Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

BROJ PRIJAVE(popunjava Ministarstvo privrede)

OBRAZAC PRIJAVE

Naziv jedinice lokalne samouprave

_________________________________________________________________

Prijavljujemo se zasufinansiranje učešća na realizaciji projekta koji je odobren iz:

A) domaćih izvora finansiranja

B) međunarodnih izvora finansiranja

Ukupni troškovi projekta (A) Iznos traženih sredstava (B) % traženih sredstava (B/Ax100) [RSD] *bez PDV-a [RSD] *bez PDV-a % Početak sprovođenja projekta Završetak projekta Trajanje

Datum Pečat Potpis zastupnika

I. OSNOVNI PODACI

Opšti podaci o predlagaču Naziv jedinice lokalne samouprave       Kratki naziv (ako postoji):       Nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa važećom Uredbom:       Godina osnivanja:       Matični broj:       PIB:       Tekući račun:       Naziv banke:       Adresa banke:       Kontakt detalji Adresa JLS:       Telefon:       Faks:       Internet adresa:       Kontakt osoba:       Adresa elektronske pošte:       Broj zaposlenih/stalno radno angažovanih u jedinici lokalne samouprave       Obrazovna struktura zaposlenih/stalno radno angažovanih u jedinici lokalne samouprave Stepen obrazo-vanja Broj zaposlenih VIII       VII 2       VII1       VI       V       IV       III       drugo       Podaci o zastupnicima: Zastupnik koji će potpisati ugovor:       Odgovorno lice za praćenje ugovora:       Telefon:       Faks:       Adresa elektronske pošte:       Podaci o prethodnim aktivnostima predlagača na sličnim projektima Da li ste u prethodne tri godine dobili sredstva iz budzeta Republike Srbije, ili donatorskih organizacija za finansiranje projekata i aktivnosti koje su slične predloženom projektu? da ne Ako jeste, navedite ime projekta, koliki je iznos finansiranih sredstava, od koje institucije ili organizacije ste dobili sredstva i godinu realizacije projekta       Potvrda tačnosti podataka o predlagaču Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci o predlagaču tačni i kompletni. Takođe, se obavezujem da ću, u slučaju potrebe, pružiti na uvid sva zvanična dokumenta predlagača koja potvrđuju tačnost prikazanih informacija u ovom obrascu. Pečat pravnog lica: Datum potpisa       Potpis ovlašćenog lica      

II. PODACI O PROJEKTU

Navedite naziv projekta i označite u koji tip projekta spada Vaš projekat iz ponuđene liste:

a) Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl).Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri. b) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime; v) revitalizacija braunfild lokacija; g) uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje; d) projekti javno-privatnog partnerstva; đ) projekti promocije nerazvijenog područja.

Navedite domaći ili međunarodni izvor finansiranja gde ste prijavili Vaš projekat (donator, kada je objavljen javni poziv itd.) i datum odobrenja projekta.

Zemlja(e), region(i), grad(ovi), opština(e)

Opišite opšti cilj projekta. Generalno, šta dugoročno želite postići ovim projektom? Koju poželjnu promenu želite postići u vašoj zajednici?

Popunite maksimalno 15 redova

Nabrojte, definišite i opišite sve specifične ciljeve koje želite da dostignete realizacijom projekta, a koji doprinose dostizanju opšteg cilja.

Popunite maksimalno 15 redova

Dati opšti prikaz i analizu problema i njihovih međusobnih odnosa na svim nivoima.Objasnite zakonski i strateški okvir za realizaciju projekta i prikažite potrebe zajednice za ovim projektom.

Dati detaljan opis ciljnih grupa i krajnjih korisnika i procenjeni broj.

Pokazati relevantnost predloga u odnosu na potrebe i ograničenja ciljne zemlje(alja), regiona, opština(e) generalno i na ciljne grupe/krajnje korisnike i kako će projekat obezbediti željena rešenja, naročito za ciljne korisnike. Da li će i kako projekat doprineti stvaranju povoljnih uslova za poslovanje (povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, ravnomerni regionalni razvoj)? Da li će i kako će projekat doprineti zaštiti životne sredine?Da li će i kako projekat poboljšati uslove života ugroženih grupa (promocija rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti)?

Dati ulogu partnera na projektu ukoliko postoje (posebno opisati iskustva partnera u upravljanju projektom, upravljače kapacitete itd).

Popunite maksimalno tri strane

Detaljno opisati sledeće:

metodi implementacije i razlozi za predloženu metodologiju;

u slučaju da je projekat produžetak prethodnog, objasniti na koji način se predviđa da se projekat nadogradi na rezultate tog prethodnog projekta. Navesti glavne zaključke i preporuke evaluacija koje bi se mogle uraditi;

u slučaju da je projekat deo većeg programa, objasniti na koji način se uklapa ili koordinira sa tim programom ili nekim drugim predviđenim projektom. Posebno navedite potencijalne sinergije sa drugim inicijativama, naročito iz Evropske unije;

procedure za praćenje i interne/eksterne evaluacije;

uloga i učešće različitih aktera i zainteresovanih strana (lokalnog/ih partnera, ciljnih grupa, lokalnih vlasti, itd.) u projektu i razlozi zbog kojih su im te uloge dodeljene;

organizaciona struktura i tim predložen za implementaciju projekta (po funkciji: nije potrebno navoditi imena pojedinaca); za koordinatora i lica koja su angažovana na projektu popuniti radne biografije;

glavna sredstva predložena za implementaciju projekta (oprema, materijali i roba koje treba nabaviti ili iznajmiti);

stavovi svih zainteresovanih strana prema projektu uopšte i prema aktivnostima posebno.

Popunite maksimalno četiri strane

Dati opis predloženog projekta:

Strateška dokumenta gde je ovaj projekat tj. cilj naveden kao prioritet, glavne ciljeve i specifične ciljeve kao i mere vezane za cilj projekta, kad je dokument usvojen, za koji period. (Prilikom podnošenja prijave dokument možete priložiti na CD).

Očekivani rezultati (maksimalno pet strana). Trebalo bi ih povezati sa pokazateljima i izvorima verifikacije. Opisati mogućnosti kopiranja i proširenja ishoda projekta (multiplikativni efekti).

Predložene aktivnosti i njihovi efekti (maksimalno devet strana). Utvrditi i detaljno opisati svaku aktivnost koju treba preduzeti radi postizanja rezultata, dati opravdanje izbora aktivnosti, ukazati na njihov redosled i međusobni odnos i definisati, gde je to primereno, ulogu svakog partnera (ili saradnika ili podugovarača) u aktivnostima. Možete koristiti datu tabelu.

Vrsta aktivnosti(skup srodnih aktivnosti koje su planirane) Opis aktivnost(ukratko opišite sadržaj aktivnosti) Odgovorna lica i organizacije za realizaciju Očekivani rezultat Pokazatelj Sredstvo verifikacije

Projekat će trajati <X> meseci. Podnosioci projekta ne treba da naznače konkretan datum početka sprovođenja projekta, već jednostavno da prikažu „1. mesec”, „2. mesec”, itd. Predlaže se podnosiocima da predviđeno trajanje svake aktivnosti i ukupni period baziraju na najverovatnijem trajanju, a ne na najkraćem mogućem trajanju, uzimajući u obzir sve relevantne faktore koji mogu uticati na vremenski plan sprovođenja projekta.

Aktivnosti navedene u akcionom planu treba da odgovaraju aktivnostima detaljno opisanim u odeljku 7. Implementaciono telo će biti ili podnosilac projekta ili bilo koji od partnera, saradnika ili podugovarača. Svaki mesec ili međuperiod bez aktivnosti se mora uključiti u akcioni plan i činiti deo obračuna ukupno predviđenog trajanja projekta.

Akcioni plan za prvih 12 meseci implementacije treba da bude dovoljno detaljan da pruži pregled pripreme i sprovođenja svake aktivnosti. Akcioni plan za svaku od narednih godina može biti uopšteniji i treba da sadrži samo listu glavnih aktivnosti predviđenih za te godine. Zbog toga će se podeliti na šestomesečne periode.

Akcioni plan će biti sačinjen u sledećoj formi:

Godina 1 (primer) 1. polugodište 2. polugodište Aktivnost Aktivnost 3 Lokacija projekta Budzet projekta Glavni menadzer Partner na projektu Donatori projekta Odobrena donatorska sredstva Period realizacije projekta Ciljevi i rezultati projekta

Navesti najviše tri značajna realizovana projekta

Ostavite komentar