108. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2015. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

I

Imenuje se Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, za člana Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3237/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU STALNOG PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANCIMA I DRUGIM SKUPOVIMA GRUPE ZEMALJA POTPISNICA KONVENCIJE SAVETA EVROPE O PRANJU, TRAŽENJU, ZAPLENI I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENIH KRIMINALOM I O FINANSIRANJU TERORIZMA

I

Imenuje se Milovan Milovanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija, za stalnog predstavnika Republike Srbije na sastancima i drugim skupovima Grupe zemalja potpisnica Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma.

II

Imenuje se Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde, za zamenika stalnog predstavnika Republike Srbije na sastancima i drugim skupovima Grupe zemalja potpisnica Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3278/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. st. 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešava dr Milan M. Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za stočarstvo u Beogradu, iz reda istraživača u naučnom zvanju zaposlenih u Institutu, zbog imenovanja za direktora Instituta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-668/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Branimir Filipović, sekretar,

2) Snežana Stojić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3198/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– dr Marina Jovićević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova;

2) za sekretara:

– Snežana Stojić, načelnik Odeljenja za sektorske politike Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova;

3) za zamenika sekretara:

– Milica Vujović, savetnik u Odeljenju za sektorske politike Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3200/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Rešenju o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma za smeštaj odraslih lica Trbunje („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), ispravlja se sledeća greška:

U tački I umesto:

„1. Zorica Đurković, predsednik,

2. Dobrosav Panić, član,

3. Dragica Sudimac, član,

4. Arnela Janković, član,

5. Milanka Mijajlović, član.ˮ,

treba da stoji:

„1. Zorica Đurković, predsednik,

2. Dobrosav Panić, član,

3. Dragica Sudimac, član,

4. Arnela Janković, član,

5. Jana Ubović, član.ˮ.

U tački II umesto:

„1. Zagorka Đinđić, predsednik,

2. Marija Stanković, član,

3. Marija Nikolić, član.ˮ,

treba da stoji:

„1. Zagorka Đinđić, predsednik,

2. Marija Stanković, član,

3. Dragijana Tijanić, član.ˮ.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3279/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Marina Antić dužnosti člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

II

Imenuje se Lora Nikolić, profesor opšte književnosti i teorije književnosti iz Niša, za člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3338/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

I

Postavlja se Ivica Lazović na položaj zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3334/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

I

Postavlja se Dragan Vladisavljević za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3441/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

I

Vladimiru Periću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, protekom vremena na koje je postavljen na položaj – 11. februara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3332/2015-1

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUME

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”:

1) Saša Stamatović, nezavisan član,

2) Saša Radulović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2360/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANJE ŠUMAMASRBIJAŠUME

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se za članove:

1) prof. dr Milan Medarević, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nezavisan član,

2) Nebojša Simić, dipl. inženjer šumarstva iz Kruševca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3424/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 150. stav 1, a u vezi sa članom 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Razrešavaju se dužnosti u Žalbenoj komisiji Vlade:

1. Veselin Lekić, član i predsednik,

2. Maja Vujović, član,

3. Goran Grahovac, član,

4. Igor Vukonjanski, član,

5. Željko Ćurguz, član,

6. Snežana Bogdanović, član,

7. Ljerka Ećimović, član,

8. Rada Kovačević, član,

9. Petar Špadijer, član,

10. Aleksandra Kojić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3426/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 150. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

U Žalbenu komisiju Vlade imenuju se:

1) za člana i predsednika:

– Veselin Lekić, dipl. pravnik;

2) za članove:

(1) Maja Vujović, koordinator u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija,

(2) Zoran Vukojčić, načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija,

(3) Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Dobrina Đuković, načelnik odeljenja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(5) Slavica Stišović, šef odseka u Ministarstvu pravde,

(6) Željko Ćurguz, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

(7) Petar Špadijer, pomoćnik direktora Službe za upravljanje kadrovima,

(8) Gordana Pođanin, šef odseka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

(9) Tatjana Zeljković Babić, šef odseka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3430/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Konstatuje se da je Milovanu Ivanoviću prestala dužnost direktora Službe za upravljanje kadrovima 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3429/2015-1

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Milovan Ivanović za vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3432/2015-1

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA

I

Konstatuje se da je prof. dr Nebojši Petroviću prestala dužnost Glavnog istražitelja Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3442/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3444/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar