI PO DRUGOSTEPENOM REŠENJU I DA, BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA PRIJEMA PREDMETA, DONESE NOVO REŠENJE.

REŠENJE PO ŽALBI MORA SE DONETI ŠTO PRE, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA PREDAJE ŽALBE MINISTRU.

MINISTAR REŠENJE PO ŽALBI DOSTAVLJA STRANKAMA, A SPISE PREDMETA SA PRIMERKOM REŠENJA DOSTAVLJA UPRAVI.

REŠENJE MINISTRA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IPARD PODSTICAJE JE KONAČNO U UPRAVNOM POSTUPKU I MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

AKO NAKON POKRETANJA UPRAVNOG SPORA BUDE DONETA ODLUKA KOJOM SE ODOBRAVA PROJEKAT ODNOSNO ODOBRAVA ISPLATA, POSTUPAK SE NASTAVLJA ODNOSNO ISPLATA PODSTICAJA SE VRŠI ISKLJUČIVO IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

PRIMENA ODREDBI DRUGIH ZAKONA I DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

ČLAN 8Đ

U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IPARD PODSTICAJE PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE POTVRĐUJE OKVIRNI SPORAZUM.

U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IPARD PODSTICAJE SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO.

KONTROLA SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA

ČLAN 8E

POSLOVE KONTROLE SPROVOĐENJA PROJEKATA IPARD PROGRAMA OBAVLJA UPRAVA PREKO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA RASPOREĐENIH NA POSLOVIMA KONTROLE NA LICU MESTA (U DALJEM TEKSTU: KONTROLORI).

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE OBAVLJATI LICE KOJE JE STEKLO VISOKO OBRAZOVANJE U OKVIRU OBRAZOVNO – NAUČNOG POLJA TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH NAUKA ILI IZ NAUČNE OBLASTI EKONOMSKE NAUKE ILI PRAVNE NAUKE, NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU, SA POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM I SA NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

KONTROLOR IMA SLUŽBENU LEGITIMACIJU U OBAVLJANJU POSLOVA KONTROLE U SPROVOĐENJU PROJEKATA IPARD PROGRAMA.

U VRŠENJU POSLOVA KONTROLE NA LICU MESTA U OBLASTI SPROVOĐENJA PROJEKATA IPARD PROGRAMA, KONTROLOR IMA PRAVO I DUŽNOST DA:

1) VRŠI UVID U ISPRAVE VEZANE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE;

2) VRŠI KONTROLNI PREGLED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ZASADA, STOKE, POSLOVNIH I PROIZVODNIH PROSTORA, OBJEKATA, UREĐAJA, ROBE I POSLOVNE DOKUMENTACIJE;

3) FOTOGRAFIŠE ODNOSNO SAČINI AUDIO-VIDEO ZAPIS KONTROLNOG PREGLEDA IZ TAČKE 2) OVOG STAVA;

4) PROVERAVA ISPUNJENOST USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE;

5) PREDUZME DRUGE MERE I RADNJE, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA U OBLASTI SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA.

U VRŠENJU POSLOVA KONTROLE NA LICU MESTA U OBLASTI SPROVOĐENJA PROJEKATA IPARD PROGRAMA KONTROLOR JE OVLAŠĆEN DA:

1) NALOŽI IZVRŠENJE MERA I RADNJI UZ ODREĐIVANJE ZA TO POTREBNOG ROKA;

2) IZRADI IZVEŠTAJ O MERAMA I RADNJAMA U VRŠENJU POSLOVA KONTROLE NA LICU MESTA;

3) OBAVESTI DRUGE SLUŽBE UPRAVE, AKO POSTOJE RAZLOZI ZA PREDUZIMANJE MERA IZ DELOKRUGA RADA TIH SLUŽBI;

4) PRIVREMENO ODUZME DOKUMENTACIJU I PREDMETE KOJI U POSTUPKU PRED UPRAVOM, PREKRŠAJNOM ILI SUDSKOM POSTUPKU MOGU DA POSLUŽE KAO DOKAZ;

5) PODNESE PRIJAVU NADLEŽNOM ORGANU ZA UČINJENO KRIVIČNO DELO ILI PRIVREDNI PRESTUP ODNOSNO PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA;

6) OBAVESTI DRUGI ORGAN AKO POSTOJE RAZLOZI ZA PREDUZIMANJE MERA ZA KOJE JE TAJ ORGAN NADLEŽAN;

7) POKRENE INICIJATIVU ZA VOĐENJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U PASIVNOM STATUSU;

8) PREDUZIMA DRUGE MERE I RADNJE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA U OBLASTI SPROVOĐENJA IPARD PROGRAMA.

O IZVRŠENOM PRIVREMENOM ODUZIMANJU DOKUMENTACIJE I PREDMETA IZ STAVA 5. TAČKA 4) OVOG ČLANA KONTROLOR IZDAJE POTVRDU.

LICA KOD KOJIH SE VRŠI KONTROLA U OBLASTI SPROVOĐENJA PROJEKATA IPARD PROGRAMA DUŽNA SU DA KONTROLORU OMOGUĆE VRŠENJE KONTROLE I PRUŽE POTREBNE PODATKE I INFORMACIJE, KAO I DA NA NJEGOV ZAHTEV, U ODREĐENOM ROKU, DOSTAVE ILI PRIPREME PODATKE I MATERIJALE KOJI SU MU POTREBNI ZA VRŠENJE POSLOVA KONTROLE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE NAČIN I POSTUPAK OBAVLJANJA KONTROLE NA LICU MESTA, KAO I OBRAZAC I SADRŽAJ SLUŽBENE LEGITIMACIJE KONTROLORA.

VII EVIDENTIRANJE I IZVEŠTAVANJE U POLJOPRIVREDI I INTEGRISANI POLJOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM

Sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Član 33

Ministarstvo vodi sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka radi praćenja nivoa prihoda i troškova registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ocenjivanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i analiziranja mera poljoprivredne politike, po metodu slučajnog uzorka.

Ministar propisuje vrstu, obim i način prikupljanja knjigovodstvenih podataka.

Poslove vođenja poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka može obavljati stručno lice koje odredi Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

SISTEM RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA

POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

ČLAN 33.

SISTEM RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA (FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK – U DALJEM TEKSTU: FADN) JE SKUP PODATAKA O STRUKTURI, PROIZVODNJI, PRIHODIMA I RASHODIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, KOJI SE DOBIJAJU NA OSNOVU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG ISTRAŽIVANJA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA.

FADN SISTEM OBUHVATA SPROVOĐENJE GODIŠNJEG ISTRAŽIVANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O STRUKTURI, PROIZVODNJI, PRIHODIMA I RASHODIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA (U DALJEM TEKSTU: FADN ISTRAŽIVANJE), ORGANIZACIONU STRUKTURU FADN SISTEMA, PREMA UTVRĐENOJ METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA SA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU.

MINISTARSTVO USPOSTAVLJA FADN SISTEM.

FADN SISTEM ČINE:

1) NACIONALNI ODBOR ZA PRAĆENJE FADN SISTEMA;

2) NACIONALNO TELO ZA ORGANIZACIJU I SPROVOĐENJE FADN ISTRAŽIVANJA;

3) REGIONALNA KOORDINACIONA TELA;

4) KANCELARIJE ZA PRIKUPLJANJE RAČUNOVODSTVENIH FADN PODATAKA;

5) REPUBLIČKA ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA POSLOVE STATISTIKE;

6) POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA (FADN GAZDINSTVA).

ZA PRAĆENJE FADN SISTEMA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DRŽAVNA UPRAVA, MINISTAR REŠENJEM OSNIVA POSEBNU RADNU GRUPU – NACIONALNI ODBOR ZA FADN SISTEM (U DALJEM TEKSTU: NACIONALNI ODBOR).

POSLOVE NACIONALNOG TELA ZA ORGANIZACIJU I SPROVOĐENJE FADN ISTRAŽIVANJA OBAVLJA MINISTARSTVO.

ZA POSLOVE ORGANIZACIJE I SPROVOĐENJA FADN ISTRAŽIVANJA, KONTROLE, OBRADE I PRIPREME PODATAKA ZA GODIŠNJE IZVEŠTAJE, KAO I OSTALE POSLOVE VEZANE ZA FADN SISTEM MINISTARSTVO MOŽE DA OVLASTI POLJOPRIVREDNE OBRAZOVNE, NAUČNE I STRUČNE INSTITUCIJE I DRUGE ORGANIZACIJE I USTANOVE, NA OSNOVU KONKURSA.

KOORDINACIJU I FUNKCIONISANJE FADN SISTEMA OBAVLJAJU REGIONALANA KOORDINACIONA TELA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBAVLJANJE SAVETODAVNIH I STUČNIH POSLOVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE.

POSLOVE KANCELARIJE ZA PRIKUPLJANJE RAČUNOVODSTVENIH FADN PODATAKA OBAVLJAJU SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBAVLJANJE SAVETODAVNIH I STUČNIH POSLOVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE.

REPUBLIČKA ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA POSLOVE STATISTIKE U FADN SISTEMU UČESTVUJE NA NAČIN I PREMA USLOVIMA U SKLADU SA SPORAZUMOM O SARADNJI ZAKLJUČENOG IZMEĐU MINISTARSTVA I REPUBLIČKE ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA POSLOVE STATISTIKE.

POLJOPRIVREDNO FADN GAZDINSTVO JE POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO KOJE DOBROVOLJNO UČESTVUJE U FADN ISTRAŽIVANJU.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE ORGANIZACIJU UČESNIKA U FADN SISTEMU I NJIHOVE POSLOVE, METODOLOGIJU PRIKUPLJANJA PODATAKA SA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU, NAČIN I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA, NAČIN I USLOVE KORIŠĆENJA PODATAKA U OKVIRU FADN SISTEMA, KAO I OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA.

MINISTARSTVO DONOSI NACIONALNI PLAN ZA FUNKCIONISANJE FADN SISTEMA KOJI NAROČITO SADRŽI NAČIN USPOSTAVLJANJA I UNAPREĐENJA FADN SISTEMA, AKTIVNOSTI UČESNIKA I INSTITUCIJA KOJI SU DEO SISTEMA, NJIHOVE MEĐUSOBNE VEZE, AKTIVNOSTI I ROKOVE ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE.

NACINALNI PLAN ZA FUNKCIONISANJE FADN SISTEMA DONOSI ZA PERIOD OD PET GODINA.

SREDSTVA ZA USPOSTAVLJANJE FADN SISTEMA OBEZBEĐUJU SE IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

Integrisani poljoprivredni informacioni sistem

Član 34

Radi prikupljanja i korišćenja podataka, informacija i propisanih evidencija iz delokruga rada organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija, od značaja za poljoprivredu, prikupljanja i obrade podataka i informacija u svrhu izveštavanja o poljoprivredi, razmene podataka i informacija sa nadležnim ustanovama i službama u poljoprivredi drugih država i međunarodnih organizacija, a u cilju praćenja, planiranja i vođenja poljoprivredne politike, organizuje se i razvija integrisani poljoprivredni informacioni sistem u Republici Srbiji.

Ministar propisuje program rada, razvoja i organizacije integrisanog poljoprivrednog informacionog sistema, kao i sadržaj informacija iz stava 1. ovog člana.

ČLAN 9.

NAZIV ČLANA 34. I ČLAN 34. MENJAJU SE I GLASE:

„SISTEM TRŽIŠNIH INFORMACIJA POLJOPRIVREDE SRBIJE

ČLAN 34.

SISTEM TRŽIŠNIH INFORMACIJA POLJOPRIVREDE SRBIJE (U DALJEM TEKSTU: STIPS) JE SKUP TRŽIŠNIH INFORMACIJA O CENEMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBERNIH PROIZVODA.

STIPS SE ORGANIZUJE I RAZVIJA RADI PRIKUPLJANJA I KORIŠĆENJA PODATAKA, INFORMACIJA I PROPISANIH EVIDENCIJA IZ DELOKRUGA RADA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, USTANOVA I DRUGIH ORGANIZACIJA OD ZNAČAJA ZA POLJOPRIVREDU, PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I INFORMACIJA U SVRHU IZVEŠTAVANJA O POLJOPRIVREDI, RAZMENE PODATAKA I INFORMACIJA SA NADLEŽNIM USTANOVAMA I SLUŽBAMA U POLJOPRIVREDI DRUGIH DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, A U CILJU PRAĆENJA, PLANIRANJA I VOĐENJA POLJOPRIVREDNE POLITIKE.

RADI OBJEDINJAVANJA PODATAKA, A U CILJU PRAĆENJA, PLANIRANJA I VOĐENJA POLJOPRIVREDNE POLITIKE, ORGANI I ORGANIZACIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA DOSTAVLJAJU PODATKE MINISTARSTVU.

SREDSTVA ZA FUNKCIONISANJE STIPS OBEZBEĐUJU SE IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE ORGANIZACIJU SISTEMA TRŽIŠNIH INFORMACIJA POLJOPRIVREDE, PROGRAM RADA, RAZVOJA, NAČIN PRIKUPLJANJA, KORIŠĆENJA I DOSTAVLJANJE PODATAKA, SADRŽAJ INFORMACIJA I ROK, KAO I SUBJEKTE KOJI SU OBAVEZNI DA DOSTAVLJAJU PODATKE.

ČLAN 10.

„SISTEM ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH PARCELA

ČLAN 34A

SISTEM ZA IDENTIFIKACIJU ZEMŠLJIŠNIH PARCELA (LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEMS, U DALJEM TEKSTU: LPIS) JE SKUP PODATAKA O ZEMLJIŠNIM PARCELAMA DOBIJENIH KORIŠĆENJEM ORTOFOTO SNIMAKA I DALJINSKE DETEKCIJE, KOJI SLUŽE ZA SPROVOĐENJE MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA.

LPIS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODI UPRAVA.

ORGAN NADLEŽAN ZA GEODETSKE POSLOVE USTUPA UPRAVI NA KORIŠĆENJE SVE NEOPHODNE PODATKE ZA USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE LPIS I TO: ALFANUMERIČKE PODATKE O KATASTARSKIM PARCELAMA, DIGITALNE KATASTARSKE PLANOVE, DIGITALNI MODEL TERENA, TOPOGRAFSKE KARTE, ORTOFOTO (AVIO ILI SATELITSKE SNIMKE), PODATKE IZ REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA I DR.

ORTOFOTO SNIMKE NE STARIJE OD TRI KALENDARSKE GODINE, KAO I DRUGE AŽURIRANE PODATKE I AŽURIRANE SNIMKE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIBAVLJA I DOSTAVLJA ORGAN NADLEŽAN ZA GEODETSKE POSLOVE UPRAVI, BEZ NAKNADE.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE ORGANIZACIJU SISTEMA IDENTIFIKACIJE ZEMLJIŠNIH PARCELA – LPIS, SADRŽAJ INFORMACIJA I SUBJEKTE KOJI SU OBAVEZNI DA DOSTAVLJAJU PODATKE I SNIMKE, KAO I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJA.

Član 11.

Prekršaj pravnog lica

Član 42

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po rešenju poljoprivrednog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

PRIVREDNI PRESTUP I PREKRŠAJ PRAVNOG LICA

Član 42.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP PRAVNO LICE AKO NENAMENSKI KORISTI SREDSTVA IPARD PODSTICAJA (ČLAN 8G STAV 1. TAČKA 5)).

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 200.000 DINARA I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU.

ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PORED NOVČANE KAZNE, MOŽE SE IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ZABRANE PRAVNOM LICU DA SE BAVI ODREĐENOM PRIVREDNOM DELATNOŠĆU, ODNOSNO ZAŠTITNA MERA ZABRANE ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE DUŽNOSTI U TRAJANJU OD ŠEST MESECI DO DESET GODINA, RAČUNAJUĆI OD DANA PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE.

NOVČANOM KAZNOM OD 300.000 DO 1.500.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE KOJE POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 8G STAV 1. TAČ. 1) I 6). 1), 2), 3), 4) i 6).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 4. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 20.000 DO 100.000 DINARA I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU.

Član 12.

PREKRŠAJ PREDUZETNIKA I FIZIČKOG LICA

ČLAN 42A

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 500.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK KOJI:

1) NENAMENSKI KORISTI SREDSTVA IPARD PODSTICAJA (8G STAV 1. TAČKA 5));

2) POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 8G STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4) i 6).

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE KOJE:

1) NENAMENSKI KORISTI SREDSTVA IPARD PODSTICAJA (8G STAV 1. TAČKA 5));

2) POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 8G STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4) i 6).

Ostavite komentar