430. sednica Vlade Republike Srbije, 14. april 2011. godine

Na osnovu člana 3a stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Jelena Čolić za zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2857/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. prim. dr Dragica Komnenić,

2. dr Dragoslava Konstantinović.

II

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1. dr Vera Marić Milićević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za rehabilitaciju, „Selters” Mladenovac,

2. dr Dejan Spiroski, subspecijalista kardiolog, Institut za rehabilitaciju, „Sokobanjska” Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2891/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Zoran Mićović dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2817/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Mićović na položaj direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2820/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Prodanović dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-2814/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Prodanović na položaj direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2815/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU NACIONALNOG KOORDINATORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA PROJEKAT ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

I

Za nacionalnog koordinatora u Projektu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma imenuje se Milovan Milovanović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju, pravne i materijalno – finansijske poslove u Upravi za sprečavanje pranja novca.

II

Za članove nadzornog odbora za Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma imenuju se:

1) Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca,

2) Nevenka Važić, sudija Vrhovnog kasacionog suda,

3) Milan Bojković, zamenik Republičkog javnog tužioca,

4) Silvija Duvančić Gujaničić, direktor Odeljenja za kontrolu platnog prometa i menjačkih poslova u Narodnoj banci Srbije,

5) Jovana Grujić, savetnik u Ministarstvu pravde,

6) Srđan Borozan, glavni policijski inspektor u Upravi kriminalističke policije, Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, Ministarstvu unutrašnjih poslova.

III

Nacionalni koordinator predsedava radom nadzornog odbora.

IV

Nacionalni koordinator učestvuje u pripremi plana aktivnosti, nadzire primenu aktivnosti i koordinira rad drugih organa za učešće u realizaciji aktivnosti u skladu sa Projektom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

V

Nadzorni odbor prati primenu Projekta za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odobrava planove aktivnosti i izveštaje o napretku, odobrava početni i završni izveštaj i odobrava izmene u planovima aktivnosti.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2785/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj:

1. Mlađan Dinkić, predsednik;

2. Božidar Đelić, član;

3. Diana Dragutinović, član;

4. Verica Kalanović, član;

5. Oliver Dulić, član;

6. Milutin Mrkonjić, član;

7. Milan Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2765/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za regionalni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za članove:

(1) Mirko Cvetković, predsednik Vlade i ministar finansija,

(2) Verica Kalanović, potpredsednik Vlade,

(3) Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i Nacionalni IPA Koordinator,

(4) Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja,

(5) Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu i energetiku,

(6) Milan Marković, ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2766/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 3. Odluke o proglašenju 2011. godinom „Dositej – godina znanjaˮ („Službeni glasnik RS”, broj 25/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA POČASNOG ODBORA

ZA OBELEŽAVANjE GODINE „DOSITEJ – GODINA ZNANjAˮ

I

U Počasni odbor za obeležavanje godine „Dositej – godina znanjaˮ imenuju se:

1) za predsednika:

– Boris Tadić, predsednik Republike;

2) za članove:

(1) dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade i ministar finansija,

(2) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete i nauke,

(3) Predrag Marković, ministar kulture, informisanja i informacionog društva,

(4) mr Srđan Srećković, ministar vera i dijaspore,

(5) Dragan Đilas, gradonačelnik Grada Beograda,

(6) akademik Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti,

(7) Njegova Svetost Patrijarh srpski Gospodin Irinej,

(8) akademik Čedomir Popov, predsednik Matice Srpske,

(9) prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu,

(10) prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu,

(11) prof. dr Miroljub Grozdanović, rektor Univerziteta u Nišu,

(12) prof. dr Slobodan Arsenijević, rektor Univerziteta u Kragujevcu,

(13) prof. dr Zdravko Vitošević, rektor Univerziteta u Prištini,

(14) Mirjana Dragaš, upravnik Zadužbine „Dositej Obradović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2902/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za krmno biljeˮ d.o.o. Kruševac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA „INSTITUTA ZA KRMNO BILjEˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC

I

Razrešava se dr Dragi Lazarević dužnosti direktora „Instituta za krmno biljeˮ društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2953/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za krmno biljeˮ d.o.o. Kruševac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA „INSTITUTA ZA KRMNO BILjEˮ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC

I

Imenuje se dr Zoran Lugić za direktora „Instituta za krmno biljeˮ društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2952/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RSˮ, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa čl. 11, 132. i 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

SPECIJALNOG ZAVODA ZA DECU I OMLADINU

„DR NIKOLA ŠUMENKOVIĆˮ U STAMNICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Specijalnog zavoda za decu i omladinu „dr Nikola Šumenkovićˮ u Stamnici:

1. Miladin Brković, predsednik,

2. Bojan Modrlanović, član,

3. Milorad Mitrović, član,

4. Snežana Banković, član,

5. Danijela Antić, član,

6. Milan Bogosavljević, član,

7. Radoje Đurović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2955/2011

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar