Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 564.236.724 646.635.447 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 8.634.443 1.873.805 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 2.010.735 1.427.992 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 924.866 1.046.677 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 924.866 1.046.677 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 1.077.232 381.315 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 1.077.232 381.315 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 8.637 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 8.637 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 6.456.313 356.525 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 5.215.779 356.525 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 5.215.779 356.525 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 544.877 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 544.877 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 695.657 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 695.657 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 45 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 45 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 45 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 167.350 89.288 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 167.350 89.288 841100 Primanja od prodaje zemljišta 167.350 89.288 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 555.602.281 644.761.642 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 533.780.963 640.478.040 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 368.234.211 401.676.867 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 367.495.972 401.593.645 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 738.239 83.222 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 165.546.752 238.801.173 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 155.135.217 205.040.505 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 287.328 26.859.335 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 10.124.207 6.901.333 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 21.821.318 4.283.602 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 21.821.318 4.283.602 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 131.364 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 430.181 458.312 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 80.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 859.772 1.710.169 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 20.297 19.974 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 20.431.068 1.963.783 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 396.834.335 460.905.981 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 42.332.706 25.135.929 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 27.565.462 17.576.121 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 16.965.533 9.980.832 511100 Kupovina zgrada i objekata 1.720.262 241.215 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.957.422 3.703.854 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 8.584.090 5.295.904 511400 Projektno planiranje 703.759 739.859 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 9.798.273 6.350.011 512100 Oprema za saobraćaj 1.397.821 397.867 512200 Administrativna oprema 3.213.242 2.965.417 512300 Oprema za poljoprivredu 60.862 35.303 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 57.525 51.186 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 314.756 586.684 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.608.687 823.698 512700 Oprema za vojsku 2.722.819 956.005 512800 Oprema za javnu bezbednost 278.660 222.500 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 143.901 311.351 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 112.328 26.080 513100 Ostale nekretnine i oprema 112.328 26.080 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 873 6.355 514100 Kultivisana imovina 873 6.355 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 688.455 1.212.843 515100 Nematerijalna imovina 688.455 1.212.843 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 7.267.675 2.020.690 521000 ROBNE REZERVE (3093) 7.004.582 1.115.657 521100 Robne rezerve 7.004.582 1.115.657 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 173.386 376.240 522100 Zalihe materijala 77.024 240.505 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 656 522300 Zalihe gotovih proizvoda 96.362 135.079 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 89.707 528.793 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 89.707 528.793 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 539 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 539 531100 Dragocenosti 539 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 2.402.196 3.523.181 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 2.402.196 3.522.974 541100 Zemljište 2.402.196 3.522.974 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 207 543100 Šume 207 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 5.097.373 2.015.398 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 5.097.373 2.015.398 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 5.097.373 2.015.398 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 354.501.629 435.770.052 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 308.541.023 410.470.176 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 260.837.974 322.361.468 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 245.013.302 307.811.953 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 287.397 37.304 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 0 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 15.517.965 11.550.136 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 19.310 2.962.075 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 29.729.707 65.291.995 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 13.929.480 14.277.068 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 8.490.599 11.511.622 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.309.628 39.461.901 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 41.404 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 17.973.342 22.816.713 613100 Otplata glavnice po garancijama 17.973.342 22.816.713 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 45.960.606 25.299.876 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 45.836.906 25.299.876 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 525.400 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 10.274.200 7.218.547 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.368.446 2.232.751 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 1.058.913 2.569.805 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 31.135.347 12.753.373 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 123.700 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 123.700 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 167.402.389 185.729.466 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001)

Datum,18. jun 2014. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar