Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 689.380.268 762.373.159 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 687.995.092 759.418.942 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 580.599.703 625.489.656 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 100.802.714 105.081.523 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 71.307.924 75.180.694 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.494.790 29.900.829 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 1 712100 Porez na fond zarada 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 20.959 24.083 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 78 1.681 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 26 4.656 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.855 17.746 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 311.799.364 340.373.151 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 296.927.156 319.369.365 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 1 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 14.872.207 21.003.786 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 48.039.764 44.328.359 715100 Carine i druge uvozne dažbine 48.039.764 44.285.458 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 42.901 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 98.528 97.962 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -19 -15 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 98.547 97.977 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 119.820.091 135.588.910 717100 Akcize na derivate nafte 59.382.768 63.798.172 717200 Akcize na duvanske prerađevine 50.604.008 60.770.618 717300 Akcize na alkoholna pića 8.107.750 8.883.216 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 218 766 717500 Akciza na kafu 1.725.347 2.136.138 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 18.283 -4.333 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 18.274 -4.333 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 9 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 313 482.731 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 313 6.198 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca -3 6.175 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 316 21 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 476.533 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 470.891 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 66 722300 Imputirani socijalni doprinosi 5.576 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 6.574.958 15.035.950 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 844.463 1.029.444 731100 Tekuće donacije od inostranih država 844.463 1.025.782 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 3.662 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 5.640.469 7.282.789 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 5.640.469 7.232.215 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 50.574 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 90.026 6.723.717 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 90.026 6.482.758 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 240.959 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 95.662.172 104.728.953 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 6.848.701 9.796.096 741100 Kamate 3.840.468 1.461.295 741200 Dividende 929.953 4.243.830 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 6.864 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 27.047 741500 Zakup neproizvedene imovine 2.078.280 4.057.035 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 25 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 65.176.367 69.496.812 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 534.209 8.092.859 742200 Takse i naknade 23.876.481 25.786.683 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 40.765.677 35.444.651 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 172.619 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 7.215.259 4.429.633 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 483.063 322.360 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 129.934 125.428 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.595.041 3.280.552 743400 Prihodi od penala 76.891 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 759.350 425.093 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 247.871 199.309 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 335.134 611.413 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 335.134 560.946 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 50.467 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 16.086.711 20.394.999 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 16.086.711 20.394.999 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 1.202.654 1.274.482 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 773.581 1.180.743 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 773.581 1.180.743 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 429.073 93.739 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 429.073 93.739 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 3.955.292 1.183.545 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 3.955.292 1.183.545 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 3.955.292 1.141.578 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 41.967 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 11.223.625 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 11.223.625 791100 Prihodi iz budzeta 11.223.625 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 1.385.176 2.954.217 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 1.385.176 1.917.067 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 799.071 1.046.117 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 799.071 1.046.117 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 585.607 862.459 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 585.607 862.459 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 498 8.491 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 498 8.491 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 1.019.692 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 23.033 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 23.033 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 493.163 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 493.163 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 503.496 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 503.496 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 17.458 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 17.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 17.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 108 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 108 TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 757.230.692 108 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 723.721.370 803.717.757 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 190.844.122 206.866.503 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 150.770.935 160.264.752 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 150.770.935 160.264.752 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 29.486.230 31.482.494 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 19.234.402 20.549.918 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.136.347 9.744.474 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.115.481 1.188.102 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 679.762 1.417.492 413100 Naknade u naturi 679.762 1.417.492 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 3.233.924 5.072.464 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 578.203 2.106.369 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 62.934 67.948 414300 Otpremnine i pomoći 2.486.457 1.697.121 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 106.330 1.201.026 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 5.482.594 7.329.278 415100 Naknade troškova za zaposlene 5.482.594 7.329.278 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 1.054.019 1.163.571 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.054.019 1.163.571 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 136.658 136.452 417100 Poslanički dodatak 136.658 136.452 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 66.775.491 90.319.323 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 12.399.627 22.338.088 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 379.066 811.955 421200 Energetske usluge 5.474.849 10.239.117 421300 Komunalne usluge 2.360.766 5.655.211 421400 Usluge komunikacija 2.577.671 3.228.913 421500 Troškovi osiguranja 503.124 951.503 421600 Zakup imovine i opreme 1.089.199 1.368.775 421900 Ostali troškovi 14.952 82.614 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 5.149.612 6.142.346 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 3.000.819 2.925.618 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.035.437 1.331.918 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 783.627 890.549 422400 Troškovi putovanja učenika 170.804 812.881 422900 Ostali troškovi transporta 158.925 181.380 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 16.822.552 18.632.220 423100 Administrativne usluge 383.555 1.437.266 423200 Kompjuterske usluge 792.032 674.877 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.382.358 1.006.724 423400 Usluge informisanja 1.006.953 947.317 423500 Stručne usluge 9.695.552 7.312.921 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 159.338 186.296 423700 Reprezentacija 840.045 566.101 423900 Ostale opšte usluge 2.562.719 6.500.718 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 15.512.261 22.131.675 424100 Poljoprivredne usluge 100.128 39.811 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.483.843 3.543.822 424300 Medicinske usluge 1.566.507 235.821 424400 Usluge održavanja autoputeva 2.520 9.399 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 5.653 19.921 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 10.175.792 11.113.708 424900 Ostale specijalizovane usluge 2.177.818 7.169.193 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 5.730.903 7.956.377 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.503.760 3.547.780 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.227.143 4.408.597 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 11.160.536 13.118.617 426100 Administrativni materijal 2.310.053 2.718.429 426200 Materijali za poljoprivredu 100.379 82.769 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 356.884 520.873 426400 Materijali za saobraćaj 3.016.319 3.241.948 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 365.488 468.528 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 357.411 1.001.579 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 540.517 897.951 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.230.704 3.053.689 426900 Materijali za posebne namene 882.781 1.132.851 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 558.405 501.198 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 551.170 493.567 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 551.053 182.820 431200 Amortizacija opreme 117 289.913 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 20.834 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 45 432100 Amortizacija kultivisane imovine 45 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 30 433100 Upotreba dragocenosti 30 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 317 434100 Upotreba zemljišta 317 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 6.843 7.631 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 6.843 7.631 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 20.105.940 30.150.519 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 5.245.917 11.025.349 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 4.898.649 10.170.185 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 34 391 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 442 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 347.177 852.729 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 871 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 47 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 57 684 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 12.076.390 16.479.668 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.149.829 6.498.629 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.243.504 4.000.594 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.756.806 5.452.778 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 926.251 527.667 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 2.346.910 2.291.328 443100 Otplata kamata po garancijama 2.346.910 2.291.328 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 436.723 354.174 444100 Negativne kursne razlike 6.998 17.810 444200 Kazne za kašnjenje 10 1.891 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 429.715 334.473 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 40.873.826 49.478.654 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 40.003.541 47.266.890 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 39.832.457 47.265.140 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 171.084 1.750 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 870.285 2.211.764 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 870.285 2.211.764 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 322.053.637 329.638.849 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 397.265 596.862 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 384.257 596.862 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 13.008 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 58.257.828 60.797.498 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 57.457.859 59.437.760 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 799.969 1.359.738 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 263.320.733 266.703.579 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 261.726.826 265.538.962 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.593.907 1.164.617 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 77.811 1.540.910 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 77.811 1.484.393 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 56.517 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 73.900.778 87.423.739 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 1.932 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 1.932 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 73.898.846 87.423.739 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 19.552.782 20.186.114 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.665.882 19.955.142 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 19.412.432 21.280.731 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 135.899 102.417 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.687 1.678 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 116.596 117.926 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 6.761.381 7.736.542 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.847.688 2.905.208 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.404.499 15.137.981 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 8.609.171 9.338.972 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.110.762 4.767.780 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 354.806 825.517 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.755.956 3.942.263 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 360.193 292.079 482100 Ostali porezi 349.752 220.203 482200 Obavezne takse 9.431 63.986 482300 Novčane kazne 1.010 7.890 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 1.809.154 1.864.981 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.809.154 1.864.981 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 50.584 698.977 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 50.584 698.381 484200 Naknada štete od divljači 596 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 2.198.942 1.631.360 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.198.942 1.631.360 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 79.536 83.795 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 79.536 83.795 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 33.509.322 33.724.139 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 20.901.745 22.143.454 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 12.260.461 12.716.813 511100 Kupovina zgrada i objekata 367.517 43.195 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.863.186 6.011.513 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.466.286 5.784.024 511400 Projektno planiranje 563.472 878.081 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 8.235.153 8.549.292 512100 Oprema za saobraćaj 367.128 1.402.885 512200 Administrativna oprema 2.024.656 2.619.192 512300 Oprema za poljoprivredu 248.270 170.357 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 10.882 58.342 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 112.112 309.844 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.115.652 285.150 512700 Oprema za vojsku 3.879.487 3.312.769 512800 Oprema za javnu bezbednost 453.223 315.001 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 23.743 75.752 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 4.709 46.791 513100 Ostale nekretnine i oprema 4.709 46.791 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 3.318 1.355 514100 Kultivisana imovina 3.318 1.355 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 398.104 829.203 515100 Nematerijalna imovina 398.104 829.203 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 1.521.003 1.464.398 521000 ROBNE REZERVE (2323) 875.829 1.320.495 521100 Robne rezerve 875.229 1.320.495 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 298.783 80.053 522100 Zalihe materijala 298.086 74.067 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 1.567 522300 Zalihe gotovih proizvoda 697 4.419 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 346.391 63.850 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 346.391 63.850 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 210 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 210 531100 Dragocenosti 210 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 19.713 14.381 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 19.713 14.381 541100 Zemljište 19.713 14.381 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 11.066.651 10.101.906 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 11.066.651 10.101.906 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 11.066.651 10.101.906 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 67.850.424 75.068.737 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 17.180.871 31.456.754 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 10.202.194 Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 10.064.132 11.263.194 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 2.903.558 5.290.577 Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 4.213.181 4.700.722 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 52.700.703 85.043.958 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 34.835.858 59.984.086 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 17.864.845 25..059.872 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 103.370.256 128.655.941 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 15.6. 2011. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar