Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1020) 2.140.164.686 2.843.035.337 420.867.923 2.422.167.414 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) 2.057.144.249 2.586.676.619 419.348.376 2.167.328.243 011000 NEKRETNINE I OPREMA(od 1004 do 1006) 1.983.574.843 2.501.375.434 415.686.165 2.085.689.269 011100 Zgrade i građevinski objekti 1.626.000.208 1.999.387.494 238.297.517 1.761.089.977 011200 Oprema 354.175.600 496.380.882 174.975.395 321.405.487 011300 Ostale nekretnine i oprema 3.399.035 5.607.058 2.413.253 3.193.805 012000 KULTIVISANA IMOVINA (1008) 9.294 29.954 21.831 8.123 012100 Kultivisana imovina 9.294 29.954 21.831 8.123 013000 DRAGOCENOSTI (1010) 254 254 254 013100 Dragocenosti 254 254   254 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014) 1.327.033 1.327.546 595 1.326.951 014100 Zemljište 1.327.033 1.326.951   1.326.951 014200 Podzemna blaga     014300 Šume i vode   595 595 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017) 70.214.003 80.629.467 2.129.529 78.499.938 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 65.705.167 76.701.670 2.043.508 74.658.162 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 4.508.836 3.927.797 86.021 3.841.776 016000 NEMATERIJALNA IMOVINA (1019) 2.018.822 3.313.964 1.510.256 1.803.708 016100 Nematerijalna imovina 2.018.822 3.313.964 1.510.256 1.803.708 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025) 83.020.437 256.358.718 1.519.547 254.839.171 021000 ZALIHE (od 1022 do 1024) 76.695.828 251.052.471 3.554 251.048.917 021100 Robne rezerve       021200 Zalihe proizvodnje 76.695.828 251.052.471 3.554 251.048.917 021300 Roba za dalju prodaju       022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA(1026 + 1027) 6.324.609 5.306.247 1.515.993 3.790.254 022100 Zalihe sitnog inventara 31.300 419.859 403.904 15.955 022200 Zalihe potrošnog materijala 6.293.309 4.886.388 1.112.089 3.774.299 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067) 1.103.262.014 1.532.987.858 1.532.987.858 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040) 256.942.889 607.535.064 607.535.064 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039) 252.789.427 602.976.632 602.976.632 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 71.395 63.427   63.427 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti       111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 3.510.000 16.290.000   16.290.000 111400 Krediti domaćim poslovnim bankama 33.405.624 46.891.097   46.891.097 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 8.091.255 14.597.110   14.597.110 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 19.853.006 18.683.767   18.683.767 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama       111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 5.348.305 3.546.419   3.546.419 111900 Domaće akcije i ostali kapital 182.509.842 502.904.812   502.904.812 112000 DUGOROČNA STRANA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048) 4.153.462 4.558.432 4.558.432 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija       112200 Krediti stranim vladama       112300 Krediti međunarodnim organizacijama       112400 Krediti stranim poslovnim bankama       112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama       112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama       112700 Strane akcije i ostali kapital 4.153.462 4.558.432   4.558.432 112800 Strani finansijski derivati       120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062) 125.708.352 138.551.947 138.551.947 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1051 do 1059) 43.821.910 47.462.093 47.462.093 121100 Žiro i tekući računi 11.799.846 5.958.391   5.958.391 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 51.821     121300 Blagajna       121400 Devizni račun 31.862.276 41.371.557   41.371.557 121500 Devizni akreditivi       121600 Devizna blagajna       121700 Ostala novčana sredstva 107.967 132.145   132.145 121800 Plemeniti metali       121900 Hartije od vrednosti       122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1061) 22.848.143 35.966.119 35.966.119 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 22.848.143 35.966.119   35.966.119 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1063 do 1066) 59.038.299 55.123.735 55.123.735 123100 Kratkoročni krediti       123200 Dati avansi, depoziti i kaucije       123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji       123900 Ostali kratkoročni plasmani 59.038.299 55.123.735   55.123.735 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1068) 720.610.773 786.900.847 786.900.847 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1069 do 1071) 720.610.773 786.900.847 786.900.847 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine       131200 Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci 675.751.781 714.892.166   714.892.166 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 44.858.992 72.008.681   72.008.681 UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028) 3.243.426.700 4.376.023.195 420.867.923 3.955.155.272 351000 VANBILANSNA AKTIVA 537.672.904 638.551.150   638.551.150

Oznaka OP Brojkonta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 1.322.698.997 1.681.621.074 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1076 + 1086 + 1093) 1.256.190.673 1.643.243.230 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1077 do 1085) 498.593.513 662.875.773 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 230.477.299 407.181.134 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti     211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija   296.736 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 39.331.806 38.733.243 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora     211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 228.784.408 216.664.660 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata     211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica     211900 Dugoročne obaveze za finansijske lizinge     212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092) 757.597.160 980.367.457 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 80.866.200 236.984.825 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 236.170.568 259.130.358 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 302.303.257 346.887.731 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 122.613.320 120.363.657 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 15.643.815 17.000.886 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata     213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1094) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija     220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1096 + 1105 + 1112) 38.297.555 27.069.532 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1097 do 1104) 38.297.555 27.069.532 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 38.297.555 27.069.532 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti     221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija     221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka     221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora     221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji     221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata     221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica     222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1106 do 1111) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija     222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1113) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 231000 OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE (od 1116 do 1120) 231100 Obaveze za neto plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1122 do 1126) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1128 do 1132) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1134 do 1136) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1138 do 1142) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi     235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi     235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi     235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi     236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1144 do 1148) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima     236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima     236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima     236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima     236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima     237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1150 do 1156) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja     237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja     237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru     237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru     237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru     237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru     237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru     238000 OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA (od 1158 do 1162) 238100 Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak     238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak     238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za poslanički dodatak     238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak     238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak     239000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA (od 1164 do 1168) 239100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak     239200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak     239300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak     239400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak     239500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak     240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 808.687 808.687 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANjA(od 1171 do 1174) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata     241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata     241300 Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama     241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja     242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1176 do 1179) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima     242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima     242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama     242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima     243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1181 do 1184) 808.687 808.687 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama     243200 Obaveze po osnovu donacija i dotacija međunarodnim organizacijama     243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 808.687 808.687 243400 Obaveze po osnovu dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja     244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE ( 1186 + 1187) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja     244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta     245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1189 do 1193) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama     245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne     245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova     245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda     245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa     250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 18.110.328 1.245.461 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1196 do 1198) 251100 Primljeni avansi     251200 Primljeni depoziti     251300 Primljene kaucije     252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1200 + 1201) 252100 Dobavljači u zemlji     252200 Dobavljači u inostranstvu     253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1203) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice     254000 OSTALE OBAVEZE ( od 1205 do 1207) 18.110.328 1.245.461 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 856.199 733.876 254200 Ostale obaveze budzeta 17.252.910 510.366 254900 Ostale obaveze iz poslovanja 1.219 1.219 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1209) 9.291.754 9.254.164 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1210 do 1213) 9.291.754 9.254.164 291100 Razgraničeni prihodi i primanja 5.783.567 6.051.365 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci     291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja     291900 Ostala pasivna vremenska razgraničenja 3.508.187 3.202.799 300000 KAPITAL, UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230) 1.920.727.703 2.273.534.198 310000 KAPITAL(1216) 2.397.218.735 3.037.172.301 311000 KAPITAL (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224) 2.397.218.735 3.037.172.301 311100 Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima 2.057.144.249 2.167.328.243 311200 Nefinansijska imovina u zalihama 83.020.437 254.839.171 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita     311400 Finansijska imovina 187.521.341 532.458.276 311500 Izvori novčanih sredstava 15.979.615 34.560.075 311600 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u toku jedne godine     311700 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 9.694.590 4.066.245 311900 Ostali sopstveni izvori 43.858.503 43.920.291 321121 Višak prihoda i primanja – suficit 22.216.253 2.437.958 321122 Manjak prihoda i primanja – deficit 199.485.942 272.171.644 321311 Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 12.877.605 724.742 321312 Deficit iz ranijih godina 312.098.948 494.629.159 PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU     POZITIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1231 + 1233 – 1232 – 1234) NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU (1232 + 1234 – 1231 – 1233) 330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – POTRAŽNI SALDO     330000 DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI – DUGOVNI SALDO     340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – POTRAŽNI SALDO     340000 DRUGE PROMENE U OBIMU – DUGOVNI SALDO     UKUPNA PASIVA (1074 + 1214) 3.243.426.700 3.955.155.272 352000 VANBILANSNA PASIVA 537.672.904 638.551.150

Datum,18. jun 2013. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar