Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2104) 805.018.506 853.259.466 700000 TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 801.896.643 844.625.023 710000 POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) 654.320.829 690.671.162 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007) 104.506.963 95.242.225 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 70.297.854 46.439.416 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 34.208.459 48.802.809 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 650 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016) 22.029 26.796 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.612 10.350 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 48 7.865 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.369 8.581 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2018 do 2022) 358.065.666 378.826.885 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 342.445.710 367.471.820 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 225.168 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 15.126.637 11.129.897 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 38.810.768 35.798.612 715100 Carine i druge uvozne dažbine 38.804.739 35.782.849 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 6.029 15.763 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 115.630 157.938 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 16 30 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 115.614 157.908 717000 AKCIZE (od 2034 do 2039) 152.424.874 180.596.862 717100 Akcize na derivate nafte 70.524.259 90.202.040 717200 Akcize na duvanske prerađevine 69.185.818 76.423.847 717300 Akcize na alkoholna pića 10.093.151 10.873.941 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 1.034 -12 717500 Akciza na kafu 2.620.612 3.097.046 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046) 374.898 21.844 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 380.557 21.893 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 -49 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053) 16.461 307.186 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2049 do 2052) 192 10 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 192 10 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056) 16.269 307.176 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 13.063 748 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 305.066 722300 Imputirani socijalni doprinosi 3.206 1.362 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2064) 14.944.883 18.352.776 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2059 + 2060) 612.686 1.458.090 731100 Tekuće donacije od inostranih država 594.189 1.198.739 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 18.497 259.351 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2062 + 2063) 2.747.630 3.756.409 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.648.164 3.505.608 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 99.466 250.801 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2065 + 2066) 11.584.567 13.138.277 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 11.318.987 12.915.409 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 265.580 222.868 740000 DRUGI PRIHODI (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 115.705.468 116.958.548 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2069 do 2074) 15.326.347 14.277.473 741100 Kamate 1.824.155 1.064.287 741200 Dividende 6.983.353 4.341.863 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 9.391 5.484 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 30.740 28.528 741500 Zakup neproizvedene imovine 6.477.698 8.837.311 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 1.010 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2076 do 2079) 70.628.164 64.428.020 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.687.378 10.518.403 742200 Takse i naknade 32.027.446 25.921.890 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 29.812.293 27.954.126 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 101.047 33.601 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2081 do 2086) 6.004.305 5.171.994 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 409.434 468.171 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 469.965 -106.044 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.287.828 3.831.761 743400 Prihodi od penala 591.799 378.312 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 1.006.421 364.837 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 238.858 234.957 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2088 + 2089) 1.219.237 57.213 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 1.091.482 57.213 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 127.755 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2091) 22.527.415 33.023.848 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 22.527.415 33.023.848 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2093 + 2095) 2.008.492 1.836.802 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2094) 1.868.090 1.701.475 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.868.090 1.701.475 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2096) 140.402 135.328 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 140.402 135.328 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2098) 1.533.860 1.915.970 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2099 + 2100) 1.533.860 1.915.970 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.328.661 1.841.151 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 205.199 74.819 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2102) 13.366.650 14.582.578 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2103) 13.366.650 14.582.578 791100 Prihodi iz budzeta 13.366.650 14.582.578 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2105 + 2112 + 2119 + 2122)) 3.121.863 8.634.443 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2106 + 2108 + 2110) 1.819.321 2.010.735 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (2107) 1.135.773 924.866 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.135.773 924.866 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2109) 666.405 1.077.232 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 666.405 1.077.232 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2111) 17.143 8.637 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 17.143 8.637 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (2113 + 2115 + 2117) 1.246.703 6.456.313 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (2114) 14.167 5.215.779 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 14.167 5.215.779 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (2116) 516.651 544.877 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 516.651 544.877 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2118) 715.885 695.657 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 715.885 695.657 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2120) 28.132 45 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (2121) 28.132 45 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 28.132 45 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2123 + 2125 + 2127) 27.707 167.350 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (2124) 27.707 167.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 27.707 167.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2130 + 2298) 916.088.525 1.034.499.027 400000 TEKUĆI RASHODI (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 882.302.361 992.166.321 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 +2149 + 2151) 236.506.667 262.620.014 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2133) 176.731.718 196.277.244 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 176.731.718 196.277.244 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2135 do 2137) 34.823.129 38.828.823 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 22.726.775 25.444.550 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 10.781.343 11.926.107 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.315.011 1.458.166 413000 NAKNADE U NATURI (2139) 2.049.514 1.663.442 413100 Naknade u naturi 2.049.514 1.663.442 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2141 do 2144) 3.865.163 10.384.225 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 1.712.715 2.415.922 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 238.563 91.189 414300 Otpremnine i pomoći 1.561.363 1.353.086 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 352.522 6.524.028 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2146) 9.538.236 10.966.870 415100 Naknade troškova za zaposlene 9.538.236 10.966.870 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2148) 9.362.476 4.363.973 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 9.362.476 4.363.973 417000 POSLANIČKI DODATAK (2150) 136.431 135.437 417100 Poslanički dodatak 136.431 135.437 418000 SUDIJSKI DODATAK (2152) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 97.750.711 102.756.424 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2155 do 2161) 22.085.367 24.523.517 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.270.499 1.153.744 421200 Energetske usluge 10.654.880 13.349.230 421300 Komunalne usluge 4.402.100 3.550.280 421400 Usluge komunikacija 2.934.832 3.665.634 421500 Troškovi osiguranja 1.161.424 1.034.108 421600 Zakup imovine i opreme 1.621.118 1.678.971 421900 Ostali troškovi 40.513 91.550 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2163 do 2167) 6.788.708 7.464.427 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.838.077 3.417.230 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.344.973 1.503.620 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.207.280 1.347.600 422400 Troškovi putovanja učenika 1.250.535 999.514 422900 Ostali troškovi transporta 147.843 196.463 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2169 do 2176) 19.441.370 20.311.419 423100 Administrativne usluge 987.776 824.200 423200 Kompjuterske usluge 949.789 865.016 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.535.946 1.020.377 423400 Usluge informisanja 1.139.672 1.124.623 423500 Stručne usluge 10.304.975 8.136.697 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 396.023 282.267 423700 Reprezentacija 788.837 700.222 423900 Ostale opšte usluge 3.338.352 7.358.017 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2178 do 2184) 25.254.292 27.132.767 424100 Poljoprivredne usluge 38.792 51.317 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 3.353.995 3.260.777 424300 Medicinske usluge 288.223 229.701 424400 Usluge održavanja autoputeva 514 685 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 7.832 28.318 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 11.918.597 12.423.269 424900 Ostale specijalizovane usluge 9.646.339 11.138.700 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2186 + 2187) 7.724.979 7.597.352 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 3.656.087 3.351.239 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.068.892 4.246.113 426000 MATERIJAL (od 2189 do 2197) 16.455.995 15.726.942 426100 Administrativni materijal 3.593.408 3.393.518 426200 Materijali za poljoprivredu 60.422 94.982 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 862.800 498.459 426400 Materijali za saobraćaj 3.615.138 4.082.278 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 529.723 460.171 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.176.493 1.453.855 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 761.536 465.296 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.711.986 3.537.189 426900 Materijali za posebne namene 1.144.489 1.741.194 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 527.243 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME(od 2200 do 2202) 525.236 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 520.945 431200 Amortizacija opreme 4.276 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 15 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (2204) 6 432100 Amortizacija kultivisane imovine 6 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2206) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 2208 do 2210) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2212) 2.001 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 2.001 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 40.389.365 63.205.262 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 2215 do 2223) 18.726.064 32.007.396 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 16.370.055 29.622.780 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 474 14 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 485 50 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.354.377 2.384.089 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 26 345 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 3 441800 Otplata kamata na domaće menice 60 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 584 118 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2225 do 2230) 18.739.607 26.666.456 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.884.060 7.248.273 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.563.669 5.519.433 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.729.354 6.978.871 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 562.524 672.402 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2232) 2.582.648 3.829.534 443100 Otplata kamata po garancijama 2.582.648 3.829.534 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2234 do 2236) 341.046 701.876 444100 Negativne kursne razlike 46.223 23.337 444200 Kazne za kašnjenje 35.828 3.341 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 258.995 675.198 450000 SUBVENCIJE (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 56.277.177 86.596.827 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2239 + 2240) 48.573.179 65.328.248 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 46.282.439 55.289.124 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 2.290.740 10.039.124 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2242 + 2243) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2245 + 2246) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2248 + 2249) 7.703.998 20.325.843 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.703.998 7.573.390 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263) 347.744.592 366.392.237 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2252 + 2253) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2255 + 2256) 649.773 912.441 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 649.773 912.408 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 33 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2258 + 2259) 67.443.549 73.488.221 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 63.297.794 68.615.274 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.145.755 4.872.947 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2261 + 2262) 277.965.314 288.863.346 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 276.413.875 286.726.026 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.551.439 2.137.320 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2264 + 2265) 1.685.956 3.128.229 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.409.938 1.548.407 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 276.018 1.579.822 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2267 + 2271) 88..278.176 94.646.394 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2268 do 2270) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2272 do 2280) 88.278.176 94.646.394 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 22.234.563 23.197.443 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 21.523.461 22.771.081 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 25.886.679 29.994.253 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 292.436 186.854 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.831 5.641 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 149.804 178.302 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.623.373 8.529.436 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 3.192.276 2.814.991 472900 Ostale naknade iz budzeta 7.373.754 6.968.393 480000 OSTALI RASHODI (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 14.828.430 15.949.163 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2283 + 2284) 4.950.323 7.623.685 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 397.346 788.183 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.552.977 6.835.502 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 2286 do 2288) 348.215 335.344 482100 Ostali porezi 228.310 242.193 482200 Obavezne takse 89.060 78.073 482300 Novčane kazne 30.845 15.078 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (2290) 6.392.461 6.264.301 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.392461 6.264.301 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2292 + 2293) 1.396.221 475.484 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 1.395.601 475.085 484200 Naknada štete od divljači 620 399 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2295) 1.731.494 1.232.534 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.731.494 1.232.534 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2297) 9.716 17.815 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 9.716 17.815 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 33.786.164 42.332.706 510000 OSNOVNA SREDSTVA (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 25.103.948 27.565.462 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2301 do 2304) 14.804.055 16.965.533 511100 Kupovina zgrada i objekata 167.978 1.720.262 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.913.987 5.957.422 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 7.032.721 8.584.090 511400 Projektno planiranje 689.368 703.759 512000 MAŠINE I OPREMA (od 2306 do 2314) 9.670.847 9.798.273 512100 Oprema za saobraćaj 1.696.970 1.397.821 512200 Administrativna oprema 3.413.338 3.213.242 512300 Oprema za poljoprivredu 156.617 60.862 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 112.677 57.525 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 260.492 314.756 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 797.801 1.608.687 512700 Oprema za vojsku 2.704.419 2.722.819 512800 Oprema za javnu bezbednost 438.230 278.660 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 90.303 143.901 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2316) 157.064 112.328 513100 Ostale nekretnine i oprema 157.064 112.328 514000 KULTIVISANA IMOVINA (2318) 1.238 873 514100 Kultivisana imovina 1.238 873 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (2320) 470.744 688.455 515100 Nematerijalna imovina 470.744 688.455 520000 ZALIHE (2322 + 2324 + 2328) 1.153.957 7.267.675 521000 ROBNE REZERVE (2323) 919.032 7.004.582 521100 Robne rezerve 919.032 7.004.582 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 2325 do 2327) 166.648 173.386 522100 Zalihe materijala 72.823 77.024 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.825 96.362 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (2329) 68.277 89.707 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 68.277 89.707 530000 DRAGOCENOSTI (2331) 531000 DRAGOCENOSTI (2332) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (2334 + 2336 + 2338) 739.923 2.402.196 541000 ZEMLjIŠTE (2335) 739.923 2.402.196 541100 Zemljište 739.923 2.402.196 542000 RUDNA BOGATSTVA (2337) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (2339 + 2340) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2342) 6.788.336 5.097.373 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (2343) 6.788.336 5.097.373 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 6.788.336 5.097.373 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (2001 – 2129) (OP 5434) 2345 Manjak prihoda i primanja – budzetski deficit (2129 – 2001) (OP 5435) 111.070.019 181.239.561 2346 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA I PRIMANjA (2347+2348+2349+2350+2351) 25.871.260 35.532.644 2347 Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Deo novčanih sredstava amortizacije koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 14.029.005 34.323.472 Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 10.704.786 Iznos privatizacionih primanja, primanja od otplate kredita korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 1.137.469 1.209.172 POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANjA (2353+2354) 89.318.372 124.026.769 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 61.340.057 97.897.135 Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za nabavku finansijske imovine 27.978.315 26.129.634 321121 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(2344 +2346 – 2352) ili (2346 – 2345 – 2352) 321122 MANjAK PRIHODA I PRIMANjA – DEFICIT(2345 – 2346+2352) 174.517.131 269.733.686 VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA – SUFICIT(ZA PRENOS U NAREDNU GODINU)(2358 + 2359 = 2355) Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljen za narednu godinu Neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu

Datum , 18. jun 2013. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar