Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa Evropske unije :

Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1008/2008 od 24. septembra 2008. godine o zajedničkim pravilima za obavljanje vazdušnog saobraćaja u Zajednici (OJ L 293, 31.10.2008);

Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community

|2. „CELEX” oznaka EU propisa

32008R1008  | | 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač: Vlada Obrađivač: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 25.3.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćajuDraft Law on amendments of Air Transport Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Subject matter | | |NP |Reč je o načelnoj odredbi evropskog propisa koja opisuje šta propis reguliše i precizira se primena na aerodrom Gibraltar | | |2.

2.1. |Definitions

‘operating licence’ means an authorisation granted by the competent licensing authority to an undertaking, permitting it to provide air services as stated in the operating

licence; |3.39)

|OPERATIVNA DOZVOLA JE ISPRAVA KOJOM SE NjEN IMALAC OVLAŠĆUJE DA OBAVLjA JAVNI AVIO-PREVOZ KAKO JE NAVEDENO U NjOJ |PU | | | |2.2. |‘competent licensing authority’ means an authority of a Member State entitled to grant, refuse, revoke or suspend an operating licence in accordance with Chapter II; |79.1.

81.1. |OPERATIVNU DOZVOLU IZDAJE DIREKTORAT NA NEODREĐENO VREME I ONA VAŽI SVE DOK AVIO-PREVOZILAC ISPUNjAVA USLOVE ZA NjENO IZDAVANjE.

Direktorat suspenduje ili stavlja van snage operativnu dozvolu ako avio-prevozilac prestane da ispunjava neki uslov koji je potreban za izdavanje operativne dozvole. |PU |Iako Zakon ne sadrži ovu uopštenu definiciju, čl. 79. i 81. Zakona konkretno je određen Direktorat kao nadležno telo. | | |2.3. |‘undertaking’ means any natural or legal person, whether profit-making or not, or any official body whether having its own legal personality or not; | | |NU |Zakon ne sadrži ovu definiciju. | | |2.4 |‘air service’ means a flight or a series of flights carrying passengers, cargo and/or mail for remuneration and/or hire; |75.1 |JAVNI AVIO-PREVOZ JE LET ILI SERIJA LETOVA RADI PREVOZA PUTNIKA, PRTLjAGA, POŠTE I ROBE UZ NAPLATU CENE PREVOZA ILI ZAKUPNINE.

|PU | | | |2.5.

|‘flight’ | | |NU |Zakon ne sadrži ovu definiciju. | | |2.6. |‘local flight’ means a flight not involving carriage of passengers, mail and/or cargo between different airports or other authorised landing points; |3.26 |

LOKALNI LET JE LET KOJI NE OBUHVATA PREVOZ PUTNIKA, PRTLjAGA, POŠTE I ROBE IZMEĐU RAZLIČITIH AERODROMA ILI DRUGIH ODOBRENIH MESTA ZA SLETANjE; |PU | | | |2.7. |‘airport’ means any area in a Member State especially adapted for air services; |3.1 |1) AERODROM JE SVAKO DEFINISANO PODRUČJE (UKLjUČUJUĆI SVE OBJEKTE, INSTALACIJE I OPREMU) NA KOPNU ILI NA VODI ILI NA FIKSNOJ, PRIOBALNOJ ILI PLUTAJUĆOJ STRUKTURI, KOJE JE U CELINI ILI DELIMIČNO NAMENjENO ZA SLETANjE, POLETANjE I KRETANjE VAZDUHOPLOVA; |DU |Definicija koja je data u Zakonu je po svojoj suštini šira, jer zakon ne reguliše samo aerodrome za javni avio-prevoz, već sve aerodrome.

| | |2.8 |‘air operator certificate (AOC)’ means a certificate delivered to an undertaking confirming that the operator has the professional ability and organisation to ensure the safety of operations specified in the certificate, as provided in the relevant provisions of Community or national law, as applicable; |84.1 |SERTIFIKAT VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA JE SERTIFIKAT KOJI SE IZDAJE PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU, PREDUZETNIKU ILI DRŽAVNOM ORGANU KOJI IMA OPREMU, OSOBLjE I ORGANIZACIJU ZA BEZBEDNO OBAVLjANjE DELATNOSTI NAVEDENE U TOM SERTIFIKATU.

|PU | | | |2.9.

|‘effective control’

| | |NU |Nije definisana stvarna kontrola.

Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |2.10.

|‘air carrier’ means an undertaking with a valid operating licence or equivalent; |77.1 |JAVNI AVIO-PREVOZ MOŽE DA OBAVLjA PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE IMA VAŽEĆU OPERATIVNU DOZVOLU (AVIO-PREVOZILAC).

|DU |Zakon je posredno definisao avio-prevozioca. Postoji razlika u definiciji, jer shodno Zakonu, operativnu dozvolu može da stekne samo privredno društvo. Pojam undertaking je u evropskom propisu širi i obuhvata i fizička lica i službena tela, bez obzira da li stiču dobit. | | |2.11. |‘Community air carrier’

| | |NU |Zakon ne sadrži ovu definiciju.

Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini, a ovaj pojam će se tumačiti u skladu sa ESAA sporazumom. | | |2.12.

|business plan’ means a detailed description of the air carrier’s intended commercial activities for the period in question, in particular in relation to the expected market

development and the investments to be carried out, including the financial and economic implications of theseactivities; | | |NU |Zakon ne sadrži ovu definiciju.

Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |2.13.

2.14.

2.15 |

‘intra-Community air service’

‘traffic right’

‘seat-only sales’

| | |NU |Zakon ne sadrži ove definicije.

Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |2.16. |‘scheduled air service’ means a series of flights possessing all the following characteristics:

(a) on each flight seats and/or capacity to transport cargo and/or mail are available for individual purchase by the public (either directly from the air carrier or from its authorised agents);

(b) it is operated so as to serve traffic between the sametwo or more airports, either:

— according to a published timetable, or

— with flights so regular or frequent that they constitute a recognisably systematic series; |76.1 |REDOVAN AVIO-PREVOZ JE SERIJA LETOVA SA SLEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:

1) NA SVAKOM LETU, SEDIŠTA ILI KAPACITETI ZA PREVOZ ROBE I/ILI POŠTE DOSTUPNI SU JAVNOSTI ZA POJEDINAČNU KUPOVINU, NEPOSREDNO OD AVIO-PREVOZIOCA ILI OD NjEGOVIH OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA;

2) PREVOZ SE OBAVLjA IZMEĐU DVA ISTA ILI VIŠE ISTIH AERODROMA:

(1) PREMA OBJAVLjENOM REDU LETENjA ILI

(2) LETOVIMA KOJI SU TOLIKO REDOVNI ILI UČESTALI, DA SU PREPOZNATLjIVI KAO SISTEMATIČNA SERIJA LETOVA.

|PU | | | |2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

|‘capacity’

‘air fares’

‘air rates’

‘Member State(s) concerned’

‘Member State(s) involved’

‘conurbation’

‘management account’

‘dry lease agreement’

‘wet lease agreement’

‘principal place of business’

| | |NU |Zakon ne sadrži ove definicije.

Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |3.1. |No undertaking established in the Community shall be permitted to carry by air passengers, mail and/or cargo for remuneration and/or hire unless it has been granted the appropriate operating licence.

An undertaking meeting the requirements of this Chapter shall be entitled to receive an operating licence. |77. |

JAVNI AVIO-PREVOZ MOŽE DA OBAVLjA PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE IMA VAŽEĆU OPERATIVNU DOZVOLU (AVIO-PREVOZILAC).

PRIVREDNOM DRUŠTVU IZDAJE SE OPERATIVNA DOZVOLA AKO:

1) IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI;

2) POSEDUJE VAŽEĆI SERTIFIKAT VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA;

3) RASPOLAŽE NAJMANjE JEDNIM VAZDUHOPLOVOM PO OSNOVU VLASNIŠTVA ILI NA OSNOVU ZAKUPA VAZDUHOPLOVA BEZ POSADE;

4) JE REGISTROVANO ZA OBAVLjANjE JAVNOG AVIO-PREVOZA KAO PRETEŽNE DELATNOSTI;

5) NjEGOVA UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA OMOGUĆAVA PRIMENU ODREDABA OVOG ČLANA;

6) JE U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE I POD NjIHOVOM STVARNOM KONTROLOM, NEPOSREDNOM ILI POSREDNOM, AKO POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO;

7) ISPUNjAVA FINANSIJSKE USLOVE IZ ČLANA 78. OVOG ZAKONA;

8) ISPUNjAVA USLOVE IZ PROPISA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU;

9) IMA POSLOVNI UGLED.

|DU |Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |3.2. |The competent licensing authority shall not grant operating licences or maintain them in force where any of the requirements of this Chapter are not complied with. |79.1 |

OPERATIVNU DOZVOLU IZDAJE DIREKTORAT NA NEODREĐENO VREME I ONA VAŽI SVE DOK AVIO-PREVOZILAC ISPUNjAVA USLOVE ZA NjENO IZDAVANjE.

|PU | | | |3.3.1. |Without prejudice to any other applicable provisions of Community, national, or international law, the following categories of air services shall not be subject to the requirement to hold a valid operating licence:

(a) air services performed by non-power-driven aircraft and/or ultralight power-driven aircraft; and |79.3.1 |

OPERATIVNA DOZVOLA SE NE IZDAJE ZA:

1) PREVOZ VAZDUHOPLOVOM BEZ MOTORA ILI ULTRALAKIM VAZDUHOPLOVOM S MOTOROM;

|PU | | | |3.3.2 |(b) local flights. |79.3.2 |2) LOKALNE LETOVE. |PU | | | |4.1.1 |An undertaking shall be granted an operating licence by the competent licensing authority of a Member State provided that:

(a) its principal place of business is located in that Member State; |77.2

77.2.1 |

PRIVREDNOM DRUŠTVU IZDAJE SE OPERATIVNA DOZVOLA AKO:

1) IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI;

|PU | | | |4.1.2 |(b) it holds a valid AOC issued by a national authority of the same Member State whose competent licensing authority is responsible for granting, refusing, revoking or suspending the operating licence of the Community air carrier; |77.2.2

84.3 |2) POSEDUJE VAŽEĆI SERTIFIKAT VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA;

SERTIFIKAT VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA IZDAJE DIREKTORAT NA NEODREĐENO VREME.

|PU | | | |4.1.3 |(c) it has one or more aircraft at its disposal through ownership or a dry lease agreement; |77.2.3 |3) RASPOLAŽE NAJMANjE JEDNIM VAZDUHOPLOVOM PO OSNOVU VLASNIŠTVA ILI NA OSNOVU ZAKUPA VAZDUHOPLOVA BEZ POSADE;

|PU | | | |4.1.4 |(d) its main occupation is to operate air services in isolation or combined with any other commercial operation of aircraft or the repair and maintenance of aircraft; |77.2.4 |4) JE REGISTROVANO ZA OBAVLjANjE JAVNOG AVIO-PREVOZA KAO PRETEŽNE DELATNOSTI;

|DU |S obzirom da se u Republici Srbiji registruje samo pretežna delatnost, izostavljen je deo odredbe evropskog propisa koji govori o drugim delatnostima. | | |4.1.5 |(e) its company structure allows the competent licensing authority to implement the provisions of this Chapter; |77.2.5 |5) NjEGOVA UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA OMOGUĆAVA PRIMENU ODREDABA OVOG ČLANA;

|PU | | | |4.1.6 |(f) Member States and/or nationals of Member States own more than 50 % of the undertaking and effectively control it, whether directly or indirectly through one or more intermediate undertakings, except as provided for in an agreement with a third country to which the Community is a party; |77.2.6 |6) JE U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE I POD NjIHOVOM STVARNOM KONTROLOM, NEPOSREDNOM ILI POSREDNOM, AKO POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO;

|PU |Pozivanje na međunarodni ugovor odnosi se i na ESAA, koji između ostalog reguliše i vlasništvo nad avio-prevoziocem. | | |4.1.7. |it meets the financial conditions specified in Article 5; |77.2.7 |7) ISPUNjAVA FINANSIJSKE USLOVE IZ ČLANA 78. OVOG ZAKONA;

|PU | | | |4.1.8 |(h) it complies with the insurance requirements specified in Article 11 and in Regulation (EC) No 785/2004; and |77.2.8 |8) ISPUNjAVA USLOVE IZ PROPISA O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU;

|PU |Umesto pozivanja na Uredbu 785/2004 poziva se na Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je usklađen sa navedenom uredbom. | | |4.1.9 |(i) it complies with the provisions on good repute as specified in Article 7. |77.2.9 |9) IMA POSLOVNI UGLED.

|PU | | | |5.1.1. |1. The competent licensing authority shall closely assess whether an undertaking applying for the first time for an operating licence can demonstrate that:

(a) it can meet at any time its actual and potential obligations established under realistic assumptions, for a period of 24 months from the start of operations; and

|78.1.1 |PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE PRVI PUT PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE DUŽNO JE DA DOKAŽE DA JE:

1) U PERIODU OD 24 MESECA OD OTPOČINjANjA OBAVLjANjA JAVNOG AVIO-PREVOZA SPOSOBNO DA ISPUNjAVA SVOJE STVARNE I MOGUĆE OBAVEZE KOJE SU REALNO PROCENjENE; |PU | | | |5.1.2. |(b) it can meet its fixed and operational costs incurred by operations according to its business plan and established under realistic assumptions, for a period of three months from the start of operations, without taking into account any income from its operations. |78.1.2 |2) ZA PRVA TRI MESECA OD OTPOČINjANjA OBAVLjANjA JAVNOG AVIO-PREVOZA SPOSOBNO DA POKRIJE SVOJE FIKSNE I OPERATIVNE TROŠKOVE NASTALE U POSLOVANjU PREMA POSLOVNOM PLANU, KOJI SE ZASNIVAJU NA REALNIM PROCENAMA, PRI ČEMU SE NE UZIMAJU U OBZIR PRIHODI OD POSLOVANjA.

| | | | |5.2 |2. For the purposes of the assessment referred to in paragraph 1, each applicant shall submit a business plan for, at least, the first three years of operation. The business plan shall also detail the applicant’s financial links with any other commercial activities in which the applicant is engaged either directly or through related undertakings. The applicant shall also provide all relevant information, in particular the data referred to in point 1 of Annex I. |78.2 |KAO DOKAZ ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SVAKI PODNOSILAC ZAHTEVA PRILAŽE POSLOVNI PLAN ZA NAJMANjE PRVE TRI GODINE POSLOVANjA, KOJI SADRŽI FINANSIJSKU POVEZANOST PODNOSIOCA ZAHTEVA SA DRUGIM KOMERCIJALNIM DELATNOSTIMA U KOJIMA UČESTVUJE, NEPOSREDNO ILI PREKO POVEZANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA, KAO I DRUGE ZAHTEVANE PODATKE O FINANSIJSKOJ SPOSOBNOSTI.

|PU | | | |5.3. |3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to an undertaking applying for an operating licence intended to cover operations with aircraft of less than 10 tonnes maximum take-off mass (MTOM) and/or less than 20 seats. Such undertakings shall demonstrate that their net capital is at least EUR 100 000 or provide, when required by the competent licensing authority, all relevant information for the purposes of the assessment referred to in paragraph 1, in particular the data referred to in point 1 of Annex I.

The competent licensing authority may nevertheless apply paragraphs 1 and 2 to an undertaking applying for an operating licence under the provisions of the previous subparagraph that intends to operate scheduled air services or whose turnover exceeds EUR 3 million per year. |78.3 |IZUZETNO OD ODREDBI ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE RADI OBAVLjANjA PREVOZA VAZDUHOPLOVIMA ČIJA JE MAKSIMALNA MASA NA POLETANjU MANjA OD 10 t I/ILI S MANjE OD 20 SEDIŠTA, DUŽNO JE DA DOKAŽE DA NjEGOV KAPITAL IZNOSI NAJMANjE 100.000 EVRA ILI DINARSKU PROTIVVREDNOST TE SUME ILI DA, NA ZAHTEV DIREKTORATA, PRILOŽI SVE PODATKE POTREBNE ZA PROCENU NjEGOVE FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI.

ODREDBE ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE NA PODNOSIOCA ZAHTEVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA AKO ON NAMERAVA DA OBAVLjA REDOVAN AVIO-PREVOZ ILI AKO NjEGOV PROMET PREMAŠUJE 3.000.000 EVRA GODIŠNjE ILI DINARSKU PROTIVVREDNOST TE SUME.

|PU | | | |6.1. |The granting and validity of an operating licence shall at any time be dependent upon the possession of a valid AOC specifying the activities covered by the operating licence. |85.1 |Suspenzija ili stavljanje van snage SERTIFIKATA VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA povlači obavezu Direktorata da po službenoj dužnosti suspenduje ili stavi van snage operativnu dozvolu.

|PU | | | |6.2. |2. Any modification in the AOC of a Community air carrier shall be reflected, where appropriate, in its operating licence. |85.2 |Izmena SERTIFIKATA VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA može, zavisno od okolnosti, da izazove izmenu operativne dozvole.

|PU | | | |7. |Proof of good repute | | |NU |Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |8.1 |An operating licence shall be valid as long as the Community air carrier complies with the requirements of this Chapter.

A Community air carrier shall at all times be able on request to demonstrate to the competent licensing authority that it meets all the requirements of this Chapter. |79.1

79.2 |OPERATIVNU DOZVOLU IZDAJE DIREKTORAT NA NEODREĐENO VREME I ONA VAŽI SVE DOK AVIO-PREVOZILAC ISPUNjAVA USLOVE ZA NjENO IZDAVANjE.

AVIO-PREVOZILAC MORA U SVAKOM TRENUTKU DA BUDU SPOSOBAN DA, NA ZAHTEV DIREKTORATA, DOKAŽE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE.

|PU | |

| |8.2 |2. The competent licensing authority shall closely monitor compliance with the requirements of this Chapter. It shall in any case review compliance with these requirements in the following cases:

(a) two years after a new operating licence has been granted;

(b) when a potential problem has been suspected; or

(c) at the request of the Commission.

In case the competent licensing authority suspects that financial problems of a Community air carrier might affect the safety of its operations, it shall immediately inform the authority competent for the AOC. |80.1 |DIREKTORAT JE DUŽAN DA PO ISTEKU 24 MESECA OD IZDAVANjA OPERATIVNE DOZVOLE PROVERI DA LI AVIO-PREVOZILAC I DALjE ISPUNjAVA USLOVE KOJI SU POTREBNI ZA NjENO IZDAVANjE, KAO I UVEK KADA POSTOJI SUMNjA U ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA.

|DU |Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |8.3 |The operating licence shall be resubmitted for approval when a Community air carrier:

(a) has not started operations within six months of the granting of an operating licence;

(b) has ceased its operations for more than six months; or

(c) which has been licensed on the basis of the first subparagraph of Article 5(3) intends to engage in operations with aircraft above the size threshold specified in Article 5(3) or no longer complies with the financial conditions set out therein.

|82.

81.1 |DIREKTORAT STAVLjA VAN SNAGE OPERATIVNU DOZVOLU AVIO-PREVOZIOCU KOJI U ROKU OD ŠEST MESECI OD IZDAVANjA OPERATIVNE DOZVOLE NE OTPOČNE DA OBAVLjA JAVNI AVIO-PREVOZ ILI KOJI OTPOČETI JAVNI AVIO-PREVOZ NE OBAVLjA DUŽE OD ŠEST MESECI.

Direktorat suspenduje ili stavlja van snage operativnu dozvolu ako avio-prevozilac prestane da ispunjava neki uslov koji je potreban za izdavanje operativne dozvole.

|DU |Zakon ne sadrži eksplicitnu odredbu sadržanu u tački c) evropske uredbe, ali je usaglašenost ipak postignuta tumačenjem ostalih članova. | | |8.4. |A Community air carrier shall provide to the competent licensing authority its audited accounts no later than six months following the last day of the respective financial year, unless otherwise provided for in national law. During the first two years of operation of a Community air carrier, the data as referred to in point 3 of Annex I shall be made available to the competent licensing authority upon request. |80.3

80.2 |IMALAC OPERATIVNE DOZVOLE DUŽAN JE DA DIREKTORATU DOSTAVI GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE U ROKU OD ŠEST MESECI OD ZAVRŠETKA FINANSIJSKE GODINE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SU UREĐENI RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA.

IMALAC OPERATIVNE DOZVOLE DUŽAN JE DA DIREKTORATU, NA NjEGOV ZAHTEV, DOSTAVI PODATKE O ISPUNjENOSTI USLOVA KOJI SU POTREBNI ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE.

|PU | | | |8.5 | A Community air carrier shall notify the competent licensing authority:

(a) in advance of any plans for the operation of a new air service to a continent or a world region not previously served, or any other substantial change in the scale of its activities, including, but not limited to, changes in the type or number of aircraft used;

(b)in advance of any intended mergers or acquisitions; and

(c) within 14 days of any change in the ownership of any single shareholding which represents 10 % or more of the total shareholding of the Community air carrier or of its parent or ultimate holding company.

| | |NU |Zakon ne sadrži ovu odredbu. Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |8.6 |If the competent licensing authority deems the changes notified under paragraph 5 to have a significant bearing on the finances of the Community air carrier, it shall require the submission of a revised business plan incorporating the changes in question and covering, at least, a period of 12 months from its date of implementation as well as the data referred to in point 2 of Annex I, in addition to the information to be provided under paragraph 4.

The competent licensing authority shall take a decision on the revised business plan as to whether the Community air carrier can meet its existing and potential obligations during that period of 12 months. Such a decision shall be taken not later than three months after all the necessary information has been submitted to it. | | |NU |Zakon ne sadrži ovu odredbu. Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |8.7 | In relation to Community air carriers licensed by it the competent licensing authority shall decide whether the operating licence shall be resubmitted for approval in case of change in one or more elements affecting the legal situation of a Community air carrier and, in particular, in the case of a merger or takeover. | | |NU |Zakon ne sadrži ovu odredbu. Usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |8.8 |Paragraphs 4, 5 and 6 shall not apply to Community air carriers xclusively engaged in operations with aircraft of less than 10 tonnes MTOM and/or less than 20 seats. Such Community air carriers shall at all times be able to demonstrate that their net capital is at least EUR 100 000 or to provide when required by the competent licensing authority the information relevant for the purposes of the assessment referred to in Article 9(2).

The competent licensing authority may nevertheless apply paragraphs 4, 5 and 6 to Community air carriers licensed by it that operate scheduled air services or whose turnover exceeds EUR 3 million per year. |78.3

78.4 |IZUZETNO OD ODREDBI ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE RADI OBAVLjANjA PREVOZA VAZDUHOPLOVIMA ČIJA JE MAKSIMALNA MASA NA POLETANjU MANjA OD 10 t I/ILI S MANjE OD 20 SEDIŠTA, DUŽNO JE DA DOKAŽE DA NjEGOV KAPITAL IZNOSI NAJMANjE 100.000 EVRA ILI DINARSKU PROTIVVREDNOST TE SUME ILI DA, NA ZAHTEV DIREKTORATA, PRILOŽI SVE PODATKE POTREBNE ZA PROCENU NjEGOVE FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI.

ODREDBE ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE NA PODNOSIOCA ZAHTEVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA AKO ON NAMERAVA DA OBAVLjA REDOVAN AVIO-PREVOZ ILI AKO NjEGOV PROMET PREMAŠUJE 3.000.000 EVRA GODIŠNjE ILI DINARSKU PROTIVVREDNOST TE SUME.

|PU | | | |9.1 |The competent licensing authority may at any time assess the financial performance of a Community air carrier which it has licensed. Based upon its assessment, the authority shall suspend or revoke the operating licence if it is no longer satisfied that this Community air carrier can meet its actual and potential obligations for a 12-month period. Nevertheless, the competent licensing authority may grant a temporary licence, not exceeding 12 months pending financial reorganisation of a Community air carrier provided that safety is not at risk, that this temporary licence reflects, when appropriate, any changes to the AOC, and that there is a realistic prospect of a satisfactory financial reconstruction within that time period. |

79.2

81.1

80.4

|AVIO-PREVOZILAC MORA U SVAKOM TRENUTKU DA BUDU SPOSOBAN DA, NA ZAHTEV DIREKTORATA, DOKAŽE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE.

Direktorat suspenduje ili stavlja van snage operativnu dozvolu ako avio-prevozilac prestane da ispunjava neki uslov koji je potreban za izdavanje operativne dozvole.

U SLUČAJU FINANSIJSKE REORGANIZACIJE AVIO-PREVOZIOCA, DIREKTORAT MOŽE DA IZDA PRIVREMENU OPERATIVNU DOZVOLU SA ROKOM VAŽENjA DO 12 MESECI, POD USLOVOM DA SE TIME NE UGROŽAVA BEZBEDNOST DELATNOSTI KOJU OBAVLjA AVIO-PREVOZILAC, DA SE U TOJ DOZVOLI NAVEDU EVENTUALNE IZMENE SERTIFIKATA VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA, KAO I DA JE FINANSIJSKA REORGANIZACIJA MOGUĆA U PERIODU ZA KOJI JE PRIVREMENA DOZVOLA IZDATA.

|PU | | | |9.2 |Whenever there are clear indications that financial problems exist or when insolvency or similar proceedings are opened against a Community air carrier licensed by it the competent licensing authority shall without delay make an in-depth assessment of the financial situation and on the basis of its findings review the status of the operating licence in compliance with this Article within a time period of three months.The competent licensing authority shall inform the Commission of its decisions, relating to the status of the operating licence. |80.1 |DIREKTORAT JE DUŽAN DA PO ISTEKU 24 MESECA OD IZDAVANjA OPERATIVNE DOZVOLE PROVERI DA LI AVIO-PREVOZILAC I DALjE ISPUNjAVA USLOVE KOJI SU POTREBNI ZA NjENO IZDAVANjE, KAO I UVEK KADA POSTOJI SUMNjA U ISPUNjENOST PROPISANIH USLOVA.

|DU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |9.3. |When the audited accounts referred to in Article 8(4) have not been communicated within the deadline indicated in that Article, the competent licensing authority shall, without undue delay, request the Community air carrier to communicate these audited accounts.

If the audited accounts are not communicated within one month, the operating licence may be revoked or suspended. |80.2 |IMALAC OPERATIVNE DOZVOLE DUŽAN JE DA DIREKTORATU, NA NjEGOV ZAHTEV, DOSTAVI PODATKE O ISPUNjENOSTI USLOVA KOJI SU POTREBNI ZA IZDAVANjE OPERATIVNE DOZVOLE.

|DU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |9.4 |The competent licensing authority shall suspend or revoke the operating licence if the Community air carrier knowingly or recklessly furnishes the competent licensing authority with false information on an important point. | | |NU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini.

Ipak, reč je o pitanju koje je na opšti način već regulisano i članom 239. tačka 4) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br.33/97, 31/01 i 30/10 | | |9.5 |In case a Community air carrier’s AOC is suspended or withdrawn, the competent licensing authority shall immediately suspend or revoke that air carrier’s perating licence. |85.1 |Suspenzija ili stavljanje van snage SERTIFIKATA VAZDUHOPLOVNOG OPERATERA povlači obavezu Direktorata da po službenoj dužnosti suspenduje ili stavi van snage operativnu dozvolu.

|PU | | | |9.6 |The competent licensing authority may suspend or revoke the operating licence of a Community air carrier if such a carrier no longer satisfies the requirements relating to good repute set out in Article 7. |81.1 |Direktorat suspenduje ili stavlja van snage operativnu dozvolu ako avio-prevozilac prestane da ispunjava neki uslov koji je potreban za izdavanje operativne dozvole.

|PU |Odredba zakona je opštija, obuhvata sve zahtevane uslove, pa i poslovni ugled. | | |10.1 |The competent licensing authority shall take a decision on an application as soon as possible, and not later than three months after all the necessary information has been submitted, taking into account all available evidence. The decision shall be communicated to the applicant. A refusal shall indicate the reasons therefor. | | |NU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini.

Ipak, reč je o pitanju koje je na opšti način već regulisano i članom 239. tačka 4) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br.33/97, 31/01 i 30/10) | | |10.2. |Procedures for granting, suspending and revoking operating licences shall be made public by the competent licensing authorities, which shall inform the Commission thereof. |83.1 |USLOVI I NAČIN POD KOJIMA SE IZDAJE, MENjA, SUSPENDUJE ILI STAVLjA VAN SNAGE OPERATIVNA DOZVOLA I PRIVREMENA OPERATIVNA DOZVOLA I NAČIN NA KOJI AVIO-PREVOZILAC DOSTAVLjA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DIREKTORATU BLIŽE SE UREĐUJU PROPISOM DIREKTORATA.

|PU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |10.3 |A list of decisions of the competent licensing authorities to grant, suspend or revoke operating licences shall be published annually in the Official Journal of the European Union. |83.2 |DIREKTORAT SVAKE KALENDARSKE GODINE OBJAVLjUJE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE” LISTU AKATA O IZDAVANjU, SUSPENZIJI ILI STAVLjANjU VAN SNAGE OPERATIVNIH DOZVOLA.

|DU |Suština odredbe je preneta u potpunosti (da odluke budu javne), a razlika se odnosi na deo koji je neprimenljiv (objava odluka u službenom glasilu EU) | | |11. |Notwithstanding Regulation (EC) No 785/2004, an air carrier shall be insured to cover liability in case of accidents with respect to mail. | | |NU |Zakon ne sadrži ovu odredbu. | | |12. |Without prejudice to Article 13(3), aircraft used by a Community air carrier shall be registered, at the option of the Member State whose competent authority issues the operating licence, in its national register or within the Community.

2.   In accordance with paragraph 1, the competent authority shall, subject to applicable laws and regulations, accept on its national register, without any discriminatory fee and without delay, aircraft owned by nationals of other Member States and transfers from aircraft registers of other Member States. No fee shall be applied to transfers of aircraft in addition to the normal registration fee.

|135.1 |U vazdušnom saobraćaju sme da se koristi vazduhoplov koji je upisan u Registar vazduhoplova Republike Srbije, Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije i Registar vojnih vazduhoplova Republike Srbije i koji je SPOSOBAN DA BEZBEDNO UČESTVUJE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU.

|DU |Potpuna usklađenost će se postići primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba 1008/2008 u celini. | | |13.1 |Without prejudice to Article 4(c), a Community air carrier may have one or more aircraft at its disposal through dry or wet lease agreement. Community air carriers may freely operate wet leased aircraft registered within the Community except where this would lead to endangering safety. The Commission shall ensure that the implementation of such a provision is reasonable and proportionate and based on safety considerations. |87.1

87.2

87.3

|

Vazduhoplov može da se zakupi s posadom ili bez nje.

Domaći avio-prevozilac dužan je da pre uzimanja vazduhoplova u zakup pribavi od Direktorata saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu.

Kada domaći avio-prevozilac daje vazduhoplov u zakup stranom avio-prevoziocu dužan je da pribavi prethodnu saglasnost samo ako vazduhoplov daje u zakup bez posade, A UKOLIKO DAJE U ZAKUP VAZDUHOPLOV SA POSADOM DUŽAN JE DA O TOME OBAVESTI DIREKTORAT.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |13.2 |A dry lease agreement to which a Community air carrier is a party or a wet lease agreement under which the Community air carrier is the lessee of the wet-leased aircraft shall be subject to prior approval in accordance with applicable Community or national law on aviation safety. |87.2 |Domaći avio-prevozilac dužan je da pre uzimanja vazduhoplova u zakup pribavi od Direktorata saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. |

| |13.3 |wet leasing aircraft registered in a

third country |87.2

87.4

87.5

|Domaći avio-prevozilac dužan je da pre uzimanja vazduhoplova u zakup pribavi od Direktorata saglasnost za zaključenje ugovora o zakupu.

Bitni elementi ugovora o zakupu vazduhoplova jesu i vrsta zakupa, uslovi za održavanje i korišćenje vazduhoplova i nadzor nad upotrebom vazduhoplova.

Uslovi pod kojima se izdaje prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o zakupu vazduhoplova bliže se određuju propisom Direktorata, s tim što je postupak odlučivanja o davanju saglasnosti hitan .

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |13.4.1-

13.4.3 |The competent authority may attach conditions to the approval. Such conditions shall form part of the wet lease agreement. |87.5 |Uslovi pod kojima se izdaje prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o zakupu vazduhoplova bliže se određuju propisom Direktorata, s tim što je postupak odlučivanja o davanju saglasnosti hitan .

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |14. |Right to be heard | | |DU |Zakon ne sadrži izričito ovakvu odredbu.

Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim se preuzima Uredba u celini. Ipak, reč je o pitanju koje je na opšti način već regulisano članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br.33/97, 31/01 i 30/10) | | |15. |Provision of intra-Community air services | | |NU |Usklađenost će se uspostaviti primenom podzakonskog propisa kojim se preuzima Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma, u skladu sa odgovarajućim tranzicionim periodima. | | |16.1 |A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission, the airports concerned and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services between an airport in the Community and an airport serving a peripheral or development region in its territory or on a thin route to any airport on its territory any such route being considered vital for the economic and social development of the region which the airport serves. That obligation shall be imposed only to the extent necessary to ensure on that route the minimum provision of scheduled air services satisfying fixed standards of continuity, regularity, pricing or minimum capacity, which air carriers would not assume if they were solely considering their commercial interest.

The fixed standards imposed on the route subject to that public service obligation shall be set in a transparent and nondiscriminatory way. |90.1 |Ako na liniji ne postoji komercijalni interes za obavljanje redovnog avio-prevoza, mada je to značajno za privredni i društveni razvoj pojedine oblasti u Republici Srbiji, a prevoz drugim vidovima saobraćaja ne zadovoljava potrebe te oblasti, Vlada može da obavljanje prevoza na liniji proglasi javnim interesom (u daljem tekstu: linija u javnom interesu).

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |16.2-16.10. |General principles for public service obligations |90.5 |Bliže uslove za obavljanje prevoza na liniji u javnom interesu propisuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |16.11. |A public service obligation shall be deemed to have expired if no scheduled air service has been operated during a period of 12 months on the route subject to such obligation. |90.4 |U svakom slučaju, odluka o proglašenju linije u javnom interesu prestaje da važi ako po isteku 12 meseci od proglašenja linije u javnom interesu niko ne otpočne da na njoj obavlja redovni avio-prevoz. |PU | | | |16.12 |sudden interruption of service, emergency procedure |90.5 |Bliže uslove za obavljanje prevoza na liniji u javnom interesu propisuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |17.1 – 17.10 |Public tender procedure for public service obligation |90.2

90.5

|Odluka o proglašenju linije u javnom interesu objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, pri čemu se objavljuju i uslovi i pogodnosti pod kojima može da se obavlja redovni avio-prevoz na liniji.

Bliže uslove za obavljanje prevoza na liniji u javnom interesu propisuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |18. |Examination of public service obligations |90.5 |Bliže uslove za obavljanje prevoza na liniji u javnom interesu propisuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |19. |Traffic distribution between airports and exercise of traffic rights | | |NU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |20.1 |When serious environmental problems exist, the Member State responsible may limit or refuse the exercise of traffic rights, in particular when other modes of transport provide appropriate levels of service. The measure shall be non-discriminatory, shall not distort competition between air carriers, shall not be more restrictive than necessary to relieve the problems, and shall have a limited period of validity, not exceeding three years, after which

it shall be reviewed. |93.1

93.2 |DIREKTORAT, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ŽIVOTNE SREDINE, MOŽE DA OGRANIČI ILI OBUSTAVI JAVNI AVIO-PREVOZ NA LINIJI AKO SU NjIME PREKORAČENE GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU ILI GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI, NAROČITO AKO PREVOZ U DRUGIM VIDOVIMA SAOBRAĆAJA PRUŽA ZADOVOLjAVAJUĆI NIVO USLUGA.

Ograničenje ili obustavljanje javnog avio-prevoza može da se primeni ako se njime ne utiče na konkurenciju među avio-prevoziocima i ako nije strože nego što prilike nalažu, s tim što ne može trajati duže od tri godine i što je Direktorat dužan da, po prestanku ograničenja ili obustavljanja javnog avio-prevoza, ponovo oceni potrebu za njima.

|PU | | | |20.2 |When a Member State considers that action under paragraph 1 is necessary it shall, at least three months before the entry into force of the action, inform the other Member States and the Commission, providing adequate justification for the action. The action may be implemented unless within one month of receipt of the information a Member State concerned contests the action or the Commission, in accordance with paragraph 3, takes it up for further examination. |93.3 |Bliže uslove pod kojima se ograničava i obustavlja javni avio-prevoz propisuje DIREKTORAT. |DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |20.3 |At the request of another Member State or on its own initiative, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 25(2), suspend the measures if they do not meet the requirements of paragraph 1 or are otherwise contrary to Community law. |93.3 |Bliže uslove pod kojima se ograničava i obustavlja javni avio-prevoz propisuje DIREKTORAT. |DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |21. |Emergency measures |93.3 |Bliže uslove pod kojima se ograničava i obustavlja javni avio-prevoz propisuje DIREKTORAT. |DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |22.1 |Without prejudice to Article 16(1), Community air carriers and, on the basis of reciprocity, air carriers of third countries shall freely set air fares and air rates for intra-Community air services. |92.1 |Avio-prevozilac slobodno određuje cene prevoza putnika, prtljaga, pošte i robe u javnom avio-prevozu, izuzev kad je ta sloboda ograničena potvrđenim međunarodnim ugovorom.

|PU | | | |22.2 |Notwithstanding the provisions of bilateral agreements between Member States, Member States may not discriminate on grounds of nationality or identity of air carriers in allowing Community air carriers to set fares and rates for air services between their territory and a third country. Any remaining restrictions on pricing, including with respect to routes to third countries, arising from bilateral agreements between Member States are hereby superseded. | | |NU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |23. |Information and non-discrimination |92.2

92.3 |AVIO-PREVOZILAC JE OBAVEZAN DA OBJAVI UKUPNU CENU AVIO-PREVOZA ILI DA JASNO NAVEDE ELEMENTE OD KOJIH SE TA UKUPNA CENA SASTOJI.

USLOVE OBJAVLjIVANjA UKUPNE CENE AVIO-PREVOZA I ELEMENTE TE CENE KOJI MORAJU DA BUDU NAVEDENI, KAO I OBAVEZE AVIO-PREVOZIOCA U POGLEDU PRISTUPA JAVNOSTI CENAMA AVIO-PREVOZA, PROPISUJE DIREKTORAT.

|DU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |24. |Penalties |258. |Kaznene odredbe |PU | | | |25. |Committee | | |NP |Odnosi se na Komisiju. | | |26. |Cooperation and right to obtain information | | |NU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |27. |Repealing Regulations (EEC) No 2407/92, (EEC) No 2408/92 and (EEC) No 2409/92 | | |NP | | | |28. |Entry into force | | |NP | | | |ANNEX I |INFORMATION TO BE PROVIDED PURSUANT TO ARTICLES 5 AND 8 | | |NU |Potpuna usklađenost uspostaviće se primenom podzakonskog propisa kojim je preuzeta Uredba u celini, kao i stupanjem na snagu i primenom ESAA sporazuma. | | |ANNEX II |CORRELATION TABLE | | |NP | | | |

Ostavite komentar