Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

DEO 4

Odredbe za upotrebu ambalaže, cisterni i transportnih jedinica za transport rasutog tereta

Poglavlje 4.1 Opšti odredbe 4.1.1 Ambalaža i cisterne (rezervoari, tankovi) se moraju koristiti u skladu sa zahtevima jednog od međunarodnih Pravilnika, imajući u vidu podatke koji su sadržani u spisku materija međunarodnih Pravilnika, naime:za ambalažu (uključujući IBC i veliku ambalažu): kolone (9a) i (9b) Poglavlja 3.2, Tabele A RID ili ADR, ili spisak materija u Poglavlju 3.2 IMDG-Code ili ICAO-TI;za prenosive cisterne: kolone (10) i (11) Poglavlja 3.2, Tabele A RID ili ADR ili spisak materija u IMDG-Code;za RID ili ADR cisterne: kolone (12) i (13) Poglavlja 3.2 Tabele A RID ili ADR. 4.1.2 Sledeći zahtevi važe za:ambalažu (uključujući IBC i veliku ambalažu): Poglavlje 4.1 RID, ADR, IMDG-Code ili ICAO-TI ;prenosive cisterne: Poglavlje 4.2 RID, ADR ili IMDG-Code;RID i ADR cisterne: Poglavlje 4.3 RID ili ADR i prema potrebi Odeljci 4.2.5 ili 4.2.6 IMDG-Code;cisterne od plastike pojačanih vlakana: Poglavlje 4.4 ADR;za usisne cisterne pod pritiskom za otpatke: Poglavlje 4.5 ADR. 4.1.3 Za transport čvrstih materija u rasutom stanju u vozilima, kolima ili kontejnerima, primenjuju se sledeći zahtevi međunarodnih Pravilnika:poglavlje 4.3 IMDG-Code; ilipoglavlje 7.3 ADR, imajući u vidu podatke koji su sadržani u koloni (10) ili (17) Tabele A Poglavlja 3.2 ADR, međutim pokrivena ili vozila i kontejneri nisu dozvoljeni; ilipoglavlje 7.3 RID, imajući u vidu podatke koji su sadržani u koloni(10) ili (17) Tabele A Poglavlja 3.2, RID, međutim pokrivena kola i kontejneri nisu dozvoljeni. 4.1.4 Može se upotrebiti samo ambalaža i cisterne koje ispunjavaju zahtevi Dela 6.

Ostavite komentar