Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

DEO 5

Procedure za otpremu

Poglavlje 5.1 Opšte odredbe 5.1.1 Oblast primene i opšte odredbeOvaj deo sadrži odredbe za otpremu opasnog tereta koji se odnose na obeležavanje, olistavanje i dokumentaciju, a u datom slučaju i na odobrenje za otpremu i prethodno obaveštavanje. 5.1.2 Upotreba sabirne ambalaže 5.1.2.1 Sabirna amabalaža morada bude obeležena nazivom „SABIRNA AMBALAŽA“ ida bude obeležena UN brojem ispred kojeg se nalaze slova „UN“ i olistana kako se zahteva za komade za otpremu u 5.2.2, za svaki pojedinačni opasni teret sadržan u sabirnoj ambalaži, osim ako su obeležja i reprezentativne listice opasnosti za sve opasne terete sadržane u sabirnoj ambalaži ostale vidljive. Ako je za razne komade za otpremu propisano jedno te isto obeležje ili jedna te ista listica opasnosti, ovo obeležje ili ova listica opasnosti mora da se stavi samo jednom.Obeležje sa nazivom „SABIRNA AMBALAŽA“, koje mora da bude dobro vidljivo i čitljivo, mora da bude navedeno na službenom jeziku zemlje porekla, ako taj jezik nije nemački, engleski ili francuski, i na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drugačije propisano.Usmeravajuće strele prikazane u 5.2.1.9 moraju biti stavljene na dve suprotne strane sledeće sabirne ambalaže:sabirna ambalaža sa komadima za otpremu koji se obeležavaju u skladu sa 5.2.1.9.1, osim ako je obeležje ostalo vidljivo, isabirna ambalaža koja sadrži tečne materije u komadima za otpremu koji u skladu sa 5.2.1.9.2 ne moraju da se obeležavaju, osim ako su zatvarači ostali vidljivi. 5.1.2.2 Svaki komad za otpremu sa opasnim teretom koji je sadržan u sabirnoj ambalaži mora da bude u skladu sa svim odredbama ADR koje se primenjuju. Prevdiđena funkcija svakog komada za otpremu ne sme da bude ugrožena sabirnom ambalažom. 5.1.2.3 Svaki komad za otpremu na kome se nalaze znakovi usmeravanja opisani u 5.2.1.9 i koji je stavljen u sabirnu ambalažu ili u veliku ambalažu, mora da bude usmeren u skladu sa ovim obeležjima. 5.1.2.4 Zabrane zajedničkog tovarenja važe i za ovy sabirnu ambalažy. 5.1.3 Neočišćena prazna ambalaža (uključujući IBC i veliku ambalažu), prazne cisterne, prazna vozila i prazne kontejnere za teret u rasutom stanju 5.1.3.1 Neočišćena, od gasova ili otrova neoslobođena prazna ambalaža (uključujući IBC i veliku ambalažu), prazne cisterne (uključujući vozila-cisterne, baterijska vozila, demontažne cisterne, prenosive cisterne, kontejner-cisterne i MEGC), kao i prazna vozila i prazni kontejneri za teret u rasutom stanju koji su sadržali opasne terete pojedinih klasa izuzev Klase 7, moraju biti obeleženi istim obeležjima i listicama opasnosti kao i u punom stanju.Napomena: U vezi sa dokumentacijom vidi poglavlje 5.4. 5.1.3.2 Cisterne i IBC koja se koriste za transport radioaktivnih materija ne smeju se koristiti za skladištenje ili transport drugog tereta, osim ako su dekontaminirana ispod 0,4 Bq/cm2 za beta i gama ozračivače kao i za alfa ozračivače slabe toksičnosti, i ispod 0,04 Bq/cm2 za sve druge alfa ozračivače. 5.1.4 Zajedničko pakovanjeAko se u istu spoljnu ambalažu zajedno pakuju dva ili više opasna tereta, komad za otpremu mora biti obeležen i olistan, kao što se zahteva, za svaku materiju ili predmet. Ako je jedna te ista listica opasnosti propisana za različite terete, ona se mora staviti samo jednom. 5.1.5 Opšte odredbe za Klasu 7 5.1.5.1 Zahtevi o kojima treba voditi računa pre transporta 5.1.5.1.1 Zahtevi koji treba da budu ispunjeni pre prvog transporta komada za otpremuPre prvog transporta komada za otpremu treba da budu ispunjeni sledeći zahtevi: Ako proračunski pritisak zaptivene ambalaže prelazi 35 kPa (natpritisak), treba osigurati da zaptivena ambalaža svakog komada za otpremu, u odnosu na očuvanje neoštećenog stanja pod tim pritiskom, odgovara odobrenom tipu.Za svaki komad za otpremu tipa B(U), tipa B(M) i tipa C i za svaki komad za otpremu koji sadrži fisione materije treba osigurati da se delotvornost zaštite i zaptivene ambalaže a, ukoliko je potrebno, i osobine prenosa toplote i delotvornost sistema izolacije nalaze u granicama koje su primenljive ili koje su utvrđene za odobreni tip.Za komade za otpremu koji sadrže fisione materije i u koje su neutronski otrovi izričito uključeni kao sastavni delovi komada za otpremu, da bi se ispunili propisi iz 6.4.11.1, treba sprovesti kontrole radi utvrđivanja postojanja i distribucije tih neutronskih otrova. 5.1.5.1.2 Propisi koji treba da budu ispunjeni pre svakog transporta komada za otpremuPre svakog transporta komada za otpremu treba da budu ispunjeni sledeći propisi:Za svaki komad za otpremu treba osigurati da su ispunjeni svi zahtevi navedeni u odgovarajućim odredbama ADR .Treba osigurati da su uređaji za dizanje tereta koji ne ispunjavaju zahteve iz 6.4.2.2 uklonjeni u skladu sa 6.4.2.3 ili na drugi način onesposobljeni za dizanje komada za otpremu.Za svaki komad za otpremu za koji je potrebno odobrenje/dozvola nadležnog organa, treba osigurati da su ispunjeni svi zahtevi utvrđeni dozvolama.Svaki komad za otpremu tipa B(U), tipa B(M) i tipa C treba zbrinuti sve dok se približno ne uspostavi stanje ravnoteže koje dokazuje usklađenost sa zahtevima o temperaturi i pritisku, ukoliko unilateralno nije data dozvola za izuzimanje od ovih propisa.Za svaki komad za otpremu tipa B(U), tipa B(M) i tipa C kontrolom i/ili odgovarajućim ispitivanjima treba osigurati da su svi zatvarači, ventili i drugi otvori zaptivene ambalaže, kroz koje bi radioaktivni sadržaj mogao da se oslobodi, pravilno zatvoreni i, u datom slučaju, zaptiveni, na način za koji je pružen dokaz o usklađenosti sa zahtevima iz 6.4.8.8.Za svaki poseban oblik radioaktivne materije treba osigurati da su ispunjeni svi zahtevi navedeni u dozvoli i odgovarajući zahtevi ADR .Za komade za otpremu koji sadrže fisione materije treba sprovesti merenje navedeno u 6.4.11.4 (b) i ispitivanja navedena u 6.4.11.7 za pružanje dokaza o zatvaranju svakog komada za otpremu.Za svaku slabo disperzivnu radioaktivnu materiju treba osigurati da su ispunjeni svi zahtevi utvrđeni dozvolom i odgovarajući zahtevi ADR . 5.1.5.2 Odobrenje za transport i obaveštavanje 5.1.5.2.1 Opšte odredbePored dozvole za tip komada za otpremu opisane u poglavlju 6.4 potrebno je, pod određenim okolnostima, i multilateralno odobrenje za transport (5.1.5.2.2 i 5.1.5.2.3). Pod određenim okolnostima potrebno je i da se nadležni organi obaveste o transportu (stav 5.1.5.2.4). 5.1.5.2.2 Odobrenje za transportMultilateralno odobrenje potrebno je za:transport komada za otpremu tipa B(M) koji ne odgovaraju propisima iz 6.4.7.5 ili koji su projektovani za kontrolisano povremeno ispuštanje vazduha;transport komada za otpremu tipa B(M) sa radioaktivnim materijama čija je aktivnost veća od 3000 A1, ili eventualno 3000 A2 ili 1000 TBq, u zavisnosti od toga koja je vrednost niža;transport komada za otpremu sa fisionim materijama, ako je zbir pokazatelja kritične bezbednosti komada za otpremu u jednom vozilu ili u jednom kontejneru veći od 50.Nadležni organ može posebnom odredbom u svojoj dozvoli za tip komada za otpremu (vidi 5.1.5.3.1) da odobri transport u svojoj državi ili kroz svoju državu bez odobrenja za transport. 5.1.5.2.3 Odobrenje za transport putem posebnog sporazumaNadležni organ može da propiše odredbe po kojima neka pošiljka, koja ne ispunjava sve primenljive zahteve ADR, može da se transportuje na osnovu posebnog sporazuma (vidi 1.7.4). 5.1.5.2.4 ObaveštavanjeObaveštavanje nadležnog organa propisano je u sledećim slučajevima:Pre prvog transporta komada za otpremu za koji je potrebno odobrenje nadležnog organa, pošiljalac mora da osigura da su kopije svih odgovarajućih isprava koje su neophodne za tip komada za otpremu dostavljene nadležnim organima svih država kroz ili u koje se pošiljka transportuje. Pošiljalac ne mora da čeka potvrdu nadležnog organa, a nadležni organ nije obavezan da izda potvrdu o prijemu za odobrenje.Za svaki od sledećih tipova pošiljki: komadi za otpremu tipa C sa radioaktivnim materijama sa aktivnošću od preko 3000 A1, ili eventualno 3000 A2 ili 1000 TBq, u zavisnosti od toga koja je vrednost niža;komadi za otpremu tipa B(U) sa radioaktivnim materijama sa aktivnošću od preko 3000 A1, ili eventualno 3000 A2 ili 1000 TBq, u zavisnosti od toga koja je vrednost niža;komadi za otpremu tipa B(M);transport na osnovu posebnog sporazuma;Pošiljalac mora da obavesti nadležni organ svake države kroz ili u koju pošiljka treba da bude transportovana. Ovo obaveštenje mora da bude u posedu svakog nadležnog organa pre početka transporta, po mogućstvu najmanje 7 dana unapred.Pošiljalac ne mora da šalje posebno obaveštenje, ako su tražene informacije uključene u zahtev za izdavanje odobrenja za transport.Obaveštenje o otpremi mora da sadrži:dovoljno podataka koji omogućavaju identifikaciju komada za otpremu, uključujući sve odnosne brojeve isprava i identifikaciona obeležja;podatke o datumu otpreme, očekivanom datumu prispeća i predviđenom transportnom putu;naziv (nazive) radioaktivne materije (radioaktivnih materija) ili nuklida;opis fizičkog i hemijskog oblika radioaktivnih materija ili podatak o tome da se radi o radioaktivnim materijama u posebnom obliku ili o slabo disperzivnim radioaktivnim materijama, inajveću aktivnost radioaktivnog sadržaja za vreme transporta izraženu u bekerelima (Bq), sa pripadajućim prefiksom SI (vidi 1.2.2.1). Kod fisionih materija umesto aktivnosti može da se navede masa fisionih materija u gramima (g) ili u višestrukim jedinicama. 5.1.5.3 Dozvola/odobrenje od strane nadležnog organa 5.1.5.3.1 Dozvola/odobrenje od strane nadležnog organa potrebna je za:tip radioaktivnih materija u posebnom obliku;slabo disperzivnih radioaktivnih materija;komada za otpremu koji sadrže najmanje 0,1 kg uranijumheksafluorida;svih komada za otpremu koji sadrže fisione materije, ukoliko nisu izuzeti prema 6.4.11.2;komada za otpremu tipa B(U) i komada za otpremu tipa B(M);komada za otpremu tipa C;posebne sporazume;određene transporte (vidi 5.1.5.2.2).Dozvolom/odobrenjem se potvrđuje da su ispunjeni zahtevi koji se primenjuju; kod dozvola za tip komada za otpremu u dozvoli za tip dodeljuje se identifikaciono obeležje.Dozvola za uzorak komada za otpremu i odobrenje za transport smeju biti obuhvaćeni jednom ispravom.Dozvole i zahtevi za izdavanje dozvole moraju odgovarati propisima iz 6.4.23. 5.1.5.3.2 Pošiljalac treba da poseduje kopije svake potrebne isprave. Pošiljalac mora imati i kopiju uputstava za pravilno zatvaranje komada za otpremu i druge pripreme za otpremu, pre nego što pristupi transportu u skladu sa propisima ovih isprava. 5.1.5.3.3 Za uzorke komada za otpremu za koje nije potrebna isprava nadležnog organa pošiljalac mora na zahtev, radi provere od strane nadležnog organa, da stavi na raspolaganje dokumentaciju kojom se dokazuje da je uzorak komada za otpremu u skladu sa svim propisima koji se primenjuju. 5.1.5.4 Pregled zahteva koji se odnose na dozvolu/odobrenje i prethodno obaveštavanjeNapomena 1: Pre prvog transporta komada za otpremu za koji je potrebna dozvola nadležnog organa za uzorak komada za otpremu pošiljalac mora da osigura da je jedna kopija dozvole nadležnog organa za uzorak komada za otpremu dostavljena nadležnom organu svake države kroz koju pošiljka treba da prođe [vidi stav 5.1.5.2.4 (a)].Napomena 2: Obaveštavanje je neophodno, ako je sadržaj veći od 3 h 103 A1 ili 3 h 103 A2 ili 1000 TBq [vidi stav 5.1.5.2.4 (b)].Napomena 3: Multilateralno odobrenje za transport je neophodno, ako je sadržaj veći od 3 h 103 A1 ili 3 h 103 A2 ili 1000 TBq, ili ako je dozvoljeno povremeno kontrolisano rasterećenje od pritiska [vidi 5.1.5.2.).Napomena 4: Za dozvolu i prethodno obaveštavanje vidi propise za komad za otpremu koji se koristi za transport ovih materija. Predmet UN Broj Potrebna dozvola/odobrenje nadležnog organa Obaveštavanje nadležnih organa zemlje porekla i država kojih se dotiče pre svakog transporta od strane pošiljaocaa) Uput Zemlja porekla Države kojih se dotičea) Proračun nenavedenih vrednosti A1 i A2 – da da ne – Izuzeti komadi za otpremu- uzorak komada za otpremu- transport 2908,2909,2910,2911 nene nene nene – Materije LSAb) i predmeti SCOb)/industrijski komadi za otpremu tipa 1, 2 ili 3, nefisioni i fisioni, izuzeti- uzorak komada za otpremu- transport 2912,2913,3321,3322 nene nene nene – Komadi za otpremu tipa Ab), nefisioni i fisioni, izuzeti- uzorak komada za otpremu- transport 2915,3332 nene nene nene – Komadi za otpremu tipa B(U)b), nefisioni i fisioni, izuzeti- uzorak komada za otpremu- transport 2916 dane nene vidi napomenu 1vidi napomenu 2 5.1.5.2.4 b),5.1.5.3.1 a),6.4.22.2 Komadi za otpremu tipa B(M)b), nefisioni i fisioni, izuzeti- uzorak komada za otpremu- transport 2917 davidi nap. 3 davidi nap. 3 neda 5.1.5.2.4 b),5.1.5.3.1 a),5.1.5.2.2,6.4.22.3 Komadi za otpremu tipa Cb), nefisioni i fisioni, izuzeti- uzorak komada za otpremu- transport 3323 dane nene vidi napomenu 1vidi napomenu 2 5.1.5.2.4 b),5.1.5.3.1 a),6.4.22.2 Komadi za otpremu sa fisionim materijama- uzorak komada za otpremu- transport:zbir pokazatelja kritične bezbednosti nije veći od 50zbir pokazatelja kritične bezbednosti je veći od 50 2977,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3333 dac)ned)da dac)ned)da nevidi napomenu 2vidi napomenu 2 5.1.5.3.1 a),5.1.5.2.2,6.4.22.46.4.22.5 Radioaktivne materije u posebnom obliku- tip – transport -vidi nap. 4 davidi nap. 4 nevidi nap. 4 nevidi napomenu 4 1.6.6.3,5.1.5.3.1 a),6.4.22.5 Slabo disperzivne radioaktivne materije- tip – transport -vidi nap. 4 davidi nap. 4 nevidi nap. 4 nevidi napomenu 4 5.1.5.3.1 a),6.4.22.3 Komadi za otpremu koji sadrže najmanje 0,1 kg uranijumheksafluorida- tip – transport -vidi nap. 4 davidi nap. 4 nevidi nap. 4 nevidi napomenu 4 5.1.5.3.1 a),6.4.22.1 Poseban sporazum- transport 2919,3331 da da da 1.7.4.2,5.1.5.3.1 b)5.1.5.2.4 b) Dozvoljeni uzorci komada za otpremu koji podležu prelaznim propisima vidi 1.6.6 vidi 1.6.6 vidi napomenu 1 1.6.6.1,1.6.6.2,5.1.5.2.4 b),5.1.5.3.1 a),5.1.5.2.2

Države iz kojih, preko kojih ili u koje se pošiljka transportuje.

Ako se radioaktivni sadržaj sastoji od fisionih materija koje nisu izuzete od propisa za komade za otpremu koji sadrže fisione materije, primenjuju se propisi za komade za otpremu koji sadrže fisione materije (vidi 6.4.11).

Za uzorke komada za otpremu za fisione materije može da bude potrebno i odobrenje prema nekoj drugoj tački tabele.

Za transport može, međutim, da bude potrebno odobrenje prema nekoj drugoj tački tabele.

Poglavlje 5.2 Obeležavanje i olistavanje 5.2.1 Obeležavanje komada za otpremuNapomena: U vezi sa obeležavanjem koje se odnosi na konstrukciju, ispitivanje i odobrenje za ambalažu, veliku ambalažu, posude sa gasom i IBC vidi Deo 6. 5.2.1.1 Ukoliko ADR nije drukčije propisano, svaki komad za otpremu treba da bude jasno i trajno obeležen UN brojem tereta koji sadrži, ispred kojeg se nalaze slova „UN“. Kod neupakovanih predmeta obeležje se stavlja na predmet, njegovo podnožje ili njegove uređaje za rukovanje, skladištenje ili zatvaranje. 5.2.1.2 Sva obeležja propisana ovim poglavljem moraju:da budu dobro vidljiva i čitljiva,da podnose atmosferske uticaje bez značajnog oštećenja u pogledu svog dejstva. 5.2.1.3 Ambalaža za spasavanje treba dodatno da bude označena obeležjem „SPASAVANjE“. 5.2.1.4 IBC ambalaža sa zapreminom od preko 450 litara i velika ambalaža moraju imati obeležja na dve suprotne strane. 5.2.1.5 Dodatne odredbe za teret Klase 1Komadi za otpremu sa teretom Klase 1 moraju biti dodatno obeleženi odgovarajućim zvaničnim nazivom za transport određenim u skladu sa 3.1.2. Ovo obeležje mora da bude dobro čitljivo i neizbrisivo navedeno na jednom od službenih jezika zemlje porekla, ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, osim toga i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drukčije propisano. 5.2.1.6 Dodatne odredbe za gasove Klase 2Na posudama koje mogu da se dopunjavaju mora biti čitljivo i trajno naveden:UN broj i zvanični naziv za transport gasa ili smeše gasova određeno u skladu sa 3.1.2;kod gasova koji su svrstani pod naziv n.d.n., dodatno uz UN broj mora biti naveden samo tehnički naziv gasa;kod smeša gasova nije potrebno navoditi više od dve komponente koje su merodavne za opasnosti;za sabijene gasove koji se pune po masi i za gasove pretvorene u tečno stanje, ili maksimalno dozvoljena masa punjenja i sopstvena masa posude, uključujući delove opreme postavljene u trenutku punjenja, ili ukupna masa;datum (godina) sledećeg periodičnog ispitivanja.Ovi podaci smeju biti ili utisnuti, ili navedeni na trajnoj tablici ili listici pričvršćenoj na posudu, ili na prianjajućem i jasno vidljivom obeležju nanetom npr. lakiranjem ili nekim drugim, jednako efikasnim postupkom.Napomena: 1. Vidi i 6.2.1.7 2. Za posude koje se ne mogu dopunjavati vidi 6.2.1.8. 5.2.1.7 Posebne odredbe za obeležavanje Klase 7 5.2.1.7.1 Svaki komad za otpremu treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude čitljivo i trajno obeležen identifikacijom pošiljaoca i/ili primaoca. 5.2.1.7.2 Sem izuzetih komada za otpremu, svaki komad za otpremu treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen UN brojem ispred kojeg se nalaze slova „UN“, kao i zvaničnim nazivom za transport. Za izuzete komade za otpremu potrebno je samo navođenje UN broja ispred kojeg se nalaze slova „UN“. 5.2.1.7.3 Svaki komad za otpremu sa ukupnom masom od preko 50 kg treba na spoljašnjnoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen podatkom o dozvoljenoj bruto masi. 5.2.1.7.4 Svaki komad za otpremu kojiodgovara uzorku komada za otpremu tipa IP-1, uzorku komada za otpremu tipa IP-2 ili uzorku komada za otpremu tipa IP-3 treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen podatkom „TIP IP-1“, „TIP IP-2“ odnosno „TIP IP-3“;odgovara uzorku komada za otpremu tipa A treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen podatkom „TIP A“;odgovara uzorku komada za otpremu tipa IP-2 ili uzorku komada za otpremu tipa IP-3 ili uzorku komada za otpremu tipa A treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen međunarodnim registracionim kodom za vozilo (VRI kod) zemlje porekla tipa komada za otpremu i imenom prozvođača ili drugim identifikacijama ambalaže utvrđenim od strane nadležnog organa zemlje porekla tipa komada za otpremu. 5.2.1.7.5 Svaki komad za otpremu koji odgovara tipu komada za otpremu dozvoljenom od strane nadležnog organa treba na spoljašnjoj strani ambalaže da bude potpuno čitljivo i trajno obeležen sledećim podacima:identifikacionom oznakom koje je ovom tipu komada za otpremu dodelio nadležni organ;serijskim brojem koji omogućava jedinstvenu identifikaciju svakoj pojedinačnoj ambalaži koja odgovara ovom tipu komada za otpremu;„TIP B(U)“ ili „TIP B(M)“ kod uzorka komada za otpremu tipa B(U) ili tipa B(M) i„TIP C“ kod uzorka komada za otpremu tipa C. 5.2.1.7.6 Svaki komad za otpremu koji odgovara uzorku komada za otpremu tipa B(U), tipa B(M) ili tipa C treba na spoljnoj strani spoljašne posude, otporne na vatru i vodu, da bude obeležen dole prikazanim simbolom zračenja putem presovanja, utiskivanja ili nekim drugim postupkom otpornim na vatru i vodu. [pic]Osnovni trolisni simbol. Za proporcije važi unutrašnji krug radijusa H.H mora da iznosi najmanje 4 mm. 5.2.1.7.7 Ako su materije LSA-I ili SCO-I sadržane u posudama ili materijalima za pakovanje i ako se transportuju uz isključivu upotrebu u skladu sa 4.1.9.2.3, spoljna strana ovih posuda ili materijala za pakovanje sme da nosi obeležje „RADIOAKTIVE LSA-I“ odnosno „RADIOACTIVE SCO-I“. 5.2.1.7.8 Pri međunarodnom transportu komada za otpremu za koje je potrebno odobrenje za tip ili transport od strane nadležnog organa i za koje u različitim dotičnim državama važe različiti tipovi odobrenja, obeležavanje mora da bude izvršeno u skladu sa dozvolom izdatom u zemlji porekla tipa komada za otpremu. 5.2.1.8 (Rezervisano) 5.2.1.9 Usmeravajuće strele 5.2.1.9.1 Ukoliko stavom 5.2.1.9.2 nije drukčije propisano,kombinovana ambalaža sa unutrašnjom ambalažom koja sadrži tečne materije,pojedinačna ambalaža koja je opremljena uređajima za ventilaciju ikriogeni rezervoari za transport duboko rashlađenih tečnih gasova, moraju da budu čitljivo obeleženi usmeravajućim strelama za položaj komada za otpremu koje su slične donjoj ilustraciji ili koje odgovaraju specifikacijama norme ISO 780:1985. Usmeravajuće strele moraju da budu stavljene na dve suprotne vertikalne strane komada za otpremu, pri čemu su strele usmerene prema gore. One moraju da budu pravougaone i, srazmerno veličini komada za otpremu, dovoljno velike da bi bile jasno vidljive. Pravougaoni okvir oko strela je izborni. [pic] Dve crne ili crvene strelena beloj ili na odgovarajućoj kontrastnoj osnovi. Pravougaoni okvir je opcionalan 5.2.1.9.2 Usmeravajuće strele nisu potrebne za komade za otpremu sa:posudama pod pritiskom, osim zatvorenih kriogenih rezervoara;opasnim teretom u unutrašnjoj ambalaži sa zapreminom od najviše 120 ml koja je opremljena dovoljnom količinom apsorbujućeg materijala za upijanje celokupnog tečnog sadržaja između unutrašnje i spoljašnje ambalaže;zaraznim materijama Klase 6.2 u primarnim posudama sa zapreminom od najviše 50 ml;radioaktvinim materijama Klase 7 u komadima za otpremu tipa IP-2, tipa IP-3, tipa A, tipa B(U), tipa B(M) ili tipa C, ilipredmetima koji su u svakom položaju zaptiveni (npr. alkohol ili živa u termometrima, aerosol pakovanja, itd.). 5.2.1.9.3 Na komad za otpremu koji je obeležen u skladu sa ovim pododeljkom nije dozvoljeno stavljati strele u bilo koje druge svrhe osim za pružanje podatka o pravilnom položaju komada za otpremu. 5.2.2 Olistavanje komada za otpremu 5.2.2.1 Odredbe koje se odnose na olistavanje 5.2.2.1.1 Za svaki predmet ili materiju koji se navode u tabeli A, poglavlja 3.2 treba staviti listice opasnosti navedene u koloni 5, ukoliko posebnim odredbama u koloni 6 nije drugačije predviđeno. 5.2.2.1.2 Umesto listica opasnosti smeju se staviti i neizbrisive oznake opasnosti koje u potpunosti odgovaraju propisanim obrascima. 5.2.2.1.3 –5.2.2.1.5 (Rezervisano) 5.2.2.1.6 Pored predviđenog u 5.2.2.2.1.2, svaka listica opasnosti mora:da bude stavljena na istu površinu komada za otpremu, ukoliko to dozvoljavaju dimenzije komada za otpremu; kod komada za otpremu sa teretom Klase 1 i 7, one moraju da budu stavljene u blizini obeležja sa zvaničnim nazivom za transport;da bude tako stavljena na komad za otpremu da ne budu prekrivene niti skrivene nekim delom ambalaže, nekim delom postavljenim na ambalažu, nekom drugom listicom opasnosti ili nekim obeležjem;da bude stavljena blizu jedna pored druge, ako je propisano više od jedne listice opasnosti.Ako je oblik komada za otpremu suviše nepravilan ili ako je komad za otpremu suviše mali, tako da listica opasnosti ne može na zadovoljavajući način da se stavi na njega, ona sme da se pričvrsti na komad za otpremu pomoću kanapa ili nekog drugog pogodnog sredstva. 5.2.2.1.7 IBC ambalaža sa zapreminom od preko 450 litara i velika ambalaža olistavaju se listicama opasnosti na dve suprotne strane. 5.2.2.1.8 (Rezervisano) 5.2.2.1.9 Posebni odredbe koje se odnose na olistavanje samoreagujućih materija i organskih peroksidaListica opasnosti prema obrascu 4.1 takođe pokazuje da proizvod može da bude zapaljiv, tako da listica opasnosti prema obrascu 3 nije neophodna. Za samoreagujuće materije tipa B treba dodatno staviti listicu opasnosti prema obrascu 1, osim ako je nadležni organ dozvolio da se kod određene ambalaže može odustati od ove listice, zato što su rezultati ispitivanja pokazali da se samoreagujuće materije u takvoj ambalaži ne ponaša eksplozivno.Listica opasnosti prema obrascu 5.2 takođe pokazuje da proizvod može da bude zapaljiv, tako da listica opasnosti prema obrascu 3 nije neophodna. Dodatno treba staviti sledeće listice opasnosti:kod organskih peroksida tipa B listicu opasnosti prema obrascu 1, osim ako je nadležni organ dozvolio da se kod određene ambalaže može odustati od ove listice, zato što su rezultati ispitivanja pokazali da se organski peroksid u takvoj ambalaži ne ponaša eksplozivno;listicu opasnosti prema obrascu 8, ako materija odgovara kriterijumima za ambalažnu grupu I ili II klase 8.Za taksativno navedene samoreagujuće materije i organske perokside, listice opasnosti koje treba staviti navedene su u spisku iz 2.2.41.4 odnosno 2.2.52.4. 5.2.2.1.10 Posebni odredbe koje se odnose na olistavanje komada za otpremu sa zaraznim materijamaDodatno uz listicu opasnosti prema obrascu 6.2, komadi za otpremu sa zaraznim materijama moraju biti olistani svim ostalim listicama opasnosti koje su neophodne na osnovu svojstava sadržaja. 5.2.2.1.11 Posebni odredbe koje se odnose na olistavanje radioaktivnih materija 5.2.2.1.11.1 Izuzev kakao je predviđeno za velike kontejnere i cisterne u skladu sa 5.3.1.1.3, svi komadi za otpremu, sabirna ambalaža i kontejneri koji sadrže radioaktivne materije moraju, u skladu sa svojom kategorijom, da budu olistani sa najmanje dve listice opasnosti prema obrascima 7A, 7B i 7C (vidi stav 2.2.7.8.4). Listice se stavljaju spolja na dve suprotne strane komada za otpremu ili na sve četiri strane kontejnera. Svaka sabirna ambalaža sa radioaktivnim materijama mora na spoljašnjoj strani da bude olistana sa najmanje dve listice na suprotnim stranama dodatne ambalaže. Svi komadi za otpremu, sabirna ambalaža i kontejneri sa fisionim materijama, osim fisionih materija koje su izuzete u skladu sa propisima iz 6.4.11.2, moraju dodatno da budu olistani listicama opasnosti prema obrascu 7E; ukoliko je potrebno, ove listice se stavljaju direktno pored listica za radioaktivne materije. Listice ne smeju da prekrivaju obeležja navedena u 5.2.1. Listice koje se ne odnose na sadržaj treba odstraniti ili prekriti. 5.2.2.1.11.2 Svaku listicu opasnosti prema obrascima 7A, 7B i 7C treba dopuniti sledećim podacima:Sadržaj:Osim kod materija LSA-I, potrebno je navesti naziv (nazive) radionuklida prema tabeli 2.2.7.7.2.1 sa tamo navedenim simbolima. Za smeše radionuklida treba navesti nuklide sa najrestriktivnijom vrednošću, ukoliko raspoloživi prostor u redu to dopušta. Grupa LSA ili SCO unosi se iza naziva radionuklida. U tu svrhu koriste se nazivi „LSA-II“, „LSA-III“, „SCO-I“ i „SCO-II“.Za materije LSA-I dovoljan je naziv „LSA-I“; naziv radionuklida nije neophodan.Aktivnost:Maksimalna aktivnost radioaktivnog sadržaja u toku transporta izražava se u bekerelima (Bq) sa odgovarajućim prefiksom SI (vidi 1.2.2.1). Kod fisionih materija, masa fisionih materija može da bude navedena u gramima (g) ili u višestrukim jedinicama umesto aktivnosti.Kod sabirne ambalaže i kontejnera unosi za „sadržaj“ i „aktivnost“ na listici opasnosti moraju da odgovaraju podacima koji se zahtevaju pod a) i b), pri čemu se sabere ukupan sadržaj sabirne ambalaže ili kontejnera, od čega se izuzimaju listice opasnosti sabirne ambalaže ili kontejnera koji sadrže zajednički tovarene komade za otpremu sa različitim radionuklidima čiji unos sme da glasi „Vidi transportne dokumente“.Transportna oznaka: vidi stavove 2.2.7.6.1.1 i 2.2.7.6.1.2 (za kategoriju I-WHITE unošenje transportne oznake nije neophodno). 5.2.2.1.11.3 Svaka listica opasnosti prema obrascu 7E mora biti dopunjena pokazateljem kritične bezbednosti (CSI), kao što je naveden u odobrenju izdatom od strane nadležnog organa za poseban sporazum ili u dozvoli za uzorak komada za otpremu. 5.2.2.1.11.4 Kod sabirne ambalaže i kontejnera, pokazatelj kritične bezbednosti (CSI) koji je naveden na listici opasnosti mora da sadrži ukupan iznos za fisioni sadržaj sabirne ambalaže ili kontejnera propisan stavom 5.2.2.1.11.3. 5.2.2.1.11.5 Pri međunarodnom transportu komada za otpremu za koje je potrebno odobrenje za tip komada za otpremu ili transport od strane nadležnog organa i za koje u različitim dotičnim državama važe različiti tipovi odobrenja, olistavanje mora da bude izvršeno u skladu sa dozvolom izdatom u zemlji porekla tipa komada za otpremu. 5.2.2.2 Odredbe koje se odnose na listice opasnosti 5.2.2.2.1 Listice opasnosti moraju da odgovaraju niže navedenim propisima, a u pogledu boje, simbola i opšteg oblika uzorcima listica opasnosti u stavu 5.2.2.2.2.Napomena: U određenim slučajevima listice opasnosti u stavu 5.2.2.2.2 prikazane su sa isprekidanom spoljnom linijom u skladu sa stavom 5.2.2.2.1.1. Ona nije neophodna, ako je listica opasnosti postavljena na pozadinu u kontrastnoj boji. 5.2.2.2.1.1 Sve listice opasnosti moraju da budu u obliku kvadrata postavljenog pod uglom od 45° (oblik dijamanta) sa dimenzijama od najmanje 100 X 100 mm. One imaju liniju, koja prolazi na odstojanju od 5 mm od ivice i koja je iste boje kao simbol. Listice opasnosti moraju da budu postavljene na pozadinu u kontrastnoj boji, ili moraju da imaju ili isprekidanu ili neprekidnu spoljnu graničnu liniju. Ako to zahteva veličina komada za otpremu, listice opasnosti smeju da budu manjih dimenzija, ukoliko ostanu jasno vidljive. 5.2.2.2.1.2 Boce za gasove Klase 2 smeju, ukoliko je to potrebno zbog njihovog oblika, položaja i sistema pričvršćivanja u transportu, da budu olistane listicama opasnosti koje su jednake listicama opasnosti opisanim u ovom odeljku, ali čije su dimenzije smanjene, u skladu sa normom ISO 7225:1994 „Gas cylinders – Precautionary labels“ (boce sa gasom – nalepnice sa znakom upozorenja), kako bi mogle da budu stavljene na necilindrični deo takvih boca (grlić boce).Bez obzira na odredbe 5.2.2.1.6, listice opasnosti se smeju preklapati do mere propisane normom ISO 7225. Listice opasnosti za glavnu opasnost i brojevi svih listica opasnosti moraju, međutim, da ostanu potpuno vidljivi, a simboli prepoznatljivi.Neočišćene prazne posude pod pritiskom za gasove Klase 2, smeju da se transportuju sa zastarelim ili oštećenim listicama opasnosti u svrhu ponovnog punjenja, odnosno ispitivanja, i radi postavljanja nove listice opasnosti u skladu sa važećim propisima ili zbrinjavanja posude pod pritiskom. 5.2.2.2.1.3 Listice opasnosti podeljene su na dva dela. Sa izuzetkom podklasa 1.4, 1.5 i 1.6, gornja polovina listica opasnosti rezervisana je isključivo za simbol, a donja polovina za tekst, broj klase i eventualno slovo grupe kompatibilnosti.Napomena: Za listice opasnosti Klasa 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 i 9 broj klase mora da se nalazi u donjem uglu. Za listice opasnosti Klasa 4.1, 4.2 i 4.3 kao i klasa 6.1 i 6.2 u donjem uglu sme da se nalazi samo broj 4 odnosno 6 (vidi 5.2.2.2.2). 5.2.2.2.1.4 Sa izuzetkom podklasa 1.4, 1.5 i 1.6, kod listica opasnosti Klase 1 u donjoj polovini naveden je broj podklase i grupa kompatibilnosti materije ili predmeta. Kod listica opasnosti podklasa 1.4, 1.5 i 1.6 u gornjoj polovini naveden je broj podklase, a u donjoj polovini slovo grupe kompatibilnosti. 5.2.2.2.1.5 Na listicama opasnosti, sa izuzetkom listica opasnosti Klase 7, eventualni tekst u predelu ispod simbola (osim broja klase) sme da obuhvata samo fakultativne podatke o vrsti opasnosti i merama opreza koje treba preduzeti prilikom rukovanja. 5.2.2.2.1.6 Simboli, tekst i brojevi moraju da budu dobro čitljivi i neizbrisivi i na svim listicama opasnosti istaknuti u crnoj boji, izuzev:listice opasnosti Klase 8, na kojoj se eventualni tekst i broj klase navode u beloj boji,listica opasnosti sa zelenom, crvenom ili plavom osnovom kod kojih simbol, tekst i broj smeju da budu navedeni u beloj boji, ilistica opasnosti prema obrascu 2.1 postavljenih na boce i gasne patrone za gasove sa UN brojem 1011, 1075, 1965 i 1978 kod kojih simbol, tekst i broj uz dovoljan kontrast smeju da budu navedeni u boji posude. 5.2.2.2.1.7 Listice opasnosti moraju da budu otporne na atmosferske uticaje, bez značajnog oštećenja u pogledu njihovog dejstva.

5.2.2.2 Uzorci listica opasnosti Opasnost klase 1 Eksplozivne materije i predmeti [pic] (Br. 1)Podklase 1.1, 1.2 i 1.3Simbol (bomba koja eksplodira): crn;Osnova: narandzasta;Broj „1“ u donjem uglu [pic] (Br. 1.4)Podklasa 1.4 (Br. 1.5)Podklasa 1.5 (Br. 1.6)Podklasa 1.6 Osnova: narandzasta; Brojevi: crni; Znakovi moraju imati visinu od 30 mm i debljinu od 5 mm(za listicu opasnosti od 100 mm h 100 mm); Broj „1“ u donjem uglu** mesto za podklasu – bez podatka, ako eksplozivno svojstvo predstavlja sporednu opasnost* mesto za grupu kompatibilnosti – bez podatka, ako eksplozivno svojstvo predstavlja sporednu opasnost Opasnost klase 2 Gasovi [pic] [pic] (Br. 2.1)Zapaljivi gasovi Simbol (plamen): crn ili beo [osim u slučajevima predviđenim stavom 5.2.2.2.1.6 (c)] Osnova: crvena; Broj „2“ u donjem uglu (Br. 2.2)Nezapaljivi, neotrovni gasoviSimbol (plinska boca): crn ili beo;Osnova: zelena; Broj „2“ u donjem uglu

Opasnost klase 3 Zapaljive tečne materije [pic] [pic] (Br. 2.3)Otrovni gasovi Simbol (mrtvačka glava sa ukrštenim kostima): crn; Osnova: bela; Broj „2“ u donjem uglu (Br. 3)Simbol (plamen): crn ili beo Osnova: crvena; Broj „3“ u donjem uglu Opasnost klase 4.1Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće materije i desenzitizovani eksplozivi Opasnost klase 4.2 Samozapaljive materije Opasnost klase 4.3Materije koje u kontaktu sa vodom razvijaju zapaljive gasove [pic] [pic] [pic] (Br. 4.1)Simbol (plamen): crn; Osnova: bela sa sedam vertikalnih crvenih linija;Broj „4“ u donjem uglu (Br. 4.2) Simbol (plamen): crn; Osnova: gornja polovina bela, donja polovina crvena; Broj „4“ u donjem uglu (Br. 4.3)Simbol (plamen): crn ili beo;Osnova:plava;Broj „4“ u donjem uglu Opasnost klase 5.1 Oksidirajuće materije Opasnost klase 5.2 Organski peroksidi [pic] [pic] [pic] (Br. 5.1)Simbol (plamen iznad kruga): crn;Osnova: žuta;Broj „5.1“ u donjem uglu (Br. 5.2)Simbol (plamen): crn ili beo;Osnova: gornja polovina crvena; donja polovina žuta;Broj „5.2“ u donjem uglu

Opasnost klase 6.1 Otrovne materije Opasnost klase 6.2 Zarazne materije [pic] [pic] (Br. 6.1) Simbol (mrtvačka glava sa ukrštenim kostima): crn;Osnova: bela; Broj „6“ u donjem uglu (Br. 6.2)Na donjoj polovini listice opasnosti može da bude navedeno: „ZARAZNE MATERIJE“ i „U SLUČAJU OŠTEĆENjA ILI OSLOBAĐANjA ODMAH OBAVESTITI ORGANE ZDRAVSTVA“; Simbol (tri polumeseca stavljena na krug) i podaci: crn; Osnova: bela; Broj „6“ u donjem uglu Opasnost klase 7Radioaktivne materije [pic] [pic] [pic] (Br. 7A)Kategorija I -WHITE Simbol (trolist): crn;Osnova: bela; Tekst (obavezan): crn u donjoj polovini listice opasnosti: „RADIOACTIVE“„CONTENTS…“ „ACTIVITY…“; Jedna vertikalna crvena linije sledi iza reči „RADIOACTIVE“; Broj „7“ u donjem uglu (Br. 7B)Kategorija II -YELLOW (Br. 7C)Kategorija III – YELLOW Simbol (trolist): crn; Osnova: gornja polovina žute boje sa okvirom bele boje, donja polovina bele boje; Tekst(obavezan): crn na donjoj polovini listice opasnosti: „RADIOACTIVE“„CONTENTS…“„ACTIVITY…“; U crno uokvirenom polju: „TRANSPORT INDEX“; Dve vertikalne crvene linije slede iza reči „RADIOACTIVE“ Tri vertikalne crvene linije slede iza reči „RADIOACTIVE“ Broj „7“ u donjem uglu

[pic] (Br. 7E)Fisione materije Klase 7Osnova – bela; tekst (obavezan):crno u gornjoj polovini listice opasnosti: „FISSILE“; U crno uokvirenom polju u donjojpolovini listice opasnosti:„CRITICALITY SAFETY INDEX“;Broj „7“ u donjem uglu Opasnost klase 8 Nagrizajuće materije Opasnost klase 9 Razne opasne materije i predmeti [pic] [pic] (Br. 8)Simbol (tečnosti koje se prosipaju iz dve epruvete i nagrizaju šaku i metal): crn; Osnova: gornja polovina bele boje; donja polovina crne boje sa okvirom bele boje;Broj „8“ u donjem uglu (Br. 9)Simbol (sedam vertikalnih linija u gornjojpolovini): crn; Osnova: bela; Broj „9“ podvučen u donjem uglu

Poglavlje 5.3 Stavljanje velikih listica (plakata) kao i obeležavanje kontejnera, MEGC, konterjner-cisterni, prenosivih cisterni i vozila Napomena: U vezi sa stavljanjem velikih listica (plakata) i obeležavanjem kontejnera, MEGC, kontejner-cisterni i prenosivih cisterni pri transportu u transportnom lancu koji uključuje transport u pomorskom saobraćaju, vidi i 1.1.4.2.1. Ukoliko se primenjuju odredbe iz 1.1.4.2.1 (c), tada važi samo 5.3.1.3 i 5.3.2.1.1 ovog odeljka. 5.3.1 Stavljanje velikih listica (plakata) 5.3.1.1 Opšte odredbe 5.3.1.1.1 Velike listice (plakate) stavljaju se na spoljnu površinu kontejnera, MEGC, kontejner-cisterni, prenosivih cisterni i vozila, u skladu sa zahtevima ovog odeljka. Velike listice (plakate) moraju da odgovaraju listicama propisanim u koloni 5, tabele A, poglavlja 3.2, eventualno i u koloni 6, za opasni teret sadržan u kontejneru, MEGC, kontejner-cisterni, prenosivoj cisterni ili vozilu, kao i opisima navedenim u 5.3.1.7. Velike listice (plakate) moraju da budu stavljene na pozadinu u kontrastnoj boji ili moraju da imaju ili isprekidanu ili neprekidnu spoljnu graničnu liniju. 5.3.1.1.2 Za Klasu 1, ne treba navoditi grupe kompatibilnosti na velikim listicama (plakatama), ako se u vozilu ili kontejneru transportuju materije ili predmeti dve ili više grupa kompatibilnosti.Vozila ili kontejneri u kojima se transportuju materije ili predmeti različitih podklasa, treba da imaju samo velike listice (plakate) prema uzorku za najopasniju podklasu, i to sledećim redosledom:1.1 (najopasnija), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6. 1.4 (najmanje opasna).Ako se materije klasifikacionog koda 1.5 D transportuju sa materijama ili predmetima podklase 1.2, na vozilo ili kontejner treba staviti velike listice (plakate) za podklasu 1.1.Velike listice (plakate) nisu potrebne za transport eksplozivnih materija ili predmeta sa eksplozivnom materijom podklase 1.4 grupe kompatibilnosti S. 5.3.1.1.3 Za Klasu 7, velika listica (plakata) za glavnu opasnost mora da odgovara uzorku 7D opisanom u stavu 5.3.1.7.2. Ova velika listica (plakata) nije potrebna za vozila ili kontejnere u kojima se transportuju izuzeti komadi za otpremu, kao ni za male kontejnere.Ukoliko je za Klasu 7 propisano stavljanje kako listica opasnosti tako i velikih listica (plakata) na vozila, kontejnere, MEGC, kontejner cisterne ili pokretne cisterne, umesto velike listice (plakate) prema obrascu 7D sme se staviti uvećana listica opasnosti koja odgovara propisanoj listici opasnosti, koja ispunjava obe svrhe. 5.3.1.1.4 Kontejneri, MEGC, kontejner-cisterne, prenosive cisterne ili vozila koja sadrže terete više klasa ne moraju da imaju veliku listicu (plakatu) za sporednu opasnost, ako je opasnost koju označava ova velika listica (plakata) već naznačena velikom listicom (plakatom) za glavnu ili sporednu opasnost. 5.3.1.1.5 Velike listice (plakate), koje se ne odnose na opasne terete koji se transportuju ili na njegove ostatke, moraju da budu odstranjene ili prekrivene. 5.3.1.2 Stavljanje velikih listica (plakata) na kontejnere, MEGC, kontejner cisterne i pokretne cisterneNapomena: Ovaj pododeljak ne važi za zamenjive sudove, izuzev za zamenjive cisterne ili zamenjive sudove u kombinovanom drumskom/železiničkom saobraćaju;Velike listice (plakate) stavljaju se na obe podužne strane i na svaki kraj kontejnera, MEGC, kontejner-cisterne ili prenosive cisterne.Ako kontejner-cisterna ili prenosiva cisterna ima više odeljaka u kojima se transportuju dva ili više opasna tereta, odgovarajuće velike listice (plakate) stavljaju se na obe podužne strane u visini odnosnog odeljka cisterne, a na oba kraja stavlja se po jedan uzorak velikih listica (plakata) postavljenih na podužnim stranama. 5.3.1.3 Stavljanje velikih listica (plakata) na vozila na kojima se transportuju kontejneri, MEGC, kontejner-cisterne ili prenosive cisterneNapomena: Ovaj pododeljak ne važi za stavljanje velikih listica (plakata) na vozila na kojima se transportuju zamenjivi sudovi, izuzev zamenjivih cisterni ili zamenjivih sudova u kombinovanom drumskom/železiničkom saobraćaju; za ova vozila vidi 5.3.1.5.Ako postavljene velike listice (plakate) na kontejnerima, MEGC, kontejner-cisternama ili prenosivim cisternama nisu vidljive spolja od vozila kojim se prevoze, iste velike listice (plakate) moraju biti postavljene i sa obe podužne strane i na zadnjoj strani vozila. U drugim slučajevima na vozilu ne moraju biti postavljene druge velike listice (plakate). 5.3.1.4 Stavljanje velikih listica (plakata) na vozila za transport u rasutom stanju, na vozila-cisterne, baterijska vozila i vozila sa demontažnim cisternamaVelike listice (plakate) stavljaju se na obe podužne strane i na zadnju stranu vozila.Ako vozilo cisterna ili demontažna cisterna koja se transportuje na vozilu imaju više odeljaka u kojima se transportuju dva ili više opasna tereta, odgovarajuće velike listice (plakate) stavljaju se na obe podužne strane u visini odnosnog odeljka cisterne i jedan uzorak od postavljenih velikih listica (plakata) sa obe strane stavlja se na zadnju stranu. Međutim, ako u takvom slučaju, na sve odeljke cisterne treba staviti iste velike listice (plakate), onda ove velike listice (plakate) moraju da se stave samo jednom na obe podužne strane i na zadnju stranu.Ako je za isti odeljak cisterne propisano više od jedne velike listice (plakate), velike listice (plakate) moraju da se stave blizu jedna pored druge.Napomena: Ukoliko se u toku ili na završetku ADR transporta, cisterna poluprikolica odvoji od vučnog vozila da bi se utovarila na brod ili na brod za unutrašnje plovne puteve, velike listice (plakate) moraju da se postave i na prednju stranu cisterne poluprikolice. 5.3.1.5 Stavljanje velikih listica (plakata) na vozila u kojima se prevoze samo komadi za otpremuNapomena: Ovaj pododeljak važi i za vozila na kojima se transportuju zamenjivi sudovi natovareni komadima za otpremu, izuzev zamenjivih sudova koji se transportuju u kombinovanom drumskom/železiničkom saobraćaju; za kombinovani drumski/železnički saobraćaj vidi 5.3.1.2 i 5.3.1.3. 5.3.1.5.1 Na vozila u kojima se transportuju komadi za otpremu sa materijama ili predmetima Klase 1 (izuzev podklase 1.4 grupe kompatibilnosti S), velike listice (plakate) moraju se postaviti na obe podužne strane i na zadnju stranu. 5.3.1.5.2 Na vozila u kojima se transportuju radioaktivne materije Klase 7 u IBC ambalaži (izuzev izuzetih komada za otpremu), velike listice (plakate) se moraju postaviti na obe podužne strane i na zadnju stranu. 5.3.1.6 Stavljanje velikih listica (plakata) na prazna vozila-cisterne, baterijska vozila, MEGC, kontejner-cisterne i prenosive cisterne, kao i na prazna vozila i kontejnere za transport u rasutom stanju 5.3.1.6.1 Prazna vozila-cisterne, vozila sa demontažnim cisternama, baterijska vozila, MEGC, kontejner-cisterne i prenosive cisterne koje su neočišćene i nedegasirane, kao i prazna i neočišćena vozila i kontejneri za transport u rasutom stanju, moraju da budu označeni velikim listicama (plakatama) propisanim za prethodni tovar. 5.3.1.7 Opis velikih listica (plakata) 5.3.1.7.1 Sa izuzetkom velike listice (plakate) za Klasu 7 koja je opisana u stavu 5.3.1.7.2, velika listica (plakata) mora:da ima veličinu od najmanje 250 mm h 250 mm, sa okvirom iste boje kao simbol koji je paralelan sa ivicom na odstojanju od 12,5 mm;da odgovara listici opasnosti propisanoj za odnosni opasni teret u pogledu boje i simbola (vidi 5.2.2.2) ida sadrži brojeve (a za teret Klase 1 i slovo grupe kompatibilnosti) propisane za odnosne opasne terete u 5.2.2.2. za odgovarajuću listicu opasnosti, čija visina nije manja od 25 mm. 5.3.1.7.2 Velika listica (plakata) za Klasu 7 mora imati veličinu od najmanje 250 mm h 250 mm, sa crnim okvirom koji je paralelan sa ivicom na odstojanju od 5 mm ili kao što je prikazano ispod na ilustraciji (uzorak 7D). Broj „7“ mora imati visinu znaka od najmanje 25 mm. Boja pozadine gornje polovine velike listice (plakate) mora da bude žuta, a donje polovine bela; boja simbola zračenja (trolista) i štampa moraju da budu crni. Upotreba izraza „RADIOACTIVE“ u donjoj polovini je fakultativna, da bi se omogućila alternativna upotreba ove velike listice (plakate) za navođenje odgovarajućeg UN broja pošiljke. Velika listica (plakata) za radioaktivne materije Klase 7 [pic] (uzorak 7D)Simbol (trolist): crn; Pozadina: gornja polovina žuta sa belim okvirom, donja polovina bela;U donjoj polovini mora biti naveden izraz „RADIOACTIVE“ ili umesto njega, ako se zahteva, odgovarajući UN broj (vidi stav 5.3.2.1.2) i broj „7“ u donjem uglu. 5.3.1.7.3 Za cisterne sa zapreminom od najviše 3 m3 i male kontejnere, velike listice (plakate) smeju da budu zamenjene listicama opasnosti u skladu sa 5.2.2.2. 5.3.1.7.4 Za Klase 1 i 7, ako zbog veličine konstrukcije vozila raspoloživa površina na koju treba pričvrstiti veliku listicu opasnosti (plakatu) nije dovoljna, dimenzije velikih listica (plakata) mogu se smanjiti na 100 mm X 100 mm. 5.3.2 Table narandzaste boje 5.3.2.1 Opšte odredbe za table narandzaste boje 5.3.2.1.1 Transportne jedinice, u kojima se transportuju opasni tereti, moraju biti opremljene sa dve pravougaone narandzaste table postavlje vertikalno prema 5.3.2.2.1. One se postavljaju na prednju i zadnju stranu transportne jedinice, vertikalno u odnosu na njenu podužnu osu. One moraju biti jasno vidljive. 5.3.2.1.2 Ako je u koloni 20, tabele A, poglavlja 3.2 naveden broj za označavanje opasnosti, tada vozila-cisterne, baterijska vozila ili transportne jedinice sa jednom ili više cisterni u kojima se transportuju opasni tereti, treba dodatno da stave sa obe strane cisterne, svakog odeljka cisterne ili svakog elementa baterijskog vozila jasno vidljive, narandzaste table identične onima koje su propisane u 5.3.2.1.1., postavljene paralelno sa podužnom osom vozila. Na ovim narandzastim tablama mora da stoji broj za označavanje opasanosti i UN-broj koji je propisan u koloni 20 i 1, tabele A, poglavlja 3.2 za svaku materiju koja se transportuje u cisterni, jednom odeljku cisterne ili u jednom elementu baterijskog vozila. 5.3.2.1.3 Za vozila cisterne ili transportne jedinice sa jednom ili više cisterni u kojima se transportuju materije UN-brojeva 1202, 1203 ili 1223 ili gorivo za avione klasifikovano pod UN-brojevima 1268 ili 1863, ali ne i druge opasne materije, narandzaste table propisane u 5.3.2.1.2 ne moraju da se postave ako je na tabli postavljenoj na prednjoj i zadnjoj strani vozila u skladu sa 5.3.2.1.1, ispisan broj za označavanje opasnosti i UN-broj propisan za materiju koja predstavlja najveću opasnost u transportu, t.j. za materiju sa najnižom tačkom paljenja. 5.3.2.1.4 Ako je u koloni 20, tabele A, poglavlja 3.2 naveden broj za označavanje opasnosti, tada transportne jedinice i kontejneri u kojima se transportuju opasne čvrste materije u rasutom stanju ili upakovane radioaktivne materije sa jednim UN-brojem pod isključivom upotrebom, a ne i druge opasne materije, treba dodatno da stave sa obe strane svake transportne jedinice ili kontejnera, jasno vidljive narandzaste table identične onima koje su propisane u 5.3.2.1.1 postavljene paralelno sa podužnom osom vozila. Na ovim narandzastim tablama mora da bude ispisan broj za označavanje opsnosti i UN-broj, koji je propisan u koloni 20 i 1, tabele A, poglavlja 3.2 za svaku materiju u rasutom stanju koja se transportuje u transportnoj jedinici ili u kontejneru ili za upakovanu radioaktivnu materiju koja se transportuje pod isključivom upotrebom u transportnoj jedinici ili u kontejneru. 5.3.2.1.5 Ako narandzaste table propisane stavom 5.3.2.1.1 koje su postavljene na kontejnere, kontejner-cisterne, MEGC ili prenosive cisterne nisu jasno vidljive izvan vozila, iste table moraju da se postave i na obe podužne strane vozila. 5.3.2.1.6 Na transportne jedinice, u kojima se transportuje samo jedna materija, nije neophodno da se postave narandzaste table propisane prema 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5, pod uslovom da su na prednjoj i zadnjoj strani opremljene tablama u skladu sa 5.3.2.1.1 na kojima je ispisan broj za označavanje opasnosti i UN-broj prema koloni 20 i 1, tabele A, poglavlja 3.2. 5.3.2.1.7 Zahtevi naznačeni od 5.3.2.1.1 do 5.3.2.1.5 primenjuju se i na neočišćena, od gasova ili otrova neoslobođena prazne fiksirane ili demontažne cisterne, baterijska vozila, kontejner-cisterne, prenosive cisterne i MEGC kao i na neočišćena ili od otrova neoslobođena prazna vozila i kontejnere za teret u rasutom stanju. 5.3.2.1.8 Narandzaste table, koje se ne odnose na opasne terete koji se transportuju ili na njegove ostatke, moraju da budu odstranjene ili prekrivene. Ako su table prekrivene, prekrivač mora da bude potpun i delotvoran i posle 15-minutnog izlaganja vatri. 5.3.2.2 Opis narandzastih tabli 5.3.2.2.1 Reflektujuće table narandzaste boje moraju da imaju dužinu od 40 cm, visinu od 30 cm i crni okvir širine 15 mm. Upotrebljeni materijal mora da bude otporan na atmosferske uticaje i da obezbeđuje trajno obeležavanje. Tabla ne sme da se odvoji od pričvrsnog elementa (postolja) u slučaju 15-minutnog izlaganja vatri. Narandzaste table mogu da budu podeljene u sredini vodoravnom crnom linijom debljine od 15 mm. Ako zbog veličine kontrukcije vozila, raspoloživa površina nije dovoljna za postavljanje narandzastih tabli, njihove dimenzije mogu se smanjiti na 30 cm za osnovicu, 12 cm za visinu i 10 mm za crni okvir. Za kontejnere u kojima se transportuju opasne čvrste materije u rasutom stanju i za kontejner-cisterne, MEGC i prenosive cisterne, propisane table u 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 i 5.3.2.1.5 mogu da budu zamenjene samolepljivom folijom, bojom ili drugim istovrednim postupkom.Ovo alternativno obeležavanje mora da odgovara zahtevima navedenim u ovom pododeljku izuzev odredbi koje se odnose na otpornost na vatru navedene u 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2. Napomena: Boja narandzastih tabli u normalnim uslovima korišćenja mora imati hromatske koordinate koje su u opsegu kolorimetrijskog dijagrama definisane međusobno povezanim tačkama između koordinata:Hromatske koordinate u opsegu kolorimetrijskog dijagramahy0,520,380,520,400,5780,4220,6180,38Faktor jačine svetlosti reflektujuće boje: ß > 0,12. Referentni centar E, standardna vrsta svetlosti C, merna geometrija 45º/0º.Vrednost refleksije pod uglom osvetljenja od 5º i uglom posmatranja od 0,2º: najmanje 20 kandela po luksu i po m2. 5.3.2.2.2 Broj za obeležavanje opasnosti i UN broj sastoje se od crnih cifara sa visinom znakova od 100 mm i širinom crte od 15 mm. Broj za obeležavanje opasnosti mora da bude naveden u gornjem delu, a UN broj u donjem delu table; oni moraju da budu odvojeni horizontalnom crnom linijom širine 15 mm na sredini table (vidi stav 5.3.2.2.3).Broj za obeležavanje opasnosti i UN broj, moraju da budu neizbrisivi i čitljivi i posle 15-minutnog izlaganja vatri. 5.3.2.2.3 Primer table narandzaste boje sa brojem za obeležavanje opasnosti i UN brojem [pic] Broj za obeležavanje opasnosti (2 ili 3 cifre, ispred kojih eventualno stoji slovo „H“; vidi 5.3.2.3)UN broj (4 cifre) Osnova narandzasta.Okvir, horizontalna linija i cifre crne, 15 mm širina crte. 5.3.2.2.4 Za sve dimenzije navedene u ovom pododeljku dozvoljena je tolerancija od ± 10%. 5.3.2.3 Značenje brojeva za obeležavanje opasnosti 5.3.2.3.1 Broj za obeležavanje opasnosti sastoji se od dve ili tri cifre.Cifre generalno ukazuju na sledeće opasnosti:2 ispuštanje gasa usled pritiska ili hemijske reakcije3 zapaljivost tečnih materija (para) i gasova ili samozagrevajuća tečna materija4 zapaljivost čvrstih materija ili samozagrevajuća čvrsta materija5 oksidirajuće dejstvo (koje podstiče vatru)6 otrovnost ili opasnost od zaraze7 radioaktivnost8 nagrizajuće dejstvo9 opasnost od spontane burne reakcijeNapomena: Spontana burna reakcija, u smislu cifre 9, obuhvata moguću opasnost od eksplozije koja proističe iz materije, moguću opasnu reakciju raspadanja ili polimerizacije uz znatan razvoj toplote ili razvoj zapaljivih i/ili otrovnih gasova.Udvostručavanje neke cifre ukazuje na porast odgovarajuće opasnosti.Ako je dovoljno da se opasnost neke materije iskaže jednom jedinom cifrom, toj cifri se dodaje nula.Sledeće kombinacije cifara imaju, međutim, posebno značenje: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (vidi stav 5.3.2.3.2).Ako se ispred broja za obeležavanje opasnosti nalazi slovo „H“, to znači da ta materija na opasan način reaguje sa vodom. Kod takvih materija voda se sme koristiti samo uz saglasnost stručnog lica.Za materije Klase 1, kao broj za obeležavanje opasnosti koristi se klasifikacioni kộd, u skladu sa poglavljem 3.2 tabela A kolona 3b. Klasifikacioni kộd sastoji se od:broja podklase prema 2.2.1.1.5 islova grupe kompatibilnosti prema stavu 2.2.1.1.6. 5.3.2.3.2 Brojevi za obeležavanje opasnosti navedeni u koloni 20, tabele A, poglavlja 3.2 imaju sledeće značenje:

20 zagušljiv gas ili gas koji ne pokazuje dodatnu opasnost 22 duboko rashlađen gas u tečnom stanju, zagušljiv 223 duboko rashlađen gas u tečnom stanju, zapaljiv 225 duboko rashlađen gas u tečnom stanju, oksidirajući (podstiče vatru) 23 zapaljiv gas 239 zapaljiv gas koji spontano može da dovede do burne reakcije 25 oksidirajući gas (koji podstiče vatru) 26 otrovan gas 263 otrovan gas, zapaljiv 265 otrovan gas, oksidirajući (podstiče vatru) 268 otrovan gas, nagrizajući 30 zapaljiva tečna materija (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC) ilizapaljiva tečna materija ili čvrsta materija u rastopljenom stanju sa tačkom paljenja preko 60ºC, zagrejana do ili preko svoje tačke paljenja, ilisamozagrevajuća tečna materija 323 zapaljiva tečna materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H323 zapaljiva tečna materija koja opasno reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove 33 lako zapaljiva tečna materija (tačka paljenja ispod 23ºC) 333 piroforična tečna materija H333 piroforična tečna materija koja opasno reaguje sa vodom3 336 lako zapaljiva tečna materija, otrovna 338 lako zapaljiva tečna materija, nagrizajuća H338 lako zapaljiva tečna materija, nagrizajuća, koja opasno reaguje sa vodom3 339 lako zapaljiva tečna materija koja spontano može da dovede do burne reakcije 36 zapaljiva tečna materija (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), slabo otrovna, ili samozagrevajuća tečna materija, otrovna 362 zapaljiva tečna materija, otrovna, koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H362 zapaljiva tečna materija, otrovna koja opasno reaguje sa vodom3) i razvija zapaljive gasove 368 zapaljiva tečna materija, otrovna, nagrizajuća 38 zapaljiva tečna materija (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), slabo nagrizajuća, ili samozagrevajuća tečna materija, nagrizajuća 382 zapaljiva tečna materija, nagrizajuća, koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H382 zapaljiva tečna materija, nagrizajuća, koja opasno reaguje sa vodom3 i razvija zapaljive gasove 39 zapaljiva tečna materija koja spontano može da dovede do burne reakcije 40 zapaljiva čvrsta materija ili samozagrevajuća materija ili samoraspadajuća materija 423 čvrsta materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H423 zapaljiva čvrsta materija koja opasno reaguje sa vodom3) i razvija zapaljive gasove 43 samozapaljiva (piroforična) čvrsta materija 44 zapaljiva čvrsta materija koja se na povišenoj temperaturi nalazi u rastopljenom stanju 446 zapaljiva čvrsta materija, otrovna, koja se na povišenoj temperaturi nalazi u rastopljenom stanju 46 zapaljiva ili samozagrevajuća čvrsta materija, otrovna 462 čvrsta materija, otrovna, koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H462 čvrsta materija koja opasno reaguje sa vodom3) i razvija otrovne gasove 48 zapaljiva ili samozagrevajuća čvrsta materija, nagrizajuća 482 čvrsta materija, nagrizajuća, koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove H482 čvrsta materija koja opasno reaguje sa vodom3) i razvija nagrizajuće gasove 50 oksidirajuća materija (koja podstiče vatru) 539 zapaljivi organski peroksid 55 jako oksidirajuća materija (koja podstiče vatru) 556 jako oksidirajuća materija (koja podstiče vatru), otrovna 558 jako oksidirajuća materija (koja podstiče vatru), nagrizajuća 559 jako oksidirajuća materija (koja podstiče vatru) koja spontano može da dovede do burne reakcije 56 oksidirajuća materija (koja podstiče vatru), otrovna 568 oksidirajuća materija (koja podstiče vatru), otrovna, nagrizajuća 58 oksidirajuća materija (koja podstiče vatru), nagrizajuća 59 oksidirajuća materija (koja podstiče vatru) koja spontano može da dovede do burne reakcije 60 otrovna ili slabo otrovna materija 606 zarazna materija 623 otrovna tečna materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove 63 otrovna materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC) 638 otrovna materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), nagrizajuća 639 otrovna materija, zapaljiva (tačka paljenja nije preko 60ºC) koja spontano može da dovede do burne reakcije 64 otrovna čvrsta materija, zapaljiva ili samozagrevajuća 642 otrovna čvrsta materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove 65 otrovna materija, oksidirajuća (podstiče vatru) 66 veoma otrovna materija 663 veoma otrovna materija, zapaljiva (tačka paljenja nije preko 60ºC) 664 veoma otrovna čvrsta materija, zapaljiva ili samozagrevajuća 665 veoma otrovna materija, oksidirajuća (podstiče vatru) 668 veoma otrovna materija, nagrizajuća 669 veoma otrovna materija koja spontano može da dovede do burne reakcije 68 otrovna materija, nagrizajuća 69 otrovna ili slabo otrovna materija koja spontano može da dovede do burne reakcije 70 radioaktivna materija 78 radioaktivna materija, nagrizajuća 80 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija H80 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija koja opasno reaguje sa vodom3 823 nagrizajuća tečna materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove 83 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC) H83 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), koja opasno reaguje sa vodom3 839 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), koja spontano može da dovede do burne reakcije H839 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC), koja spontano može da dovede do burne reakcije i koja opasno reaguje sa vodom3 84 nagrizajuća čvrsta materija, zapaljiva ili samozagrevajuća 842 nagrizajuća čvrsta materija koja reaguje sa vodom i razvija zapaljive gasove 85 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, oksidirajuća (podstiče vatru) 856 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, oksidirajuća (podstiče vatru) i otrovna 86 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija, otrovna 88 jako nagrizajuća materija H88 jako nagrizajuća materija koja opasno reaguje sa vodom3 883 jako nagrizajuća materija, zapaljiva (tačka paljenja od 23ºC do uključujući 60ºC) 884 jako nagrizajuća čvrsta materija, zapaljiva ili samozagrevajuća 885 jako nagrizajuća materija, oksidirajuća (podstiče vatru) 886 jako nagrizajuća materija, otrovna H886 jako nagrizajuća materija, otrovna, koja opasno reaguje sa vodom3 89 nagrizajuća ili slabo nagrizajuća materija koja spontano može da dovede do burne reakcije 90 materija koja ugrožava životnu sredinu; razne opasne materije 99 razne opasne materije koje se prevoze na povišenoj temperaturi 5.3.3 Obeležja za materije koje se transportuju u zagrejanom stanjuVozila-cisterne, kontejner-cisterne, prenosive cisterne, specijalna vozila ili specijalni kontejneri ili posebno opremljena vozila ili kontejneri za koje je, u skladu sa posebnom odredbom 580 u koloni 6, tabele A, poglavlja 3.2, propisano obeležje za materije koje se transportuju u zagrejanom stanju, moraju u slučaju vozila na obe strane i na zadnjoj strani, a u slučaju kontejnera, kontejner-cisterni i prenosivih cisterni na sve četiri strane, da budu obeleženi obeležjem prema dole prikazanoj ilustraciji koje ima oblik trougla sa dužinom stranica od najmanje 250 mm i koje je crvene boje. [pic]

Poglavlje 5.4 Dokumentacija 5.4.0 Svaki transport tereta, koji se uređuje ADR, treba da bude praćen dokumentima propisanim ovim poglavljem, osim ako u 1.1.3.1 do 1.1.3.5 nije predviđeno izuzimanje.Napomena: 1. Za spisak dokumenata koji se u toku transporta moraju nalaziti u vozilu vidi 8.1.2. 2. Radni postupak sa elektronskom obradom podataka (EOP) ili elektronskom razmenom podataka (ERP) dozvoljen je kao podrška ili umesto dokumentacije u pismenoj formi, ukoliko postupci koji su primenjeni za beleženje i obradu elektronskih podataka u pogledu dokazne snage i raspoloživosti u toku transporta odgovaraju minimalno pravnim zahtevima koji se odnose na postupak sa dokumentima u pismenoj formi. 5.4.1 Transportni dokument za transport opasnog tereta i informacije u vezi s tim 5.4.1.1 Opšti podaci koje mora da sadrži transportni dokument 5.4.1.1.1 Transportni dokument (ili dokumenti) mora(ju) sadržati sledeće podatke za svaku materiju ili predmet koji su predati na transport:UN broj ispred kojeg se nalaze slova „UN“;zvanični naziv za transport utvrđen u skladu sa 3.1.2, po potrebi (vidi stav 3.1.2.8.1.) dopunjen tehničkim nazivom u zagradi (vidi stav 3.1.2.8.1.1);- za materije i predmete Klase 1: klasifikacioni kộd naveden u koloni 3b, tabele A, poglavlja 3.2.Ako su u koloni 5, tabele A, poglavlja 3.2 navedeni drugi brojevi uzoraka listica opasnosti, a ne brojevi 1, 1.4, 1.5 i 1.6, isti moraju da budu navedeni u zagradi iza klasifikacionog koda; – za radioaktivne materije Klase 7: broj klase „7“; Napomena: Za radioaktivne materije sa sporednom opasnošću vidi i posebnu odredbu 172 u poglavlju 3.3. – za materije i predmete ostalih klasa: brojeve uzoraka listica opasnosti koji su navedeni u koloni 5, tabele A, poglavlja 3.2 ili koji se primenjuju prema posebnim odredbama predviđenih u koloni 6. Ako je navedeno više brojeva uzoraka listica opasnosti, brojevi iza prvog broja navode se u zagradama. Za materije i predmete za koje u koloni 5, tabele A, poglavlja 3.2, nisu navedeni brojevi uzoraka listica opasnosti, umesto toga navodi se klasa u skladu sa kolonom 3a; gde je određeno, ambalažnu grupu koja je dodeljena materiji, ispred koje se smeju nalaziti slova „AG“ (npr. „AG II“) ili inicijali koji odgovaraju izrazu „ Ambalažna grupa “ na jezicima koji se koriste u skladu sa 5.4.1.4.1; Napomena: Za radioaktivne materije Klase 7, sa sporednim opasnostima, vidi posebnu odredbu 172 (b) u poglavlju 3.3. ukoliko se primenjuje, broj i opis komada za otpremu. UN ambalažni kodovi smeju se navoditi samo kao dopuna uz opis vrste komada za otpremu [npr. jedan sanduk (4G)];ukupnu količinu svakog predmeta opasnog tereta sa različitim UN brojem, različitim zvaničnim nazivom za transport ili različitom ambalažnom grupom (kao zapremina ili bruto ili neto masa); Napomena: U slučaju primene 1.1.3.6, u trasportni dokumenat se mora navesti ukupna količina opasnog tereta za svaku transportnu kategoriju u skladu sa 1.1.3.6.3.ime i adresu pošiljaoca;ime i adresu primaoca (primalaca). Ukoliko se opasni teret koji se transportuje, isporučuje na više primalaca koji na početku transporta nisu mogli biti identifikovani, umesto naziva primaoca može da se navede izraz “Isporuka radi prodaje“, uz odobrenje nadležnog organa odnosne zemlje;izjavu u skladu sa propisima posebnog sporazuma;Mesto i redosled podataka koji moraju da budu uneti u transportni dokument smeju se birati slobodno, sem (a), (b), (c) i (d) koji moraju da budu uneti gore navedenim redosledom [tj. (a), (b), (c), (d)] bez umetnutih drugih podataka, izuzev onih koji su predviđeni ADR.Primeri za dozvoljeni opis opasnog tereta:„UN 1098 ALILALKOHOL, 6.1 (3), I“ ili„UN 1098 ALILALKOHOL, 6.1 (3), AG I“. 5.4.1.1.2 Podaci propisani za transportni dokument moraju da budu čitljivi.Iako se u poglavlju 3.1 i u tabela A poglavlja 3.2, za navođenje elemenata koji moraju da budu sastavni deo zvaničnog naziva za transport koriste velika slova, i mada se u ovom poglavlju za navođenje informacija propisanih za transportni dokument koriste i velika i mala slova, korišćenje velikih ili malih slova za neophodne podatke u transportnom dokumentu sme da se vrši po slobodnom izboru. 5.4.1.1.3 Posebne odredbe za otpadAko se transportuje otpad (izuzev radioaktivnog otpada) koji sadrži opasne materije, ispred broja UN i zvaničnog naziva za transport, treba da stoji izraz „OTPAD“, ukoliko taj izraz već nije sastavni deo zvaničnog naziva za transport, npr:„OTPAD, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II“ ili„OTPAD, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), GA II“ ili„OTPAD, UN 1993 ZAPALjIVA TEČNA MATERIJA, N.D.N (toluen i etilalkohol), 3, II“ ili„OTPAD, UN 1993 ZAPALjIVA TEČNA MATERIJA, N.D.N (toluen i etilalkohol), 3, GA II“ 5.4.1.1.4 Posebne odredbe koje se odnose na opasne terete upakovane u ograničenim količinamaPri transportu opasnog tereta koji je upakovan u ograničenim količinama, u skladu sa poglavljem 3.4, nije potreban podatak u transportnom dokumentu ukoliko postoji u datom slučaju. 5.4.1.1.5 Posebne odredbe koje se odnose na ambalažu za spasavanjeAko se opasni teret transportuje u ambalaži za spasavanje, u transportnom dokumentu posle opisa tereta dodaje se:„AMBALAŽA ZA SPASAVANjE“ 5.4.1.1.6 Posebne odredbe koje se odnose na neočišćena, prazna sredstva za pakovanje 5.4.1.1.6.1 Za neočišćena, prazna sredstva za pakovanje koja sadrže ostatke opasnog tereta drugih klasa, osim klase 7, ispred ili iza propisanog zvaničnog naziva za transport u skladu sa stavom 5.4.1.1.1 (b) mora biti naveden izraz „PRAZNO, NEOČIŠĆENO“ ili „OSTACI PRETHODNO SADRŽANE OPASNE MATERIJE“. Osim toga, stav 5.4.1.1.1 (f) se ne primenjuje. 5.4.1.1.6.2 Posebna odredba stava 5.4.1.1.6.1 sme da bude zamenjena odredbama stava 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2. ili 5.4.1.1.6.2.3. 5.4.1.1.6.2.1 Za neočišćenu praznu ambalažu koja sadrži ostatke opasnog tereta drugih klasa, osim Klase 7, uključujući neočišćene prazne posude za gasove sa zapreminom od najviše 1000 litara, podaci u skladu sa 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) i (f), zamenjuju se izrazom „PRAZNA AMBALAŽA“, „PRAZNA POSUDA“, „PRAZNA IBC AMBALAŽA“ odnosno „PRAZNA VELIKA AMBALAŽA“, koji je dopunjen podacima za poslednji tovareni teret, kao što je opisano u 5.4.1.1.1 (c).Primer: „PRAZNA AMBALAŽA, 6.1 (3)“.Osim toga, ako je poslednji utovaren opasni teret, teret Klase 2, informacija propisana stavom 5.4.1.1.1 (c) u tom slučaju, može da bude zamenjena brojem klase „2“. 5.4.1.1.6.2.2 Za neočišćena, prazna sredstva za pakovanje koja sadrži ostatke opasnog tereta drugih klasa osim Klase 7, kao i za neočišćene prazne posude za gasove sa zapreminom većom od 1000 litara, ispred podataka u skladu sa stavom 5.4.1.1.1 (a) do (d), navodi se izraz „PRAZNO VOZILO-CISTERNA“, „PRAZNA DEMONTAŽNA CISTERNA“, „PRAZAN KONTEJNER-CISTERNA“, „PRAZNA PRENOSIVA CISTERNA“, „PRAZNO BATERIJSKO VOZILO“, „PRAZAN MEGC“, „PRAZNO VOZILO“, „PRAZAN KONTEJNER“ ili „PRAZNA POSUDA“, koji je dopunjen izrazom „POSLEDNjI TOVAR: “. Osim toga, stav 5.4.1.1.1 (f) se ne primenjuje.Primeri:„PRAZNO VOZILO-CISTERNA, POSLEDNjI TOVAR: UN 1098 ALILALKOHOL, 6.1 (3), I“ ili„PRAZNO VOZILO-CISTERNA, POSLEDNjI TOVAR: UN 1098 ALILALKOHOL, 6.1 (3), AG I“. 5.4.1.1.6.2.3 Ako se pošiljaocu vraćaju prazna, neočišćena sredstva za pakovanje koja sadrže ostatke opasnog tereta drugih klasa, osim Klase 7, mogu se koristiti i transportni dokumenti koji su pripremljeni za transport ovog tereta u napunjenom stanju. U ovim slučajevima podatak o količini se mora otkloniti (brisanjem, precrtavanjem ili na neki drugi način) i zameniti izrazom „PRAZAN, NEOČIŠĆEN POVRATAK“ 5.4.1.1.6.3 Ako se neočišćene prazne cisterne, neočišćena prazna baterijska vozila, ili neočišćeni prazni MEGC, u skladu sa odredbama stava 4.3.2.4.3, transportuje do najbližeg pogodnog mesta gde se može izvršiti čišćenje ili popravka, u transportni dokument se dodatno unosi:„TRANSPORT U SKLADU SA 4.3.2.4.3“.Ako se neočišćena prazna vozila ili neočišćeni prazni kontejneri, u skladu sa odredbama iz 7.5.8.1, transportuju do najbližeg pogodnog mesta gde se može izvršiti čišćenje ili popravka, u transportni dokument se dodatno unosi:„TRANSPORT U SKLADU SA 7.5.8.1“. 5.4.1.1.7 Posebne odredbe koje se odnose na transport u transportnom lancu koji uključuje transport u pomorskom ili vazdušnom saobraćajuKod transporta u skladu sa stavom 1.1.4.2.1 u transportni dokument se unosi:„TRANSPORT U SKLADU SA 1.1.4.2.1“. 5.4.1.1.8 (Rezervisano) 5.4.1.1.9 (Rezervisano) 5.4.1.1.10 Posebne odredbe koje se odnose na izuzeća u vezi sa količinama koje se transportuju po transportnoj jedinici 5.4.1.1.10.1 U slučaju predviđenih izuzeća u 1.1.3.6, u transportnom dokumentu je potrebno upisati sledeću napomenu:„TRANSPORT BEZ PREKORAČENjA GRANICA IZUZEĆA PROPISANIH U 1.1.3.6“. 5.4.1.1.10.2 Ako se u jednoj transportnoj jedinici transportuju pošiljke od više pošiljalaca, u transportne dokumente koji prate pošiljke nije potrebno uneti podatak propisan u 5.4.1.1.10.1. 5.4.1.1.11 Posebne odredbe koje se odnose na transport IBC ambalaže po isteku roka za periodično ispitivanje ili pregledZa transporte u skladu sa 4.1.2.2 u transportni dokument se unosi:„TRANSPORT PREMA 4.1.2.2“. 5.4.1.1.12 (Rezervisano) 5.4.1.1.13 Posebne odredbe koje se odnose na transport u vozila-cisternama sa više odeljaka ili u transportnim jedinicama sa jednom ili više cisterniAko, odstupajući od 5.3.2.1.2, obeležavanje vozila-cisterne sa više odeljaka ili transportne jedinice sa jednom ili više cisterni se vrši prema 5.3.2.1.3, materije koje su sadržane u svakoj cisterni ili svakom odeljku cisterne moraju biti pojedinačno navedene u transportnom dokumentu. 5.4.1.1.14 Posebne odredbe koje se odnose na transport materija na povišenoj temperaturiAko zvaničnim nazivom za transport neke materije koja se transportuje ili predaje na transport u tečnom stanju na temperaturi od najmanje 100ºC ili u čvrstom stanju na temperaturi od najmanje 240ºC nije naznačeno da se radi o materiji koja se transportuje pod povišenom temperaturom (npr. korišćenjem izraza „RASTOPLjENO“ ili „POVIŠENA TEMPERATURA“ kao dela zvaničnog naziva za transport), direktno iza zvaničnog naziva za transport dodaje se izraz „VRELO“. 5.4.1.1.15 Posebne odredbe koje se odnose na transport materija stabilizovanih kontrolisanjem temperatureAko je izraz „STABILIZOVAN“ deo zvaničnog naziva za transport (vidi 3.1.2.6) i ako se stabilizacija vrši kontrolisanjem temperature, kontrolisane temperature i temperature u slučaju vanrednih okolnosti (vidi 2.2.41.1.17) moraju da se navedu u transportnom dokumenatu kako sledi:„KONTROLISANA TEMPERATURA: …..ºC TEMPERATURA U SLUČAJU VANREDNIH OKOLNOSTI: ….. ºC“. 5.4.1.1.16 Neophodni podaci u skladu sa posebnom odredbom 640, poglavlja 3.3 Ukoliko je to propisano posebnom odredbom 640, poglavlja 3.3, u transportni dokument se unosi napomena „POSEBNA ODREDBA 640H“, pri čemu je „H“ veliko slovo koje se navodi u koloni 6, tabele A, poglavlja 3.2 posle uputa na poseban propis 640. 5.4.1.1.17 Posebne odredbe koje se odnose na transport čvrstih materija u kontejnerima za rasuti teret u skladu sa 6.11.4 Ako se čvrste materije transportuju u kontejnerima za rasuti teret u skladu sa 6.11.4, u transportni dokument se unosi (vidi napomenu na početku 6.11.4):„KONTEJNER ZA RASUTI TERET BK (h) SA DOZVOLOM NADLEŽNOG ORGANA U …“ 5.4.1.2 Dodatni ili posebni podaci za određene klase 5.4.1.2.1 Posebne odredbe za Klasu 1Pored podataka prema stavu 5.4.1.1.(f) u transportni dokument dodatno se mora uneti: ukupna masa punjenja eksplozivne materije u kg za svaku materiju ili predmet sa različitim UN-brojem; ukupna masa punjenja eksplozivne materije4 u kg za svaku materiju ili predmet koji se nalazi na transportnom dokumentu; U slučaju zajedničkog pakovanja dva različita tereta, kao naziv tereta u transportnom dokumentu navode se UN brojevi i zvaničn nazivi za transport, štampana velikim slovima za obe materije ili oba predmeta navedena u koloni 1 i 2, tabele A, poglavlja 3.2. Ako je u jednom komadu za otpremu sjedinjeno više od dva tereta u skladu sa odredbama o zajedničkom pakovanju iz 4.1.10, posebne odredbe MP 1, MP 2 i MP 20 do MP 24, u transportnom dokumentu pod nazivom tereta moraju biti navedeni UN brojevi svih materija i predmeta sadržanih u komadu za otpremu, u formi „TERET SA UN BROJEVIMA…“.Pri transportu materija i predmeta koji su svrstani pod naziv n.d.n ili naziv „0190 EKSPLOZIVNA MATERIJA, UZORAK“, ili koji su pakovani prema Uputstvu za pakovanje P 101 iz 4.1.4.1, transportnom dokumentu se prilaže kopija odobrenja nadležnog organa sa uslovima transporta. Isto mora biti sastavljeno na jednom od službenih jezika zemlje pošiljaoca, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, osim toga i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drugačije propisano.Ako se komadi za otpremu sa materijama i predmetima grupe kompatibilnosti B i D, u skladu sa propisima iz 7.5.2.2, tovare zajedno u jedno vozilo, transportnom dokumentu se prilaže kopija dozvole za zaštitni odeljak ili sistem zaštitnog pakovanja izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa 7.5.2.2 fusnota (a). Ista mora biti sastavljena na jednom od službenih jezika zemlje pošiljaoca, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, osim toga i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drugačije propisano.Ako se eksplozivne materije ili predmeti sa eksplozivnom materijom transportuju u ambalaži prema Uputstvu za pakovanje P 101, u transportni dokument se unosi napomena: „AMBALAŽA SA DOZVOLOM NADLEŽNOG ORGANA“ (vidi 4.1.4.1 Uputstvo za pakovanje P 101).(Rezervisano) Pri transportu vatrometnih tela sa brojevima UN 0333, 0334, 0335, 0336 i 0337 u transportni dokument se unosi: „KLASIFIKACIJA PRIZNATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA … (država u skladu sa posebnom odredbom 645 iz 3.3.1)“. Napomena: Komercijalni ili tehnički naziv terta sme da se navede dodatno uz zvanični naziv za transport u transportnom dokumentu. 5.4.1.2.2 Dodatne odredbe za Klasu 2Pri transportu smeša (vidi stav 2.2.2.1.1) u cisternama (demontažnim cisternama, fiksiranim cisternama, prenosivim cisternama, kontejner-cisternama ili elementima baterijskih vozila ili MEGC) sastav smeše mora da bude naveden u procentima zapremine ili mase. Pri tome nije potrebno navoditi sastojke sa manje od 1% (vidi i stav 3.1.2.8.1.2). Pri transportu boca, velikih boca, buradi pod pritiskom, kriogenih rezervoara i svežnjeva boca pod uslovima iz 4.1.6.10 u transportni dokument se unosi: „TRANSPORT PREMA 4.1.6.10“. 5.4.1.2.3 Dodatne odredbe za samoreagujuće materije Klase 4.1 i organske perokside Klase 5.2 5.4.1.2.3.1 Za samoreagujuće materije Klase 4.1 i organske perokside Klase 5.2 sa kontrolisanom temperaturom u toku transporta (za samoreagujuće materije vidi stav 2.2.41.1.17, za organske perokside vidi 2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.17) u transportnom dokumentu mora da se navede kako sledi:„KONTROLISANA TEMPERATURA: …..ºC TEMPERATURA U SLUČAJU VANREDNIH OKOLNOSTI: ….. ºC“. 5.4.1.2.3.2 Za određene samoreagujuće materije Klase 4.1 i za određene organske perokside Klase 5.2 za koje je nadležni organ odobrio izostavljanje listice opasnosti prema uzorku 1 za određenu ambalažu (vidi stav 5.2.2.1.9), u transportni dokument se unosi:„LISTICA OPASNOSTI PREMA UZORKU 1 NIJE POTREBNA“. 5.4.1.2.3.3 Ako se samoreagujuće materije i organski peroksidi transportuju pod uslovima za koje je potrebno odobrenje (za organske perokside vidi 2.2.52.1.8 i 4.1.7.2.2 i posebni propis TA2 iz 6.8.4; za samoreagujuće materije vidi 2.2.41.1.13 i 4.1.7.2.2), u transportni dokument se unosi npr.„TRANSPORT U SKLADU SA 2.2.52.1.8“.Kopija odobrenja nadležnog organa sa uslovima transporta prilaže se transportnom dokumentu. Isto mora biti sastavljeno na jednom od službenih jezika zemlje pošiljaoca, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drukčije propisano. 5.4.1.2.3.4 Ako se transportuje uzorak samoreagujuće materije (vidi 2.2.41.1.15) ili organskog peroksida (vidi stav 2.2.52.1.9), u transportni dokument se unosi npr.„TRANSPORT U SKLADU SA 2.2.52.1.9“. 5.4.1.2.3.5 Pri transportnu samoreagujuće materija tipa G [vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo II, stav 20.4.2 (g)] u transportni dokument sme da se unese:„NIJE SAMOREAGUJUĆA MATERIJA KLASE 4.1“.Pri transportu organskih peroksida tipa G [vidi Priručnik za ispitivanja i kriterijume, Deo II, stav 20.4.3 (g)] u transportni dokument sme da se unese:„NIJE MATERIJA KLASE 5.2“ 5.4.1.2.4 Dodatne odredbe za Klasu 6.2Pored podatka o primaocu [vidi 5.4.1.1.1 (h)], navodi se ime i broj telefona odgovornog lica. 5.4.1.2.5 Dodatne odredbe za Klasu 7 5.4.1.2.5.1 Za svaku pošiljku sa materijama Klase 7, u transportni dokument moraju da se unesu, ukoliko se primenjuju, sledeći podaci prema propisanom redosledu, direktno iza podataka u skladu sa stavom 5.4.1.1.1 (a) do (c):naziv ili simbol svakog radionuklida ili, u slučaju smeša radionuklida, odgovarajući opšti naziv ili spisak najviše ograničavajućih nuklida;opis fizičkog i hemijskog oblika materije ili podatak da se radi o radioaktivnoj materiji u posebnom obliku ili o slabo disperzivnoj radioaktivnoj materiji. Za hemijski oblik dovoljan je naziv vrste. Za radioaktivne materije za sporednim opasnostima, vidi poslednju rečenicu posebne odredbe 172, poglavlja 3.3;maksimalna aktivnost radioaktivnog sadržaja u toku transporta u bekerelima (Bq) sa odgovarajućim prefiksom SI (vidi 1.2.2.1). Kod fisionih materija dozvoljeno je da se umesto aktivnosti navede ukupna masa fisionih materija u gramima (g) ili u višestrukim jedinicama;kategorija komada za otpremu, tj. I-WHITE, II-YELLOW, III- YELLOW;transportna oznaka (indeks) (samo za kategorije II-YELLOW i III- YELLOW);za pošiljku sa fisionim materijama, osim pošiljaka koje su izuzete u skladu sa 6.4.11.2, pokazatelj (indeks) kritične bezbednosti;oznaka svake dozvole/odobrenja nadležnog organa (radioaktivne materije u posebnom obliku, slabo disperzivne radioaktivne materije, poseban sporazum, uzorak komada za otpremu ili transport), ukoliko se odnose na pošiljku;za pošiljke sa više od jednog komada za otpremu, mora biti navedena informacija propisana stavom 5.4.1.1.1 i stavovima (a) do (g) za svaki komad za otpremu. Za komade za otpremu u sabirnoj ambalaži, kontejneru ili vozilu mora biti priložen detaljan pregled sadržaja svakog komada za otpremu unutar sabirne ambalaže, kontejnera ili vozila, a u datom slučaju i svake sabirne ambalaže, svakog kontejnera ili svakog vozila. Ako se pojedini komadi za otpremu prilikom usputnog istovara uzimaju iz sabirne ambalaže, kontejnera ili vozila, moraju se staviti na raspolaganje pripadajući transportni dokumenti;ako se neka pošiljka transportuje uz isključivu upotrebu, napomena „TRANSPORT UZ ISKLjUČIVU UPOTREBU“;za materije LSA-II ili LSA-III i za predmete SCO-I ili SCO-II ukupna aktivnost pošiljke kao višestruka vrednost A2. 5.4.1.2.5.2 Pošiljalac je dužan da zajedno sa transportnim dokumentom izda uputstva o merama koje prevoznik eventualno treba da preduzme. Ova pismena uputstva moraju biti sastavljena na jezicima koje prevoznik i nadležni organi smatraju neophodnim i moraju da sadrže minimalno sledeće informacije:dodatne mere pri utovaru, slaganju, transportu, rukovanju i istovaru komada za otpremu, sabirne ambalaže ili kontejnera, uključujući posebne odredbe o skladištenju koje se odnose na odvođenje toplote [vidi 7.5.11 posebna odredba CV 33 (3.2)], ili napomenu da takve mere nisu potrebne;ograničenja u pogledu vida transporta ili vozila i potrebne podatke o transportnom putu;mere u slučaju opasnosti koje su adekvatne u odnosu na pošiljku. 5.4.1.2.5.3 Pri međunarodnom transportu komada za otpremu za koje je potrebno odobrenje za tip konstrukcije ili transport od strane nadležnog organa i za koje u različitim dotičnim državama važe različiti tipovi odobrenja, navođenje UN broja i zvaničnog naziva za transport, koje je propisano stavom 5.4.1.1.1, mora da bude u skladu sa dozvolom izdatom u zemlji porekla tipa konstrukcije. 5.4.1.2.5.4 Neophodne potvrde nadležnih organa ne moraju obavezno da budu priložene uz pošiljku. Pošiljalac mora da ih stavi na uvid prevozniku/prevoznicima pre utovara i istovara. 5.4.1.3 (Rezervisano) 5.4.1.4 Oblik i jezik 5.4.1.4.1 Dokument sa podacima iz 5.4.1.1 i 5.4.1.2 može da bude onakav kakav se već zahteva u drugim propisima važećim za transport drugim vidom saobraćaja. U slučaju više pošiljalaca, nazivi i adrese primalaca kao i količine isporuka, koje omogućavaju utvrđivanje transportovane vrste i količine u svako doba, mogu da budu sadržane u drugim dokumentima koji moraju da se koriste ili u bilo kom dokumentu koji je obavezan prema drugim propisima i koji mora da se nalazi u vozilu.Beleške koje moraju da se unose u dokumenat, moraju da budu sastavljene na jednom od službenih jezika zemlje pošiljaoca, ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko međunarodnim tarifama za drumski transport ili sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drukčije propisano. 5.4.1.4.2 Ako zbog veličine tovara, pošiljka ne može kompletno da se utovari u jednu transportnu jedinicu, potrebno je ispostaviti najmanje toliko odvojenih dokumenata ili kopije dokumenta, koliko je natovareno transportnih jedinica. Osim toga, u svim slučajevima se moraju ispostaviti odvojeni transportni dokumenti za pošiljke ili delove pošiljki, koje ne mogu da se tovare zajedno u jedno vozilo zbog zabrana utvrđenih u 7.5.2.Informacije, koje se odnose na opasnosti koje se tiču tereta koji se transportuje (prema podacima iz 5.4.1.1), mogu da budu ugrađene u ili povezane sa, postojećim transportnim dokumentom ili tovarnim dokumentom. Prikaz informacija u dokumentu (ili redosled prenošenja odgovarajućih podataka korišćenjem radnog postupka sa elektronskom obradom podataka (EOP) ili elektronskom razmenom podataka (ERP)), mora da bude kao što je predviđeno u 5.4.1.1.1. Ukoliko postojeći transportni dokument ili tovarni dokument ne može da se koristi kao dokumentacija za opasne terete u multimodalnom transportu, preporučuje se korišćenje dokumenata u skladu sa primerom navedenim u odeljku 5.4.4. 5.4.1.5 Teret koji nije opasanAko teret koji je taksativno naveden u tabeli A, poglavlja 3.2, ne podleže propisima ADR zato što se u skladu sa Delom II ne smatra opasnim, pošiljalac sme u tu svrhu da unese izjavu u transportni dokument, npr.:„TERET NE SPADA U KLASU …“.Napomena: Ova odredba naročito sme da se primeni, ako pošiljalac smatra da bi pošiljka, na osnovu hemijskog sastava tereta koji se transportuje (npr. rastvori ili smeše) ili na osnovu činjenice da se ovaj teret prema drugim propisima smatra opasnim, u toku transporta mogao da bude predmet ispitivanja. 5.4.2 Sertifikat o pakovanju kontejneraAko se nakon transporta opasnog tereta u velikim kontejnerima vrši transport u pomorskom saobraćaju, transportnom dokumentu se prilaže sertifikat o pakovanju kontejnera, u skladu sa 5.4.2 koda IMDG,.Svrhe propisanog transportnog dokumenta u skladu sa 5.4.1 i gore navedenog sertifikata o pakovanju kontejnera mogu da budu ispunjene jednim jedinim dokumentom; u suprotnom ovi dokumenti moraju biti povezani. Ako su svrhe ovih dokumenata ispunjene jednim jedinim dokumentom, dovoljno je da se u transportni dokument unese izjava da je tovarenje kontejnera izvršeno u skladu sa propisima koji se primenjuju za odnosni vid saobraćaja, kao i podatak o licu odgovornom za sertifikat o pakovanju kontejnera.Napomena: Za prenosive cisterne, kontejner-cisterne i MEGC nije potreban sertifikat o pakovanju kontejnera. 5.4.3 Pisana uputstva 5.4.3.1 Vozaču vozila je neophodno predati pisana uputstva za ponašanje prilikom nesreća i nezgoda, koja mogu nastati u toku transporta, a koja treba da sadrže precizne podatke o svakoj opasnoj materiji ili predmetu koji se transportuje ili o svakoj grupi tereta koji predstavljaju istu opasnost u koju spadaju materije ili predmeti: – naziv materije ili predmeta ili grupe tereta,klasa iUN-broj, ili za grupu terta UN-brojeve;vrsta opasnosti koje proizilaze iz ovih tereta, kao i mere koje vozač mora da preduzme i lična zaštitna oprema koju on treba da upotrebi; opšte mere koje vozač mora da preduzme, kao npr. upozoravanje drugih učesnika u saobraćaju i prolaznika kao i obaveštavanje policije i/ili vagrogasne službe;mere koje se preduzimaju u slučaju manjih curenja ili propuštanja radi sprečavanja većih šteta, ukoliko se ove mogu sprovesti bez ugrožavanja lične zaštite; posebne mere koje moraju da se preduzmu u datom slučaju za određeni teret;eventualno neophodnu opremu za opšte i/ili posebne mere. 5.4.3.2 Ova pisana uputstva mora da obezbedi pošiljalac i da ih preda vozaču najkasnije do trenutka kada je opasni teret utovaren u vozilo. Informacije o sadržaju ovih pisanih uputstava moraju da budu saopštene prevozniku najkasnije prilikom davanja naloga za transport, da bi on mogao da preduzme sve neophodne korake kako bi odgovarajuće zaposlene upoznao sa sadržajem ovih uputstava i kako bi bili sposobni da ih pravilno izvršavaju, i da bi se obezbedilo, da se neophodna oprema nalazi u vozilu. 5.4.3.3 Pošiljalac je odgovoran za sadržaj ovih pisanih uputstava. Uputstva moraju biti sačinjena na jeziku koji vozač, koji preuzima opasni teret, može da čita i da razume, kao i na svim jezicima zemalja porekla, tranzita i odredišta pošiljke. U zemljama sa više službenih jezika, nadležni organ određuje službeni jezik ili jezik koji se primenjuje na celoj teritoriji države ili u pojedinim regionima ili delovima državne teritorije. 5.4.3.4 Ova uputstva moraju da se čuvaju u kabini vozila, na mestu gde se lako mogu pronaći. 5.4.3.5 Pisana uputstva prema ovom odeljku, koja se ne odnose na teret u vozilu, moraju da se čuvaju odvojeno od odgovarajućih dokumenata da bi se izbegla zabuna. 5.4.3.6 Prevoznik mora da vodi računa o tome da vozač bude sposoban, da razume pisana uputstva i da ih pravilno primeni. 5.4.3.7 U slučajevima zajedničkog utovara upakovanog tereta, uključujući opasni teret koji pripada različitim grupama tereta iste opasnosti, pisana uputstva mogu da budu ograničena na jedno uputstvo po klasi tereta koja se transportuje u vozilu. U ovom slučaju u pisanim uputstvima ne sme da bude naveden ni zvanični naziv tereta niti UN-broj. 5.4.3.8 Ova uputstva moraju da budu sačinjena prema sledećem modelu:TOVAR: navesti sledeće informacije koje se odnose na teret za koji su ova pisana uputstva namenjena i za koje važe; naziv materije i predmeta ili grupe tereta koji predstavljaju iste opasnosti;klasa iUN-broj ili, za grupu tereta, UN-brojevi.Opis, ograničen na primer na agregatno stanje, eventualno da se navede boja i u datom slučaju miris, da bi se curenja i propuštanja mogla lakše prepoznati.VRSTA OPASNOSTI:Kratko nabrojati opasnosti:glavna (primarna) opasnost;dodatne opasnosti uključujući moguća dugotrajna dejstava i opasnosti po životnu sredinu;ponašanje prilikom vatre ili zagrevanja (raspadanja, eksplozije, razvijanja opasne pare itd.);u datom slučaju, uputiti na to da teret koji se transportuje reaguje sa vodom.LIČNA ZAŠTITNA OPREMANavesti ličnu zaštitnu opremu koja je određena za vozača u skladu sa zahtevima iz 8.1.5 (b) i (c).OPŠTE MERE KOJE VOZAČ MORA DA PREDUZMENavesti sledeće mere:zaustaviti motor;udaljiti izvore paljenja. Zabraniti pušenje; postaviti znak upozorenja i upozoriti druge učesnike u saobraćaju i prolaznike;informisati javnost o opasnostima, ostati na strani okrenutoj vetru;izvestiti policiju i/ili vatrogasnu službu čim je pre moguće.DODATNE I/ILI POSEBNE MERE KOJE VOZAČ MORA DA PREDUZMETu spadaju odgovarajuća uputstva kao i spisak neophodne opreme (npr. lopata, prihvatna posuda…..), koja omogućava vozaču da preduzme dodatne i/ili posebne mere koje su neophodne u zavisnosti od klase opasnog tereta koja se transportuje. Mora da se vodi računa, da vozači treba da budu obučeni i osposobljeni za sprovođenje dodatnih mera prilikom manjih curenja i propuštanja radi sprečavanja većih šteta bez ugrožavanja sopstvene bezbednosti.Mora da se vodi računa, da svaka posebna mera koju preporučuje pošiljalac zahteva posebnu obuku vozača. U datom slučaju u to spadaju odgovarajuća uputstva kao i spisak opreme nophodne za ove posebne mere. VATRA Informacije za vozača u slučaju požara:Vozač prilikom obuke mora da bude obučen da gasi manji požar na vozilu. Požar na tovaru vozači ne smeju da gase. PRVA POMOĆInformacije za vozača u slučaju da je on došao u dodir sa opasnim materijama koje se transportuju.DODATNA UPUTSTVA***************** 5.4.4 Primer formulara za multimodalni transport opasnog teretaPrimer formulara koji sme da se koristi za multimodalni transport opasnog tereta kao kombinovani dokument za deklarisanje opasnog tereta i sertifikat o pakovanju kontejnera.

FORMULAR ZA MULTIMODALNI TRANSPORT OPASNOG TERETA (desna ivica osenčena crno)

1. Pošiljalac 2. Broj transportnog dokumenta 3.Strana 1 od … 4. Referentni broj prevoznika 5. Referentni broj organizatora transporta (špeditera) 6. Primalac 7. Prevoznik (popunjava prevoznik) IZJAVA POŠILjAOCAIzjavljujem da je sadržaj ove pošiljke u potpunosti i tačno opisan dole navedenim zvaničnim nazivom za transport i pravilno klasifikovan, pakovan, obeležen, olistan i označen velikim listicama (plakatama) i da se, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim propisima, u svakom pogledu nalazi u stanju pogodnom za transport. 8. Ova pošiljka odgovara propisanim graničnim vrednostima za (nepotrebno precrtati)PUTNIČKI I TERETNI SAMO TERETNI AVIONAVION 9. Dodatne informacije za rukovanje 10. Brod / broj leta i datum 11. Luka / mesto utovara 12. Luka / mesto istovara 13. Uputno mesto 14. Obeležje za transport * Broj i vrsta komada za otpremu; opis tereta Bruto masa (kg) Neto masa Zapremina (m3) * ZA OPASNI TERET: navesti: UN broj, zvanični naziv za transport, klasu opasnosti, ambalažnu grupu (ako postoji) i sve ostale sastavne delove informacije koji su propisani važećim nacionalnim ili međunarodnim propisima. 15. Identifikacioni broj kontejnera / registarski broj vozila 16. Broj(evi) plombi 17. Dimenzije i tip kontejnera/vozila 18. Tara (kg) 19. Ukupna bruto masa (uklj. taru) (kg) SERTIFIKAT O PAKOVANjU KONTEJNERA / VOZILAIzjavljujem da je gore opisan teret upakovan / utovaren u gore navedeni kontejner / gore navedeno vozilo u skladu za važećim propisima**.ZA SVAKU POŠILjKU U KONTEJNERIMA / VOZILIMA POPUNjAVA I POTPISUJE LICE ODGOVORNO ZA PAKOVANjE / TOVARENjE 21. POTVRDA PRIJEMAGore navedeni broj komada za otpremu / kontejnera / prikolica u naizgled dobrom stanju, izuzev: 20. Naziv firme Naziv prevoznikaRegistarski broj vozilaPotpis i datum 22. Naziv firme (POŠILAOCA KOJI PRIPREMA OVAJ DOKUMENT) Ime i funkcija davaoca izjave Ime i funkcija davaoca izjave Mesto i datum Mesto i datum Potpis davaoca izjave POTPIS VOZAČA Potpis davaoca izjave

* vidi 5.4.2

FORMULAR ZA MULTIMODALNI TRANSPORT OPASNOG TERETA Nastavak

(desna ivica osenčena crno)

1. Pošiljalac 2. Broj transportnog dokumenta 3.Strana 2 od … 4. Referentni broj prevoznika 5. Referentni broj organizatora transporta (špeditera) 14. Obeležje za transport * Broj i vrsta komada za otpremu; opis tereta Bruto masa (kg) Neto masa Zapremina (m3) * ZA OPASNI TERET: navesti: broj UN, zvanični naziv za transport, klasu opasnosti, ambalažnu grupu (ako postoji) i sve ostale sastavne delove informacije koje su propisane važećim nacionalnim ili međunarodnim propisima.

Poglavlje 5.5 Posebne odredbe 5.5.1 (Brisano) 5.5.2 Posebne odredbe za gazirana vozila, kontejnere i cisterne 5.5.2.1 Pri transportu UN 3359 GAZIRANA JEDINICA (vozilo, kontejner ili cisterna) u transportnom dokumentu moraju biti navedeni podaci u skladu sa 5.4.1.1.1, kao i datum gaziranja i tip i količina korišćenjnih sredstava za gaziranje. Osim toga moraju biti predviđena uputstva za otklanjanje ostataka sredstva za gaziranje, uključujući podatke o (eventualno) korišćenim uređajima za gaziranje.Ovi podaci se navode na jednom od zvaničnih jezika otpravne zemlje, ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, osim toga i na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, ukoliko sporazumima između država kojih se dotiče transport nije drugačije propisano. 5.5.2.2 Na svako gazirano vozilo, kontejner ili cisternu postavlja se znak upozorenja, u skladu sa 5.5.2.3, na dobro vidljivom mestu za lica koja pokušavaju da uđu u unutrašnjost vozila, kontejnera ili cisterne.Podaci na znaku upozorenja moraju da budu navedeni na jeziku koji pošiljalac smatra pogodnim. 5.5.2.3 Znak upozorenja za gazirane jedinice mora da bude pravougaonog oblika, širok najmanje 300 mm i visok najmanje 250 mm. Natpisi moraju da budu crni na beloj osnovi, visina slova mora da iznosi najmanje 25 mm. Izgled ovog znaka prikazan je na donjoj ilustraciji. Znak upozorenja za gaziranje

[pic]

Ostavite komentar