Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

Poglavlje 4.2 Upotreba prenosivih cisterni i gasnih kontejnera sa više elemenata (MEGC)Napomena 1: Za fiksirane cisterne (vozila cisterne), demontažne cisterne, kontejner cisterne i zamenjive cisterne, čija su tela izrađena od metalnih materijala, kao i za baterijska vozila i gasne kontejnere sa više elemenata (MEGC) vidi Poglavlje 4.3; za cisterne od ojačanih plastičnih vlakana vidi Poglavlje 4.4; za vakuum cisterne za otpatke vidi Poglavlje 4.5. 2: Prenosive cisterne i UN-MEGC, koji su obeleženi prema odredbama Poglavlja 6.7, ali su odobreni u državi, koja nije Ugovorna Strana ADR, smeju se koristiti i za transport prema ADR. 4.2.1 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport materija Klase 1 i Klasa 3 do 9 4.2.1.1 Ovaj odeljak opisuje opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport materija Klasa 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9. Dodatno uz ove opšte odredbe prenosive cisterne moraju ispunjavati zahteve sadržane u odeljku 6.7.2 koji se odnose na konstrukciju, izradu i ispitivanje. Materije se moraju transportovati u prenosivim cisternama prema uputstvima za prenosive cisterne navedenim u Poglavlju 3.2, Tabela A, rubrika (10) i opisanim u 4.2.5.2.6 (T1 do T23) i prema posebnim odredbama za prenosive cisterne, koje su dodeljene svakoj materiji u Poglavlju 3.2, Tabela A, rubrika (11) i opisani u 4.2.5.3. 4.2.1.2 U toku transporta prenosive cisterne moraju biti adekvatno zaštićene od oštećenja tela cisterne i opreme za opsluživanje usled bočnih ili uzdužnih udara ili prevrtanja. Ako su tela cisterni i oprema za opsluživanje tako izrađeni, da izdrže udare ili prevrtanje, takva zaštita nije neophodna. Primeri takve zaštite opisani su u 6.7.2.17.5. 4.2.1.3 Određene materije su hemijski nestabilne. One se mogu prihvatiti za transport samo ako su preduzete neophodne mere za sprečavanje njihovog opasnog razlaganja, transformacije ili polimerizacije u toku transporta. U tu svrhu mora se naročito voditi računa o tome, da tela cisterni ne sadrže materije, koje bi mogle podsticati takve reakcije. 4.2.1.4 Temperatura spoljne površine tela cisterne, izuzev otvora i njihovih zatvarača ili toplotne izolacije, u toku transporta ne sme da premaši 70 °C. Ukoliko je potrebno, telo cisterne mora imati toplotnu izolaciju. 4.2.1.5 Neočišćene prazne i nedegazirane prenosive cisterne moraju odgovarati istim odredbama kao i prenosive cisterne, koje su bile napunjene prethodno transportovanom materijom. 4.2.1.6 Materije, koje mogu međusobno opasno reagovati (vidi definicije pojmova „opasne reakcije“ u odeljku 1.2.1), ne smeju se transportovati u istim ili susednim komorama cisterne. 4.2.1.7 Odobrenje tipa konstrukcije, izveštaj o ispitivanju i sertifikat sa rezultatima prvobitnog ispitivanja, izdati do strane nadležnog organa ili njegove ovlašćene ustanove za svaku prenosivu cisternu, moraju biti sačuvani kod ovog organa ili ustanove, kao i kod vlasnika. Vlasnik mora biti u stanju, da ove dokumente pokaže na zahtev bilo kog nadležnog organa. 4.2.1.8 Izuzev, ako je zvaničan naziv meterije(a) naveden na metalnoj tablici opisanoj u 6.7.2.20.2, na zahtev nadležnog organa ili od njega ovlašćene ustanove, pošiljalac, primalac ili predstavnik moraju odmah pokazati kopiju sertifikata navedenog u 6.7.2.18.1. 4.2.1.9 Stepen punjenja 4.2.1.9.1 Pre punjenja, pošiljalac mora utvrditi, da je korišćena prenosiva cisterna odgovarajuća i da nije punjena materijama, koje u dodiru sa materijalima tela cisterni, zaptivkama, opremom za opsluživanje, a eventualno i sa postojećom zaštitnom oblogom mogu opasno reagovati, tako da dođe do stvaranja opasnih materija ili do značajnog slabljenja ovih materijala. Pošiljalac, po potrebi, mora da konsultuje i proizvođača materije kao i nadležni organ, kako bi dobio obaveštenje o kompatibilnosti materije sa materijalima prenosive cisterne. 4.2.1.9.1.1 Prenosive cisterne ne smeju se puniti preko granica navedenih u 4.2.1.9.2 do 4.2.1.9.6. Primenjivost 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 ili 4.2.1.9.5.1 na pojedine materije je navedena u primenjivim uputstvima za prenosive cisterne ili u posebnim odredbama za prenosive cisterne u 4.2.5.2.6 ili 4.2.5.3 i u Poglavlju 3.2, Tabela A, rubrika (10) ili (11). 4.2.1.9.2 Najveći stepen punjenja (u %) za opštu upotrebu, utvrđuje se sledećom formulom:Stepen punjenja [pic] 4.2.1.9.3 Najveći stepen punjenja (u %) za tečne materije Klase 6.1 i 8, ambalažne grupe I i II, kao i za tečne materije sa apsolutnim pritiskom pare od preko 175 kPa (1,75 bar) na 65 °C, utvrđuje se sledećom formulom:Stepen punjenja [pic] 4.2.1.9.4 U ovim formulama α je srednji zapreminski koeficijent širenja tečne materije između srednje temperature tečne materije pri punjenju (tf) i najveće srednje temperature materije u toku transporta (tr) (obe u °C). Za tečne materije, koje se transportuju u uslovima okruženja α se može izračunati prema sledećoj formuli:[pic]pri čemu su d15 i d50 gustine tečne materije na 15 °C, odnosno 50 °C. 4.2.1.9.4.1 Kao najviša srednja temperatura materije (tr) se utvrđuje 50 °C, izuzev za transporte u umerenim ili ekstremnim klimatskim uslovima, za koje nadležni organ može odobriti nižu temperaturu ili zahtevati višu temperaturu. 4.2.1.9.5 Odredbe u 4.2.1.9.2 do 4.2.1.9.4.1 ne važe za prenosive cisterne, čiji se sadržaj u toku transporta mora održavati na temperaturi preko 50 °C (npr. pomoću uređaja za zagrevanje). Za prenosive cisterne, koje su opremljena uređajem za zagrevanje, mora se koristiti regulator temperature, da bi se obezbedilo, da u toku transporta najveći stepen punjenja nikad ne iznosi više od 95%. 4.2.1.9.5.1 Najveći stepen punjenja (u %) za čvrste materije, koje se transportuju iznad njihove tačke topljenja i za zagrejane tečne materije, se utvrđuje sledećom formulom:Stepen punjenja [pic]pri čemu su df i dr gustine tečne materije na srednjoj temperaturi tečne materije u toku punjenja i najviša srednja temperatura tečne materije u toku transporta. 4.2.1.9.6 Prenosive cisterne ne smeju se predati na transport:sa stepenom punjenja, koji za tečne materije sa viskozitetom na 20 °C iznosi manje od 2680 mm2/s ili koji, u slučaju zagrejanih materija, na najvišoj temperaturi materije tokom transporta iznosi više od 20%, ali manje od 80%, izuzev ako su tela prenosivih cisterni podeljena pregradnim zidovima ili antitalasnim pregradama, u komore zapremine ne više od 7500 litara;ako se na spoljnoj strani tela cisterni ili na opremi za opsluživanje nalaze ostaci prethodno transportovane materije;ako su u takvoj meri nezaptiveni ili oštećeni, da može da bude ugrožena celovitost prenosive cisterne ili njene opreme za podizanje ili pričvršćivanje; iukoliko oprema za opsluživanje nije ispitana i nije utvrđeno da je u ispravnom stanju. 4.2.1.9.7 Džepovi za viljuške (viljuškara) prenosivih cisterni, moraju biti zatvoreni kada su cisterne napunjene. Ova odredba ne važi za prenosive cisterne, koje prema 6.7.2.17.4 ne moraju biti opremljene uređajima za zatvaranje dzepova za viljuške. 4.2.1.10 Dodatne odredbe za transport materija Klase 3 u prenosivim cisternama 4.2.1.10.1 Sve prenosive cisterne predviđene za transport zapaljivih tečnih materija moraju biti hermetički zatvorene i opremljene uređajima za rasterećenje prema 6.7.2.8 do 6.7.2.15. 4.2.1.10.1.1 Za prenosive cisterne predviđene samo za drumski saobraćaj, mogu se koristiti otvoreni uređaji za provetravanje, ukoliko su oni dozvoljeni prema Poglavlju 4.3. 4.2.1.11 Dodatne odredbe za transport materija Klase 4.1 (izuzev samoreagujućih materije), 4.2 i 4.3 u prenosivim cisternama (Rezervisano)Napomena: Za samoreagujuće materije Klase 4.1 vidi 4.2.1.13.1. 4.2.1.12 Dodatne odredbe za transport materija Klase 5.1 u prenosivim cisternama (Rezervisano) 4.2.1.13 Dodatne odredbe za transport materija Klase 5.2 i samoreagujućih materija Klase 4.1 u prenosivim cisternama 4.2.1.13.1 Svaka materija mora biti ispitana i nadležnom organu zemlje porekla mora biti predat izveštaj o ispitivanju radi izdavanja odobrenja za transport. Nadležnom organu zemlje odredišta mora biti poslato obaveštenje o odobrenju. Ovo obaveštenje mora da sadrži relevantne informacije o transportu i izveštaj sa rezultatima ispitivanja. Sprovedena ispitivanja moraju da obezbede sledeće:dokaz o kompatibilnosti svih materijala, koji sa materijom dolaze u dodir u normalnim transportnim uslovima;podatke za projektovanje uređaja za rasterećenje pritiska i sigurnosnih ventila, uzimajući u obzir konstruktivne karakteristike prenosive cisterne.Bilo koja dodatna odredba, koja je neophodna za bezbedan transport materije, mora biti jasno opisana u izveštaju. 4.2.1.13.2 Sledeće odredbe važe za prenosive cisterne, koje su predviđene za transport organskih peroksida ili samoreagujućih materija tipa F sa temperaturom samoubrzavajućeg raspadanja (SADT) od najmanje 55 °C.Ukoliko su ove odredbe u suprotnosti sa odredbama iz odeljka 6.7.2, isti imaju prednost. Kao vanredno stanje, koje treba uzeti u obzir, smatra se samoubrzano raspadanje materije, kao i dejstvo vatre opisano u 4.2.1.13.8. 4.2.1.13.3 Dodatne odredbe za transport organskih peroksida ili samoraspadajućih materija sa SADT ispod 55 °C u prenosivim cisternama, utvrđuje nadležni organ zemlje porekla. Nadležnom organu zemlje odredišta mora biti poslato odgovarajuće obaveštenje. 4.2.1.13.4 Prenosiva cisterna mora biti konstruisana za ispitni pritisak od najmanje 0,4 MPa (4 bar). 4.2.1.13.5 Prenosive cisterne moraju biti opremljene indikatorom temperature. 4.2.1.13.6 Prenosive cisterne moraju biti opremljene uređajima za rasterećenje pritiska i sigurnosnim ventilima. Takođe se mogu koristiti i vakuumski ventili. Uređaji za rasterećenje pritiska moraju reagovati na pritiske, koji su utvrđeni u skladu sa osobinama materije i konstruktivnim karakteristikama prenosive cisterne. Topljivi osigurači na telu cisterne nisu dozvoljeni. 4.2.1.13.7 Uređaji za rasterećenje pritiska moraju se sastojati od ventila opterećenog oprugom, koji su tako podešeni, da se spreči značajniji porast pritiska u cisterni usled produkata raspadanja i para, koji se stvaraju na temperaturi od 50 °C. Izlazni kapacitet i pritisak reagovanja ventila za rasterećenje, se mora utvrditi na osnovu rezultata ispitivanja utvrđenih u 4.2.1.13.1. Pritisak reagovanja, međutim, ne sme ni u kom slučaju biti takav, da prilikom eventualnog prevrtanja pokretne cisterne može doći do isticanja tečnosti preko ventila. 4.2.1.13.8 Sigurnosni ventili mogu biti izvedeni kao ventili sa oprugom ili kao rasprskavajući diskovi ili kao njihove kombinacije, koji su tako konstruisani, da odvode sve nastale proizvode raspadanja i pare, koji nastaju tokom potpunog dejstva vatre u periodu od najmanje jednog sata pod uslovima, koji su definisani sledećom formulom:[pic]pri čemu su: q = apsorpcija toplote [W]A = pokvašena površina [m2]F = faktor izolacije F = 1 za neizolovana tela cisterni [pic] za izolovano telo cisternepri čemu su:K = toplotna provodljivost izolacionog sloja [W·m-1·K-1]L = debljina izolacionog sloja [m]U = K/L = koeficijent toplotne provodljivosti izolacije [W·m-2·K-1]T = temperatura materije u uslovima rasterećenja [K]Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila mora biti viši od onog koji je naveden u 4.2.1.13.7 i utvrđen na osnovu rezultata ispitivanja prema 4.2.1.13.1. Sigurnosni ventili moraju biti tako dimenzionisani, da najviši pritisak u cisterni ni u jednom trenutku ne prekorači ispitni pritisak prenosive cisterne.Napomena: U Priručniku za ispitivanja i kriterijume, Prilog 5 naveden je primer metode za dimenzionisanje sigurnosnog ventila. 4.2.1.13.9 Za izolovane prenosive cisterne kapacitet i podešavanje sigurnosnog ventila se određuje, polazeći od gubitka izolacije od 1% površine. 4.2.1.13.10 Vakuumski ventili i ventili sa oprugom moraju biti opremljeni zaštitom od prodora vatre. Potrebno je obratiti pažnju na smanjenje kapaciteta rasterećenja usled ove zaštite. 4.2.1.13.11 Oprema za opsluživanje, kao što su uređaji za zatvaranje (ventili) i spoljni cevovodi, moraju biti tako raspoređeni, da nakon punjenja prenosive cisterne u njima ne ostane ostataka materije. 4.2.1.13.12 Prenosive cisterne mogu biti ili termički izolovane ili sa zaštitom od sunca. Ako SADT materije u prenosivoj cisterni iznosi 55 °C ili manje, ili ako je prenosiva cisterna izrađena od aluminijuma, ona mora biti u potpunosti izolovana. Spoljna površina mora biti bele boje ili izrađena od sjajnog metala. 4.2.1.13.13 Stepen punjenja na 15 °C ne sme da premaši 90%. 4.2.1.13.14 Oznaka, koja se zahteva u 6.7.2.20.2 mora sadržati UN broj i tehnički naziv sa dozvoljenom koncentracijom materije. 4.2.1.13.15 Organski peroksidi i samoreagujuće materije, navedene u uputstvu za prenosive cisterne T23 u 4.2.5.2.6, smeju se transportovati u prenosivim cisternama. 4.2.1.14 Dodatne odredbe za transport materija Klase 6.1 u prenosivim cisternama(Rezervisano) 4.2.1.15 Dodatne odredbe za transport materija Klase 6.2 u prenosivim cisternama(Rezervisano) 4.2.1.16 Dodatne odredbe za transport materija Klase 7 u prenosivim cisternama 4.2.1.16.1 Prenosive cisterne, koje se koriste za transport radioaktivnih materija se ne smeju koristiti za transport drugog tereta. 4.2.1.16.2 Stepen punjenja za prenosive cisterne ne sme da prekorači 90%, odn. neku drugu vrednost odobrenu od strane nadležnog organa. 4.2.1.17 Dodatne odredbe za transport materija Klase 8 u prenosivim cisternama 4.2.1.17.1 Uređaji za rasterećenje pritiska prenosivih cisterni, koje se koriste za transport materija Klase 8, moraju biti ispitivani u redovnim razmacima od najviše godinu dana. 4.2.1.18 Dodatne odredbe za transport materija Klase 9 u prenosivim cisternama(Rezervisano) 4.2.1.19 Dodatne odredbe za transport čvrstih materija, koje se transportuju iznad njihove tačke topljenja 4.2.1.19.1 Čvrste materije, koje se transportuju ili se predaju za transport iznad njihove tačke topljenja i za koje nije navedeno uputstvo za prenosive cisterne u Poglavlju 3.2 Tabele A, rubrici (10) ili za koje se navedeno uputstvo za prenosive cisterne ne odnosi na transport na temperaturama iznad njihove tačke topljenja, mogu se transportovati u prenosivim cisternama, pod uslovom, da su čvrste materije svrstane u Klase 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ili 9 i da nemaju drugu sporednu opasnost osim Klase 6.1 ili Klase 8, kao i da su svrstane u ambalažnu grupu II ili III. 4.2.1.19.2 Ukoliko u Poglavlju 3.2, Tabeli A nije drugačije navedeno, prenosive cisterne, koje se koriste za transport ovih čvrstih materija iznad njihove tačke topljenja, moraju odgovarati odredbama uputstva za prenosive cisterne T4 za čvrste materije ambalažne grupe III i T7 za čvrste materije ambalažne grupe II. Prema 4.2.5.2.5. može se odabrati i prenosiva cisterna, koja pruža isti ili veći stepen bezbednosti. Najveći stepen punjenja (u %) se mora odrediti prema 4.2.1.9.5 (posebna odredba TP 3). 4.2.2 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport neohlađenih tečnih gasova 4.2.2.1 Ovaj odeljak sadrži opšte odredbe, koji se primenjuju za upotrebu prenosivih cisterni za transport neohlađenih gasova u tečnom stanju. 4.2.2.2 Prenosive cisterne moraju odgovarati zahtevima za konstrukciju, izradu i ispitivanje, koji su navedeni u odeljku 6.7.3. Neohlađeni gasovi u tečnom stanju moraju se transportovati u prenosivim cisternama, koje odgovaraju uputstvu za prenosive cisterne T50 sadržanom u 4.2.5.2.6 i posebnim odredbama za prenosive cisterne, koje su navedene za određene neohlađene gasove u tečnom stanju u Poglavlju 3.2, Tabeli A, rubrici (11) i opisani u 4.2.5.3. 4.2.2.3 U toku transporta prenosive cisterne moraju biti adekvatno zaštićene od oštećenja tela cisterne i opreme za opsluživanje usled bočnih ili podužnih udara ili prevrtanja. Ako su tela cisterni i oprema za opsluživanje tako izrađeni, da izdržavaju udare ili prevrtanje, takva zaštita nije neophodna. Primeri takve zaštite opisani su u 6.7.3.13.5. 4.2.2.4 Određeni neohlađeni gasovi su hemijski nestabilni. Oni se mogu prihvatiti za transport samo ako su preduzete neophodne mere za sprečavanje njihovog opasnog razlaganja, transformacije ili polimerizacije u toku transporta. U tu svrhu mora se naročito voditi računa o tome, da pokretne cisterne ne sadrže duboko ohlađene tečne gasove, koji bi mogle podsticati takve reakcije. 4.2.2.5 Izuzev ako je zvaničan naziv gasa (gasova), koji se transportuje(u), naveden na metalnoj tablici opisanoj u 6.7.3.16.2, na zahtev nadležnog organa, pošiljalac, primalac ili predstavnik mora odmah da pokaže kopiju sertifikata koji je naveden u 6.7.3.14.1. 4.2.2.6 Neočišćene prazne i nedegazirane prenosive cisterne moraju odgovarati istim odredbama kao i prenosive cisterne, koje su bile napunjene prethodno transportovanim nerashlađenim tečnim gasom. 4.2.2.7 Punjenje 4.2.2.7.1 Pre punjenja prenosiva cisterna mora biti pregledana, da bi se utvrdilo, da je ona odobrena za neohlađen tečni gas koji treba da se transportuje i da se ne puni neohlađenim tečnim gasovima, koji u dodiru sa materijalima tela cisterni, zaptivkama, opremom za opsluživanje i eventualnom zaštitnom oblogom mogu opasno reagovati, tako da sa njima stvaraju opasne materije ili da značajno slabe ove materijale. Tokom punjenja temperatura neohlađenog tečnog gasa mora biti u granicama proračunske temperature. 4.2.2.7.2 Najveća masa neohlađenog tečnog gasa po litru zapremine tela cisterne (kg/l) ne sme prekoračiti gustinu neohlađenog gasa u tečnom stanju na 50 °C, pomnoženo sa 0,95. Osim toga, telo cisterne ne sme biti potpuno napunjeno tečnošću na temperaturi od 60 °C. 4.2.2.7.3 Prenosive cisterne ne smeju se puniti preko njihove najveće dozvoljene ukupne mase i preko najveće dozvoljene mase punjenja utvrđene za svaki gas koji se transportuje. 4.2.2.8 Prenosive cisterne se ne smeju predati na transport:sa stepenom punjenja, pri kojem talasanje sadržaja može da izazove nedozvoljeni hidraulički udar;u slučaju curenja;ako su oštećene u toj meri, da može biti ugrožena celovitost prenosive cisterne ili njene opreme za podizanje ili pričvršćivanje; iako oprema za opsluživanje nije ispitana i nije utvrđeno da je u ispravnom stanju. 4.2.2.9 Džepovi za viljuške (viljuškara) prenosivih cisterni, moraju biti zatvoreni ako su cisterne napunjene. Ova odredba ne važi za prenosive cisterne, koje prema 6.7.3.13.4 ne moraju biti opremljene uređajima za zatvaranje dzepova za viljuške. 4.2.3 Opšte odredbe za upotrebu prenosivih cisterni za transport duboko ohlađenih tečnih gasova 4.2.3.1 Ovaj odeljak sadrži opšte odredbe, koji se primenjuju za upotrebu prenosivih cisterni za transport duboko ohlađenih tečnih gasova. 4.2.3.2 Prenosive cisterne moraju odgovarati zahtevima za konstrukciju, izradu i ispitivanje, koji su navedeni u odeljku 6.7.4. Duboko ohlađeni tečni gasovi moraju se transportovati u prenosivim cisternama, koje odgovaraju uputstvu za prenosive cisterne T 75 opisanom u 4.2.5.2.6 i posebnim odredbama za pokretne cisterne koje su navedene za svaki duboko ohlađeni tečni gas u Poglavlju 3.2, Tabeli A, rubrici (11) i opisani u 4.2.5.3. 4.2.3.3 U toku transporta prenosive cisterne moraju biti adekvatno zaštićene od oštećenja tela cisterne i opreme za opsluživanje, usled bočnih ili podužnih udara ili prevrtanja. Ako su tela cisterni i oprema za opsluživanje tako izrađeni, da izdržavaju udare ili prevrtanje, takva zaštita nije neophodna. Primeri takve zaštite opisani su u 6.7.4.12.5. 4.2.3.4 Izuzev ako se zvaničan naziv gasa (gasova), koji se transportuje(u), nalazi na metalnoj tablici opisanoj u 6.7.4.15.2, na zahtev nadležnog organa, pošiljalac, primalac ili predstavnik mora odmah da prikaže kopiju sertifikata navedenog u 6.7.4.13.1. 4.2.3.5 Neočišćene prazne i ne-degazirane prenosive cisterne moraju odgovarati istim odredbama kao i prenosive cisterne, koje su bile punjene prethodno transportovanim duboko rashlađenim tečnim gasom. 4.2.3.6 Punjenje 4.2.3.6.1 Pre punjenja prenosiva cisterna mora biti pregledana, da bi se utvrdilo, da je ona odobrena za transport duboko ohlađenog tečnog gasa i da se ne puni duboko ohlađenim tečnim gasovima, koji u dodiru sa materijalima tela cisterni, zaptivkama, opremom za opsluživanje i eventualnom zaštitnom oblogom mogu opasno reagovati, tako da sa njima da stvaraju opasne materije ili da značajno slabe ove materijale. Tokom punjenja temperatura duboko rashlađenog tečnog gasa mora biti u granicama proračunske temperature. 4.2.3.6.2 Prilikom izračunavanja početnog stepena punjenja mora se obratiti pažnja na neophodno vreme održivosti, uključujući sva eventualna kašnjenja do kojih može doći u toku predviđenog transporta. Izuzimajući odredbe u 4.2.3.6.3 i 4.2.3.6.4, početni stepen punjenja tela cisterne mora biti takav, da pri porastu temperature sadržaja, izuzev helijuma, do temperature na kojoj je pritisak pare jednak najvišem dozvoljenom radnom pritisku (MAWP), ne prekoračuje zapreminu od 98%, koju je tečna materija zauzela. 4.2.3.6.3 Cisterne predviđene za transport helijuma smeju se puniti do ulaznog otvora uređaja za rasterećenje pritiska, ali ne preko toga. 4.2.3.6.4 Veći početni stepen punjenja može biti dozvoljen uz odobrenje nadležnog organa, ako je predviđena dužina trajanja transporta znatno kraća od vremena održivosti. 4.2.3.7 Stvarno vreme održivosti 4.2.3.7.1 Stvarno vreme održivosti se mora izračunati za svaki transport u skladu sa priznatim postupkom od strane nadležnog organa i to imajući u vidu:referentno vreme održivosti duboko ohlađenog tečnog gasa koji se transportuje (vidi 6.7.4.2.8.1) (kako stoji u tablici navedenoj u 6.7.4.15.1);stvarnu gustinu punjenja;stvarni pritisak punjenja;najniži pritisak reagovanja uređaja za ograničenje pritiska. 4.2.3.7.2 Stvarno vreme održivosti se mora navesti ili na samoj prenosivoj cisterni ili na metalnoj tablici, koja je čvrsto postavljena na prenosivoj cisterni prema 6.7.4.15.2. 4.2.3.8 Prenosive cisterne se ne smeju predati na transport:sa stepenom punjenja, pri kojem talasanje sadržaja može da izazove nedozvoljeni hidraulički udar;u slučaju curenja;ako su oštećene u toj meri, da može da bude ugrožena celovitost prenosive cisterne ili njene opreme za podizanje ili pričvršćivanje;ako oprema za opsluživanje nije ispitana i nije utvrđeno da je u dobrom stanju.ako stvarno vreme održivosti duboko rashlađenog tečnog gasa, koji se transportuje, nije određeno prema 4.2.3.7 i ako prenosiva cisterna nije obeležena prema 6.7.4.15.2; iako dužina trajanja transporta uzimajući u obzir sva eventualna kašnjenja prekoračuje stvarno vreme održivosti. 4.2.3.9 Džepovi za viljuške (viljuškara) prenosivih cisterni, moraju biti zatvoreni ako su cisterne napunjene. Ova odredba ne važi za prenosive cisterne, koje prema 6.7.4.12.4 ne moraju biti opremljene uređajima za zatvaranje dzepova za viljuške. 4.2.4 Opšte odredbe za upotrebu gasnih kontejnera sa više elemenata (MEGC) 4.2.4.1 Ovaj odeljak sadrži opšte zahteve, koji se primenjuju za upotrebu gasnih kontejnera sa više elemenata (MEGC) za transport gasova, koji nisu duboko ohlađeni, navedenih u odeljku 6.7.5 4.2.4.2 MEGC moraju odgovarati zahtevima za konstrukciju, izradu i ispitivanje koji su navedeni u odeljku 6.7.5. Elementi MEGC moraju se biti periodično ispitani prema odredbama definisanim u uputstvu za pakovanje P200 u 4.1.4.1 i u 6.2.1.5. 4.2.4.3 U toku transporta MEGC moraju biti adekvatno zaštićeni od oštećenja elemenata i opreme za opsluživanje usled podužnih ili bočnih udara ili prevrtanja. Ako su elementi i oprema za opsluživanje tako izrađeni, da izdržavaju udare ili prevrtanje, takva zaštita nije potrebna. Primeri takve zaštite opisani su u odeljku 6.7.5.10.4. 4.2.4.4 Zahtevi za periodično ispitivanje MEGC navedeni su u 6.7.5.12. MEGC ili njihovi elementi ne smeju biti tovareni ili punjeni nakon isteka roka za periodično ispitivanje, ali smeju biti transportovani nakon isteka ovog roka. 4.2.4.5 Punjenje 4.2.4.5.1 Pre punjenja, MEGC se mora pregledati, da bi se utvrdilo, da je odobren za gas, koji treba da se transportuje i da su ispunjene primenjive odredbe ADR. 4.2.4.5.2 Elementi MEGC se moraju puniti u skladu sa radnim pritiscima, stepenima punjenja i odredbama o punjenju, koje su navedene u uputstvu za pakovanje P200 u 4.1.4.1 za gas kojim treba da se pune pojedini elementi. Ni u kom slučaju se ne sme puniti MEGC ili grupa elemenata kao jedinica iznad najnižeg radnog pritiska bilo kog elementa. 4.2.4.5.3 MEGC se ne smeju puniti preko njihove najveće dozvoljene ukupne mase. 4.2.4.5.4 Izolacioni ventili moraju nakon punjenja da budu zatvoreni i da ostanu zatvoreni tokom transporta. Otrovni gasovi (gasovi grupa T, TF, TC, TO, TFC i TOC) smeju se transportovati samo u MEGC kod kojih je svaki elemenat opremljen izolacionim ventilom. 4.2.4.5.5 Otvor(i) za punjenje mora(ju) biti zatvoren(i) poklopcima ili čepovima. Nakon punjenja punilac mora da proveri zaptivenost zatvarača i opreme. 4.2.4.5.6 MEGC se ne smeju predati na punjenje:ako su oštećeni u toj meri, da može biti ugrožena celovitost posuda pod pritiskom ili njihove strukturne opreme ili opreme za opsluživanje;ako se prilikom kontrole radnog stanja posuda pod pritiskom i njihove strukturne opreme ili opreme za opsluživanje, utvrdi da one nisu u dobrom stanju;ako zahtevane oznake za odobrenje, periodična ispitivanja i punjenje nisu čitljive. 4.2.4.6 Napunjeni MEGC se ne smeju predati na transport:u slučaju curenja;ako su oštećeni u toj meri, da može biti ugrožena celovitost posuda pod pritiskom ili njihove strukturne opreme ili opreme za opsluživanje;ako se prilikom kontrole radnog stanja posuda pod pritiskom i njihove strukturne opreme ili opreme za opsluživanje utvrdi da ona nije u dobrom stanju;ako zahtevane oznake za odobrenje, periodična ispitivanja i punjenje nisu čitljive. 4.2.4.7 Neočišćeni prazni i ne-degazirani MEGC moraju odgovarati istim zahtevima kao i MEGC, koji su bili punjeni materijom koja je prethodno transportovana. 4.2.5 Uputstva i posebne odredbe za prenosive cisterne 4.2.5.1. Opšte odredbe 4.2.5.1.1 Ovaj odeljak sadrži uputstva za prenosive cisterne i posebne odredbe, koji su primenjivi za materije dozvoljene za transport u prenosivim cisternama. Svako uputstvo za prenosive cisterne je obeleženo alfanumeričkim kôdom (npr. T1). U koloni (10), Tabele A, Poglavlja 3.2, za svaku materiju čiji je transport dozvoljen u prenosivim cisternama, navedeno je primenjivo uputstvo za prenosive cisterne. Ako za neku određenu materiju u rubrici (10) nije navedeno nikakvo uputstvo za prenosive cisterne, transport ove materije nije dozvoljen u prenosivim cisternama, izuzev ako je nadležni organ izdao odobrenje u skladu sa 6.7.1.3. U rubrici (11), Tabele A, Poglavlja 3.2, za određen teret su navedene posebne odredbe za prenosive cisterne. Svaka posebna odredba za prenosive cisterne je obeležena alfanumeričkim kôdom (npr. TP 1). Spisak posebnih odredbi za prenosive cisterne je naveden u 4.2.5.3. Napomena: Gasovi koji su dozvoljeni za transport u MEGC su u koloni (10), Tabele A, Poglavlja 3.2 označeni slovom „(M)“. 4.2.5.2 Uputstva za prenosive cisterne 4.2.5.2.1 Uputstva za prenosive cisterne važe za materije Klasa 1 do 9. Uputstva za prenosive cisterne pružaju određene informacije o odredbama za prenosive cisterne koje su primenjive za određene materije. Ove odredbe moraju da biti ispunjene, dodatno uz opšte zahteve ovog Poglavlja i Poglavlja 6.7. 4.2.5.2.2 Za materije Klase 1 i Klasa 3 do 9, uputstva za prenosive cisterne navode primenjivi najmanji ispitni pritisak, najmanju debljinu zidova tela cisterni (za referentni čelik), zahteve za otvore na dnu i za uređaje za rasterećenje pritiska. U uputstvu za prenosive cisterne T 23 navedene su samoreagujuće materije Klase 4.1 i organski peroksidi Klase 5.2, koji su dozvoljeni za transport u prenosivim cisternama kao i kontrolne temperature i temperature u slučaju vanrednih okolnosti, koje je potrebno primeniti. 4.2.5.2.3 Tečni gasovi, koji nisu dubokoohlađeni svrstani su u uputstvo za prenosive cisterne T50, koje za svaki neohlađeni tečni gas, dozvoljen za transport u prenosivim cisternama, navodi najviši dozvoljeni radni pritisak, kao i zahteve za otvore ispod nivoa tečnosti, uređaje za rasterećenje pritiska i najveću gustinu punjenja. 4.2.5.2.4 Duboko ohlađeni tečni gasovi svrstani su u uputstvo za prenosive cisterne T75. 4.2.5.2.5 Određivanje odgovarajućeg uputstva za pokretne cisterneAko je u koloni (10), Tabele A, Poglavlja 3.2 za neku određenu materiju navedeno neko određeno uputstvo za prenosive cisterne, mogu se koristiti i druge prenosive cisterne, koje imaju veće minimalne ispitne pritiske, veću debljinu zidova tela cisterni i strožije zahteve za otvore na dnu i za uređaje za rasterećenje pritiska. Sledeće smernice služe za određivanje odgovarajuće prenosive cisterne, koja se može koristiti za transport određene materije:

Uputstva zaprenosivecisterneOstala dozvoljena uputstva za prenosive cisterneT1T2, T3, T4, T5, T 6, T 7, T8, T9, T10, T 11, T 12, T13, T 14, T 15, T16, T 17, T18, T19, T20,T21,T22T2T4, T5, T7, T8, T9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T17, T 18, T 19, T20, T21,T22T3T4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T18, T 19, T20, T21,T22T4T5, T7, T8, T9, T10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T16, T17, T18, T 19, T 20, T21,T22T5T10, T14, T19,T20,T22T6T7, T8, T9, T10, T11,T12, T13, T 14, T15, T 16, T 17, T18, T 19, T20, T21, T22T7T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T21, T 22T8T 9, T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22T9T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22T10T14, T19, T20,T22T11T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22T12T 14, T 16, T 18, T 19, T 20, T 22T13T14, T19, T20,T21,T22T14T19, T20, T22T15T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22T16T18, T19, T20,T22T17T18, T19, T20,T21,T22T18T19, T20, T22T19T 20, T 22T20T22T21T22T22NemaT23Nema

4.2.5.2.6 Uputstva za prenosive cisterneUputstva za prenosive cisterne određuju zahteve koji se primenjuju za prenosive cisterne za transport određene materije. Uputstva za prenosive cisterne T1 do T22 određuju primenjive minimalne ispitne pritiske, najmanje debljine zidova tela cisterni (u mm za referentni čelik) i zahteve za uređaje za rasterećenje pritiska i otvore na dnu. T1 -T22Uputstva za prenosive cisterneT1 -T22Ova uputstva za prenosive cisterne važe za tečne i čvrste materije Klasa 3 do 9. Opšte odredbe odeljka 4.2.1 i zahtevi odeljka 6.7.2 moraju biti ispunjeni.Uputstvo zaprenosive cisterneMinimalni ispitni pritisak (bar)Najmanja debljina zidova tela cisterne (u mm za referentni čelik) (vidi 6.7.2.4)Uređaji za rasterećenje pritiska (vidi 6.7.2.8)(a)Otvori na dnu (vidi 6.7.2.6)T11.5vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.2T21.5vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.3T32.65vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.2T42.65vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.3T52.65vidi 6.7.2.4.2vidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeniT64vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.2T74vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.3T84vidi 6.7.2.4.2normalninisu dozvoljeniT946 mmnormalninisu dozvoljeniT1046 mmvidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeniT116vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.3T126vidi 6.7.2.4.2vidi 6.7.2.8.3vidi 6.7.2.8.3T1366 mmnormalninisu dozvoljeniT1466 mmvidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeniT1510vidi 6.7.2.4.2normalnividi 6.7.2.6.3T1610vidi 6.7.2.4.2vidi 6.7.2.8.3vidi 6.7.2.8.3T17106 mmnormalnividi 6.7.2.6.3T18106 mmvidi 6.7.2.8.3vidi 6.7.2.6.3T19106 mmvidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeniT20108 mmvidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeniT211010 mmnormalninisu dozvoljeniT221010 mmvidi 6.7.2.8.3nisu dozvoljeni (a) Ako je naveden izraz „normalni“, važe svi zahtevi iz 6.7.2.8 sa izuzetkom 6.7.2.8.3.

T23 Uputstvo za pokretne cisterne  T23 Ovo uputstvo za pokretne cisterne važi za samoreagujuće materije Klase 4.1 i organske perokside Klase 5.2. Opšte odredbe u 4.2.1 i zahtevi u 6.7.2 moraju biti ispunjeni. Dodatne odredbe navedene za samoreagujuće materije Klase 4.1 i organske perokside 5.2 u 4.2.1.13 takođe moraju biti ispunjene. UN broj Materija Minimalni ispitni pri-tisak (bar) Ovo uputstvo za prenosive cisterne važi za tečne gasove koji nisu duboko ohlađeni. Opšte odredbe odeljka 4.2.2 i zahtevi odeljka 6.7.3 moraju biti ispunjeni. UN broj Neohlađeni tečni gasovi Najveći dozvoljeni radni pritisak (bar) male; velike; zaštita od sunca; izolovane(a) Otvori ispodnivoa tečnosti Uređaji za rasterećenje pritiska (vidi6.7.3.7)(b) Najveća gustina punjenja (kg/l) 1005 AMONIJAK, BEZVODNI 29,025,722,019,7 dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 0,53 1009 BROMOTRIFLUORMETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 13B1) 38,034,030,027,5 dozvoljeni normalni 1,13 1010 BUTADIEN, STABILIZOVAN 7,57,07,07,0 dozvoljeni normalni 0,55 1010 SMEŠA BUTADIENA I UGLjOVODONIKA, STABILIZOVANA, vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni vidi 4.2.2.7 1011 BUTAN 7,07,07,07,0 dozvoljeni normalni 0,51 1012 BUTILEN 8,07,07,07,0 dozvoljeni normalni 0,53 1017 HLOR 19,017,015,013,5 Nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 1,25 1018 HLORDIFLUORMETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 22) 26,024,0 21,0 19,0 dozvoljeni normalni 1,03 1020 HLORPENTAFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 115) 23,0 20,0 18,0 16,0 dozvoljeni normalni 1,06

1021 1-HLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 124) 10,3 9,8 7,9 7,0 dozvoljeni normalni 1,20 1027 CIKLOPROPAN 18,0 16,0 14,5 13,0 dozvoljeni normalni 0,53 1028 DIHLORODIFLUOROMETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 12) 16,0 15,0 13,0 11,5 dozvoljeni normalni 1,15 1029 DIHLORMONOFLUORMETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 21) 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,23 1030 1,1-DIFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 152a) 16,0 14,0 12,4 11,0 dozvoljeni normalni 0,79 1032 DIMETILAMIN BEZVODNI 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,59 1033 DIMETILETAR 15,5 13,8 12,0 10,6 dozvoljeni normalni 0,58 1036 ETILAMIN 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,61 1037 ETILHLORID 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,8 1040 ETILENOKSID 10,0 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 0,78 1041 ETILENOKSID i UGLjEN-DIOKSID, smeša sa više od 9% a manje od 87% etilen-oksida vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni Vidi4.2.2.7 1055 ISOBUTILEN 8,1 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,52 1060 METILACETILEN I PROPADIEN SMEŠA, STABILIZOVANA kao smeša P1 odnosno P2 28,0 24,5 22,0 20,0 dozvoljeni normalni 0,43

1061 METILAMIN, BEZVODNI 10,8 9,6 7,8 7,0 dozvoljeni normalni 0,58 1062 METILBROMID sa najviše 2% hlorpikrina 7,0 7,0 7,0 7,0 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 1,51 1063 METILHLORID (GAS ZA HLAĐENjE, R 40) 14,5 12,7 11,3 10,0 dozvoljeni normalni 0,81 1064 METILMERKAPTAN 7,0 7,0 7,0 7,0 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 0,78 1067 DIAZOTTETROKSID (AZOT DIOKSID) 7,0 7,0 7,0 7,0 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 1,30 1075 PETROLEJSKI GAS, TEČAN vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni vidi 4.2.2.7 1077 PROPILEN 28,0 24,5 22,0 20,0 dozvoljeni normalni 0,43 1078 GAS ZA HLAĐENjE, N.D.N. vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni Vidi 4.2.2.7 1079 SUMOPORDIOKSID 11,6 10,3 8,5 7,6 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 1,23 1082 TRIFLUORHLORETILEN, STABILIZOVAN (GAS ZA HLAĐENjE, R 1113) 17,0 15,0 13,1 11,6 nisu dozvoljeni Vidi 6.7.3.7.3 1,13 1083 TRIMETILAMIN, BEZVODNI 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,56 1085 VINILBROMID, STABILIZOVAN 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,37 1086 VINILHLORID, STABILIZOVAN 10,6 9,3 8,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,81 1087 VINILMETILETAR, STABILIZOVAN 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,67 1581 HLORPIKRIN I METILBROMID, SMEŠA sa više od 2% hlorpikrina 7,0 7,0 7,0 7,0 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 1,51 1582 HLORPIKRIN I METILHLORID, SMEŠA 19,2 16,9 15,1 13,1 nisu dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 0,81 1858 HEKSAFLUOROPROPILEN (GAS ZA HLAĐENjE, R 1216) 19,2 16,9 15,1 13,1 dozvoljeni normalni 1,11 1912 METILHLORID I METILEN-HLORID, SMEŠA 15,2 13,0 11,6 10,1 dozvoljeni normalni 0,81 1958 1,2-DIHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 114) 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,30 1965 SMEŠA GASOVITIH UGLjOVODONIKA, PREVEDENA U TEČNO STANjE, N.D.N. (kao što su smeše A1, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ili C) vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni Vidi 4.2.2.7 1969 IZOBUTAN 8,5 7,5 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,49 1973 HLORDIFLUORMETAN I HLORPENTAFLUORETAN, SMEŠA (GAS ZA HLAĐENjE R 502) sa fiksnom tačkom ključanja,sa približno 49% hlordifluormetana 28,3 25,3 22,8 20,3 dozvoljeni normalni 1,05 1974 BROMHLORDIFLUORMETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 12 B1) 7,4 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,61 1976 OKTAFLUORCIKLOBUTAN (GAS ZA HLAĐENjE RC 318) 8,8 7,8 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,34 1978 PROPAN 22,5 20,4 18,0 16,5 dozvoljeni normalni 0,42 1983 1-HLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 133a) 7,0 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,18

2035 1,1,1-TRIFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 143a) 31,0 27,5 24,2 21,8 dozvoljeni normalni 0,76 2424 OKTAFLUORPROPAN (GAS ZA HLAĐENjE R 218) 23,1 20,8 18,6 16,6 dozvoljeni normalni 1,07 2517 1-HLOR-1,1-DIFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 142b) 8,9 7,8 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 0,99 2602 DIHLORDIFLUORMETAN I 1,1-DIFLUORMETAN, AZEOTROPNA SMEŠA sa približno 74% dihlordifluormetana (GAS ZA HLAĐENjE R 500) 20,0 18,0 16,0 14,5 dozvoljeni normalni 1,01 3057 TRIFLUORACETILHLORID 14,6 12,9 11,3 9,9 nisu dozvoljeni 6.7.3.7.3 1,17 3070 ETILENOKSID I DIHLORDIFLUORMETAN, SMEŠA sa najviše 12.5% etilen-oksida 14,0 12,0 11,0 9,0 dozvoljeni 6.7.3.7.3 1,09 3153 PERFLUORMETILVINILETAR 14,3 13,4 11,2 10,2 dozvoljeni normalni 1,14 3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 134a) 17,7 15,7 13,8 12,1 dozvoljeni normalni 1,04 3161 TEČNI GAS, ZAPALjIV, N.D.N. vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni vidi 4.2.2.7 3163 TEČNI GAS, N.D.N. vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni normalni Vidi4.2.2.7 3220 PENTAFLUORETAN (GAS ZA HLAĐENjE R 125) 34,4 30,8 27,5 24,5 dozvoljeni normalni 0,95 3252 DIFLUORMETAN (GAS KAO SREDSTVO ZA HLAĐENjE R 32) 43,0 39,0 34,4 30,5 dozvoljeni normalni 0,78 3296 HEPTAFLUORPROPAN (GAS ZA HLAĐENjE R 227) 16,0 14,0 12,5 11,0 dozvoljeni normalni 1,2 3297 ETILENOKSID I (HLORTETRAFLUOR)ETAN, SMEŠA sa najviše 8,8% etilen-oksida 8,1 7,0 7,0 7,0 dozvoljeni normalni 1,16 3298 ETILENOKSID I (PENTAFLUOR)ETAN, SMEŠA sa najviše 7,9% etilen-oksida 25,9 23,4 20,9 18,6 dozvoljeni normalni 1,02 3299 ETILENOKSID I (TETRAFLUOR)ETAN, SMEŠA sa najviše 5,6% etilen-oksida 16,7 14,7 12,9 11,2 dozvoljeni normalni 1,03 3318 AMONIJAK, VODENI RASTVOR relativna gustina manja od 0,880 na 15ºC, sa više od 50% amonijaka vidi definiciju za najviši dozvoljeni radni pritisak u 6.7.3.1 dozvoljeni vidi 6.7.3.7.3 vidi 4.2.2.7 3337 GAS ZA HLAĐENjE R 404A 31,6 28,3 25,3 22,5 dozvoljeni normalni 0,84 3338 GAS ZA HLAĐENjE R 407A 31,3 28,1 25,1 22,4 dozvoljeni normalni 0,95 3339 GAS ZA HLAĐENjE R 407B 33,0 29,6 26,5 23,6 dozvoljeni normalni 0,95 3340 GAS ZA HLAĐENjE R 407C 29,9 26,8 23,9 21,3 dozvoljeni normalni 0,95

(a) „Male“ znači cisterne, koje imaju telo sa prečnikom od najviše 1,5 metara; „velike“ znači cisterne, koje imaju telo sa prečnikom većim od 1,5 metara bez izolacije ili zaštite od sunca (vidi 6.7.3.2.12); „zaštita od sunca“ znači cisterne, koje imaju telo sa prečnikom većim od 1,5 metara i sa zaštitom od sunca (vidi 6.7.3.2.12); „izolovan“ znači cisterne, koje imaju telo sa prečnikom većim od 1,5 metara i izolaciju (vidi 6.7.3.2.12); (vidi definiciju pojma „projektovana referentna temperatura “ u 6.7.3.1).

(b) Izraz „normalni“ u rubrici za “ Uređaji za rasterećenje pritiska“ znači, da se ne zahteva rasprskavajući disk prema 6.7.3.7.3.

T 75 Uputstvo za prenosive cisterne T 75 Ovo uputstvo za prenosive cisterne važi za duboko ohlađene gasove. Opšte odredbe odeljka 4.2.3. i zahtevi odeljka 6.7.4. moraju biti ispunjeni.

4.2.5.3 Posebne odredbe za prenosive cisterneZa određene materije su definisane posebne odredbe za prenosive cisterne, koje se moraju primeniti dodatno ili umesto odredbi, koje su navedene u uputstvima za prenosive cisterne ili u zahtevima Poglavlja 6.7. Posebne odredbe za prenosive cisterne su obeležene alfanumerički kôdovima koji počinju slovima „TP“ (od engleskog izraza „tank provisions“) i svrstani su za određene materije u koloni (11), Tabele A, Poglavlja 3.2. Oni su navedeni u nastavku: TP 1 Stepen punjenja, koji je propisan u 4.2.1.9.2 ne sme biti prekoračen. Stepen punjenja [pic] TP 2 Stepen punjenja, koji je naveden u 4.2.1.9.3 ne sme biti prekoračen. Stepen punjenja [pic] TP 3 Najveći stepen punjenja (u %) za čvrste materije, koje se transportuju iznad njihove tačke topljenja i za zagrejane tečne materije, se mora odrediti u skladu sa 4.2.1.9.5. Stepen punjenja [pic] TP 4 Stepen punjenja ne sme da prekorači 90% ili svaku drugu vrednost, koju je odobrio nadležni organ (vidi 4.2.1.16.2). TP 5 Mora se koristiti stepen punjenj propisan u 4.2.3.6. TP 6 Cisterna se mora opremiti uređajima za rasterećenje pritiska, koji su prilagođeni zapremini i vrsti materija koje se transportuju, kako bi se sprečilo razaranje cisterne pod svim okolnostima, uključujući i pri potpunom dejstvu vatre. Uređaji takođe moraju biti i kompatibilni sa materijom. TP 7 Vazduh mora biti uklonjen iz parnog prostora, azotom ili drugim sredstvima. TP 8 Ispitni pritisak se sme smanjiti na 1,5 bar, ako je temperatura paljenja transportovane materije viša od 0°C. TP 9 Materija sa ovim opisom se sme transportovati u prenosivoj cisterni samo sa odobrenjem nadležnog organa. TP 10 Neophodna je olovna obloga debljine od najmanje 5 mm, koja se godišnje mora ispitati ili drugi pogodni materijal za oblaganje, koji je odobren od nadležnog organa. TP 12 Ova materija na čelik deluje jako nagrizajuće. TP 13 (Rezervisano) TP 16 Cisterna mora biti opremljena posebnim uređajem radi sprečavanja stvaranja podpritiska i nadpritiska u normalnim transportnim uslovima. Uređaj mora biti odobren od nadležnog organa. Uređaj za rasterećenje pritiska mora odgovarati zahtevima datim u 6.7.2.8.3, kako bi se sprečila kristalizacija proizvoda u uređaju za rasterećenje pritiska. TP 17 Za termičku izolaciju cisterne mogu se koristiti samo neorganske negorive materije. TP 18 Temperatura se mora održavati između 18°C i 40°C. Prenosive cisterne, koje sadrže očvrslu metakrilnu kiselinu, ne smeju se zagrevati tokom transporta. TP 19 Proračunata debljina zidova tela cisterni mora biti povećana za 3 mm. Debljina zidova tela cisterni se mora ispitati ultrazvukom na polovini perioda, koji je predviđen za periodično ispitivanje hidrauličnimg pritiskom. TP 20 Ova materija se sme transportovati samo u termički izolovanim cisternama, prekrivena azotom. TP 21 Debljina zidova tela cisterni ne sme biti manja od 8 mm. Cisterne moraju biti podvrgnute, najmanje svake 2,5 godine, ispitivanju hidrauličkim pritiskom i kontroli unutrašnjeg stanja. TP 22 Sredstva za podmazivanje zaptivki i drugih uređaja moraju biti kompatibilna sa kiseonikom. TP 23 Transport je dozvoljen pod posebnim uslovima, koji su propisani od nadležnog organa. TP 24 Radi sprečavanja prekomernog porasta pritiska usled sporog razlaganja transportovane materije, prenosiva cisterna može biti opremljena uređajem, koji se smešta u parni prostor tela cisterne pod maksimalnim uslovima punjenja. Ovaj uređaj prilikom prevrtanja takođe mora da spreči isticanje nedozvoljene količine tečne materije ili prodiranje strane materije u cisternu. Ovaj uređaj mora biti odobren od strane nadležnog organa ili ovlašćene institucije. TP 25 Sumpor trioksid, najmanje 99,95 % čist, se sme transportovati u cisternama bez inhibitora, pod uslovom da se njegova temperatura održava na ili iznad 32,5 ºC. TP 26 Pri transportu u zagrejanom stanju, uređaj za zagrevanje mora biti smešten izvan tela cisterne. Za UN broj 3176 ovaj zahtev važi samo ako materija opasno reaguje sa vodom. TP 27 Prenosiva cisterna sa najmanjim ispitnim pritiskom od 4 bar se sme koristiti, ako je dokazano, da je dozvoljen ispitni pritisak 4 bar ili manji, prema definiciji pojma za ispitni pritisak u 6.7.2.1. TP 28 Prenosiva cisterna sa najmanjim ispitnim pritiskom od 2,65 bar se sme koristiti, ako je dokazano, da je dozvoljen ispitni pritisak 2,65 bar ili manji, prema definiciji pojma za ispitni pritisak u 6.7.2.1. TP 29 Prenosiva cisterna sa najmanjim ispitnim pritiskom od 1,5 bar se sme koristiti, ako je dokazano, da je dozvoljen ispitni pritisak 1,5 bar ili manji, prema definiciji pojma za ispitni pritisak u 6.7.2.1. TP 30 Ova materija se mora transportovati u termički izolovanim cisternama. TP 31 Ova materija se sme transportovati u cisternama samo u čvrstom stanju. TP 32 Za UN brojeve 0331, 0032 i 3375, prenosive cisterne smeju se koristiti pod sledećim uslovima:Da bi se izbeglo nepotrebno zatvaranje, svaka prenosiva cisterna od metala mora biti opremljena uređajem za rasterećenje pritiska opterećen oprugom, rasprskavajućim diskom ili topljivim osiguračem. Pritisak na kojoj se uređaj za rasterećenje pritiska aktivira odn. disk rasprsne, za prenosive cisterne sa najmanjim ispitnim pritiskom iznad 4 bar, ne sme biti veći od 2.65 bar.Podobnost za transport u cisternama mora biti dokazana. Jedan metod za utvrđivanje podobnosti je ispitni postupak 8 d) serije ispitivanja 8 (vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo 1, Pododeljak 18.7).Materije se ne smeju zadržavati u prenosivoj cisterni tokom vremenskog perioda u kome može doći do zgrušavanja. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere da bi se izbeglo zgrušavanje ili taloženje materije u cisterni (npr. čišćenje, itd.) TP 33 Uputstvo za prenosive cisterne, koje je svrstano za ovu materiju važi za zrnaste i praškaste materije i čvrste materije, koje se na temperaturi iznad njihove tačke topljenja pune i prazne i transportuju rashlađene kao čvrsta masa. Za čvrste materije, koje se transportuju iznad njihove tačke topljenja, vidi 4.2.1.19. TP 34 Prenosive cisterne ne moraju biti podvrgnute ispitivanju na udar prema 6.7.4.14.1, ako su na tablici prema 6.7.4.15.1 i osim toga slovima veličine od najmanje 10 cm visine, sa obe strane spoljne obloge označene sa „NIJE ZA ŽELEZNIČKI TRANSPORT“

Ostavite komentar