Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

MINISTARSTVO PRIVREDE

Podaci o partnerima

Obrazac popunjava svaka institucija ili organizacija koja učestvuje u projektu

Osnovni podaci:

Naziv pravnog lica:

Kratki naziv (ako postoji):

Kategorija (javni ili privatni):

Godina osnivanja:

Matični broj:

PIB:

Tekući račun:

Naziv banke:

Adresa banke:

Kontakt detalji:

Kontakt osoba:

Adresa:

Grad:

Telefoni:

Faks:

Adresa elektronske pošte:

Adresa internet prezentacije:

Podaci o ovlašćenom licu:

Ime i prezime:

Funkcija:

Telefon:

Faks:

Adresa elektronske pošte:

Obrazovanje:

Radni staž:

Starost:

Pol:

Potvrda tačnosti podataka:

Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću izjavljujem da su podaci dati u ovom obrascu tačni i kompletni. Takođe se obavezujem da ću, u slučaju potrebe, pružiti na uvid sva zvanična dokumenta saradnika na ovom projektu koja potvrđuju tačnost prikazanih informacija u ovom obrascu.

Pečat pravnog lica:

Datum potpisa:

Potpis:

Ostavite komentar