122. sednica Vlade Republike Srbije, 25. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Dušan Rafailović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11182/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Slobodan Šibalić dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11213/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dejan Bugarski za direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11206/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Janićije Jeremić dužnosti sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11215/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Janićije Jeremić na položaj sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11216/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Marina Đukanović za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11229/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Ksenija Maksić za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11232/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Vesna Bilić za zamenika Republičkog javnog pravobranioca – Odeljenje u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11247/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Nataša Dragojlović Ćirić dužnosti pomoćnika ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave – Sektor za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11226/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Sima Avramović za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11267/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR „JUGOINSPEKT” AD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE, BEOGRAD

I

U Rešenju o razrešenju i imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštinu i Upravni odbor „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 106/13), u tački II reč: „društvenog”, zamenjuje se rečju: „državnog”.

Tačka IV menja se i glasi:

„Preporučuje se Skupštini „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd da se u Odbor direktora imenuju:

1. Milan Banjac, dipl. ekonomista iz Zemuna,

2. Jovo Gvozdić, dipl. ekonomista iz Zemuna.”

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11242/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar