Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

DEO 7

Odredbe koje se odnose na uslove transporta, utovara, istovara i rukovanja

Poglavlje 7.1 Opšte odredbe 7.1.1 Transport opasnog tereta zahteva korišćenje određenog transportnog sredstva prema odredbama ovog poglavlja, kao i poglavlja 7.2 za transport u komadima za otpremu i poglavlja 7.3 za transport u rasutom stanju i poglavlja 7.4 za transport u cisternama. Osim toga, moraju se primenjivati i odredbe iz poglavlja 7.5 koje se odnose na utovar, istovar i rukovanje.U poglavlju 3.2, tabela A, rubrike 16, 17 i 18, navedene su posebne odredbe iz ovog dela koje se primenjuju za određene opasne terete. 7.1.2 Pored odredbi ovog dela, vozila koja se koriste za transport opasnog tereta u pogledu njihovog projektovanja, izrade i, u datom slučaju, odobrenja moraju odgovarati postojećim zahtevima Dela 9. 7.1.3 Veliki kontejneri, prenosivi kontejneri i kontejner-cisterne, koji su obuhvaćeni definicijom „Kontejneri“ prema CSC u aktuelnoj važećoj verziji, ili prema objavama UIC 591 (stanje 01.01.1998, 2. izdanje), 592-2 (stanje 01.10.2004, 6. izdanje), 592-3 (stanje 01.01.1998, 2. izdanje) i 592-4 (stanje 01.09.2004, 2. izdanje), mogu da se koriste za transport opasnog tereta samo ako veliki kontejner ili okvir prenosive cisterne ili kontejner-cisterne odgovara odredbama CSC ili odredbama objava UIC 591, 592-2 do 592-4. 7.1.4 Veliki kontejneri mogu da se koriste za transport samo ako su u konstruktivno-tehničkom pogledu za to podobni.„Podobni u konstruktivno-tehničkom pogledu“ znači da konstrukcioni elementi kontejnera, kao što su gornji i donji bočni podužni nosači, gornji i donji poprečni nosači, pragovi vrata i nosači vrata, poprečni nosači dna, ugaoni stupci i ugaoni okovi, ne pokazuju nikakva veća oštećenja. „Veća oštećenja“ su: izbočine ili ispusti u delovima konstrukcije dublji od 19 mm, nezavisno od njihove dužine; pukotine ili prelomi u delovima konstrukcije; postojanje više od jednog spoja ili jednog nepravilnog spoja (npr. spoj koji se preklapa) u gornjim ili donjim poprečnim nosačima ili nosačima vrata, ili više od dva spoja u jednom od gornjih ili donjih bočnih podužnih nosača, ili jednog spoja u pragu vrata ili ugaonom stupcu; šarke vrata i okovi koji su zaglavljeni, uvrnuti, polomljeni, koji nedostaju ili koji na neki drugi način nisu u stanju da funkcionišu; zaptivke ili zatvarači koji propuštaju; svako uvijanje konstrukcije koje je toliko izraženo da onemogućava pravilno pozicioniranje pretovarnog uređaja, postavljanje i osiguranje na voznim postoljima ili vozilima.Osim toga, bez obzira na korišćeni materijal, nije dozvoljena bila kakva istrošenost nekog konstrukcionog elementa kontejnera, kao što su zarđala mesta u metalnim bočnim stranicama ili cepanje na vlakna u delovima konstrukcije od staklenih vlakana. Dozvoljeno je, međutim, normalno habanje, uključujući oksidaciju (rđu), male izbočine i ogrebotine i ostala oštećenja koja ne utiču na upotrebljivost ili otpornost na vremenske uticaje.Kontejneri se pre tovarenja pregledaju, kako bi se utvrdilo da ne sadrže ostatke ranijih tovara i da na dnu i stranicama nema isturenih delova. 7.1.5 Veliki kontejneri moraju da ispune zahteve koji se odnose na karoseriju vozila, koji su navedeni za određeni teret u ovom delu i, u datom slučaju, u Delu 9; karoserija vozila ne mora da ispunjava ove odredbe.Međutim, veliki kontejneri koji se transportuju na vozilima čije platforme imaju izolacione osobine i otpornost na toplotu koji zadovoljavaju ove zahteve, ne moraju ispunjavati pomenute zahteve. Ova odredba važi i za male kontejnere za transport ekslozivinih materija i predmeta Klase 1. 7.1.6 Imajući u vidu poslednji deo prve rečenice odredbe iz 7.1.5, činjenica da opasni tereti koji su sadržani u jednom ili više kontejnera, zbog prirode i količine opasnog tereta koji se transportuje, ne utiču na uslove koje mora da ispuni vozilo.

Poglavlje 7.2 Odredbe koje se odnose na transport komada za otpremu 7.2.1 Ukoliko u 7.2.2 do 7.2.4 nije drugačije propisano, komadi za otpremu mogu da se tovare u:zatvorena vozila ili zatvorene kontejnere ilipokrivena vozila ili pokrivene kontejnere iliotvorena vozila (bez cirade) ili otvorene kontejnere bez cirade. 7.2.2 Komadi za otpremu sa ambalažom od materijala osetljivih na vlagu moraju se tovariti u zatvorena ili pokrivena vozila, ili u zatvorene ili pokrivene kontejnere. 7.2.3 (Rezervisano) 7.2.4 Sledeće posebne odredbe se primenjuju, ako su u poglavlju 3.2 tabela A kolona (16) navedene: V 1 Komadi za otpremu tovare se u zatvorena ili pokrivena vozila, ili u zatvorene ili pokrivene kontejnere. V 2 Komadi za otpremu se mogu tovariti samo u vozila EX/II ili EX/III koja ispunjavaju odgovarajuće zahteve dela 9. Izbor vozila zavisi od količine koja se transportuje, koja je prema odredbama koje se odnose na utovar (vidi 7.5.5.2) ograničena po transportnoj jedinici. Prikolice, izuzev poluprikolica, koje ispunjavaju zahteve za vozila EX/II ili EX/III, mogu biti vučene teretnim motornim vozilima, koja ne odgovaraju ovim zahtevima.Za transport u kontejnerima vidi i 7.1.3 do 7.1.6.Ako se materije ili predmeti Klase 1 transportuju u kontejnerima u količinama za koje je potrebna transportna jedinica sastavljena od više vozila EX/III za transport do ili od odredišne tačke u luci, železničkoj stanici ili aerodromu u prispeću ili u daljoj otpremi, a u okviru multimodalnog transporta, može se umesto ovih koristiti transportna jedinica sastavljena od više vozila EX/II, pod pretpostavkom da kontejneri koji se transportuju su u skladu sa odgovarajućim zahtevima IMDG kôda, RID-a ili ICAO Tehničkim uputstvima. V 3 Za praškaste materije koje mogu da cure, kao i za vatrometna sredstava, dno kontejnera mora imati nemetalnu površinu ili prekrivku. V 4 (Rezervisano) V 5 Komadi za otpremu ne smeju se transportovati u malim kontejnerima. V 6 Fleksibilni IBC moraju se tovariti u zatvorena vozila ili zatvorene kontejnere, u pokrivena vozila ili pokrivene kontejnere. Pokrivač (cirada) mora da bude od nepropusnog i nesagorivog materijala. V 7 (Rezervisano) V 8 Materije koje su stabilizovane kontrolisanom temperaturom potrebno je otpremati tako da se kontrolisana temperatura prema 2.2.41.1.17 i 2.2.41.4 odnosno 2.2.52.1.16 i 2.2.52.4 ni u kom slučaju ne prekorači.Izbor temperaturnog kontrolnog uređaja za transportne operacije zavisi od određenih faktora, kaokontrolisana temperatura materije koja treba da se transportuje; razlike između kontrolne temperature i očekivanih temperatura okruženja; delovanja termoizolacije; dužine trajanja transporta; koeficijent sigurnosti koji je dozvoljen za zastoje u vožnji. Odgovarajuće metode za sprečavanje prekoračenja kontrolisane temperature su prikazane ispod, rastućim redom efikasnosti: R1 Termoizolacija, ako je početna temperatura materije dovoljno ispod kontrolisane temperature; R2 Termoizolacija i rashladni sistem, ako se:u vozilu dodatno transportuje dovoljna količina nezapaljivih rashladnih sredstva (npr. tečni azot ili suvi led) uključujući adekvatnu dopunu za eventualna zadržavanja, osim ako je obezbeđena mogućnost dopunjavanja;kao rashladno sredstvo ne koristi ni tečni kiseonik, a ni tečni vazduh;obezbeđuje nepromenljivo (konstantno) rashladno dejstvo i ako je veći deo rashladnog sredstva potrošen, ina vratima nalazi jasno uočljivo upozorenje, da se pre stupanja u transportnu jedinicu ista mora provetriti; R3 Termoizolacija i dodatno jedna posebna rashladna mašina, ako za materije čija je tačka paljenja niža od temperature u slučaju vanrednih okolnosti plus 5°C, unutar rashladne prostorije koristi električna oprema EEx IIB T3 zaštićena od eksplozije da bi se sprečila opasnost da se isparenja koja su se oslobodila iz materija zapale; R4 Temoizolacija i dodatno jedna kombinacija koja se sastoji od rashladne mašine i rashladnog sistema, akosu oba sistema nezavisna jedna od drugog i ako su zahtevi pomenutih metoda R2 i R3 ispunjeni; R5 Termoizolacija i postojanje dodatno dve rashladne mašine, ako su oba sistema nezavisna jedan od drugog, bez obzira na zajednički strujni izvor;ako svaki sistem može sam da održava termoregulaciju u dovoljnoj meri;ako se, za materije čija je tačka paljenja niža od temperature u slučaju vanrednih okolnosti plus 5°C, unutar rashladne prostorije koristi električna oprema EEx IIB T3 zaštićena od eksplozije da bi se sprečila opasnost da se isparenja koja su se oslobodila iz materija zapale; Metode R4 i R5 se mogu primeniti za sve organske perokside i samoreagujuće materije. Metod R3 se može primeniti za organske preokside i samoreagujuće materije tipova C, D, E i F, ako najveća očekivana temperatura okruženja u toku transporta ne prelazi više od 10°C za organske perokside i samoreagujuće materije tipa B. Metod R2 se može primeniti za organske perokside i samoreagujuće materije tipova C, D, E i F, ako najveća očekivana temperatura okruženja u toku transporta ne prelazi kontrolisanu temperaturu više od 30 °C. Metod R1 se može primeniti za organske perokside i samoreagujuće materije tipova C, D, E i F, ako je očekivana temperatura okruženja u toku transporta niža od kontrolisane temperature najmanje 10°C.Ukoliko se materije transportuju u vozilima ili kontejnerima sa termoizolacijom, rashladnim sistemom ili rashladnim mašinama, ova vozila ili kontejneri moraju odgovarati zahtevima poglavlja 9.6.Ako se materije nalaze u zaštitnoj ambalaži sa rashladnim sredstvima neophodno ih je tovariti u zatvorena ili pokrivena vozila ili u zatvorene ili pokrivene kontejnere. Ukoliko se koriste zatvorena vozila ili zatvoreni kontejneri mora se obezbediti adekvatna ventilacija. Pokrivena vozila i kontejneri moraju biti opremljeni bočnim zidovima i zadnjim zidom. Pokrivač (cirada) mora biti od nepropustive i teško gorive tkanine.Svi uređaji za kontrolu i merenje temperature u rashladnom sistemu moraju biti lako dostupni, a svi električni priključci moraju biti vodootporni. Temperatura u vazdušnom prostoru unutar transportne jedinice mora se meriti sa dve nezavisne merne sonde (senzor) a podaci se moraju registrovati na takav način, da se svaka promena temperature može lako utvrditi. Ako se materije transportuju sa kontrolisanom temperaturom ispod + 25 °C, transportnu jedinicu je neophodno opremiti sa optičkim i akustičnim alarmnim uređajem, koji ima nezavisno strujno napajanje od rashladnog sistema; alarmni uređaj je potrebno podesiti na kontrolnu temperaturu ili ispod nje. Rezervni rashladni sistem ili rezervni delovi moraju biti raspoloživi. Napomena: Ovaj poseban propis V 8 ne važi za materije prema 3.1.2.6, za koje se stabilizacija vrši dodavanjem hemijskih inhibitora, tako da je temperatura samoubrzavajućeg raspadanja (SADT) veća od 50 ºC. U ovom poslednjem slučaju neophodna je kontrola temperature u transportnim uslovima, u kojima je temperatura veća od 55 ºC. V 9 (Rezervisano) V 10 IBC se transportuju u zatvorenim ili pokrivenim vozilima, ili u zatvorenim ili pokrivenim kontejnerima. V 11 IBC, izuzev IBC od metala i IBC od krute plastike, transportuju se u zatvorenim ili pokrivenim vozilima, ili u zatvorenim ili pokrivenim kontejnerima. V 12 IBC tipa 31HZ2 transportuju se u zatvorenim vozilima ili zatvorenim kontejnerima. V 13 Ako je materija pakovana u vreće 5H1, 5L1 ili 5M1, iste se transportuju u zatvorenim vozilima ili zatvorenim kontejnerima. V 14 Pakovanja gasa pod pritiskom koja se, u skladu sa poglavljem 3.3 – posebna odredba 327, transportuju u svrhu prerade ili zbrinjavanja mogu se transportovati samo u provetravanim ili otvorenim vozilima ili kontejnerima.

Poglavlje 7.3 Odredbe koje se odnose na transport u rasutom stanju 7.3.1 Opšte odredbe 7.3.1.1 Teret u rasutom stanju može da se transportuje u kontejnerima za rasuti teret, kontejnerima ili vozilima samo ako je:u poglavlju 3.2, tabela A, rubrika 10, navedena posebana odredba sa kodom koji počinje slovima „BK“ kojim se izričito dozvoljava ovaj način transporta, i ako su dodatno uz propise ovog odeljka primenjeni merodavni zahtevi iz 7.3.2, ili ako jeu poglavlju 3.2, tabela A, rubrika 17, navedena posebana odredba sa kodom koji počinje slovima „VV“ kojim se izričito dozvoljava ovaj način transporta, i ako su dodatno uz propise ovog odeljka ispunjeni uslovi ovog posebnog propisa koji su navedeni u 7.3.3.Nezavisno od toga, neočišćena prazna ambalaža može da se transportuje u rasutom stanju, ukoliko ovaj način transporta nije izričito zabranjen drugim odredbama ADR.Napomena: Za transport u cisternama vidi poglavlje 4.2 i 4.3. 7.3.1.2 Za materije koje usled mogućih temperatura u toku transporta mogu da pređu u tečno stanje nije dozvoljen transport u rasutom stanju. 7.3.1.3 Kontejneri za rasuti teret, kontejneri ili karoserija vozila moraju biti nepropusni za prašinu i zatvoreni, tako da u normalnim uslovima transporta, uključujući uticaje vibracije ili promene u temperaturi, vlažnosti ili pritisku, sadržaj ne može dospeti napolje. 7.3.1.4 Čvrste materije u rasutom stanju moraju biti na taj način utovarene i eventualno raspoređene da se pomeranja koja mogu da dovedu do oštećenja kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila, ili do ispuštanja opasnih tereta, svedu na minimum. 7.3.1.5 Ukoliko su postavljeni uređaji za ventilaciju, isti moraju biti prohodni i spremni za rad. 7.3.1.6 Čvrste materije u rasutom stanju ne smeju opasno da reaguju sa materijalom kontejnera za rasuti teret, kontejnera, vozila, zaptivki i opreme, uključujući poklopce i cirade, kao ni sa zaštitnim oblogama koje su u kontaktu sa tovarom, ili da dovedu do značajnog slabljenja istog. Kontejneri za rasuti teret, kontejneri ili vozila moraju biti tako konstruisani ili adaptirani da teret ne može dospeti između podnih obloga od drveta ili doći u dodir sa delovima kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila, na koje materija ili ostaci ove materije mogu štetno da deluju. 7.3.1.7 Pre punjenja i predaje na transport, svaki kontejner za rasuti teret, svaki kontejner ili svako vozilo moraju biti pregledani i očišćeni, kako bi se utvrdilo da unutar i izvan kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila nema ostataka koji mogu:da izazovu opasnu reakciju sa materijom predviđenom za transport;da oštete konstrukcionu celovitost kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila, ilida negativno utiču na sposobnost kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila, da zadrži opasni teret. 7.3.1.8 U toku transporta ne sme biti opasnih ostataka na spoljnoj površini kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili karoseriji vozila. 7.3.1.9 Ako je postavljeno više sistema zatvaranja u nizu, pre punjenja se zatvara onaj sistem koji se nalazi najbliže materiji koja se transportuje. 7.3.1.10 Prazni kontejneri za rasuti teret, kontejneri ili vozila kojima je transportovana opasna čvrsta materija tretiraju se na isti način kao što je propisano ADR za napunjene kontejnere za rasuti teret, kontejnere ili vozila, osim ako su preduzete adekvatne mere kako bi se isključila opasnost. 7.3.1.11 Ako se kontejneri za rasuti teret, kontejneri ili vozila koriste za transport tereta u rasutom stanju koje mogu da prouzrokuju eksploziju prašine ili ispuštaju zapaljive pare (npr. u slučaju određenih otpadaka), preduzimaju se mere kojima se isključuju izvori paljenja i sprečava opasno elektrostatičko pražnjenje u toku transporta, punjenja ili istovara. 7.3.1.12 Materije, na primer otpaci, koji međusobno mogu opasno da reaguju, kao i materije različitih klasa i tereti koje ne podležu ADR koje međusobno mogu opasno da reaguju, ne smeju se međusobno mešati u istom kontejneru za rasuti teret, kontejneru ili vozilu. Opasne reakcije su:sagorevanje i/ili razvoj značajne toplote;razvoj zapaljivih i/ili otrovnih gasova;stvaranje nagrizajućih tečnih materija ilistvaranje nestabilnih materija. 7.3.1.13 Pre punjenja kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila vrši se vizuelni pregled, kako bi se utvrdilo da su podobni u konstrukciono-tehničkom pogledu, da njihovi unutrašnji zidovi, poklopac i dno nemaju izbočine ili oštećenja i da na unutrašnjim oblogama ili uređajima za zadržavanje nema proreza, pukotina ili drugih oštećenja koja mogu negativno da utiču na sposobnost kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila da zadrže tovar. Ukoliko se odnosi na dotično transportno sredstvo, „podobnost u konstrukciono-tehničkom pogledu“ podrazumeva da su konstrukcioni elementi kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili vozila, kao što su gornji i donji bočni podužni nosači, gornji i donji poprečni nosači, pragovi vrata i nosači vrata, poprečni nosači dna, ugaoni stupci i ugaoni okovi u kontejneru za rasuti teret i kontejneru, bez većih oštećenja. „Veća oštećenja“, ukoliko se odnose na dotično transportno sredstvo, obuhvataju: izbočine, pukotine ili prelome u konstrukcionim elementima ili nosećim elementima koji mogu da utiču na celovitost kontejnera za rasuti teret, kontejnera ili karoseriju vozila;više od jednog spoja ili jedan nepravilan spoj (npr. spoj koji se preklapa) u gornjim ili donjim poprečnim nosačima ili nosačima vrata;više od dva spoja u jednom od gornjih ili donjih bočnih podužnih nosača;jedan spoj u pragu vrata ili u ugaonom stupcu;šarke vrata i okove koji su zaglavljeni, uvrnuti, polomljeni, koji nedostaju ili koji na neki drugi način nisu u stanju da funkcionišu; zaptivke ili zatvarače koji propuštaju; svako uvijanje konstrukcije kontejnera za rasuti teret ili kontejnera koje je dovoljno izraženo da onemogući pravilno pozicioniranje pretovarnog uređaja, postavljanje i osiguranje na šasijama ili vozilima;svako oštećenje na opremi za rukovanje ili radnoj opremi;svako oštećenje na opremi za opsluživanje ili pogonskim uređajima. 7.3.2 Dodatne odredbe za transport u rasutom stanju uz primenu odredbi 7.3.1.1 a) 7.3.2.1 Kodovi „BK 1“ i „BK 2“ u poglavlju 3.2, tabela A, rubrika 10 imaju sledeće značenje:BK 1: Dozvoljen je transport u pokrivenim kontejnerima za rasuti teret.BK 2: Dozvoljen je transport u zatvorenim kontejnerima za rasuti teret. 7.3.2.2 Korišćeni kontejner za rasuti teret mora da odgovara zahtevima poglavlja 6.11. 7.3.2.3 Tereti Klase 4.2Ukupna masa koja se transportuje u kontejneru za rasuti teret mora biti tako utvrđena da je temperatura samozapaljenja veća od 55º C. 7.3.2.4 Tereti Klase 4.3Ovi tereti moraju da se transportuju u vodonepropusnim kontejnerima za rasuti teret. 7.3.2.5 Tereti Klase 5.1Kontejneri za rasuti teret moraju biti tako konstruisani ili adaptirani da tereti ne mogu da dođu u dodir sa drvetom ili drugim nekompatibilnim materijalima. 7.3.2.6 Otpaci Klase 6.2 7.3.2.6.1 Otpaci Klase 6.2 [UN broj 2814 (samo životinjska tela) i UN broj 2900 (samo životinjska tela i otpaci)]Za otpatke sa UN brojevima 2814 i 2900 dozvoljeni su pokriveni kontejneri za rasuti teret BK 1, pod uslovom da se ne pune do maksimalno dozvoljene zapremine, kako bi se sprečilo da materije dođu u dodir sa pokrivačem. Zatvoreni kontejneri za rasuti teret BK 2 su takođe dozvoljeni.Zatvoreni i pokriveni kontejneri za rasuti teret i njihovi otvori moraju po svojoj konstrukciji biti zaptiveni, ili se njihova zaptivenost mora obezbediti postavljanjem odgovarajuće obloge.Otpaci sa UN brojevima 2814 i 2900 pre utovara za transport moraju biti u potpunosti obrađeni odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom.Otpaci sa UN brojevima 2814 i 2900 u pokrivenim kontejnerima za rasuti teret moraju biti pokriveni dodatnom gornjom oblogom koja je opterećena upijajućim materijalom obrađenim odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom.Zatvoreni ili pokriveni kontejneri za rasuti teret koji se koriste za transport otpadaka sa UN brojevima 2814 i 2900 mogu tek posle temeljnog čišćenja i dezinfekcije ponovo da se koriste. 7.3.2.6.2 Otpaci Klase 6.2 (UN broj 3291)(Rezervisano)Zatvoreni kontejneri za rasuti teret i njihovi otvori moraju po svojoj konstrukciji biti zaptiveni. Ovi kontejneri za rasuti teret moraju imati unutrašnje površine koje nisu porozne i biti bez pukotina ili nekih drugih osobina koje bi mogle dovesti do oštećenja sadržane ambalaže, onemogućavanja dezinfekcije ili slučajnog propuštanja.Otpaci sa UN brojem 3291 u zatvorenim kontejnerima za rasuti teret moraju se nalaziti u nepromočivim zatvorenim plastičnim vrećama ispitane i dozvoljene UN konstrukcije, koje su ispitane za čvrste materije ambalažne grupe II i obeležene u skladu sa 6.1.3.1. Ove plastične vreće moraju biti u stanju da izdrže ispitivanja otpornosti na kidanje i udar u skladu sa ISO 7765-1:1998 „Plastične folije i trake – Određivanje otpornosti na udar u postupku udara čekića u padu – Deo 1: Postupci ograničavanja“ i ISO 6383-2:1983 „Plastične materije – Folije i trake – Određivanje otpornosti na udar – Deo 2: Postupak „Elmendorf“. Svaka plastična vreća mora imati otpornost na udar od najmanje 165 g i otpornost na kidanje od najmanje 480 g, kako u paralelnom tako i u vertikalnom nivou u odnosu na dužinu plastične vreće. Neto masa svake plastične vreće može da iznosi najviše 30 kg.Pojedini predmeti čija masa iznosi više od 30 kg, kao prljavi dušeci, uz odobrenje nadležnog organa mogu da se transportuju bez plastične vreće.Otpaci sa UN brojem 3291 koji sadrže tečne materije mogu da se transportuju samo u plastičnim vrećama koje sadrže dovoljno upijajućeg materijala koji je u stanju da upije ukupnu količinu tečnih materija, a da ništa od toga ne dospe u kontejner za rasuti teret.Otpaci sa UN brojem 3291 koji sadrže oštre predmete mogu da se transportuju samo u krutoj ambalaži ispitane i dozvoljene UN konstrukcije, koja ispunjava odredbe Uputstva za pakovanje P 621, IBC 620 ili LP 621.Kruta ambalaža prema Uputstvu za pakovanje P 621, IBC 620 ili LP 621 takođe može da se koristi. Ona mora biti propisno obezbeđena, kako bi se sprečila oštećenja u normalnim uslovima transporta. Otpaci u krutoj ambalaži i plastičnim vrećama koji se zajedno transportuju u istom zatvorenom kontejneru za rasuti teret moraju međusobno biti dovoljno razdvojeni, npr. odgovarajućim krutim ogradama ili pregradama, mrežama ili drugim sredstvima za obezbeđenje, kako bi se sprečilo oštećenje ambalaže u normalnim uslovima transporta.Otpaci sa UN brojem 3291 u plastičnim vrećama u zatvorenim kontejnerima za rasuti teret ne smeju se toliko sabijati da vreće počnu da propuštaju.Zatvoreni kontejner za rasuti teret mora biti pregledan da li je postojalo curenje i rasipanje tereta, posle svakog transporta. Ako je došlo do curenja i rasipanja otpadaka sa UN brojem 3291 u zatvorenom kontejneru za rasuti teret, isti može ponovo da se koristi tek posle temeljnog čišćenja i, po potrebi, posle izvršene dezinfekcije ili dekontaminacije odgovarajućim sredstvom. Sa izuzetkom medicinskog ili veterinarskog otpada, nikakvi drugi tereti ne smeju da se transportuju zajedno sa otpacima sa UN brojem 3291. Ovi drugi otpaci koji se transportuju u istom zatvorenom kontejneru za rasuti teret moraju biti ispitani na eventualnu kontaminaciju. 7.3.2.7 Materije Klase 7U vezi sa transportom neupakovanih radioaktivnih materija vidi 4.1.9.2.3. 7.3.2.8 Tereti Klase 8Ove tereti moraju da se transportuju u vodonepropusnim kontejnerima za rasuti teret. 7.3.3 Posebne odredbe za transport u rasutom stanju uz primenu odredbi 7.3.1.1 b)Sledeće posebne odredbe se primenjuju, ako su one navedene u poglavlju 3.2, tabela A, kolona 17: VV 1 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u zatvorenim ili pokrivenim vozilima u zatvorenim kontejnerima ili u pokrivenim velikim kontejnerima. VV 2 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u zatvorenim vozilima sa metalnom konstrukcijom, u zatvorenim velikim kontejnerima od metala i u vozilima ili velikim kontejnerima sa nesagorivom ciradom, čije se konstrukcije sastoje od metala ili čiji su podovi ili zidovi zaštićeni od tovara. VV 3 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u pokrivenim vozilima i pokrivenim velikim kontejnerima sa dovoljnom ventilacijom. VV 4 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u zatvorenim i pokrivenim vozilima sa metalnom konstrukcijom, u zatvorenim kontejnerima od metala ili u pokrivenim velikim kontejnerima od metala. Za UN brojeve 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 i 3190 dozvoljen je samo transport čvrstih otpadaka u rasutom stanju. VV 5 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u posebno uređenim vozilima i kontejnerima. Otvori namenjeni za utovar i istovar moraju imati mogućnost hermetičkog zatvaranja. VV 6 (Rezervisano) VV 7 Transport u rasutom stanju u zatvorenim ili pokrivenim vozilima, u zatvorenim kontejnerima ili u pokrivenim velikim kontejnerima dozvoljen je samo ako je materija u komadima. VV 8 Transport u rasutom stanju dozvoljen je kao kompletna pošiljka u zatvorenim vozilima, u zatvorenim velikim kontejnerima ili u pokrivenim vozilima ili velikim kontejnerima sa nepropusnom i nesagorivom ciradom.Vozila i kontejneri moraju biti tako izrađeni da materije koje se transportuju ne mogu da dođu u dodir sa drvetom ili nekim drugim sagorivim materijalom, ili podovi i zidovi od drveta ili nekog drugog sagorivog materijala moraju celom površinom biti obloženi nepropusnom nesagorivom oplatom ili oblogom od natrijumsilikata ili nekog ekvivalentnog proizvoda. VV 9 Transport u rasutom stanju dozvoljen je kao kompletna pošiljka u pokrivenim vozilima, u zatvorenim kontejnerima ili u pokrivenim velikim kontejnerima sa punim zidovima. Za materije Klase 8 konstrukcije vozila ili kontejnera moraju biti obložene odgovarajućom dovoljno čvrstom unutrašnjom oblogom. VV 10 Transport u rasutom stanju dozvoljen je kao kompletna pošiljka u pokrivenim vozilma, u zatvorenim kontejnerima ili u pokrivenim velikim kontejnerima sa punim zidovima. Kunstrukcija vozila ili kontejnera mora biti nepropusna ili zaptivena, npr. odgovarajućom, dovoljno čvrstom unutrašnjom oblogom. VV 11 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u posebno uređenim vozilima i kontejnerima, na način na koji bi se mogla izbeći opasnost po ljude, životinje i životnu sredinu, npr. tovarenjem otpada u vreće ili hermetičke priključke. VV 12 Materije koje zbog visoke temperature i gustine nisu pogodne za transport u vozilima-cisternama, u prenosivim cisternama ili u kontejner-cisternama mogu se transportovati u specijalnim vozilima ili kontejnerima koji odgovaraju standardima utvrđenim od strane nadležnog organa zemlje porekla. Ukoliko zemlja porekla nije ugovorna strana ADR, utvrđeni uslovi moraju biti priznati od strane nadležnog organa prve države ugovorne strane ADR, koja dolazi u kontakt sa pošiljkom. VV 13 Transport u rasutom stanju dozvoljen je u posebno opremljenim vozilima ili kontejnerima koji odgovaraju standardima utvrđenim od strane nadležnog organa zemlje porekla. Ukoliko zemlja porekla nije ugovorna strana ADR, utvrđeni uslovi moraju biti priznati od strane nadležnog organa prve države ugovorne strane ADR koja dolazi u kontakt sa pošiljkom. VV 14 Upotrebljavane baterije mogu se transportovati u rasutom stanju u posebno opremljenim vozilima ili kontejnerima. Veliki kontejneri od plastike nisu dozvoljeni. Mali kontejneri od plastike moraju biti u stanju da na – 18º C izdrže ispitivanje na pad pod punim tovarom sa visine od 0,8 m na tvrdu površinu, ravno na dno, bez loma.Tovarni prostor vozila ili kontejnera mora da se sastoji od čelika koji je otporan na nagrizajuće materije sadržane u baterijama. Manje otporni čelici mogu da se koriste, ukoliko postoji ili dovoljno jaka debljina zidova ili obloga ili oplata od plastike koja je otporna na nagrizajuće materije. Tovarni prostor vozila ili kontejnera mora biti tako konstruisan da izdrži eventualne zaostale struje i udar baterija. Napomena: Otpornim se smatraju čelici koji pod dejstvom nagrizajućih materija imaju stopu korozije od najviše 0,1 mm godišnje.Konstrukcionim merama mora biti obezbeđeno da u toku transporta ne dolazi do ispuštanja nagrizajućih materija iz tovarnog prostora vozila ili kontejnera. Otvoren tovarni prostor mora biti prekriven materijalom koji je otporan na nagrizajuće materije.Tovarni prostor vozila ili kontejnera, uključujući njihovu opremu, mora da bude pregledan pre tovarenja. Vozila ili kontejneri sa oštećenim tovarnim prostorom ne smeju se tovariti. Tovarni prostor vozila ili kontejnera ne sme da se tovari preko visine zidova.U tovarnom prostoru vozila ili kontejnera ne smeju se nalaziti baterije sa različitim materijama i drugi tereti koje međusobno mogu opasno da reaguju (vidi definiciju pojma za opasne reakcije u 1.2.1).U toku transporta na spoljašnjosti tovarnog prostora vozila ili kontejnera ne sme biti opasnih ostataka materija sadržanih u baterijama. VV 15 Transport materija ili smeša (kao što su preparati i otpaci) koje ne sadrže više od 1000 mg/kg materija sa pripisanim UN brojem, u rasutom stanju, dozvoljen je u zatvorenim ili pokrivenim vozilima, u zatvorenim kontejnerima ili u pokrivenim velikim kontejnerima sa punim zidovima.Konstrukcija vozila ili kontejnera mora biti nepropusna ili zaptivena, npr. odgovarajućom, dovoljno čvrstom unutrašnjom oblogom. VV 16 Transport u rasutom stanju dozvoljen je pod uslovima iz 4.1.9.2.3. VV 17 Transport predmeta SCO-I dozvoljen je pod uslovima iz 4.1.9.2.3.

Poglavlje 7.4 Odredbe koje se odnose na transport u cisternama 7.4.1 Opasni teret može da se transportuje u cisternama samo ako je u koloni 10 ili 12 poglavlja 3.2, tabela A, naveden kôd cisterne ili ako je nadležni organ izdao dozvolu u skladu sa 6.7.1.3. Pri transportu moraju se primenjivati odredbe poglavlja 4.2 ili 4.3 a vozila, nezavisno od toga da li se radi o vozilima-cisternama (sa fiksiranim cisternama ili demontažnim cisternama), baterijskim vozilima ili vozilima nosačima za kontejner-cisterne ili prenosive cisterne, moraju ispunjavati odgovarajuće zahteve poglavlja 9.1, 9.2 i 9.7.2 koji se odnose na vozila koja se koriste, kao što je navedeno poglavlju 3.2 tabel A, rubrika 14. 7.4.2 Vozila označena kôdovima EX/III, FL, OX ili AT u skladu sa 9.1.1.2 moraju se koristiti kako sledi:ako je propisano vozilo EX/III, može se koristiti samo vozilo EX/III;ako je propisano vozilo FL, može se koristiti samo vozilo FL;ako je propisano vozilo OX, može se koristiti samo vozilo OX;ako je propisano vozilo AT, mogu se koristiti vozila AT, FL i OX.

Poglavlje 7.5 Odredbe koje se odnose na utovar, istovar i rukovanje 7.5.1 Opšte odredbeNapomena: U smislu ovog odeljka postavljanje kontejnera, kontejnera za rasuti teret, kontejner-cisterne ili prenosive cisterne na vozilo se smatra kao utovar, a skidanje istih kao istovar. 7.5.1.1 Pri prispeću na utovarno ili istovarno mesto uključujući kontejnerske terminale, vozila i njegovi vozači kao i prema potrebi veliki kontejneri, kontejneri za rasuti teret, kontejner-cisterne ili prenosive cisterne moraju ispunjavati pravne odredbe (posebno one koje se odnose na bezbednost, sigurnost, čistoću i pravilnu funkciju opreme koja se koristi za utovar i istovar). 7.5.1.2 Utovar se ne sme sprovesti, ako:kontrola dokumenata ilivizuelni pregled vozila, ili prema potrebi, velikog kontejnera, kontejnera za rasuti teret, kontejner-cisterne ili prenosive cisterne kao i njihove opreme koja se koristi za utovar i istovardokazuje, da vozilo, vozač, veliki kontejner, kontejner za rasuti teret, kontejner-cisterna, prenosiva cisterna ili njihova oprema nije u skladu sa pravnim odredbama. 7.5.1.3 Utovar se ne sme sprovesti, ako prethodno pomenute kontrole otkrivaju manjkavosti koje mogu uticati na bezbednost ili sigurnost istovara.Pre tovarenja mora biti pregledana unutrašnjost i spoljašnjost vozila ili kontejnera, kako bi se utvrdilo da ne postoje oštećenja koja bi mogla negativno da utiču na celovitost vozila ili kontejnera ili komada za otpremu koji se tovari. 7.5.1.4 U skladu sa posebnim odredbama iz 7.3.3 ili 7.5.11 i prema podacima iz poglavlja 3.2, tabela A, kolone 17 i 18, određeni opasni tereti mogu da se otpremaju samo kao „kompletna pošiljka“ (vidi definiciju pojma u 1.2.1). U ovom slučaju nadležni organi mogu zahtevati da se vozila i veliki konterneri koji se koriste za transport utovaraju samo na jednom mestu i istovaraju na jednom mestu. 7.5.1.5 Ako su propisane usmeravajuće oznake u vidu strela, komadi za otpremu moraju biti postavljeni u položaj koji odgovara ovim oznakama.Napomena: Tečni opasni tereti moraju, ukoliko je to izvodljivo, da se tovare ispod suvih opasnih tereta. 7.5.2 Zabrane zajedničkog tovarenja 7.5.2.1 Komadi za otpremu sa različitim listicama opasnosti ne smeju se tovariti zajedno u vozilo ili kontejner, sem ukoliko zajedničko tovarenje nije dozvoljeno u skladu sa dole prikazanom tabelom, na osnovu listica opasnosti kojima su olistani.Napomena: U skladu sa 5.4.1.4.2, za pošiljke, koje se ne smeju tovariti zajedno sa drugim u vozilo ili kontejner, moraju se izdati posebni transportni dokumenti.

Listi-ca opasnosti 7.5.2.2 Komadi za otpremu koji sadrže materije ili predmete Klase 1 i koji su olistani listicom prema obrascu 1, 1.4, 1.5 ili 1.6, ali su svrstani u različite grupe kompatibilnosti, ne smeju se tovariti zajedno u vozilo ili kontejner, ukoliko prema dole prikazanoj tabeli za odnosne grupe kompatibilnosti nije dozvoljeno zajedničko tovarenje.

Grupe kompatibilnosti

7.5.2.3 Pri primeni zabrane zajedničkog tovarenja u jednom vozilu, ne uzimaju se u obzir materije koje su sadržane u zatvorenim kontejnerima sa punim stranicama. Međutim, zabrane zajedničkog tovarenja predviđene u 7.5.2.1 koje se odnose na zajedniko tovarenje komada za otpremu sa listicom prema modelu 1, 1.4, 1.5 ili 1.6 sa drugim komadima za otpremu i u 7.5.2.2 koji se odnose na zajedničko tovarenje eksplozivnih materija i premeta sa različitim grupama kompatibilnosti važe za opasne terete koji su sadržani u jednom kontejneru i za druge opasne terete koji su tovareni u istom vozilu, nezavisno od toga da li su ove poslednje pomenute sadržane u jednom ili više kontejnera. 7.5.3 (Rezervisano) 7.5.4 Mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinjeAko je u poglavlju 3.2 tabela A rubrika 18 kod neke materije ili nekog predmeta navedena posebna odredba CV 28, moraju se preduzeti sledeće mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje:Komadi za otpremu, kao i neočišćena prazna ambalaža, uključujući veliku ambalažu i IBC ambalažu, sa listicama prema obrascu 6.1 ili 6.2 ili sa listicama prema obrascu 9, koji sadrže terete sa UN brojevima 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ili 3245, u vozilima, kontejnerima i na mestima utovara, istovara i pretovara ne smeju da budu naslagani preko komada za otpremu za koje je poznato da sadrže životne namirnice, potrošne robe ili hranu za životinje, niti da se tovare u njihovoj neposrednoj blizini.Ako se ovi komadi za otpremu sa navedenim listicama tovare u neposrednoj blizini komada za otpremu za koje je poznato da sadrže životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje, oni moraju od istih biti odvojeni:punim pregradnim zidovima. Ovi pregradni zidovi moraju biti iste visine kao komadi za otpremu sa gore navedenim listicama; ilikomadima za otpremu koji nisu olistani listicama prema obrascu 6.1, 6.2 ili 9, ili komadima za otpremu koji su olistani listicama prema obrascu 9, ali ne sadrže terete sa UN brojevima 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ili 3245, iliodstojanjem od najmanje 0,8 m,osim ako su komadi za otpremu sa gore navedenim listicama dodatno upakovani ili u potpunosti pokriveni (npr. folijom, kartonom ili drugim sredstvima). 7.5.5 Ograničenje količine za transport 7.5.5.1 Ukoliko sledeće odredbe ili dodatne odredbe u 7.5.11, koje se moraju primeniti prema podacima u poglavlju 3.2 tabela A kolona 18 za određeni teret, propisuju ograničenje količine za transport, ograničenje mase po transportnoj jedinici utvrđeno ovim odredbama ne utiče na činjenicu da je opasni teret sadržan u jednom ili više kontejnera. 7.5.5.2 Ograničenja za eksplozivne materije i predmete sa ekspozivnom materijom 7.5.5.2.1 Materije i količine koje se transportujuUkupna masa punjenja u kg eksplozivnih materija (ili kod predmeta sa eksplozivnom materijom, ukupna neto masa eksplozivne materije koja je sadržana u svim predmetima) koja se sme transportovati u jednoj transportnoj jedinici ograničena je shodno podacima u sledćoj tabeli (vidi i 7.5.2.2 o zabrani zajedničkog tovarenja): Najveća dozvoljena masa punjenja u kg eksplozivne materije Klase 1 po transportnoj jedinici Trans-portna jedi-nica Pod-klasa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 i1.6 neočiš-ćena prazna ambalaža grupa kompatibilnosti 1.1A osim 1.4S 1.4S EX/II(a) 6,25 1000 3000 5000 15000 neog-raničena 5000 neog-raničena EX/III(a) 18,75 16000 16000 16000 16000 neog-raničena 16000 neog-raničena (a) Za opis vozila EX/II i EX/III vidi deo 9. 7.5.5.2.2 Ako se materije i predmeti različitih podklasa Klase 1, tovare u jednu transportnu jedinicu, a pri tome su primenjene zabrane zajedničkog tovarenja u 7.5.2.2., cela pošiljka se mora tretirati kao da pripada najopasnijoj podklasi (prema redosledu 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Međutim, masa punjenja eksplozivnih materija grupe kompatibilnosti S kod ograničenja količine za transport se ne uzima u obzir.Ako se materije klasifikacije 1.5D tovare u jednu transportnu jedinicu zajedno sa materijama i predmetima podklase 1.2, cela pošiljka za transport se mora tretirati kao da pripada podklasi 1.1. 7.5.5.3 Ograničenja za organske perokside i samoreagujuće materijeKoličine organskih peroksida Klase 5.2 i samoreagujućih materija Klase 4.1 koje se mogu transportovati u jednoj transportnoj jedinici je ograničeno kako sledi: organski peroksid ili samoreagujuće materije materije tipa B bez kontrolisa-ne tempera-ture materije tipa C bez kontrolisa-ne tempera-ture materije tipa D,E ili F bez kontrolisa-ne tempera-ture materije tipa B sa kontrolisa-nom tempe-raturom materije tipa C sa kontrolisa-nom tempe-raturom materije tipa D, E ili F sa kontrolisa-nom tempe-raturom najveća dozvonjena količina po transport-noj jedinici 1000 kg(a) 10000 kg 20000 kg 1000 kg(b) 5000 kg(c) 20000 kg (a) 5000 kg, ako je tovarni prostor provetravan odozgo, a transportna jedinica izolovana materijalom otpornim na toplotu (vidi 9.3.4).(b) 5000 kg, ako je transportna jedinica izolovana materijalom otpornim na toplotu (vidi 9.3.4).(c) 10000 kg ako je transportna jedinica izolovana materijalom otpornim na toplotu (vidi 9.3.4).Ako se materije tavare zajedno u jednu transportnu jedinicu, prethodno navedene količine se ne smeju prekoračiti, a ukupna količina ne sme da premaši 2000 kg. 7.5.6 (Rezervisano) 7.5.7 Rukovanje i smeštanje (skladištenje) 7.5.7.1 Vozila ili kontejneri moraju eventualno biti opremljeni uređajima za obezbeđenje i rukovanje opasnim teretom. Komadi za otpremu koji sadrže opasni teret i neupakovani opasni predmeti moraju biti obezbeđeni adekvatnim sredstvima koja su u stanju da zadrže teret u vozilu ili kontejneru (npr. trake za pričvršćivanje, pomični zidovi, podesivi držači), tako da se u toku transporta spreči pomeranje koje utiče na promenu položaja ili dovodi do oštećenja komada za otpremu. Ako se opasni tereti transportuju zajedno sa drugim teretima (npr. teškim mašinama ili sanducima), svi tereti u vozilima ili kontejnerima moraju biti obezbeđene ili upakovane tako da se onemogući ispuštanje opasnih tereta. Pomeranje komada za otpremu takođe se može sprečiti popunjavanjem šupljina pomoću drvenih elemenata, ili blokiranjem i vezivanjem. Ako se koriste sredstva za vezivanje, kao što su trake ili pojasevi, ista se ne smeju zatezati toliko da dođe do oštećenja ili deformacije komada za otpremu. 7.5.7.2 Komadi za otpremu se ne smeju slagati, sem ako su konstruisani u tu svrhu. Ako se zajedno tovare različite vrste komada za otpremu koji su konstruisani za slaganje, potrebno je voditi računa o međusobnoj kompatibilnosti pri slaganju. Ukoliko je potrebno, naslagani komadi za otpremu se, upotrebom nosećih pomoćnih sredstava, moraju zaštititi od oštećenja donjih komada za optremu. 7.5.7.3 U toku utovara i istovara, komadi za otpremu sa opasnim teretom moraju se zaštititi od oštećenja.Napomena: Posebnu pažnju treba obratiti na rukovanje komadima za otpremu prilikom pripreme za transport, na vrstu vozila ili kontejnera kojima će se komadi za otpremu transportovati, kao i na metod utovara i istovara, tako da se spreči slučajno oštećenje usled vučenja komada za otpremu po tlu ili pogrešne obrade komada za otpremu. 7.5.7.4 Odredbe iz 7.5.7.1 važe i za tovarenje, slaganje i istovar kontejnera na i sa vozila. 7.5.7.5 Članovi posade vozila ne smeju da otvaraju komade za otpremu sa opasnim teretom. 7.5.8 Čišćenje posle istovara 7.5.8.1 Ako se posle istovara vozila ili kontejnera u kojima su se nalazili upakovani opasni tereti, ustanovi da je došlo do prosipanja jednog dela njihovog sadržaja, vozilo ili kontejner treba očistiti što je moguće pre, a u svakom slučaju pre ponovnog tovarenja.Ako čišćenje na licu mesta nije moguće, vozilo ili kontejner se moraju dopremiti do najbližeg odgovarajućeg mesta na kome se može izvršiti čišćenje, vodeći pri tom računa o dovoljnoj bezbednosti pri transportu.Dovoljna bezbednost pri transportu postoji, ako su preduzete odgovarajuće mere za sprečavanje nekontrolisanog oslobađanja ispuštenih opasnih tereta. 7.5.8.2 Vozila ili kontejneri u kojima su se nalazili opasni tereti u rasutom stanju, moraju pre ponovnog tovarenja na adekvatan način da se očiste, ukoliko se novi tovar ne sastoji iz istog opasnog tereta kao i prethodni. 7.5.9 Zabrana pušenjaU toku utovarnih i istovarnih radnji, zabranjeno je pušenje u blizini vozila ili kontejnera kao i u samom vozilu ili kontejneru. 7.5.10 Mere predostrožnosti od elektrostatičkog nabojaKod otrovnih gasova, tečnih materija sa tačkom paljenja do najviše 60ºC ili kod UN broja 1361, ugalj ili čađ, ambalažne grupe II, pre punjenja ili pražnjenja cisterni neophodno je uspostaviti dobru, provodljivu, električnu vezu između konstrukcije (šasije) vozila, prenosive cisterne ili konterner-cisterne i zemlje. Osim toga potrebno je ograničiti brzinu punjenja. 7.5.11 Dodatne odredbe za određene klase ili teretePored odredbi iz 7.5.1 do 7.5.10, primenjuju se sledeće odredbe ako su navedene za neku poziciju u poglavlju 3.2, tabela A, rubrika 18. CV 1 Zabranjene su sledeće radnje:utovarati i istovarati teret na javnim mestima unutar naseljenih područja bez posebnog odobrenja nadležnih organa;utovarati i istovarati teret na javnim mestima van naseljenih područja bez obaveštavanja nadležnih organa, osim ako su ove mere iz bezbednosnih razloga hitno neophodne.Ako se iz bilo kog razloga moraju izvršiti pretovarne radnje na javnim mestima, u tom slučaju materije i predmeti različite vrste moraju biti odvojeni primereno listicama opasnosti. CV 2 Podovi (utovarne površine) vozila ili kontejnera moraju se pre utovara temeljno očistiti. Zabranjeno je korišćenje vatre i otvorenog svetla na vozilima i u kontejnerima koji ove terete transportuju, u njihovoj blizini kao i kod utovara i istovara. CV 3 Vidi 7.5.5.2 CV 4 Materije i predmeti grupe kompatibilnosti L mogu da se transportuju samo kao kompletna pošiljka. C V 5 (Rezervisano) CV 6 (Rezervisano) CV 7 (Rezervisano) CV 8 (Rezervisano) CV 9 Komadi za otpremu ne smeju se bacati ili izlagati udarima.Posude se moraju smestiri u vozila na taj način da se ne mogu prevrtati ili padati. CV 10 Boce, u skladu sa definicijom pojma iz 1.2.1, moraju biti položene paralelno ili poprečno u odnosu na podužnu osu vozila ili kontejnera; u blizini čeonih stranica moraju se, međutim, tovariti poprečno u odnosu na podužnu osu.Kratke boce sa velikim prečnikom (oko 30 cm i više) mogu se polagati i podužno, pri čemu zaštitni uređaji ventila moraju biti usmereni prema sredini vozila ili kontejnera.Boce koje su dovoljno stabilne ili koje se transportuju u odgovarajućim napravama koje ih štite od prevrtanja mogu da se tovare uspravno.Boce u ležećem položaju moraju na siguran i adekvatan način biti utvrđene klinovima, privezane ili pričvršćene, tako da ne mogu da se pomeraju. CV 11 Posude se uvek moraju tovariti u položaju za koji su konstruisani, i moraju biti zaštićeni od svakog mogućeg oštećenja izazvanog drugim komadima za otpremu. CV 12 Ako su predmeti utovareni na palete, a palete su pri tom naslagane, svaki sloj palete mora biti ravnomerno raspoređen na donjem sloju, ako je potrebno, i umetanjem materijala dovoljne čvrstoće. CV 13 Ako je došlo do ispuštanja materija i njihovog prosipanja u vozilu ili kontejneru, isti mogu da se koriste tek posle temeljnog čišćenja, eventualno posle dezinfekcije i dekontaminacije. Svi drugi tereti i predmeti koji su transportovani u istom vozilu ili u istom kontejneru moraju se ispitati na moguće zagađenje. CV 14 Teret tokom transporta mora biti zaštićen od direktnih sunčevih zraka i razvijanja toplote. Komadi za otpremu smeju da budu skladišteni samo na hladnom i dobro provetravanom mestu, udaljeno od izvora toplote. CV 15 Vidi 7.5.5.3 CV 16 (Rezervisano) CV 17 (Rezervisano) CV 18 (Rezervisano) CV 19 (Rezervisano) CV 20 Odredbe poglavlja 5.3 i posebne odredbe V1 i V8 (5) i (6) poglavlja 7.2 ne važe, pod uslovom da je materija pakovana prema postojećoj propisanoj metodi pakovanja OP1 ili OP2 uputstvo za pakovanje P 520 u 4.1.4.1 i da ukupna količina materije za koju ovo odstupanje važi, po transportnoj jedinici ne iznosi više od 10 kg. CV 21 Pre utovara, transportna jedinica mora da se podvrgne pažljivoj kontroli.Pre transporta, prevoznik mora da bude obavešten o: uputstvima koji se odnose na rukovanje rashladnim sistemom, eventualno da ima spisak usputnih snabdevača rashladnih sredstava; načinu postupanja pri izostanku temperaturne kontrole.U slučaju temperaturne kontrole prema metodi R2 ili R4 posebne odredbe V8 (3) poglavlja 7.2, potrebno je dodati dovoljnu količinu nezapaljivog rashladnog sredstva u prevoznu jedinicu (npr. tečni azot ili suvi led) uključujući adekvatnu dopunu za eventualna zadržavanja, ukoliko nije obezbeđena mogućnost dopunjavanja. Komadi za otpremu moraju biti tako složeni, da su lako pristupačni. Propisana kontrolna temperatura mora biti održavana tokom celog transportnog procesa, uključujući utovar i istovar kao i eventualna međuzaustavljanja. CV 22 Komadi za otpremu moraju biti utovareni tako da je neometanom cirkulacijom vazduha u tovarnom prostoru obezbeđena ravnomerna temperatura tovara. Ako sadržaj u jednom vozilu ili velikom kontejneru premašuje 5000 kg zapaljivih materija i/ili organskih peroksida, tovar mora da bude podeljen na celine koje ne prelaze 5000 kg, sa vazdušnim međuprostorima od najmanje 0,05 m. CV 23 Pri rukovanju komadima za otpremu potrebno je preduzeti posebne mere, kako isti ne bi došli u kontakt sa vodom. CV 24 Pre tovarenja, vozila i kontejneri se moraju temeljno očistiti, a posebno se moraju odstraniti svi zapaljivi ostaci (slama, seno, papir, itd.).Zabranjeno je korišćenje lako zapaljivih materijala za učvršćivanje komada za otpremu. CV 25 Komadi za otpremu moraju biti tako složeni, da su lako pristupačni. Ako komadi za otpremu treba da se transportuju na temperaturi okruženja od najviše 15 ºC ili rashlađeni, mora ova temperatura da se održava i tokom pretovara ili međuskladištenja. Komadi za otpremu smeju se skladištiti samo na rashlađenih mestima, udaljeni od izvora toplote. CV 26 Drveni elementi vozila ili kontejnera koji su došli u kontakt sa ovim materijama moraju biti odstranjeni i spaljeni. CV 27 Komadi za otpremu moraju biti tako složeni, da su lako pristupačni. Ako komadi za otpremu treba da se transportuju rashlađeni, mora da se obezbedi održavanje rashladnog lanca u toku pretovara ili međuskladištenja. Komadi za otpremu smeju se skladištiti samo na rashlađenim mestima, udaljeni od izvora toplote. CV 28 Vidi 7.5.4. CV 29 (Rezervisano) CV 30 (Rezervisano) CV 31 (Rezervisano) CV 32 (Rezervisano) CV 33 Napomena: 1. „Kritična grupa“ je grupa u javnosti koja je dovoljno homogena u odnosu na svoje izlaganje postojećem izvoru zračenja i postojećem putu zračenja i koja je karakteristična za individualna lica koja preko postojećeg puta izlaganja dobijaju maksimalnu efektivnu dozu iz postojećeg izvora zračenja. 2. „Javnost“ su generalno sva individualna lica među stanovništvom, izuzev onih koja su iz profesionalnih ili medicinskih razloga izložena zračenju. 3. „Zaposleni“ su sva lica koja sa punim ili skraćenim radnim vremenom ili povremeno rade za nekog poslodavca i koja su preuzela prava i obaveze u vezi sa profesionalnom zaštitom od zračenja. (1) Razdvajanje (1.1) Komadi za otpremu, sabirna ambalaža, kontejneri i cisterne koji sadrže radioaktivne materije, kao i neupakovane radioaktivne materije drže se u toku transporta odvojeno: od zaposlenih, u radnim područjima:prema dole prikazanoj tabeli A iliodstojanjem koje se primenom konzervativnih tipskih parametara proračunava tako da zaposleni koji se zadržavaju u tom području dobijaju manje od 5 mSv godišnje;Napomena: Zaposleni koji u svrhu zaštite od zračenja podležu individualnom nadzoru ne moraju se uzimati u obzir u pogledu razdvajanja. od lica iz kritične grupe javnosti, u područjima kojima javnost ima redovan pristup:prema dole prikazanoj tabeli A iliodstojanjem koje se primenom konzervativnih tipskih parametara proračunava tako da lica iz kritične grupe koja se zadržavaju u tom području dobijaju manje od 1 mSv godišnje; od nerazvijenih foto filmova i poštanskih vreća:prema dole prikazanoj tabeli B iliodstojanjem koje se proračunava tako da je izlaganje zračenju za nerazvijene filmove pri transportu radioaktivnih materija ograničeno na 0,1 mSv po pošiljci filmova; iNapomena: Poštanskim vrećama se mora rukovati kao da sadrže nerazvijene filmove i fotografske ploče, te se one na isti način moraju odvojiti od radioaktivnih materija. od drugih opasnih tereta u skladu sa 7.5.2.

Tabela A Minimalna odstojanja između komada za otpremu kategorije II-YELLOW ili III-YELLOW i lica

Zbir transportnih pokazatelja nije veći od Trajanje izlaganja na godišnjem nivou (u satima) Područja kojima javnost nema redovan pristup Radna područja koja se redovno koriste 50 250 50 250 Minimalno odstojanje u metrima, ako nema nikakvog zaštitnog materijala 2 1 3 0,5 1 4 1,5 4 0,5 1,5 8 2,5 6 1,0 2,5 12 3 7,5 1,0 3 20 4 9,5 1,5 4 30 5 12 2 5 40 5,5 13,5 2,5 5,5 50 6,5 15,5 3 6,5

Tabela B Minimalna odstojanja između komada za otpremu kategorijeII-YELLOWili III-YELLOWi pošiljaka sa natpisom „FOTO“ ili poštanskih vreća

Ukupan broj komada za otpremu nije veći od Zbir trans-portnih pokaza-telja nije veći od Trajanje transporta ili skladištenja u satima Kategorija 1 2 (1.3) Osim članovima posade vozila, drugim licima nije dozvoljeno da budu u vozilima koja transportuju komade za otpremu, sabirnu ambalažu ili kontejner sa listicom opasnosti kategorije II- YELLOW ili III- YELLOW. (2) Granične vrednosti za aktivnostUkupna aktivnost u vozilu za transport materija LSA ili predmeta SCO u industrijskim komadima za otpremu tipa 1 (tip IP-1), tipa 2 (tip IP-2), tipa 3 (tip IP-3) ili u neupakovanom stanju ne sme da prelazi granične vrednosti navedene u sledećoj tabeli.

Tabela C Granične vrednosti za aktivnost po vozilu za materije LSA i predmete SCO u industrijskim komadima za otpremu ili u neupakovanom stanju

Vrsta materije ili predmeta Granične vrednosti za aktivnost po vozilu LSA-I neograničena LSA-II i LSA-IIInesagorive čvrste materije neograničena LSA-II i LSA-IIIsagorive čvrste materije i sve tečne materije i gasovi 100 A2 SCO 100 A2

(3) Smeštanje za transport i privremeno skladištenje (tranzit) (3.1) Pošiljke moraju biti bezbedno smeštene. (3.2) Pod uslovom da srednji toplotni fluks na površini ne prelazi 15 W/m2 i da tereti u neposrednoj okolini nisu upakovani u vreće, komad za otpremu ili sabirna ambalaža može bez posebnih odredbi o skladištenju da se transportuje ili smešta zajedno sa drugim upakovanim teretima, ukoliko odobrenjem nadležnog organa izričito nije drugačije određeno. (3.3) Sledeći propisi primenjuju se pri tovarenju kontejnera i utovaru komada za otpremu, sabirne ambalaže i kontejnera:Izuzev transporta uz isključivu upotrebu i pošiljaka materija LSA-I, ukupan broj komada za otpremu, sabirne ambalaže i kontejnera u jednom vozilu ograničava se tako da zbir transportnih pokazatelja u vozilu ne prelazi vrednosti navedene u dole prikazanoj tabeli D.Snaga doze u uslovima rutinskog transporta ni na jednoj tački spoljne površine vozila ne sme da prelazi 2 mSv/h, a na odstojanju od 2 m ni na jednoj tački 0,1 mSv/h, izuzev pošiljaka uz isključivu upotrebu za koje su granične vrednosti za snagu doze u okolini vozila utvrđene u (3.5) b) i c).Zbir pokazatelja kritične bezbednosti u jednom kontejneru ili jednom vozilu ne sme da prelazi vrednosti navedene u dole prikazanoj tabeli E.

Tabela D Granične vrednosti za transportne pokazatelje po kontejneru i vozilu koji nisu u režimu isključive upotrebe

Vrsta kontejnera ili vozila Granične vrednosti za zbir transportnih pokazatelja u jednom kontejneru ili jednom vozilu mali kontejnerveliki kontejnervozilo 505050

Tabela E Granične vrednosti za pokazatelje kritične bezbednosti po kontejneru i vozilu sa fisionim materijama

Vrsta kontejnera ili vozila Granične vrednosti za zbir pokazatelja kritične bezbednosti u jednom kontejneru ili jednom vozilu bez isključive upotrebe uz isključivu upotrebu mali kontejnerveliki kontejnervozilo 505050 nepotrebno100100

(3.4) Svi komadi za otpremu ili sabirna ambalaža sa transportnim pokazateljem većim od 10 i sve pošiljke sa pokazateljem kritične bezbednosti većim od 50 mogu se transportovati samo uz isključivu upotrebu. (3.5) Snaga doze za pošiljke koje se transportuju uz isključivu upotrebu ne sme da prelazi sledeće vrednosti:10 mSv/h ni na jednoj tački spoljnih površina komada za otpremu ili sabirne ambalaže; ona može da prelazi 2 mSv/h samo u slučajuda je vozilo opremljeno omotačem koji u uslovima rutinskog transporta onemogućava pristup neovlašćenim licima u unutrašnjost omotača, ida su preduzete mere da se komad za otpremu ili sabirna ambalaža pričvrste tako da njihov položaj u omotaču vozila ostane nepromenjen u toku rutinskog transporta, ida se u toku transporta ne vrši utovar ili istovar;2 mSv/h ni na jednoj tački spoljne površine vozila, uključujući krovne i podne površine, ili kod otvorenog vozila ni na jednoj tački na vertikalnim ravnima koje projektuju spoljne ivice vozila, na površini tovara i na donjoj spoljnoj površini vozila, i0,1 mSv/h ni na jednoj tački na odstojanju od 2 m od vertikalnih površina koje obrazuju spoljne površine vozila, ili, ako se tovar transportuje u otvorenom vozilu, ni na jednoj tački na odstojanju od 2 m od vertikalnih ravni koje projektuju spoljne ivice vozila. (4) Razdvajanje komada za otpremu sa fisionim materijama u toku transporta i privremenog skladištenja (4.1) Svaka grupa komada za otpremu, sabirne ambalaže i kontejnera koji sadrže fisione materije i koji se privremeno skladište u skladišnoj zoni mora biti ograničena tako da ukupan zbir pokazatelja kritične bezbednosti u grupi ne prelazi vrednost 50. Svaka grupa se skladišti tako da se održava minimalno odstojanje od 6 m od drugih takvih grupa. (4.2) Ako je zbir pokazatelja kritične bezbednosti u jednom vozilu ili jednom kontejneru, u skladu sa gore prikazanom tabelom E, veći od 50, skladištenje se vrši tako da se u odnosu na druge grupe komada za otpremu, sabirne ambalaže ili kontejnera sa fisionim materijama, ili druga vozila sa radioaktivnim materijama održava minimalno odstojanje od 6 m. (5) Oštećeni ili nezaptiveni komadi za otpremu, kontaminirana ambalaža (5.1) Ako je neki komad za otpremu očigledno oštećen ili nezaptiven, ili se pretpostavlja da je komad za otpremu bio oštećen ili nezaptiven, ograničava se pristup ovom komadu za otpremu, a obim kontaminacije i proistekla snaga doze komada za otpremu se procenjuju od strane kvalifikovanog lica u najkraćem mogućem roku. Obim procene mora da obuhvata komad za otpremu, vozilo, okolne zone utovara i istovara i eventualno sve druge terte koji se transportuju tim vozilom. Ukoliko je potrebno, preduzimaju se dodatne mere za zaštitu lica, imovine i životne sredine, u skladu sa odredbama nadležnog organa, kako bi se otklonile ili umanjile posledice takvih nezaptivenosti ili oštećenja. (5.2) Komadi za otpremu koji su oštećeni ili iz kojih se oslobađa radioaktivni sadržaj iznad graničnih vrednosti dozvoljenih za normalne uslove transporta mogu pod nadzorom da budu prevezeni do prihvatljivog mesta za privremeno skladištenje, s tim da je njihov dalji transport dozvoljen tek nakon izvršene popravke ili osposobljavanja i dekontaminacije. (5.3) Vozila i oprema koji se redovno koriste za transport radioaktivnih materija periodično se ispituju na kontaminaciju. Učestalost ovih ispitivanja upravlja se prema verovatnoći kontaminacije i prema obimu transporta radioaktivnih materija. (5.4) Ukoliko u (5.5) nije drugačije predviđeno, sva vozila ili oprema ili delovi vozila i opreme koji su u toku transporta radioaktivnih materija kontaminirani iznad graničnih vrednosti utvrđenih u 4.1.9.1.2 ili na čijoj površini snaga doze prelazi 5 μSv/h, moraju u najkraćem mogućem roku da budu dekontaminirani od strane kvalifikovanog lica, a njihovo ponovno korišćenje nije dozvoljeno sve dok kontaminacija na njima prelazi utvrđene granične vrednosti iz 4.1.9.1.2, i sve dok snaga doze proistekla iz kontaminacije na površini posle izvršene dekontaminacije ne bude manja od 5 μSv/h. (5.5) Kontejneri, cisterne, IBC ili vozila koja se koriste za transport neupakovanih radioaktivnih materija uz isključivu upotrebu, izuzeti su od zahteva prethodnog stava (5.4) i iz 4.1.9.1.2 samo u odnosu na njihove unutrašnje površine i samo za vreme trajanja ove specijalne isključive upotrebe. (6) Ostale odredbeU slučaju da pošiljka ne može da bude dostavljena, ista se skladišti na sigurnom mestu; o tome se u najkraćem mogućem roku obaveštava nadležni organ, sa molbom da izda instrukcije za dalje postupanje. CV 34 Pre transporta posuda pod pritiskom utvrđuje se da nije došlo do povećanja pritiska usled potencijalnog stvaranja vodonika. CV 35 Ako se vreće koriste kao pojedinačna ambalaža, iste moraju biti adekvatno razdvojene, kako bi se omogućila distribucija toplote. CV36 Komadi za otpremu se prevashodno tovare u otvorena ili ventilisana vozila ili u otvorene ili ventilisane kontejnere. Ako to nije moguće i ako se komadi za otpremu transportuju u drugim zatvorenim vozilima ili drugim zatvorenim kontejnerima, vrata vozila ili kontejnera moraju biti obeležena na sledeći način, pri čemu visina slova mora da iznosi najmanje 25 mm:„PAŽNjABEZ VENTILACIJEOTVORITI OPREZNO“Ovi podaci moraju biti navedeni na jeziku za koji pošiljalac smatra da je odgovarajući.

Ostavite komentar