Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

Fusnote koje se odnose na materije u Tabeli C

Temperatura paljenja nije određena u skladu sa IEC 79–4; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u temperaturnu klasu T2 koja se smatra bezbednom. Temperatura paljenja nije određena u skladu sa IEC 79–4; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u temperaturnu klasu T3 koja se smatra bezbednom. Temperatura paljenja nije određena u skladu sa IEC 79–4; zbog toga se vrši privremeno srstavanje u temperaturnu klasu T4 koja se smatra bezbednom. Maksimalni eksperimentalni bezbednosni prostor (MESG) nije izmeren u skladu sa IEC 79–1A; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u eksplozivnu grupu IIB koja se smatra bezbednom. Maksimalni eksperimentalni bezbednosni prostor (MESG) nije izmeren u skladu sa IEC 79–1A; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u eksplozivnu grupu IIC koja se smatra bezbednom. Maksimalni eksperimentalni bezbednosni prostor (MESG) je u graničnom području između eksplozivnih grupa IIA i IIB. Maksimalni eksperimentalni bezbednosni prostor (MESG) nije izmeren u skladu sa IEC 79–1A; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u eksplozivnu grupu koja se smatra bezbednom. Maksimalni eksperimentalni bezbednosni prostor (MESG) nije izmeren u skladu sa IEC 79–1A; zbog toga se vrši privremeno svrstavanje u eksplozivnu grupu prema EN 50014. Svrstavanje u skladu sa IMO (Međunarodni kôd za konstrukciju i opremu brodova koji transportuju opasne hemikalije u rasutom stanju) (IBC kôd). Relativna gustina na 15°C Relativna gustina na 25 °C Relativna gustina na 37 °C Podaci koji se odnose na čistu materiju.

Ostavite komentar