Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2012. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom utvrđeni su prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2012. godinu, njegovo izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i korišćenje sredstava iz dodatnih prihoda i primanja.

Član 2.

Prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2012. godinu iznose ukupno 853.259.466.449 dinara, od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 64.645.887.000 dinara, a rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2012. godinu iznose 1.034.499.027.238 dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 64.645.887.000 dinara

Izvršenje budzeta Republike Srbije za 2012. godinu sastoji se od:

u dinarima A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN ostvarenje/izvršenje Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 829.596.389.982 853.259.466.449 od toga: ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 803.340.922.629 788.613.579.449 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika 26.255.467.353 64.645.887.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.018.633.424.655 1.034.499.027.238 od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika 992.377.957.302 969.853.140.238 od toga: rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika 26.255.467.353 64.645.887.000 Budzetski suficit/deficit -189.037.034.673 -181.239.560.789 Izdaci za nabavku finansijske imovine(u cilju sprovođenja javnih politika) 14.536.819.363 15.197.559.554 Ukupan fiskalni suficit/deficit -203.573.854.036 -196.437.120.343 B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 562.675.912.000 555.602.281.300 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 359.058.091.000 339.304.069.978 Neto finansiranje 203.573.854.036 196.437.120.343 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 43.966.964 19.861.090.979

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje / izvršenje UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   829.596.389.982 853.259.466.449 od toga: ukupni prihodi i primanja direktnih budzetskih korisnika   803.340.922.629 788.613.579.449 od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 64.645.887.000 1. Poreski prihodi 71 700.643.000.000 686.797.195.716 1.1. Porez na dohodak građana 7111 45.800.000.000 46.432.392.045 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 48.000.000.000 48.802.809.019 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 372.167.000.000 367.471.815.436 Porez na dodatu vrednost u zemlji   115.467.000.000 114.548.263.180 Porez na dodatu vrednost iz uvoza   254.300.000.000 250.453.240.383 Porez na promet proizvoda   2.400.000.000 2.470.311.873 1.4. Akcize 717 192.100.000.000 180.596.862.515 Akcize na derivate nafte   89.800.000.000 90.202.040.399 Akcize na duvanske prerađevine   88.000.000.000 76.423.847.133 Ostale akcize   14.300.000.000 13.970.974.983 1.5. Carine 715 35.000.000.000 35.782.849.452 1.6. Ostali poreski prihodi   7.576.000.000 7.710.467.249 2. Neporeski prihodi   127.354.584.353 161.247.772.234 od toga: neporeski prihodi direktnih budzetskih korisnika   101.099.117.000 99.428.127.234 od toga: transferi i prihodi od prodaje dobarai usluga indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 61.819.645.000 Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 6.227.433.000 13.138.276.691 od toga: transferi direktnih budzetskih korisnika   36.185.691 od toga: transferi indirektnih budzetskih korisnika   6.227.433.000 13.102.091.000 Prihodi od imovine 741 8.660.000.000 14.032.381.990 Takse 742 20.300.000.000 19.450.158.943 Novčane kazne 743 5.600.000.000 4.622.623.207 Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 41.328.034.353 68.375.514.825 od toga: prihodi od prodajedobara i usluga direktnih budzetskih korisnika   21.300.000.000 19.657.960.825 od toga: prihodi od prodajedobara i usluga indirektnih budzetskih korisnika   20.028.034.353 48.717.554.000 Ostali neporeski prihodi 741,744,745,77,78,8 45.239.117.000 41.628.816.578 od toga: deo dobiti javnih preduzeća 745123 11.000.000.000 13.759.404.005 višak prihoda nad rashodima NBS 741212 2.800.000.000 2.795.002.866 3. Donacije   1.598.805.629 5.214.498.499 od toga: donacije direktnih budzetskih korisnika   1.598.805.629 2.388.256.499 od toga: donacije indirektnih budzetskih korisnika   2.826.242.000

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz ukupnih sredstava utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.033.170.244.018 1.049.696.586.792 od toga: ukupni rashodi i izdaci direktnih budzetskih korisnika   1.006.914.776.665 985.050.699.792 od toga: ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika   26.255.467.353 64.645.887.000 1. Tekući rashodi 4 975.842.679.355 992.166.321.244 od toga: tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   950.704.652.002 932.011.572.244 od toga: tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   25.138.027.353 60.154.749.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 249.269.047.826 262.620.013.410 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   241.372.031.826 238.601.334.410 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   7.897.016.000 24.018.679.000 – Plate zaposlenih 411 189.524.865.282 196.277.244.124 od toga: plate zaposlenih direktnih budzetskih korisnika   183.925.474.282 181.300.129.124 od toga: plate zaposlenih indirektnih budzetskih korisnika   5.599.391.000 14.977.115.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 37.826.289.526 38.828.823.055 od toga: doprinosi na teret poslodavca direktnih budzetskih korisnik   36.809.935.526 36.104.875.055 od toga: doprinosi na teret poslodavca indirektnih budzetskih korisnik   1.016.354.000 2.723.948.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 21.917.893.018 27.513.946.231 od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika   20.636.622.018 21.196.330.231 od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika   1.281.271.000 6.317.616.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 92.521.678.372 102.756.425.253 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba direktnih budzetskih korisnika   76.739.540.019 69.704.203.253 od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba indirektnih budzetskih korisnika   15.782.138.353 33.052.222.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 65.896.396.000 63.205.262.924 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata direktnih budzetskih korisnika   65.894.230.000 63.177.673.924 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika   2.166.000 27.589.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 32.674.559.000 32.007.396.375 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite direktnih budzetskih korisnika   32.673.579.000 32.006.765.375 od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite indirektnih budzetskih korisnika   980.000 631.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 28.642.351.000 26.666.456.429 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancijama 443 3.893.073.000 3.829.533.974 – Prateći troškovi zaduživanja 444 686.413.000 701.876.146 od toga: prateći troškovi zaduživanja direktnih budzetskih korisnika   685.227.000 674.918.146 od toga: prateći troškovi zaduživanja indirektnih budzetskih korisnika   1.186.000 26.958.000 1.4. Subvencije 45 89.224.445.012 86.596.828.282 – Subvencije u privredi   23.100.415.388 23.975.843.702 – Subvencije u poljoprivredi   32.520.037.731 29.547.110.163 – Subvencije za železnicu   13.810.000.187 13.810.000.187 – Subvencije za puteve   8.800.000.000 8.300.000.000 – Subvencije u oblasti turizma   2.556.999.802 2.500.944.364 – Subvencije za kulturu   368.000.000 389.500.000 – Ostale subvencije   8.068.991.904 8.073.429.866 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 969.440.575 912.440.799 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama direktnih budzetskih korisnika   969.440.575 912.226.799 od toga: dotacije međunarodnim organizacijama indirektnih budzetskih korisnika     214.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.394.867.609 73.488.220.974 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti direktnih budzetskih korisnika   73.220.146.609 73.351.904.974 od toga: transferi ostalim nivoima vlasti indirektnih budzetskih korisnika   174.721.000 136.316.000 – Transferi opštinama i gradovima   33.204.288.796 38.140.477.397 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   27.445.793.000 27.341.278.572 – Ostali transferi   12.744.785.813 8.006.465.005 od toga: ostali transferi direktnih budzetskih korisnika   12.570.064.813 7.870.149.005 od toga: ostali transferi indirektnih budzetskih korisnika   174.721.000 136.316.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 291.240.984.964 288.863.345.559 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   273.400.000.000 272.087.063.605 – Nacionalna služba za zapošljavanje   12.299.999.849 12.874.810.414 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   615.048.000 679.462.812 – Ostali transferi   4.925.937.115 3.222.008.728 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 2.944.720.332 3.128.228.823 od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika   2.944.190.332 2.926.266.823 od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika   530.000 201.962.000 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 47 94.031.714.938 94.646.394.144 od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   92.883.335.938 92.354.291.144 od toga: socijalna zaštita iz budzeta indirektnih budzetskih korisnika   1.148.379.000 2.292.103.000 – Dečja zaštita   40.137.300.000 40.061.329.537 – Boračko – invalidska zaštita   15.030.650.000 14.891.411.898 – Socijalna zaštita   27.606.325.000 27.767.712.971 – Učenički standard   2.041.518.000 2.041.518.000 – Studentski standard   3.330.836.000 3.390.054.799 – Fond za mlade talente   712.721.000 710.935.966 – Sportske stipendije   919.086.000 906.560.124 – Izbegla i raseljena lica   1.306.108.000 1.295.679.385 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.947.170.938 3.581.191.464 od toga: ostala socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika   1.798.791.938 1.289.088.464 od toga: ostala socijalna zaštita iz budzeta indirektnih budzetskih korisnika   1.148.379.000 2.292.103.000 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 16.349.383.727 15.949.161.077 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   16.216.306.727 15.523.497.077 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika   133.077.000 425.664.000 – Sredstva rezervi 499 974.436.470 – Ostali tekući rashodi   15.374.947.257 15.949.161.077 od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika   15.241.870.257 15.523.497.077 od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika 133.077.000 425.664.000 2. Kapitalni izdaci 5 42.790.745.300 42.332.705.994 od toga: kapitalni izdaci direktnih budzetskih korisnika   41.687.430.300 37.841.567.994 od toga: kapitalni izdaci indirektnih budzetskih korisnika   1.103.315.000 4.491.138.000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 34.741.773.971 37.235.333.042 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu direktnih budzetskih korisnika   33.638.458.971 32.744.195.042 od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu indirektnih budzetskih korisnika   1.103.315.000 4.491.138.000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 8.048.971.329 5.097.372.952 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 14.536.819.363 15.197.559.554 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) direktnih budzetskih korisnika   14.522.694.363 15.197.559.554 od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) indirektnih budzetskih korisnika   14.125.000  

Primanja i izdaci utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u dinarima

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje Neto finansiranje   203.573.854.036 196.437.120.343 Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 9 562.675.912.000 555.602.281.300 Primanja od zaduživanja 91 562.675.912.000 533.780.962.468 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) 9111 360.900.052.000 367.495.972.510 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 92.300.000.000 155.135.216.821 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih instituacija i inostranih vlada) 9112-9119 9122-9129 109.475.860.000 11.149.773.137 Primanja od prodaje finansijske imovine 92   21.821.318.832 Primanja od otplate kredita 9214-9218   1.390.250.774 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 9219   20.431.068.058 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova 6 359.058.091.000 339.304.069.978 Izdaci za otplatu kredita 61 328.158.216.000 308.541.022.854 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 273.798.155.000 260.837.973.102 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 38.831.478.000 29.729.707.553 Otplata glavnice po garancijama 613 15.528.583.000 17.973.342.199 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 30.899.875.000 30.763.047.124 od toga: dokapitalizacija i preuzimanje loše aktive banaka po programu održanja finansijske stabilnosti 621 16.831.800.000 16.831.799.560 dokapitalizacija Komercijalne banke 621 11.572.000.000 11.571.996.889 učešće u kapitalu FIAT Automobili Srbija a.d. 621 1.783.132.000 1.783.131.566 nabavka strane finansijske imovine 622 220.603.000 123.700.000 ostala nabavka finansijske imovine 621 492.340.000 452.419.109 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstavanegativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   43.966.964 19.861.090.979

Član 3.

Sredstva za finansiranje budzetskog deficita (181.239.560.789 dinara), nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika (15.197.559.554 dinara) i izdatke za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima (339.304.069.978 dinara) za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije ostvarena u ukupnom iznosu od 535.741.190.321 dinara i obezbeđena su iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti), iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u ukupnom iznosu od 497.209.373.887 dinara i iz neraspoređenog viška prihoda budzeta iz ranijih godina, neutrošenih sredstva od donacija iz prethodnih godina, primanja od otplate kredita i neutrošenih sredstava od privatizacije iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 38.531.816.434 dinara.

Promena stanja na računu ostvarena u iznosu od 19.861.090.979 dinara sadrži sredstva od primanja po osnovu zaduživanja koja su veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

Neutrošena sredstva direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, kao i budzetskih fondova u iznosu iznad izvršenih rashoda i izdataka izvršenih kao izvor 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina evidentiran je u visini izvršenih rashoda i izdataka na dan 30. septembar 2012. godine, a neutrošena sredstva u iznosu iznad izvršenih rashoda i izdataka evidentirana su kao neraspoređeni višak prihoda budzeta iz ranijih godina. Prihodi po osnovu naplate sudskih taksi zadržali su karakter sopstvenih prihoda i koriste se za namene utvrđene posebnim zakonom. Ostavarena sredstva od privatizacije prenose se u 2013. godinu.

II. POSEBAN DEO

Član 4.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.392.228.335.018 dinara, finansirani su iz svih izvora finansiranja i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 12.

Ukupni rashodi i izdaci na osnovu konsolidovanih izveštaja direktnih budzetskih korisnika za indirektne korisnike iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 64.645.887.000 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 11.

Ostavite komentar