Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

DEO 6

Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže (uključujući IBC i veliku ambalažu), cisterne i transportne jedinice za rasutu robu

Poglavlje 6.1 Opšti zahtevi 6.1.1 Ambalaža (uključujući IBC i veliku ambalažu) i cisterne moraju ispunjavati sledeće zahteve ADR u pogledu izrade i ispitivanja:Poglavlje 6.1 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže;Poglavlje 6.2 Zahtevi za izradu i ispitivanje posuda pod pritiskom, aerosol raspršivače i male posude za gasove (gasne patrone);Poglavlje 6.3 Zahtevi za izradu i ispitivanje ambalaže za materije klase 6.2Poglavlje 6.4 Zahtevi za izradu, ispitivanje i za odobrenje komada za otpremu i materijala klase 7;Poglavlje 6.5 Zahtevi za izradu i ispitivanje IBC amblaže;Poglavlje 6.6 Zahtevi za izradu i ispitivanje velike ambalaže;Poglavlje 6.7 Zahtevi za projektovanje, izradu, inspekciju i ispitivanje cisterni i UN-gasnih kontejnera sa više elemenata (MEGC)Poglavlje 6.8 Zahtevi za izradu, opremu, odobrenje tipa, inspekciju i ispitivanje, i obeležavanje fiksiranih cisterni (vozila cisterni), prenosivih cisterni i kontejner cisterni i zamenjivih cisterni (zamenjivih rezervoara), sa telom cisterne od metalnih materijala i baterijskih vozila i gasnih kontejnera sa više elemenata (MEGC);Poglavlje 6.9 Zahtevi za projektovanje, izradu, opremu, odobrenje tipa, ispitivanje i obeležavanje fiksiranih cisterni (vozila cisterni) od plastike pojačane vlaknima ;Poglavlje 6.10 Zahtevi za projektovanje, izradu, opremu, odobrenje tipa, inspekciju i obeležavanje usisne cisterne pod pritiskom za otpatke.Poglavlje 6.11 Zahtevi za projektovanje, izradu, inspekciju i ispitivanje kontejnera za rasuti teret 6.1.2 Prenosive cisterne mogu takođe i da odgovaraju zahtevima Poglavlja 6.7 ili po potrebi Poglavlja 6.9 IMDG Code. 6.1.3 Vozila cisterne mogu takođe i da odgovaraju propisima Poglavlja 6.8 IMDG Code. 6.1.4 Kola cisterne sa fiksiranim ili prenosivim cisternama i baterijska kola moraju odgovarati zahtevima Poglavlja 6.8 IMDG Code. 6.1.5 Tela vozila za rasut teret, prema potrebi, moraju odgovarati zahtevima Poglavlja 6.11 ili 9.5 ADR. 6.1.6 Ako se primenjuju odredbe 7.3.1.1 (a) RID ili ADR, kontejneri za rasuti teret moraju odgovarati zahtevima Poglavlja 6.11 RID ili ADR.

Ostavite komentar