Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09 i 101/10)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 20. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Završnog računa

Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

za period 01.01 – 31.12.2010. godine

1. Usvaja se Završni račun Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. – 31.12.2010. godine, u kome su iskazani:

I Tekući prihodi 466.470.857.986,03 II Tekuća primanja od prodaje nefinansijske imovine 38.750.461,52 III Ukupni prihodi i primanja (I+ II) 466.509.608.447,55 IV Tekući rashodi 466.861.268.195,53 V Tekući izdaci za nefinansijsku imovinu 278.414.739,43 VI Ukupni rashodi i izdaci (IV+ V) 467.139.682.934,96 VII BUDžETSKI DEFICIT (VI+ III) 630.074.487,41 VIII Korigovanje budzetskog deficita za neraspoređena privatizaciona primanja iz ranijih godina 630.074.487,41 IX Deficit iz poslovanja 7.418.083,69 X Korigovanje deficita iz poslovanja za neraspoređena privatizaciona primanja iz ranijih godina 7.418.083,69 XI UKUPAN RAZULTAT POSLOVANjA (VII – VIII) + (IX-X) 0,00 XII Preneta neutrošena novčana sredstva po osnovu privatizacije iz 2009. godineNovčana sredstva po osnovuprivatizacije u 2010. godiniUkupna novčana sredstva po osnovuprivatizacije koja se prenose u narednu godinu 3.089.391.973,86684.678.210,193.774.070.184,05 2. Završni račun za period 01.01 – 31.12.2010. godine dostavlja se Upravi za Trezor.3. Ova Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

08/5 Broj: 022.2-138/7

U Beogradu, 20. aprila 2011. godine Predsednik,

Dragoslav Đukanović

Ostavite komentar