Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.275.777.029 1.408.861.747 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 801.896.643 844.625.023 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 654.320.829 690.671.162 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 104.506.963 95.242.225 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 70.297.854 46.439.416 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 34.208.459 48.802.809 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 650 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 712100 Porez na fond zarada 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 22.029 26.796 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.612 10.350 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 48 7.865 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 20.369 8.581 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 358.065.666 378.826.885 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 342.445.710 367.471.820 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 225.168 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 15.126.637 11.129.897 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 38.810.768 35.798.612 715100 Carine i druge uvozne dažbine 38.804.739 35.782.849 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 6.029 15.763 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 115.630 157.938 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 16 30 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 115.614 157.908 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 152.424.874 180.596.862 717100 Akcize na derivate nafte 70.524.259 90.202.040 717200 Akcize na duvanske prerađevine 69.185.818 76.423.847 717300 Akcize na alkoholna pića 10.093.151 10.873.941 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 1.034 -12 717500 Akcize na kafu 2.620.612 3.097.046 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 374.898 21.844 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 380.557 21.893 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 -49 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 16.461 307.187 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 192 10 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 192 10 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 16.269 307.176 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 13.063 748 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 305.066 722300 Imputirani socijalni doprinosi 3.206 1.362 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 14.944.883 18.352.776 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 612.686 1.458.090 731100 Tekuće donacije od inostranih država 594.189 1.198.739 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 18.497 259.351 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 2.747.630 3.756.409 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.648.164 3.505.608 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 99.466 250.801 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 11.584.567 13.138.277 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 11.318.987 12.915.409 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 265.580 222.868 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 115.705.468 116.958.548 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 15.326.347 14.277.473 741100 Kamate 1.824.155 1.064.287 741200 Dividende 6.983.353 4.341.863 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 9.391 5.484 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 30.740 28.528 741500 Zakup neproizvedene imovine 6.477.698 8.837.311 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 1.010 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 70.628.164 64.428.020 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.687.378 10.518.403 742200 Takse i naknade 32.027.446 25.921.890 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 29.812.293 27.954.126 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 101.047 33.601 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 6.004.305 5.171.994 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 409.434 468.171 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 469.965 -106.044 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.287.828 3.831.761 743400 Prihodi od penala 591.799 378.312 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 1.006.421 364.837 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 238.858 234.957 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 1.219.237 57.213 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 1.091.482 57.213 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 127.755 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 22.527.415 33.023.848 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 22.527.415 33.023.848 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 2.008.492 1.836.803 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 1.868.090 1.701.475 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.868.090 1.701.475 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 140.402 135.328 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 140.402 135.328 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 1.533.860 1.915.970 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 1.533.860 1.915.970 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.328.661 1.841.151 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 205.199 74.819 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 13.366.650 14.582.578 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 13.366.650 14.582.578 791100 Prihodi iz budzeta 13.366.650 14.582.578 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 3.121.863 8.634.443 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 1.819.321 2.010.735 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 1.135.773 924.866 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.135.773 924.866 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 666.405 1.077.232 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 666.405 1.077.232 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 17.143 8.637 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 17.143 8.637 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 1.246.703 6.456.313 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 14.167 5.215.779 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 14.167 5215779 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 516.651 544.877 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 516.651 544.877 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 715.885 695.657 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 715.885 695.657 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 28.132 45 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 28.132 45 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 28.132 45 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 27.707 167.350 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 27.707 167.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 27.707 167.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 470.758.523 555.602.281 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 466.497.260 533.780.963 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 331.513.402 368.234.211 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 331.512.386 367.495.972 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 1.016 738.239 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 134.983.858 165.546.752 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 155.135.217 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 345.300 287.328 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 27.095.929 10.124.207 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 29.683.922 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 3.482 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 4.261.263 21.821.318 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 4.260.942 21.821.318 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 9.000 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 430.181 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 80.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 318.450 859.772 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 95 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 20.297 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.093.536 20.431.068 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 321 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 321 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 1.235.052.486 1.389.000.656 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 882.302.361 992.166.321 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 236.506.667 262.620.014 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 176.731.718 196.277.244 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 176.731.718 196.277.244 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 34.823.129 38.828.823 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 22.726.775 25.444.550 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 10.781.343 11.926.107 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.315.011 1.458.166 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 2.049.514 1.663.442 413100 Naknade u naturi 2.049.514 1.663.442 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 3.865.163 10.384.225 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 1.712.715 2.415.922 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 238.563 91.189 414300 Otpremnine i pomoći 1.561.363 1.353.086 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 352.522 6.524.028 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 9.538.236 10.966.870 415100 Naknade troškova za zaposlene 9.538.236 10.966.870 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 9.362.476 4.363.973 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 9.362.476 4.363.973 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 136.431 135.437 417100 Poslanički dodatak 136.431 135.437 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 97.750.711 102.756.424 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 22.085.367 24.523.517 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.270.499 1.153.744 421200 Energetske usluge 10.654.880 13.349.230 421300 Komunalne usluge 4.402.100 3.550.280 421400 Usluge komunikacija 2.934.832 3.665.634 421500 Troškovi osiguranja 1.161.424 1.034.108 421600 Zakup imovine i opreme 1.621.118 1.678.971 421900 Ostali troškovi 40.513 91.550 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 6.788.708 7.464.427 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.838.077 3.417.230 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.344.973 1.503.620 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.207.280 1.347.600 422400 Troškovi putovanja učenika 1.250.535 999.514 422900 Ostali troškovi transporta 147.843 196.463 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 19.441.370 20.311.419 423100 Administrativne usluge 987.776 824.200 423200 Kompjuterske usluge 949.789 865.016 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.535.946 1.020.377 423400 Usluge informisanja 1.139.672 1.124.623 423500 Stručne usluge 10.304.975 8.136.697 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 396.023 282.267 423700 Reprezentacija 788.837 700.222 423900 Ostale opšte usluge 3.338.352 7.358.017 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 25.254.292 27.132.767 424100 Poljoprivredne usluge 38.792 51.317 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 3.353.995 3.260.777 424300 Medicinske usluge 288.223 229.701 424400 Usluge održavanja autoputeva 514 685 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 7.832 28.318 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 11.918.597 12.423.269 424900 Ostale specijalizovane usluge 9.646.339 11.138.700 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 7.724.979 7.597.352 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 3.656.087 3.351.239 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.068.892 4.246.113 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 16.455.995 15.726.942 426100 Administrativni materijal 3.593.408 3.393.518 426200 Materijali za poljoprivredu 60.422 94.982 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 862.800 498.459 426400 Materijali za saobraćaj 3.615.138 4.082.278 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 529.723 460.171 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.176.493 1.453.855 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 761.536 465.296 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.711.986 3.537.189 426900 Materijali za posebne namene 1.144.489 1.741.194 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 527.243 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 525.236 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 520.945 431200 Amortizacija opreme 4.276 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 15 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 6 432100 Amortizacija kultivisane imovine 6 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 2.001 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 2.001 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 40.389.365 63.205.262 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 18.726.064 32.007.396 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 16.370.055 29.622.780 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 474 14 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 485 50 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 2.354.377 2.384.089 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 26 345 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 3 441800 Otplata kamata na domaće menice 60 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 584 118 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 18.739.607 26.666.456 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 6.247.477 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.884.060 7.248.273 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 5.563.669 5.519.433 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.729.354 6.978.871 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 562.524 672.402 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 2.582.648 3.829.534 443100 Otplata kamata po garancijama 2.582.648 3.829.534 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 341.046 701.876 444100 Negativne kursne razlike 46.223 23.337 444200 Kazne za kašnjenje 35.828 3.341 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 258.995 675.198 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 56.277.177 86.596.827 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 48.573.179 65.328.248 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 46.282.439 55.289.124 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 2.290.740 10.039.124 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 942.736 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 942.736 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 7.703.998 20.325.843 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.703.998 7.573.390 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 12.752.453 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 347.744.592 366.392.237 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 649.773 912.441 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 649.773 912.408 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 33 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 67.443.549 73.488.221 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 63.297.794 68.615.274 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 4.145.755 4.872.947 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 277.965.314 288.863.346 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 276.413.875 286.726.026 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.551.439 2.137.320 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 1.685.956 3.128.229 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.409.938 1.548.407 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 276.018 1.579.822 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 88..278.176 94.646.394 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 88.278.176 94.646.394 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 22.234.563 23.197.443 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 21.523.461 22.771.081 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 25.886.679 29.994.253 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 292.436 186.854 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.831 5.641 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 149.804 178.302 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.623.373 8.529.436 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 3.192.276 2.814.991 472900 Ostale naknade iz budzeta 7.373.754 6.968.393 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 14.828.430 15.949.163 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.950.323 7.623.685 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 397.346 788.183 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.552.977 6.835.502 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 348.215 335.344 482100 Ostali porezi 228.310 242.193 482200 Obavezne takse 89.060 78.073 482300 Novčane kazne 30.845 15.078 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 6.392.461 6.264.301 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6.392461 6.264.301 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 1.396.221 475.484 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 1.395.601 475.085 484200 Naknada štete od divljači 620 399 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 1.731.494 1.232.534 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.731.494 1.232.534 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 9.716 17.815 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 9.716 17.815 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 33.786.164 42.332.706 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 25.103.948 27.565.462 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 14.804.055 16.965.533 511100 Kupovina zgrada i objekata 167.978 1.720.262 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.913.987 5.957.422 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 7.032.721 8.584.090 511400 Projektno planiranje 689.368 703.759 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 9.670.847 9.798.273 512100 Oprema za saobraćaj 1.696.970 1.397.821 512200 Administrativna oprema 3.413.338 3.213.242 512300 Oprema za poljoprivredu 156.617 60.862 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 112.677 57.525 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 260.492 314.756 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 797.801 1.608.687 512700 Oprema za vojsku 2.704.419 2.722.819 512800 Oprema za javnu bezbednost 438.230 278.660 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 90.303 143.901 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 157.064 112.328 513100 Ostale nekretnine i oprema 157.064 112.328 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 1.238 873 514100 Kultivisana imovina 1.238 873 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 470.744 688.455 515100 Nematerijalna imovina 470.744 688.455 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 1.153.957 7.267.675 521000 ROBNE REZERVE (4363) 919.032 7.004.582 521100 Robne rezerve 919.032 7.004.582 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 166.648 173.386 522100 Zalihe materijala 72.823 77.024 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 93.825 96.362 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 68.277 89.707 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 68.277 89.707 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 739.923 2.402.196 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 739.923 2.402.196 541100 Zemljište 739.923 2.402.196 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 6.788.336 5.097.373 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 6.788.336 5.097.373 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 6.788.336 5.097.373 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 318.963.961 354.501.629 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 290.541.890 308.541.023 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 264.553.907 260.837.974 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 254.788.723 245.013.302 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 6.139.314 287.397 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 3.625.870 15.517.965 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 19.310 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 20.042.688 29.729.707 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 9.010.605 13.929.480 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.959.231 8.490.599 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 5.035.066 7.309.628 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 5.945.295 17.973.342 613100 Otplata glavnice po garancijama 5.945.295 17.973.342 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 28.422.071 45.960.606 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 28.289.818 45.836.906 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 6.024.415 10.274.200 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.645.337 3.368.446 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 1.290.711 1.058.913 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.619.355 31.135.347 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 132.253 123.700 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 132.253 123.700 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 40.724.543 19.861.091 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 16.152.436 43.821.910 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 1.280.234.825 1.419.791.788 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 4.457.796 10.930.041 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 1.252.565.351 1.416.151.605 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda 527.243 Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 18.040.108 27.150.949 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 43.821.910 47.462.093

Datum 18. jun 2013. godina Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar