Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

DEO 7

Zahtevi za utovar, transport, istovar i rukovanje teretom

Poglavlje 7.1 Brodovi za transport suvog tereta 7.1.0 Opšti zahtevi 7.1.0.1 Odredbe 7.1.0 do 7.1.6 se primenjuju na brodove za transport suvog tereta. 7.1.0.2-7.1.0.99 (Rezervisano) 7.1.1 Načini transportovanja tereta 7.1.1.1-7.1.1.9 (Rezervisano) 7.1.1.10 Transport komada za otpremuUkoliko se drugačije ne precizira, mase koje su date za komade za otpremu predstavljaju bruto mase. Ako se komadi za otpremu transportuju u kontejnerima ili vozilima, masa kontejnera ili vozila nije uračunata u bruto masu ovakvih komada za otpremu. 7.1.1.11 Transport rasutog teretaTransport opasnog tereta u vidu rasutog tereta je zabranjen, izuzev ako za ovaj način transporta postoji izričito ovlašćenje u koloni (8) Tabele A Poglavlja 3.2. Šifra „B“ se u tom slučaju pojavljuje u ovoj koloni . 7.1.1.12 VentilacijaVentilacija skladišnog prostora zahteva se samo ukoliko je propisano stavom 7.1.4.12 ili nekim dodatnim zahtevom „VE…“ u koloni (10) Tabele A Poglavlja 3.2. 7.1.1.13 Mere koje se preduzimaju pre utovaraDodatne mere koje se preduzimaju pre utovara zahtevaju se samo ako je to propisano stavom 7.1.4.13 ili nekim dodatnim zahtevom „LO…“ u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2 (vidi takođe 7.1.6.13). 7.1.1.14 Rukovanje teretom i skladištenje Tokom rukovanja i skladištenja tereta dodatne mere se zahtevaju samo ukoliko su propisane stavom 7.1.4.14 ili nekim dodatnim zahtevom „HA…“ u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2. 7.1.1.15 (Rezervisano) 7.1.1.16 Mere koje se preduzimaju u toku utovara, transporta, istovara i rukovanja teretomDodatne mere koje se preduzimaju pre utovara zahtevaju se samo ukoliko su propisane u stavu 7.1.4.16 ili nekim dodatnim zahtevom „IN…” u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2. 7.1.1.17 (Rezervisano) 7.1.1.18 Transport u kontejnerima, IBC ambalaži i u velikoj ambalaži, u MEGC, u prenosivim cisternama i kontejner cisternamaTransport u kontejnerima, IBC, i u velikoj ambalaži, u MEGC, u prenosivim cisternama i kontejner cisternama obavljaju se u skladu sa odredbama koje se primenjuju na transport komada za otpremu. 7.1.1.19 Vozila i železnička kolaTransport vozila i železnička kola odvija se u skladu sa odredbama koje se primenjuju na transport komada za otpremu. 7.1.1.20 (Rezervisano) 7.1.1.21 Transport u teretnim tankovima Transport opasnog tereta u teretnim tankovima broda za transport suvog tereta je zabranjen. 7.1.1.22- 7.1.1.99 (Rezervisano) 7.1.2 Zahtevi koji se primenjuju na brodove 7.1.2.0 Dozvoljeni brodovi 7.1.2.0.1 Opasan teret sme se transportovati u količinama koje ne premašuju naznačene u stavu 7.1.4.1.1, ili, ako se na njih primenjuju, one u stavu 7.1.4.1.2;u brodovima za transport suvog tereta koji su usaglašeni sa zahtevima o gradnji koji se primenjuju na njih u 9.1.0.0 do 9.1.0.79; iliu brodovima za pomorsku plovidbu koji su usaglašeni sa zahtevima o gradnji koji se primenjuju na njih u 9.1.0.0 do 9.1.0.79, ili, u drugim slučajevim sa zahtevima u 9.2.0 do 9.2.0.79. 7.1.2.0.2 Opasan teret Klasa 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 ili 9, sa izuzetkom onih za koje se zahteva listica modela br.1 u koloni (5) tabele A Poglavlja 3.2, dozvoljeno je transportovati u količinama većim od onih naznačenih u 7.1.4.1.1 i 7.1.4.1.2:U brodu sa duplom oplatom za transport suvog tereta koji je usaglašen sa zahtevima za gradnju koji se primenjuju na takve brodove u 9.1.0.80 do 9.1.0.95; iliU brodu sa duplom oplatom za pomorsku plovidbu koji je usaglašen sa zahtevima za gradnju koji se primenjuju na takve brodove u 9.1.0.80 do 9.1.0.95, ili u drugim slučajevima sa zahtevima u 9.2.0 do 9.2.0.95. 7.1.2.1-7.1.2.4 (Rezervisano) 7.1.2.5 Uputstva za korišćenje uređaja i instalacijaU slučajevima kada je obavezno poštovati specifična pravila u oblasti bezbednosti prilikom korišćenja bilo kog uređaja ili instalacije, uputstva za upotrebu tog konkretnog uređaja ili instalacije moraju biti dostupna na određenim mestima na brodu, na jeziku koje se na brodu govori, i takođe, ako taj jezik nije engleski, francuski, nemački, na engleskom, francuskom ili nemačkom, izuzev ako postoji sporazum između država uključenih u dotični transport koji nalaže drugačije. 7.1.2.6-7.1.2.18 (Rezervisano) 7.1.2.19 Potiskivani konvoji i formacije bok-uz-bok 7.1.2.19.1 U slučajevima kada se zahteva da najmanje jedan brod u konvoju ili formaciji bok-uz-bok mora posedovati sertifikat o odobrenju, svi brodovi u takvom konvoju ili formaciji bok-uz-bok dobijaju odgovarajući sertifikat o odobrenju. Brodovi koji ne transportuju opasan teret moraju se usaglasiti sa zahtevima sledećih stavova:7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 9.1.0.0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.31, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.2, 9.1.0.52.3, 9.1.0.56, 9.1.0.71 i 9.1.0.74. 7.1.2.19.2 U svrhu primene odredbi sadržanih u ovom Delu sa izuzetkom 7.1.4.1.1 i 7.1.4.1.2 celokupni potiskivani konvoj ili formacija bok-uz-bok smatra se jednim brodom. 7.1.2.20-7.1.2.99 (Rezervisano) 7.1.3 Opšti servisni zahtevi 7.1.3.1 Pristup skladištima, prostorima sa duplom oplatom, i prostorima dvodna; tehnički pregledi 7.1.3.1.1 Pristup skladištima nije dozvoljen, izuzev u svrhu utovara i istovara i vršenja tehničkih pregleda i čišćenja. 7.1.3.1.2 Pristup prostorima duple oplate i dvodna nije dozvoljen dok je brod u pokretu. 7.1.3.1.3 Pre ulaska, u skladištima, prostorima duple oplate ili prostorima dvodna, obavezno je merenje koncetracije gasova ili sadržaj kiseonika u vazduhu. Merenje mogu vršiti samo ona lica koja su opremljena odgovarajućom opremom za disanje u odnosu na materiju koja se transportuje.Ulazak u ove prostore nije dozvoljen u svrhe merenja. 7.1.3.1.4 U slučaju postojanja sumnje da su komadi za otpremu oštećeni, u skladišnim prostorima u kojima se nalazi opasan teret Klasa 2, 3, 5.2, 6.1 i 8 za koje se oznaka EH i/ili TOH pojavljuje u koloni (9) Tabele A Poglavlja 3.2, koncentracija gasa se meri pre stupanja svakog lica u ova skladišta. 7.1.3.1.5 Koncentracija gasa se meri u skladišnim prostorima i susednim skladišnim prostorima u odnosu na ona koja sadrže opasan teret u vidu rasutog tereta, ili bez ambalaže, za koje se oznaka EH i/ili TOH pojavljuje u koloni (9) Tabele A Poglavlja 3.2, pre nego što bilo koje lice uđe u ova skladišta. 7.1.3.1.6 Ulazak u skladišne prostore za koje se sumnja da se u njima nalaze oštećeni komadi za otpremu u kojima se transportuje opasan teret Klasa 2, 3, 5.2, 6.1 i 8 kao i ulazak u prostore duple oplate i dvodna nije dozvoljen, izuzev:gde ima dovoljno kiseonika i gde se opasne materije ne nalaze u merivim količinama u opasnim koncentracijama; iligde lice koje ulazi u takav prostor nosi nezavisan kompletan aparat za disanje i drugu neophodnu zaštitnu opremu i opremu za spasavanje, i ako je osiguran konopcem. Ulazak u ove prostore dozvoljava se jedino u slučaju da se ova operacija vrši pod nadzorom drugog lica za koje je spremna ista ovakva oprema i nalazi se pri ruci. Još dva lica koja su osposobljena da pruže pomoć u slučaju opasnosti moraju biti na brodu na udaljenosti takvoj da mogu biti pozvani u slučaju hitne potrebe. 7.1.3.1.7 Ulazak u skladišta u kojima se transportuje opasan teret u vidu rasutog tereta ili bez ambalaže kao i ulazak u prostore duple oplate i dvodna nije dozvoljen, izuzev:gde ima dovoljno kiseonika i gde se opasan teret ne nalazi u merivim količinama u opasnim koncetnracijama; iligde lice koje ulazi u takav prostor nosi nezavisan kompletan aparat za disanje i drugu neophodnu zaštitnu opremu i opremu za spasavanje, i ako je osiguran konopcem. Ulazak u ove prostore dozvoljava se jedino u slučaju da se ova operacija vrši pod nadzorom drugog lica za koje je spremna ista ovakva oprema i nalazi se pri ruci. Još dva lica koja su osposobljena da pruže pomoć u slučaju opasnosti moraju biti na brodu na udaljenosti takvoj da mogu biti pozvani u slučaju hitne potrebe. 7.1.3.2-7.1.3.14 (Rezervisano) 7.1.3.15 Obuka u transportu opasnog teretaPrilikom transporta opasnog tereta jedno stručno lice mora biti na brodu. 7.1.3.16-7.1.3.19 (Rezervisano) 7.1.3.20 Vodeni balastProstori duple oplate i dvodna mogu se koristiti za vodeni balast. 7.1.3.21 (Rezervisano) 7.1.3.22 Otvaranje skladišnih prostora 7.1.3.22.1 Opasni tereti su zaštićeni od vremenskih uticaja i prskanja vode izuzev u toku utovara i istovara ili u toku tehničkog pregleda.Ova odredba se ne primenjuje prilikom utovara opasnih tereta koje se nalaze u kontejnerima otpornim na prskanje, IBC, velikoj ambalaži, ili u MEGC, prenosivim cisternama, kontejner cisternama, vozilima ili kolima koja su pokrivena ili obložena. 7.1.3.22.2 U slučajevima kada se opasni tereti transportuju u vidu rasutog tereta, skladišni prostori se pokrivaju poklopcima grotla. 7.1.3.23-7.1.3.30 (Rezervisano) 7.1.3.31 MotoriUpotreba motora koji koriste gorivo sa tačkom paljenja ispod 55˚S (npr. benzinski motori) je zabranjena.Ovaj zahtev ne odnosi se na vanbrodske benzinske motore u čamcima za spasavanje. 7.1.3.32 Tankovi za tečno gorivoDvodna sa visinom od najmanje 0,6m mogu se koristiti kao tankovi za tečno gorivo pod uslovom da su izvedeni u skladu sa odredbama Poglavlja 9.1 ili 9.2. 7.1.3.33-7.4.3.40 (Rezervisano) 7.1.3.41 Plamen i izvori svetla sa otvorenim plamenom 7.1.3.41.1 Upotreba vatre i otvorenog plamena je zabranjena.Ova odredba ne primenjuje se na stambeni prostor i kormilarnicu. 7.1.3.41.2 Uređaji za grejanje, kuvanje i hlađenje ne smeju imati pogon na tečna goriva, tečni gas, niti na čvrsta goriva.Prisustvo uređaja za kuvanje i hlađenje jedino se dozvoljava u stambenom prostoru i u kormilarnici. 7.1.3.41.3 Uređaji za grejanje ili bojleri koji rade na tečni gas i imaju tačku paljenja iznad 55˚S, koji su instalirani u mašinskom prostoru ili u drugom odgovarajućem prostoru, smeju se koristiti. 7.1.3.42 Grejanje skladišnih prostora Grejanje skladišnih prostora ili rad sistema za grejanje u skladišnim prostorima su zabranjeni. 7.1.3.43 (Rezervisano) 7.1.3.44 Operacije čišćenjaZabranjuje se upotreba tečnosti za čišćenje sa tačkom paljenja nižom od 55˚S. 7.1.3.45-7.1.3.50 (Rezervisano) 7.1.3.51 Električne instalacije 7.1.3.51.1 Električne instalacije se moraju održavati shodno propisima. 7.1.3.51.2 Upotreba pokretnih električnih kablova zabranjuje se u zaštićenom prostoru. Ova odredba ne primenjuje se na:osigurana električna kola,električne kablove za povezivanje signalnih svetala i osvetljenja brodskog stepeništa, pod uslovom da je utičnica trajno priključena na brod u blizini signalnog jarbola ili brodskog stepeništa;električne kablove za priključivanje kontejnera;električne kablove za portalne dizalice za poklopce grotla na električni pogon;električne kablove za priključivanje uronjenih pumpi;električne kablove za priključivanje skladišnih ventilatora. 7.1.3.51.3 Utičnice za povezivanje signalnih svetala i osvetljenja brodskog stepeništa i za povezivanje kontejnera, uronjenih pumpi, portalnih dizalica za poklopce grotla, ili ventilatore skladišta ne smeju biti pod naponom izuzev ako su uključena signalna svetla na brodskom stepeništu ili kada su uključeni kontejneri ili uronjene pumpe, ili portalne dizalice poklopaca grotla, ili ventilatori skladišta. U zaštićenom prostoru, ne sme se omogućiti uključivanje i isključivanje, izuzev kada utičnice nisu pod naponom. 7.1.3.51.4 Električne instalacije u skladištima su isključene i zaštićene od nenamernog uključivanja. Ova odredba se ne primenjuje na trajno instalirane kablove koji prolaze kroz skladišta, na pokretne kablove koji povezuju kontejnere, niti na atestirani električni aparat . 7.1.3.52-7.1.3.69 (Rezervisano) 7.1.3.70 Antene, gromobrani, žičani kablovi i jarboli 7.1.3.70.1 Nijedan deo antene za elektronske uređaje, nijedan gromobran i nijedan žičani kabl ne smeju se staviti iznad skladišta. 7.1.3.70.2 Nijedan deo antene za radio vezu ne sme biti smešten u krugu od 2,00 m od materija koje pripadaju Klasi 1. 7.1.3.71-7.1.3.99 (Rezervisano) 7.1.4 Dodatni zahtevi za utovar, transport, istovar i drugo rukovanje teretom 7.1.4.1 Ograničavanje količina koje se transportuju 7.1.4.1.1 Prema stavu 7.1.4.1.3, ni na jednom brodu ne smeju se transportovati veće količine od sledećih bruto masa. Za potiskivane konvoje i formacije bok-uz-bok ova bruto masa primenjuje se na svaku jedinicu konvoja ili formacije.

Klasa 1 Sve materije i artikli podklase 1.1 grupe kompatibilnosti A 90 kg¹ Sve materije i artikli podklase 1.1 grupa kompatibilnosti B, C, D, E, F, G, J ili L 15.000 kg² Sve materije i artikli podklase 1.2 grupa kompatibilnosti B, C, D, E, F, G, N, J ili L 50.000 kg Sve materije i artikli podklase 1.3 grupa kompatibilnosti C, G, N, J ili L 300.000 kg³ Sve materije i artikli podklase 1.4 grupa kompatibilnosti B, C, D, E, F, G, ili S 1.100.000 kg Sve materije i artikli podklase 1.5 grupe kompatibilnosti D 15.000 kg² Sve materije i artikli podklase 1.6 grupe kompatibilnosti N 1.100.000 kg _____________________Napomena: ¹ U najmanje tri kontingenta od po maksimalno 30 kg, udaljenost između kontingenata najmanje 10,00 t² U najmanje tri kontingenta od po maksimalno 5.000 kg, udaljenost između kontingenata najmanje 10,00 t³ Drvena pregrada se dozvoljava za dalju podelu skladišta. Klasa 2Svi tereti za koje se zahteva listica br. 2.3 u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 120.000 kg Svi tereti za koje se zahteva listica br. 2.1 u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 3Svi tereti za koje se zahteva listica br. 6.1 u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 120.000 kg Drugi tereti 300.000 kg Klasa 4.1UN brojevi 3221, 3222, 3231 i 3232, ukupno 15.000 kg Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I; svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi II za kojese listica br. 6.1 zahteva u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2; samoreaktivne materije tipova C, D, E i F (UN brojevi 3223 do 3230 i 3233 do 3240);Druge materije klasifikacionog koda SR1 ili SR2(UN brojevi 2956, 3241, 3242 i 3251); i desenzitizovaneeksplozivne materije ambalažnoj grupi II (UN brojevi 2907, 3319 i 3344): ukupno 120.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 4.2Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I i II za koje se listica br. 6.1 zahteva u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 300.000 kg Druge robe bez ograničenja Klasa 4.3Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I i II za koje se listice br. 3, 4.1 ili 6.1 zahteva u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 5.1Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I i II za koje se listica br. 6.1 zahteva u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 5.2UN brojevi 3101, 3102, 3111 i 3112: ukupno 15.000 kg Svi drugi tereti: ukupno 120.000 kg Klasa 6.1 Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I 120.000 kg Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi II 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 7UN brojevi 2912, 2913, 2915, 2917, 2919, 2977, 2978 i 3321 do 3333 0 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 8Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi I; tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi II za koje se listica br. 6.1 zahteva u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2: ukupno 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja Klasa 9Svi tereti koji pripadaju ambalažnoj grupi II 300.000 kg Drugi tereti bez ograničenja 7.1.4.1.2 U smislu stava 7.1.4.1.3, maksimalna dozvoljena količina opasnog tereta na brodu, u svakoj jedinici potiskivanog konvoja ili formaciji bok-uz-bok je 1.100.000 kg. 7.1.4.1.3 Ograničenja u smislu stavova 7.1.4.1.1 i 7.1.4.1.2 ne primenjuju se u slučaju transporta opasnog tereta Klasa 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9, izuzev onih za koje se zahteva listica uzorka br. 1 u koloni (5) Tabele A Poglavlja 3.2 na brodovima sa duplom oplatom koji su u skladu sa dodatnim zahtevima u stavovima 9.1.0.88 do 9.1.0.95 ili 9.2.0.88 do 9.2.0.95. 7.1.4.1.4 U slučaju da se materije i artikli različitih podklasa Klase 1 tovare u jedan brod saglasno odredbama o zabrani zajedničkog utovara u skladu sa gore navedenim stavovima 7.1.4.3.3 ili 7.1.4.3.4, čitav tovar ne sme preći najmanji maksimum neto mase date u 7.1.4.1.1 za utovareni teret koji pripada najopasnijoj podklasi, s tim što je redosled prioriteta 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4. 7.1.4.1.5 U slučaju da neto masa eksplozivnih materija koje su sadržane u eksplozivnim materijama i artiklima koji se transportuju nije poznata, primenjuje se gore navedena tabela, stava 7.1.4.1.1 na bruto mase tovara. 7.1.4.1.6 Za granice aktivnosti, granica transportnih indeksa (TI) i indeksa kritične bezbednosti (CTI) u slučaju transporta radioaktivnog materijala, vidi 7.1.4.14.7. 7.1.4.2 Zabrana zajedničkog utovara (rasuti teret)Brodovi koji transportuju materije Klase 5.1 u vidu rasutog tereta ne smeju transportovati bilo koji drugi teret. 7.1.4.3 Zabrana zajedničkog utovara (komada za otpremu u skladištima) 7.1.4.3.1 Tereti koji pripadaju različitim Klasama biće odvojeni minimalnom horizontalnom udaljenošću od 3,00 m. Oni se ne slažu jedan na drugi. 7.1.4.3.2 Nezavisno od količine, opasan teret za koji je propisana oznaka sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 ne smeje se slagati u istom skladištu sa zapaljivim teretima za koje je propisana oznaka sa jednim plavim čunjem ili jednim plavim svetlom u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2. 7.1.4.3.3 Komadi za otpremu koji sadrže materije ili artikle Klase 1 i komadi za otpremu koji sadrže materije Klase 4.1 ili 5.2 za koje se propisuje oznaka sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 moraju se odvojiti najmanje 12 m od tereta svih drugih Klasa. 7.1.4.3.4 Materije i artikli Klase 1 se neće uskladištiti u istom skladištu, izuzev ako je to naznačeno u sledećoj tabeli: Grupa kompatibilnostiABCDEFGHJLHSAH———–B-H-1/——-HC–HHH-H—2/,3/HD-1/HHH-H—2/,3/HE–HHH-H—2/,3/HF—–H—–HG–HHH-H—-HH——-H—HJ——–H–HL———4/–H–2/,3/2/,3/2/,3/—–2/HS-HHHHHHHH-X H “H“ pokazuje da eksplozivne materije odgovarajućih grupa kompatibilnosti u skladu sa Delom 2 ovih propisa mogu da se skladište u istom skladišnom prostoru. 1/ Komadi za otpremu koji sadrže materije ili artikle dodeljene grupama kompatibilnosti B i D mogu se utovariti zajedno u istom skladišnom prostoru pod uslovom da se transportuju u kontejnerima ili vozilima, ili železničkim kolima sa svim metalnim zidovima.2/ Različite kategorije artikala u podklasi 1.6, grupe kompatibilnosti N, mogu se transportovati zajedno kao i artikli iz podklasi 1.6, grupe kompatibilnosti N, samo kada je dokazano da ne postoji dodatni rizik od srodnih detonacija između ovih artikala. U protivnom, njima se mora rukovati kao opasnostima po podklasi 1.1.3/ Kada se artikli grupe kompatibilnosti N transportuju sa materijama ili artiklima grupa kompatibilnosti C, D ili E, artikle grupe kompatibilnosti N treba smatrati kao da imaju karakteristike grupe kompatibilnosti D.4/ Komadi za otpremu koji sadrže materije ili artikle grupe kompatibilnosti L mogu se uskladištiti u istom skladištu sa komadima za otpremu koji sadrže istu vrstu materije ili artikla iz iste grupe kompatibilnosti. 7.1.4.3.5 Za transport materijala Klase 7 (UN brojevi 2916, 2917, 3323, 3328, 3329 i 3330) u komadima za otpremu Tipa B(U) ili Tipa B(M) ili Tipa S, kontrole, ograničenja ili odredbe naznačene u sertifikatu o odobrenju koje izdaje nadležni organ moraju se poštovati. 7.1.4.3.6 Za transport materijala Klase 7 (UN brojevi 2919 i 3331) pod specijalnim uslovima, posebne odredbe koje propisuje nadležni organ moraju se poštovati. Posebno, zajednički utovar se neće dozvoliti ukoliko ga nadležni organ posebno ne dozvoli. 7.1.4.4 Zabrana zajedničkog utovara (kontejneri, vozila, železnička kola) 7.1.4.4.1 7.1.4.3 se ne primenjuje na komade za otpremu uskladištenu u kontejnerima, vozilima ili železničkim kolima, shodno međunarodnim propisima. 7.1.4.4.2 7.1.4.3 se ne primenjuje na:Zatvorene kontejnere sa svim zidovima od metala;Vozila i železnička kola sa zatvorenom konstrukcijom koji imaju sve zidove od metala;Kontejner cisterne, prenosive cisterne i MEGS;vozila cisterne i kola cisterne. 7.1.4.4.3 Za kontejnere, izuzev onih naznačenih u stavkama 7.1.4.4.1 i 7.1.4.4.2 rastojanje pri odvajanju koje se zahteva u 7.1.4.3.1 može se smanjiti na 2,4 m (širina kontejnera). 7.1.4.5 Zabrana zajedničkog utovara (pomorski brodovi)Za pomorske brodove i brodove u vodnom saobraćaju, gde ovi drugi jedino transportuju kontejnere, smatra se da se zabrana zajedničkog utovara poštuje ukoliko se skladištenje i segregacija vrši shodno propisima IMDG Kôda. 7.1.4.6 (Rezervisano) 7.1.4.7 Mesta za utovar i istovar 7.1.4.7.1 Opasan teret se utovara i istovara jedino na mestima koje nadležni organi odredi ili odobri za te svrhe. 7.1.4.7.2 Kada se materije Klase 1 i materije Klasa 4.1 ili 5.2 za koje se propisuje obeležavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 nalaze na brodu, nije dozvoljen utovar i istovar bilo kojeg drugog tereta izuzev na mestima koje nadležni organi odrede ili odobre za te svrhe. 7.1.4.8 Vreme i trajanje operacija utovara i istovara 7.1.4.8.1 Operacije utovara i istovara materija ili artikala Klase 1 i materija Klasa 4.1 ili 5.2 za koje se propisuje obeležavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 nije dozvoljeno započeti bez prethodno pribavljenog pisanog odobrenja od nadležnih organa. Ova odredba se odnosi i na utovar i istovar drugog tereta kada se na brodu nalaze materije Klase 1 ili materije Klasa 4.1 ili 5.2 za koje se propisuje obeležavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2. 7.1.4.8.2 Operacije utovara i istovara materija ili artikala Klase 1 i materija Klasa 4.1 ili 5.2 za koje se propisuje obeležavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 u slučaju oluje se prekidaju. 7.1.4.9 Operacije transfera teretaDelimičan ili kompletan transfer tereta u drugi brod bez dozvole nadležnih organa zabranjuje se izvan lokacije za transfer tereta koju u ove svrhe odobrava nadležni organ. 7.1.4.10 Mere predostožnosti u pogledu prehrambenih proizvoda, drugih artikala za potrošnju i stočne hrane 7.1.4.10.1 Kada je naveden specijalan zahtev 802 za opasan teret u koloni (6) Tabele A Poglavlja 3.2, moraju se preduzeti sledeće mere predostrožnosti u pogledu prehrambenih proizvoda, drugih artikala za potrošnju i stočne hrane.Komadi za otpremu, uključujući i IBC ambalažu, i neočišćenu praznu ambalažu koja nosi listicu u skladu sa modelima broj 6.1 ili 6.2 i onu koja nose listicu Klase 9, a koji sadrže materije Klase 9, UN brojevi 2212, 2315, 2590, 3152 ili 3245, ne smeju se uskladištiti niti utovariti u neposrednoj blizini komada za otpremu za koje se zna da sadrže prehrambene proizvode, druge artikle za potrošnju i stočnu hranu u istom skladišnom prostoru i na mestu utovara i istovara ili pretovara.Kada se ovi komadi za otpremu obeleženi navedenim listicama utovaruju u neposrednoj blizini komada za otpremu za koje se zna da sadrže prehrambene proizvode, druge artikle za potrošnju i stočnu hranu, oni se moraju držati odvojeno od ovih drugih na sledeći način:kompletnim pregradama koje moraju biti onoliko visoke koliko i komadi za otpremu koji nose navedene listice, ilikomadi za otpremu koji ne nose listice o usklađenosti sa uzorcima br. 6.1, 6.2 ili 9 ili komadima za otpremu koji nose listice Klase 9 ali ne sadrže materije te klase, UN brojeva 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ili 3245, iliudaljenošću u prostoru od najmanje 0,8 m,izuzev ako su komadi za otpremu koji nose navedene listice opremljeni dodatnom ambalažom ili su u potpunosti pokriveni (npr. oblogama, ili nekim drugim sredstvima). 7.1.4.11 Plan slaganja 7.1.4.11.1 Zapovednik broda mora uneti u plan slaganja koji se opasni tereti skladište u pojedinačne skladišne prostore na palubi. Ovi tereti su opisani jednako kao u dokumentu u transportu u smislu stava 5.4.1.1.1. (a), (b), (c) i (d). 7.1.4.11.2 U slučajevima kada se opasni tereti transportuju u kontejnerima dovoljno je navesti broj kontejnera. U ovom slučaju, plan slaganja dobija kao aneks listu svih kontejnera sa brojevima koje oni nose i opisom tereta sadržanih u njima u smislu stava 5.4.1.1.1 (a), (b), (c) i (d). 7.1.4.12 Ventilacija 7.1.4.12.1 Tokom utovara i istovara drumskih vozila u skladišne prostore brodova za transport vozila ili iz njih, mora se obezbediti najmanje pet ciklusa izmene vazduha na sat na bazi ukupne zapremine praznog skladišnog prostora. 7.1.4.12.2 Na brodovima koji transportuju opasne terete jedino u kontejnerima postavljenim u otvorene skladišne prostore, nije neophodno ugraditi ventilatore, ali oni moraju biti na brodu. Tamo gde se sumnja da je došlo do oštećenja, skladišne prostore treba ventilisati tako da se smanji koncentracija gasova koje ispušta teret do nivoa nižeg od 10% od donje granice eksplozivnosti, ili u slučaju toksičnih gasova do nivoa nižeg od bilo koje značajne koncentracije. 7.1.4.12.3 Ukoliko se kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGC, vozila cisterne ili železnička kola cisterne transportuju u zatvorenim skladišnim prostorima, ovi skladišni prostori moraju se neprekidno ventilisati kako bi se obezbedilo pet ciklusa izmene vazduha na sat. 7.1.4.13 Mere koje se preduzimaju pre utovaraSkladišni prostori i teretne palube moraju se očistiti pre utovara. Skladišni prostori se moraju ventilisati. 7.1.4.14 Rukovanje teretom i njegovo skladištenje 7.1.4.14.1 Različite komponente tereta skladište se tako da se spreči njihovo pomeranje u odnosu jedne prema drugoj ili prema brodu, i tako da ne nastane oštećenje pri dodiru sa drugim teretom. 7.1.4.14.1.1 Komadi za otpremu koji sadrže opasne materije i opasne artikle bez ambalaže moraju se obezbediti odgovarajućim sredstvima kojima se ovi tereti mogu pričvrstiti (kao što su kaiševi za vezivanje, klizave daske za prelazak) na način da se spreči svako pomeranje tokom transporta koje bi promenilo orijentaciju komada za otpremu ili dovelo do njihovih oštećenja. Kada se opasni tereti transportuju sa drugim teretima (teškom mašinerijom ili sanducima) sav teret mora biti bezbedno pričvršćena ili upakovana tako da se spreči oslobađanje opasnog tereta. Pomeranje komada za otpremu se može sprečiti i punjenjem svih šupljina upotrebom dasaka za zaštitu tovara od udara i vlage, blokiranjem ili zagrađivanjem. Kada se za ograničavanje pokretanja koriste kaiševi ili gurtne, oni se ne smeju previše zategnuti da to ne bi dovelo do oštećenja ili deformisanja tih komada za otpremu. 7.1.4.14.1.2 Komadi za otpremu se ne smeju slagati izuzev ako su određeni u te svrhe. Kada različito projektovani komadi za otpremu predviđeni za slaganje treba da se tovare zajedno, mora se voditi računa o njihovoj međusobnoj kompatibilnosti za slaganje jednih sa drugima. Gde je neophodno, treba sprečiti da složeni komadi za otpremu nanesu oštećenja komadima za otpremu ispod sebe korišćenjem sredstava za amortizaciju opterećenja. 7.1.4.14.1.3 U toku utovara i istovara komade za otpremu koji sadrže opasan teret treba zaštititi od oštećenja.Napomena: Posebna pažnja mora se obratiti na rukovanje komadima za otpremu u toku njihove pripreme za transport, na vrstu broda kojom se transportuju, i na metod utovara i istovara, kako ne bi došlo do nehotičnog oštećivanja time što će se komadi za otpremu vući ili njima pogrešno rukovati. 7.1.4.14.1.4 Kada se zahtevaju strelice za orijentaciju, komadi za otpremu moraju biti orijentisana u skladu sa takvim oznakama.Napomena: Opasan teret u tečnom stanju mora se utovariti ispod suvog opasnog tereta kada god je to izvodljivo. 7.1.4.14.2 Opasan teret se slaže sa razmakom ne manjim od 1 m od smeštajnog prostora, mašinskog prostora, kormilarnice i svih izvora toplote.Kada su smeštajni prostor ili kormilarnica postavljeni iznad skladišta, opasni tereti se nikako ne smeju slagati ispod tog smeštajnog prostora ili kormilarnice. 7.1.4.14.3 Komadi za otpremu se moraju zaštititi od toplote, direktnog sunčevog svetla i vremenskih uticaja. Ova odredba ne odnosi se na vozila, železnička kola, kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGC i kontejnere.Kada se komadi za otpremu ne nalaze unutar vozila, železnička kola ili kontejnera, nego su utovareni na palubu, moraju se pokriti ceradama koje nisu lako zapaljive. Ventilacija ne sme biti ometana. 7.1.4.14.4 Opasni tereti se slažu u skladišta. Međutim, opasan teret upakovan ili utovaren u:kontejnere sa zidovima u potpunosti otpornim na prskanje;MEGCvozila sa zidovima u potpunosti otpornim na prskanje;kontejner cisterne ili prenosive cisterne;vozila cisterne ili kola cisterne;mogu se transportovati na palubi u zaštićenom prostoru. 7.1.4.14.5 Komadi za otpremu koji sadrži opasan teret Klasa 3, 4.1, 4.2, 5.1 ili 8 mogu se slagati na palubi pod uslovom da se koriste doboši ili da se nalaze u kontejnerima, vozilima ili kolima koji imaju sve zidove. Materije Klase 2 mogu se slagati na palubi u zaštićenom prostoru, pod uslovom da se nalaze u cilindrima. 7.1.4.14.6 Za pomorske brodove, smatra se da su zahtevi za slaganje regulisani gore u stavovima 7.1.4.14.1 do 7.1.4.14.5 i u stavu koji sledi 7.1.4.14.7, ispunjeni ako su ispunjene relevantne odredbe za slaganje izložene u IMDG Kôdu, a u slučaju transporta u vidu rasutog tereta odredbe naznačene u poglavlju 9.3 BC Kôda. 7.1.4.14.7 Rukovanje radioaktivnim materijalom i njegovo slaganje Napomena 1: „Kritična grupa“ označava grupu pripadnika javnosti koja je u razumnim granicama homogena u pogledu svoje izloženosti datom izvoru radijacije i datoj putanji izloženosti i tipična je za pojedince koji dobijaju najvišu efikasnu dozu sa date putanje izloženosti iz datog izvora.Napomena 2: „Pripadnici javnosti“ znači u opštem smislu sve pojedince u populaciji izuzev onih koji su izloženi zbog prirode posla ili u medicinske svrhe.Napomena 3: „Radnici“ su sva lica koja rade, puno radno vreme ili delimično radno vreme ili privremeno, za poslodavca i koja imaju priznata prava i obaveze u smislu zaštite od radijacije po osnovu posla. 7.1.4.14.7.1 Segregacija 7.1.4.14.7.1.1 Komadi za otpremu, spoljna ambalaža, kontejneri, cisterne i vozila koja sadrže radioaktivni materijal i neupakovani radioaktivni materijal podležu segregaciji tokom transporta:od radnika u redovno posednutim radnim prostorima;shodno dole navedenoj Tabeli A; ilipomoću izračunatih razdaljina uz upotrebu kriterijuma za doziranje od 5 mSv godišnje i parametara konzervativnih modela; Napomena: Radnici podložni pojedinačnom nadzoru u svrhe zaštite od radijacije ne razmatraju se prilikom segregacije.od pripadnika kritičnih grupa javnosti u prostorima gde javnost ima redovan pristup;shodno dole navedenoj Tabeli A; ilipomoću izračunatih razdaljina uz upotrebu kriterijuma za doziranje od 1 mSv godišnje i parametara konzervativnih modela;od nerazvijenog fotografskog filma i poštanskih vreća;shodno dole navedenoj Tabeli V; ilipomoću izračunatih razdaljina uz upotrebu kriterijuma izloženosti radijaciji za nerazvijen fotografski film zbog transporta radioaktivnog materijala za 0,1 mSv po pošiljci takvog filma; i Napomena: Podrazumeva se da poštanske vreće sadrže nerazvijeni film i ploče i zbog toga se odvajaju od radioaktivnog materijala na isti način.od drugog opasnog tereta shodno odredbama u 7.1.4.3. Tabela A: Minimalna razdaljina između komada za otpremu kategorije II – ŽUTA ili kategorije III – ŽUTA i licaZbir transportnih indeksa ne više odVreme godišnje ekspozicije (sati)Prostori gde javnost ima redovan pristupRadni prostor koji je redovno posednut5025050250Razdaljina segregacije u metrima, bez zaštitnog materijala, od:248122030405011.52.53455.56.53467.59.51213.515.50.50.51.01.01.522.5311.52.53455.66.5 Tabela B: Minimalna razdaljina između komada za otpremu kategorije II – ŽUTA ili kategorije III – ŽUTA i komada za otpremu koji nose reč „FOTO“, ili poštanskih vrećaUkupan broj komada za otpremu ne više odZbir transportnih indeksa ne više odTrajanje puta ili skladištenja u satimaKategorija124102448120240III –žutaII –žutaMinimalna razdaljina u metrima12345124810203040500.20.5124810203040500.50.50.50.51111.52330.50.50.5111.5233440.50.5111.52345560.5111.534467891123467911131412346891316182023579131420253032357913182030354045 7.1.4.14.7.1.2 Kategorija komada za otpremu ili spoljne ambalaže II – ŽUTA ili III – ŽUTA ne smeju se transportovati u odeljcima u kojima su smešteni putnici, izuzev onih koji su isključivo rezervisani za kurire sa posebnim ovlašćenjima da budu u pratnji ovakvih komada za otpremu ili sabirne ambalaže. 7.1.4.14.7.1.3 Nijedno lice izuzev zapovednika broda ili ukrcanog vozila ili ostalih članova posade ne sme imati pristup na brod koji transportuje komade za otpremu, sabirnu ambalažu, ili kontejnere koji nose listice II – ŽUTA ili III – ŽUTA. 7.1.4.14.7.2 Granice aktivnostiUkupna aktivnosti u pojedinom skladištu ili odeljku broda, ili u drugom sredstvu za transport materijala LSA, ili artikala SCO Tipa IP-1, Tipa IP-2, Tipa IP-3 ili neupakovanih materijala, ne sme preći granice prikazane dole u Tabeli C:

Tabela C: Granice aktivnosti transportnih sredstava za materijal LSA i SCO u industrijskim komadima za otpremu ili neupakovanPriroda materijala ili artikalaGranica aktivnosti za druga transportna sredstva izuzev brodaGranica aktivnosti za skladišni prostor ili odeljenje brodaLSA – ILSA – II i LSA IIInezapaljive čvrste materijeLSA – II i LSA – IIIZapaljive čvrste materije,sve tečnosti i svi gasoviSCONema graniceNema granice100A2100A2Nema granice100A210A210A2 7.1.4.14.7.3 Slaganje tokom transporta i skladištenje u tranzitu 7.1.4.14.7.3.1 Pošiljke moraju biti bezbedno složene. 7.1.4.14.7.3.2 Pod uslovom da njegov prosečni površinski toplotni fluks ne prelazi 15W/m² i da teret koji ga neposredno okružuje nije u vrećama, komadi za otpremu ili dodatna ambalaža može se transportovati ili uskladištiti među upakovanim opštim teretom bez ikakvih posebnih propisa za slaganje izuzev ako to posebno zahtevaju nadležni organi u sertifikatu o odobrenju. 7.1.4.14.7.3.3 Utovar kontejnera i akumuliranje komada za otpremu, dodatne ambalaže i kontejnera kontroliše se na sledeći način:Izuzev pod uslovima isključive upotrebe, i za pošiljke materijala LSA –I, ukupan broj komada za otpremu, dodatne ambalaže i kontejnera na brodu u okviru jednog transportnog sredstva ograničava se tako da ukupan zbir transportnih indeksa u brodu ne pređe vrednosti prikazane dole na Tabeli D;Nivo radijacije pod rutinskim uslovima transporta ne sme preći 2mSv/h u bilo kojoj tački na, i 0,1 mSv/h od spoljne površine transportnog sredstva, izuzev pošiljki koje se transportuju pod uslovima isključive upotrebe, za koje su granice radijacije oko transportnog sredstva propisane u 7.1.4.14.7.3.5(b) i (c);Ukupna suma indeksa kritične bezbednosti u kontejneru i na transportnom sredstvu ne sme da pređe vrednosti prikazane na Tabeli E. Tabela D: Granice transportnih indeksa za kontejnere i transportna sredstva koja nisu pod isključivom upotrebomTip kontejnera ili transportnog sredstvaGranica ukupnog zbira transportnih indeksa u kontejneru na transportnim sredstvimaMali kontejnerVeliki kontejnerVozilo ili železnička kolaBrod50505050 Tabela E: Indeks kritične bezbednosti za kontejnere i vozila koja sadrže fisioni materijalTip kontejnera ili transportnog sredstvaGranica za ukupni zbir indeksa kritične bezbednostiNe pod isključivom upotrebomPod isključivom upotrebomMali kontejnerVeliki kontejnerVozilo ili železnička kolaBrod50505050n.a.100100100 7.1.4.14.7.3.4 Svaki komad za otpremu ili dodatna ambalaža koji imaju ili transportni indeks veći od 10, ili ako svaka pošiljka ima indeks kritične bezbednosti veći od 50, transportovaće se samo po uslovima isključive upotrebe. 7.1.4.14.7.3.5 Za pošiljke pod isključivom upotrebom u vozilima ili kolima, nivo radijacije ne sme da pređe:10 mSV/h na bilo kojoj tački spoljne površine svakog komada za otpremu ili dodatne ambalaže, a može jedino pod sledećim uslovima preći 2 mSv/h:da su vozilo ili železnička kola opremljena ogradom koja, u rutinskim uslovima transporta, sprečava pristup neovlašćenim licima u unutrašnjost ograđenog prostora;da se sastave odredbe po kojima se obezbeđuje komad za otpremu ili dodatna ambalaža na takav način da njegov položaj u ograđenom prostoru vozila ili železnička kola ostaje fiksiran u toku rutinskih uslova transporta; ida nema nikakavog utovara i istovara u toku transporta;2 mSv/h na bilo kojoj tački spoljnih delova vozila ili železnička kola uključujući donje i gornje površine, ili, u slučaju otvorenog vozila ili železnička kola, bilo koju tačku vertikalnih ravni projektovanih sa spoljnih ivica vozila ili železnička kola, na donjoj spoljnoj površini vozila ili železnička kola; i0,1 mSv/h na bilo kojoj tački 2m od vertikalnih ravni predstavljenih spoljnom uzdužnom površinom vozila ili železnička kola, ili ukoliko se teret transportuje u otvorenom vozilu ili železničkim kolima, na bilo kojoj tački 2m od vertikalnih ravni projektovanih sa spoljnih ivica vozila ili železnička kola. 7.1.4.14.7.3.6 Komadi za otpremu ili dodatna ambalaža koji imaju zonu površinske radijacije veću od 2 mSv/h, ako se ne transportuju u ili na vozilu ili železničkim kolima pod uslovima isključive upotrebe, i izuzev ako nisu uklonjeni sa vozila ili železnička kola dok su na brodu, neće se transportovati brodom, osim po specijalnom dogovoru. 7.4.1.14.7.3.7 Transport pošiljki specijalnom upotrebom broda koji je zbog svoje konstrukcije, ili zbog toga što se koristi kao čarter, posvećen nameni da transportuje radioaktivni materijal, izuzima se iz zahteva navedenih pod stavom 7.1.4.14.7.3.3 pod uslovom da su zadovoljeni sledeći uslovi:program zaštite od radijacije za pošiljku mora odobriti nadležni organ države pod čijom zastavom plovi dotični brod, i po zahtevu, nadležni organi u svakoj luci u koju u tranzitnim zemljama brod svraća;raspored slaganja prethodno se određuje za celo putovanje uključujući i sve pošiljke koje se utovaruju u lukama u koje se svraća usput; utovar, transport i istovar pošiljki nadziru lica kvalifikovana za transport radioaktivnog materijala. 7.1.4.14.7.4 Segregacija komada za otpremu koji sadrže fisioni materijal u toku transporta i skladištenja u tranzitu 7.1.4.14.7.4.1 Svaka grupa komada za otpremu, dodatna ambalaža i kontejneri koji sadrže fisioni materijal uskladišten u tranzitu u bilo kom skladišnom prostoru je ograničen na način da ukupan zbir indeksa kritične bezbednosti u grupi ne prelazi 50. Svaka grupa se skladišti tako da održi razmak od minimalno 6 m od drugih takvih grupa. 7.1.4.14.7.4.2 U slučajevima kada ukupan zbir indeksa kritične bezbednosti u vozilu ili kontejneru premašuje 50, koliko je dozvoljeno gore u Tabeli E, skladištenje se vrši tako da se održi razmak od minimalno 6 m od drugih grupa komada za otpremu, dodatne ambalaže ili kontejnera koji sadrže fisioni materijal, ili od drugih vozila koja transportuju radioaktivni materijal. Prostor između ovih grupa dozvoljeno je koristiti za druge opasne terete iz ADN. Transport drugih tereta sa pošiljkama pod isključivom upotrebom je dozvoljen, pod uslovom da se pošiljalac drži važnih odredbi i da transport nije zabranjen nekim drugim zahtevima. 7.1.4.14.7.5 Oštećeni komadi za otpremu i curenje, kontaminirani komadi za otpremu 7.1.4.14.7.5.1 Ukoliko je očigledno da je komad za otpremu oštećen, ili da je došlo do curenja, ili ako postoji sumnja da je u komadu za otpremu došlo do curenja ili oštećenja, pristup tom komadu za otpremu je ograničen, a kvalifikovano lice u najkraćem mogućem roku mora da oceni nivo kontaminacije i nivo rezultirajuće radijacije komada za otpremu. Obim ove procene obuhvata komad za otpremu, vozilo, železnička kola, susedne prostore za utovar ili istovar, i po potrebi, sav drugi materijal koji se u brodu transportovao. 7.1.4.14.7.5.2 Komadi za otpremu koji su oštećeni ili ispuštaju radioaktivni sadržaj u količini većoj od dozvoljene za normalne uslove transporta mogu se ukloniti na prihvatljivu privremenu lokaciju pod nadzorom, ali se neće isporučivati dok se ne poprave ili dekontaminiraju. 7.1.4.14.7.5.3 Vozila, železnička kola, brodovi i oprema koji se redovno koriste za transport radioaktivnog materijala moraju se periodično kontrolisati da bi se odredio stepen kontaminacije. Učestalost takvih provera povezana je sa verovatnoćom kontaminacije i količinom radioaktivnog materijala koji se transportuje. 7.1.4.14.7.5.4 Izuzev navedenog u stavu 7.1.4.14.7.5.6, svaki brod ili oprema ili njihov deo koji je kontaminiran iznad granica navedenih pod 7.1.4.14.7.5.5 u smislu transporta radioaktivnog materijala ili pokazuje stepen radijacije veći od 5μSv/h na površini, mora se dekontaminirati u što kraćem roku, što vrši kvalifikovano lice, i ne sme se ponovo upotrebiti sve dok nestalni nivo kontaminacije ne pređe granicu naznačenu pod 7.1.4.14.7.5.5, a nivo radijacije usled stalne kontaminacije na površini posle dekontaminacije ne bude manji od 5μSv/h na površini. 7.1.4.14.7.5.5 U svrhu izloženog u stavu 7.1.4.14.7.5.4 nestalna kontaminacija ne sme preći sledeće vrednosti:4 Bq/cm2 za beta i gama emitere i niskotoksične alfa emitere;0,4 Bq/cm2 za sve ostale alfa emitere.Ovo su prosečne granice primenljive na bilo koju zonu od 300cm2 na bilo kom delu površine. 7.1.4.14.7.5.6 Brodovi namenjeni transportu radioaktivnog materijala pod ekskluzivnom upotrebom moraju se izuzeti iz zahteva prethodnog stava 7.1.4.14.7.5.4 jedino u smislu njihove unutrašnje površine i jedino za vreme koje se koriste za tu ekskluzivnu upotrebu. 7.1.4.14.7.6 Ograničenje uticaja temperature 7.1.4.14.7.6.1 Ako postoji mogućnost da temperatura dostupnih spoljnih površina komada za otpremu tipa B(U) ili tipa B(M) može preći 50o C u hladu, transport je dozvoljen samo pod uslovima ekskluzivne upotrebe. U meri u kojoj je to moguće, površinsku temperaturu ograničiti na 85o S. U obzir se mogu uzeti zakloni ili pregrade namenjeni za zaštitu transportnih radnika koji su bez zaklona, ili štitnike koji su ispitani. 7.1.4.14.7.6.2 Ako postoji mogućnost da fluks prosečnog zagrevanja sa spoljnih površina komada za otpremu tipa B(U) ili tipa B(M) pređe vrednost od 15 W/m2 , moraju se ispuniti specijalni zahtevi za slaganje navedeni u sertifikatu o odobrenju projekta koji izdaju nadležni organi. 7.1.4.14.7.7 Ostali zahtevi Ukoliko ni pošiljalac ni primalac ne mogu biti identifikovani, ili se tovar ne može isporučiti primaocu, a prevoznik ne poseduje uputstva od pošiljaoca, tovar se mora smestiti na sigurno mesto, a nadležni organi se moraju obavestiti u što kraćem roku uz zahtev da se dobiju instrukcije za dalje postupanje. 7.1.4.15 Mere koje se preduzimaju po istovaru 7.1.4.15.1 Po istovaru, skladišta se pregledaju i čiste ako je to neophodno. U slučaju transporta rasutog tereta, ovaj zahtev se ne primenjuje, ako novi tovar sadrži isti teret kao prethodni. 7.1.4.15.2 Za materijal Klase 7 vidi takođe 7.1.4.14.7.5 7.1.4.15.3 Transportna jedinica ili skladišni prostori koji su se koristili za transport zaraznih materija biće pregledan zbog ispuštanja materije pre ponovne upotrebe. Ukoliko su se tokom transporta zarazne materije ispuštale, transportna jedinica ili skladišni prostor mora se dekontaminirati pre nego što ponovo bude upotrebljen. Dekontaminacija se postiže svim sredstvima koja efikasno deaktiviraju ispuštene zarazne materije. 7.1.4.16 Mere koje se preduzimaju u toku utovara, transporta, istovara i rukovanja teretomPunjenje ili pražnjenje sudova, drumskih vozila – cisterni i železničkih kola cisterni, IBC ambalaži, velike ambalaže, MEGC, prenosivih cisterni ili kontejner cisterni koje se nalaze na brodovima je zabranjeno bez posebne dozvole koju izdaje nadležan organ. 7.1.4.17-7.1.4.40 (Rezervisano) 7.1.4.41 Plamen i izvori svetla sa otvorenim plamenomUpotreba plamena i izvora svetla sa otvorenim plamenom zabranjena je dok se materije koje pripadaju podklasi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ili 1.6 nalaze na brodu i dok su skladišni prostori otvoreni ili dok je teret koji se priprema za utovar smešten na udaljenosti manjoj od 50 m od broda. 7.1.4.42- 7.1.4.50 (rezervisano) 7.1.4.51 Električna opremaKorišćenje radio-telefona ili radarskih prenosnika nije dozvoljena u toku utovara ili istovara materija ili artikala koji pripadaju podklasi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ili 1.6.Ovo se ne odnosi na VHF prenosnike samog broda, pod uslovom da snaga takvog VHF prenosnika ne prelazi 25 W i da nijedan deo njegove antene ne bude lociran na manjoj udaljenosti od 2,00 m od materija ili artikala koji su gore navedeni. 7.1.4.52 (Rezervisano) 7.1.4.53 Rasveta Ukoliko se utovar, ili istovar vrši u toku noći ili u uslovima smanjene vidljivosti, obezbeđuje se efikasna rasveta.Ako se obezbeđuje sa palube, to se vrši pomoću propisno pričvršćenih električnih svetiljki koje se postavljaju tako da se ne mogu oštetiti.Tamo gde se ovakve svetiljke postavljaju na palubi u zaštićenom prostoru, to su svetiljke sa ograničenim rizikom od eksplozije. 7.1.4.54- 7.1.4.74 (Rezervisano) 7.1.4.75 Rizik od varničenjaSve elektro-kontinualne veze između broda i obale kao i uređaja koji se koriste u zaštićenom prostoru moraju biti označene na taj način da ne predstavljaju izvor varničenja. 7.1.4.76 Sintetički konopci U toku operacija utovara i istovara broda se mora vezati pomoću sintetičkih konopaca jedino u slučaju kada se čelični kablovi koriste za sprečavanje da se brod otpusti od sidra.Čelični kablovi obloženi sintetičkim materijalom ili prirodnim vlaknima smatraju se ekvivalentnima kada se zahtevana minimalna propisana otpornost na istezanje u skladu sa Propisima naznačenim u 1.1.4.6 postiže čeličnim sajlama. Međutim, u toku utovara i istovara kontejnera, brodovi se moraju izvezati sintetičkim konopcima. 7.1.4.77-7.1.4.99 (Rezervisano) 7.1.5 Dodatni zahtevi koji se tiču brodskih transportnih operacija 7.1.5.0 Obeležavanje 7.1.5.0.1 Brodovi kojima se transportuju opasni tereti navedeni u tabeli A Poglavlja 3.2, u skladu sa Poglavljem 3 Evropskih pravila o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima (CEVNI) , moraju da istaknu oznake propisane u ovoj tabeli. 7.1.5.0.2 Brodovi kojima se transportuju opasni tereti navedeni u tabeli A Poglavlja 3.2, u komadima za otpremu poređanim isključivo u kontejnere, moraju da istaknu onaj broj plavih čunjeva ili plavih svetala koji je naznačen u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 u kojoj se:zahtevaju tri plava čunja ili tri plava svetla, ilizahtevaju dva plava čunja ili dva plava svetla, u pitanju je materija Klase 2 ili je ambalažna grupa I naznačena u koloni (4) Tabele A Poglavlja 3.2 a ukupna masa ovih opasnih tereta premašuje 30.000 kg, ilizahteva jedan plavi čunj ili jedno plavo svetlo, materija Klase 2 je u pitanju ili je ambalažna grupa I naznačena u koloni (4) Poglavlja 3.2 a ukupna bruto masa ovih opasnih tereta premašuje 130.000 kg. 7.1.5.0.3 Brodovi kojima se transportuju prazne neočišćene cisterne, baterijska vozila, baterijska kola, ili MEGC moraju da istaknu oznake naznačene u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 ukoliko su ove jedinice sadržavale opasne terete i za koje ova tabela propisuje označavanje. 7.1.5.0.4 U slučajevima gde se na brod može staviti više od jedne oznake, primenjuje se samo ona oznaka koja sadrži najveći broj plavih čunjeva ili plavih svetala, sa sledećim redosledom prioriteta:tri plava čunja ili tri plava svetla; ilidve plava čunja ili dva plava svetla; ilijedan plavi čunj ili jedno plavo svetlo. 7.1.5.0.5 Ograničenjem iz stava 7.1.5.0.1, a u skladu sa fusnotama uz član 3.14 Evropskog Zakona o unutrašnjim plovnim putevima (CEVNI), nadležni organ Ugovorne strane može ovlastiti pomorske brodove u privremenoj plovidbi unutrašnjim plovnim prostorom na teritoriji dotične Ugovorne strane, da upotrebi dnevne i noćne signale propisane Preporukama u oblasti Sigurnog transporta opasnih tereta i srodnih aktivnosti u prostorima luka, usvojenih od strane Odbora za bezbednost pomorske plovidbe Međunarodne pomorske organizacije (noću fiksno crveno svetlo, a danju „zastava B“ Međunarodnog kodeksa signala), umesto signala propisanih u 7.1.5.0.1. Ugovorne strane koje su pokrenule inicijativu u smislu garantovanog odstupanja imaju obavezu da obaveste Izvršnog sekretara Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE), koji o ovom odstupanju obaveštava Administrativni Komitet. 7.1.5.1 Način plovidbe 7.1.5.1.1 Nadležni organi mogu nametnuti ograničenja na uključenje broda tankera u konvoje velikih dimenzija. 7.1.5.1.2 Kada brodovi transportuju materije ili artikle Klase 1, ili materije Klasa 4.1 ili 5.2 za koje je propisano označavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2, ili materijal Klase 7 UN brojeva 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 ili 3321 do 3333, nadležni organ može nametnuti restrikcije dimenzija konvoja ili formacija bok-uz-bok. Međutim, dozvoljava se upotreba motorizovanog vozila koje pruža privremenu pomoć pri vuči. 7.1.5.2 Brodovi u plovidbi Kada brodovi transportuju materije ili artikle Klase 1, ili materije Klasa 4.1 ili 5.2 za koje je u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 propisano označavanje sa tri plava čunja ili tri plava svetla, kada su u plovidbi, obavezni su da, ukoliko je moguće, održavaju rastojanje od najmanje 50 m od svakog drugog broda. 7.1.5.3 Vezivanje Brodovi se vezuju bezbedno, ali na takv način da se brzo mogu osloboditi u slučaju nužde. 7.1.5.4 Sidrenje 7.1.5.4.1 Odstojanje od drugih brodova na sidrištu koje moraju poštovati brodovi koji transportuju opasne terete ne sme biti manje od onog koje je propisano Evropskim pravilima o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima. 7.1.5.4.2 Stručno lice shodno odredbi 7.1.3.15. mora neprestano biti u izvezanom brodu koji transportuje opasne terete za koje je propisano obeležavanje u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2.Nadležni organ, međutim, može izuzeti od ove obaveze one brodove koji su usidreni u lučkoj marini ili na dozvoljenom mestu za sidrenje. 7.1.5.4.3 Izvan područja vezivanja koja precizno određuju nadležni organi, odstojanje koje moraju da poštuju vezani brodovi ne sme biti manje od:100m od stambenih četvrti, građevinskih konstrukcija ili rezervoara za skladištenje, ukoliko je propisano da se brod obeležava jednom plavim čunjem ili jednim plavim svetlom shodno zahtevima odredbi u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2.100m od građevinskih konstrukcija i rezervoara za skladištenje, a 300 m od stambenih četvrti ukoliko je propisano da se brod obeležava sa dve plava čunja ili dva plava svetla shodno zahtevima odredbi u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2.500 m od stambenih četvrti, građevinskih konstrukcija i rezervoara za skladištenje ukoliko je propisano da se brod obeležava sa tri plava čunja ili tri plava svetla shodno zahtevima odredbi u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2.Tokom čekanja ispred ustava ili mostova, brodovima je dozvoljeno da drže odstojanje drugačije i manje od propisanog koje je gore navedeno. Najmanje moguće rastojanje ni u kom slučaju ne može biti manje od 100 m. 7.1.5.4.4 Nadležni organ može propisati odstojanja manja od onih koji su navedeni u 7.1.5.4.3, pritom se posebno moraju uzeti u obzir lokalni uslovi. 7.1.5.5 Zaustavljanje brodovaUkoliko plovidba broda koji transportuje materije i artikle Klase 1 ili materije Klase 4.1 ili 5.2 za koje se zahteva obeležavanje sa tri plava čunja i tri plava svetla u koloni (12) Tabele A Poglavlja 3.2 preti da postane opasna, bilo zbog:spoljnih činilaca (loši meteorološki uslovi, nepovoljni uslovi na plovnom putu itd.), iliuslova na samom brodu (nezgoda ili nesreća),brod će biti zaustavljen na odgovarajućem pristaništu, što je moguće dalje od stambenih četvrti, luka, građevinskih konstrukcija ili rezervoara za skladištenje gasa ili zapaljivih tečnosti, bez obzira na odredbe propisane u 7.1.5.4.Nadležni organ mora biti izvešten bez odlaganja. 7.1.5.6- 7.1.5.7 (Rezervisano) 7.1.5.8 Vršenje dužnosti izveštavanja 7.1.5.8.1 U državama u kojima je Vršenje Dužnosti izveštavanja na snazi, zapovednik broda za koji se zahteva označavanje u smislu stavke 7.1.5.0 mora, pre nego što krene na put, izvestiti nadležni organ Države u kojoj je putovanje započelo o sledećim podacima: naziv broda;zvanični broj;nosivost;opis opasnih tereta koje se transportuju u formi u kojoj su prikazane u dokumentu o transportu (UN broj ili identifikacioni broj, ambalažna grupa i/ili klasifikacioni kôd) zajedno sa količinama u svakom sanduku;Napomena: Bruto masa komada za otpremu koji sadrže materije ili artikle Klase 1 mora se prijaviti zajedno sa neto masom eksplozivne materije koju sadrže artikli.broj lica na broduodredišna luka; iplanirana ruta putovanja.Ovo Vršenje Dužnosti izveštavanja primenjuje se na teritoriji svih Država po jednom u prolasku i uzvodno i nizvodno ukoliko to nadležni organi zahtevaju. Informacije se mogu preneti verbalno (radio-telefonskom vezom, a gde je prikladno i sistemom bežičnih automatskih poruka), ili u pisanoj formi. 7.1.5.8.2 Prilikom prolaska kraj drugih stanica saobraćajne kontrole koje određuje nadležni organ, sledeći podaci moraju se pripremiti:naziv brodazvanični broj;nosivost. 7.1.5.8.3 Promene bilo kog od podataka naznačenih u 7.1.5.8.1 moraju se prijaviti nadležnom organu bez odlaganja. 7.1.5.8.4 Ova informacija je poverljiva i neće biti preneta trećim licima od strane nadležnog organa.Nadležni organ može, međutim, u slučaju nesreće, obavestiti organe za intervencije u hitnim slučajevima o relevantnim detaljima koji su neophodni zbog organizacije akcije u slučaju hitne potrebe. 7.1.5.9-7.1.5.99 (Rezervisano) 7.1.6 Dodatni zahtevi 7.1.6.1-7.1.6.10 (Rezervisano) 7.1.6.11 Transport rasutog tereta Sledeći dodatni zahtevi moraju se ispuniti kada su naznačeni u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2:SO01:Površine tovarnih prostora moraju biti obložene tako da ne budu lako zapaljive i da ih teret ne bi natopio.SO02:Svi delovi tovarnih prostora i poklopaca grotla koji mogu doći u dodir sa ovom materijom moraju biti od metala ili drveta koji imaju specifičnu gustinu ne manju od 0,75kg/dm³ (osušeno drvo).SO03:Unutrašnje površine tovarnih prostora moraju biti obložene tako da se spreči korozija.ST01:Materije se moraju stabilizovati u skladu sa zahtevima koji se primenjuju na veštačka đubriva od amonijum nitrata regulisanim u Kodeksu BC („BC Code“). Stabilizovanje overava pošiljalac u dokumentu o transportu. U onim državama u kojima se ovo zahteva, ove materije se mogu transportovati u vidu rasutog tereta jedino uz odobrenje nadležnih nacionalnih organa.ST02 Ove materije mogu se transportovati u vidu rasutog tereta ako rezultati testa protoka shodno Dodatku D.4 BC Koda pokažu da brzina auto-reakcije nije veća od 25 cm/h.RA01: Materijali se mogu transportovati u vidu rasutog tereta pod uslovom da: za materijale, koji nisu sirove rude, transport je po ekskluzivnoj upotrebi i ne može doći do curenja sadržaja izvan broda i do gubitka zaštitnog sloja pod normalnim uslovima transporta; iliza sirove rude transport se vrši po isključivoj upotrebi.RA02:Materijali se mogu transportovati u vidu rasutog tereta pod uslovom: da se transportuju u brodu tako da pod normalnim uslovima transporta ne dođe do curenja sadržaja van broda ili gubitka zaštitnog sloja;da se transportuju po isključivoj upotrebi ako je kontaminiranje površina kojima je moguće prići i površina kojima nije moguće prići veća od 4Bq/cm² (10-4 μCi/cm²) za beta i gama emitere i alfa emitere niske toksičnosti ili 0,4 Bq/cm² (10-5 μCi/cm²) za sve druge alfa emitere.merenja se vrše kako bi se sa sigurnošću sprečilo ispuštanje radioaktivnog materijala u brod, ukoliko postoji sumnja da nestalna kontaminacija postoji na nedostupnim površinama u vrednosti većoj od 4 Bq/cm2 (10-4 μCi/cm2) za beta i gama emitere i niskotoksične alfa emitere, ili 0.4 Bq/cm2 (10-5 μCi/cm2) za sve druge emitere.RA03:Predmeti sa kontaminiranom površinom (SCO-II) ne smeju se transportovati u vidu rasutog tereta. 7.1.6.12 VentilacijaSledeći dodatni zahtevi moraju se ispuniti kada su naznačeni u koloni (10) Tabele A Poglavlja 3.2:VE01: Skladišta koja sadrže ove materije se ventilišu ventilatorima koji rade punom snagom, gde je posle merenja ustanovljeno da koncentracija gasova koje ispušta teret prelazi 10% od donje granice eksplozivnosti. Merenje se vrši neposredno po utovaru. Merenje se ponavlja posle jednog sata u svrhe nadzora. Rezultati merenja moraju se beležiti u pismenoj formi.VE02: Skladišta koja sadrže ove materije ventilišu se ventilatorima koji rade punom snagom, gde je posle merenja ustanovljeno da skladišta nisu oslobođena gasova koje ispušta teret. Merenje se vrši neposredno po utovaru. Merenje se ponavlja posle jednog sata u svrhe nadzora. Rezultati merenja moraju se beležiti u pismenoj formi.VE03: Prostori kao što su skladišta, stambeni prostor i mašinski prostor, koji se nalaze uz skladišta koja sadrže ovaj teret, se moraju ventilisati. Posle utovara skladišta se izlažu prinudnoj ventilaciji.Posle ventilacije, koncentracija gasova u skladištu se meri.Rezultati merenja moraju se beležiti u pismenoj formi.VE04: Kada se aerosoli transportuju u svrhe reprocesiranja ili odlaganja po specijalnoj odredbi 327, primenjuju se odredbe VE01 i VE02. 7.1.6.13 Mere koje se preduzimaju pre utovaraSledeći dodatni zahtevi se moraju ispuniti kada su naznačeni u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2:LO01: Pre nego što se ove materije ili artikli utovare mora se proveriti da nema metalnih predmeta u skladištu koji nisu integralni deo broda.LO02: Ove materije mogu se utovariti u vidu rasutog tereta samo ako njihova temperatura ne prelazi 55ºS.LO03: Pre utovarivanja ovih materija u vidu rasutog tereta ili neupakovanih, skladišni prostor treba osušiti u najvećoj mogućoj meri.LO04: Svi slobodni organski materijali moraju se ukloniti iz skladišta pre nego što se izvrši utovar ovih materija kao rasutog tereta.LO05: Pre nego što se izvrši transport sudova pod pritiskom mora se obezbediti da pritisak ne raste zbog potencijalnog stvaranja vodonika. 7.1.6.14 Rukovanje teretom i njegovo slaganjeSledeći dodatni zahtevi se moraju ispuniti kada su naznačeni u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2:NA01: Ove materije se slažu sa udaljenošću od najmanje 3,00m od stambenog prostora, mašinskog prostora, kormilarnice i svih izvora toplote.NA02: Ove materije ili artikli slažu se sa udaljenošću od najmanje 2,00 m od bočnih strana broda.NA03: Mora se sprečiti svako trenje, udar, truckanje, prevrtanje ili ispuštanje u toku rukovanja ovim materijama i artiklima.Svi komadi za otpremu utovareni u isto skladište moraju se složiti i zaglaviti tako da se spreči svako truckanje i trenje u toku transporta.NA04: Skladištenje tereta koji nisu opasni na vrh komada za otpremu koji sadrže ove materije ili artikle se zabranjuje. NA05: Tamo gde se ove materije ili artikli utovaruju zajedno sa drugim teretom u isto skladište, ove materije ili artikli se utovaruju kasnije, a istovaruju pre sve druge terete.Ova odredba ne primenjuje se ako su materije ili artikli Klase 1 sadržani u kontejnerima.NA06: Dok se ove materije ili artikli utovaruju ili istovaruju, nikakva operacija utovara i istovara ne sme se vršiti u drugim skladištima i ne dozvoljava se punjenje i pražnjenje rezervoara sa gorivom. Međutim, Nadležni organi mogu dozvoliti izuzetke u odnosu na ovu odredbu.NA07:Zabranjeno je utovarivati ili istovarivati ove materije u vidu rasutog tereta ili neupakovane ako postoji opasnost da se one mogu pokvasiti zbog vladajućih meteoroloških prilika.NA08: Ukoliko komadi za otpremu sa ovim materijama nisu stavljeni u kontejner, biće postavljena na rešetke i pokrivena vodonepropusnim ceradama postavljenim tako da se voda sliva prema spoljnoj strani, i da se cirkulacija vazduha ne ometa.NA09: Ukoliko se ove materije transportuju kao rasuti teret one se ne smeju utovariti u isto skladište zajedno sa zapaljivim materijama.NA10: Ove materije se skladište na palubi u zaštićenom prostoru. Za pomorske brodove smatra se da su zahtevi za skladištenje ispunjeni ako se poštuju odredbe IMDG kôda. 7.1.6.15 (Rezervisano) 7.1.6.16 Mere koje se moraju preduzeti prilikom utovara, transporta, istovara i rukovanjaSledeći dodatni zahtevi se moraju ispuniti kada su naznačeni u koloni (11) Tabele A Poglavlja 3.2:IN01:Posle utovara i istovara ovih materija u vidu rasutog tereta ili neupakovanih pre napuštanja mesta za prenos tereta, koncentracija gasova u kabinama, mašinskom prostoru i susednom skladišnom prostoru mora se meriti od strane pošiljaoca ili primaoca upotrebom detektora za zapaljivi gas.Pre nego što ijedno lice uđe u skladište pre istovara, primalac tereta mora izmeriti koncentraciju gasova. U skladišni prostor se ne sme ulaziti, niti se istovar sme započeti sve dok koncentracija gasova u vazduhu iznad tereta ne padne ispod 50% od donje granice eksplozivnosti.Ukoliko se značajne koncetnracije gasova nađu u ovim prostorima odmah se preduzimaju bezbednosna merenja od strane pošiljaoca ili primaoca.IN02:Ukoliko skladišni prostor sadrži ove materije u vidu rasutog tereta ili neupakovane, koncentracija gasa mora se meriti toksimetrom u svim drugim prostorima broda koje posada koristi najmanje jednom na svakih 8 sati. Rezultati merenja se beleže u pisanoj formi.IN03:Ukoliko skladišni prostor sadrži ove materije u vidu rasutog tereta ili neupakovane, zapovednik, zaduženo lice (osoba), oficir ili mornar svakodnevno proverava kaljužu ili odvode pumpe da li voda ulazi u kaljužu.Voda koja je ušla u kaljužu, mora se odmah izbaciti. 7.1.6.17-7.1.9.99 (Rezervisano)

Poglavlje 7.2 Brodovi tankeri 7.2.0 Opšti zahtevi 7.2.0.1 Odredbe 7.2.0 do 7.2.5 se primenjuju na tankere. 7.2.0.2- 7.2.0.99 (Rezervisano) 7.2.1 Način na koji se transportuje teret 7.2.1.1- 7.2.1.20 (Rezervisano) 7.2.1.21 Transport u teretnim tankovima 7.2.1.21.1 Materije, određivanje raznih vrsta tankera za određene materije, i posebni uslovi njihovog transporta u ovim tankerima, navedeni su u Tabeli C Poglavlja 3.2. 7.2.1.21.2 Materije, koje prema koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2, moraju da se transportuju u tankerima tipa N, otvorenim, takođe se mogu transportovati i u tankerima tipa N, otvorenim, sa plamenim prigušnicama; u tipu N, zatvorenom; tipovima C i G pod uslovom da se ispune svi uslovi transporta za brodove tipa N, otvorenih, kao i svi drugi uslovi za transport koji se nalaze na listi materija u Tabeli C. 7.2.1.21.3 Materije, koje se prema koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2, transportuju u tankerima tipa N, otvorenim, sa plamenim prigušnicama, mogu da se transportuju i u tankerima tipa N, zatvorenim, kao i tipovima C i G, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi za transport koji se odnose na transport brodom-cisternom tipa N, otvorenom, sa plamenim prigušnicama, kao i svi drugi uslovi transporta propisani na listi materija u Tabeli C. 7.2.1.21.4 Materije, koje prema koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2, moraju da se transportuju u tankerima tipa N, otvorenim, mogu se transportovati i u tipovima C i G pod uslovom da se ispune svi uslovi transporta za brodove tipa N, zatvorenim, kao i svi drugi uslovi za transport koji se nalaze na listi materija u Tabeli C. 7.2.1.21.5 Materije, koje prema koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2, moraju da se transportuju u tankerima tipa C, mogu se transportovati i u tankerima tipa G, pod uslovom da se ispune svi uslovi za transport propisani za tankere tipa C, kao i svi drugi uslovi transporta propisani na listi materija u Tabeli C. 7.2.1.21.6 Uljni i masni otpaci nastali kao posledica operacija brodova smeju se transportovati samo u vatrootpornim sudovima, opremljenim poklopcem, ili u teretnim tankovima. 7.2.1.22-7.2.1.99 (Rezervisano) 7.2.2 Zahtevi koji se primenjuju na brodove 7.2.2.0 Dozvoljeni brodoviNapomena 1: Pritisak pri kom se otvara bezbednosni ventil ili pritisak pri kom se otvaraju brzoreagujući ventili mora biti naznačen u sertifikatu o odobrenju (vidi 8.6.1.3Napomena 2: Projektovani pritisak i ispitani pritisak teretnih tankova mora biti naznačen u sertifikatu klasifikacionog društva, propisan u 9.3.1.8.1 ili 9.3.2.8.1 ili 9.3.3.8.1.Napomena 3: U slučajevima kada brod prenosi teretni tank sa različitim pritiscima pri kojima se otvara ventil, pritisak pri kome se otvaraju ventili svake cisterne mora biti naveden u sertifikatu o odobrenju, a projektovani i ispitani pritisci svake cisterne moraju biti naznačeni u sertifikatu klasifikacionog društva. 7.2.2.0.1 Opasne materije mogu se transportovati u tankerima Tipova N, C ili G shodno zahtevima popisanim u Poglavljima 9.2, 9.3 ili 9.4, prema odgovarajućem tipu. Tip tankera koji će se koristiti određen je precizno u koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2 i u 7.2.1.21.Napomena: Za materije prihvaćene da budu transportovane brodom navedeno je u sertifikatu da ga je sastavilo klasifikaciono društvo (vidi 1.16.1.2.5). 7.2.2.1-7.2.2.4 (rezervisano) 7.2.2.5 Uputstva za korišćenje uređaja i instalacijaU slučajevima gde se moraju poštovati specifična pravila bezbednosti prilikom korišćenja uređaja i instalacija, uputstva za korišćenje konkretnog uređaja ili instalacije moraju biti dostupna na odgovarajućim mestima na brodu na jeziku koji se normalno govori na brodu, a takođe, ako taj jezik nije engleski, francuski ili nemački, i na engleskom, francuskom ili nemačkom, izuzev ako postoje zaključeni sporazumi između država uključenih u transportnu operaciju koji određuju drugačije. 7.2.2.6 Sistem za detekciju gasaSenzori sistema za detekciju gasa podešavaju se na najviše 20% od donje granice eksplozivnosti materija koje su dozvoljene da se transportuju brodomSistem mora biti odobren od strane nadležnog organa ili priznatog klasifikacionog društva. 7.2.2.7- 7.2.2.18 (Rezervisano) 7.2.2.19 Potiskivani konvoji i formacije bok-uz-bok 7.2.2.19.1 Tamo gde se najmanje za jedan brod konvoja ili formacije bok-uz -bok zahteva da poseduje sertifikat o odobrenju, svi brodovi koji spadaju u takav konvoj ili formaciju bok-uz-bok moraju imati odgovarajući sertifikat o odobrenju.Brodovi koji ne transportuju opasne terete moraju se usaglasiti sa odredbom 7.1.2.19. 7.2.2.19.2 U svrhe primene ovog Dela, čitav potiskivani konvoj i formacije bok-uz-bok smatraće se jednim jedinim brodom. 7.2.2.19.3 U slučajevima kada potiskivani konvoj i formacija bok-uz-bok u sastavu ima tanker koji transportuje opasne materije, brodovi koji se koriste za pogon moraju ispunjavati zahteve sledećih stavova: 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.12.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1 do 9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1 do 9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (međutim, jedna jedina protivpožarna ili balastna pumpa je dovoljna), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1(s), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51, 9.3.3.52.3, 9.3.3.52.4 do 9.3.3.52.6, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 i 9.3.3.74. 7.2.2.20 (Rezervisano) 7.2.2.21 Bezbednosna i kontrolna oprema Mora se omogućiti prekid utovara ili istovara materija Klase 2 i materija kojima je dodeljen UN Broj 1280 i 2983 Klase 3 pomoću prekidača instaliranih na dve lokacije na brodu (napred i nazad) i na dve lokacije na obali (direktno na prilazu brodu i na odgovarajućoj udaljenosti na pristanu. Prekid utovara i istovara izvršiće se pomoću brzoreagujućeg blokadnog ventila koji mora biti pričvršćen direktno na fleksibilno vezno crevo između broda i obalnog uređaja. Sistem za diskonekciju je projektovan u skladu sa principom zatvorenog strujnog kola. 7.2.2.22 Otvori na teretnom tankuKada se transportuju materije za koje se zahteva u koloni (6) Tabele C Poglavlja 3.2 brod tipa C, brzoreagujući ventili moraju se podesiti tako da se oduvavanje obično ne vrši dok je brod u pokretu. 7.2.2.23- 7.2.2.99 (Rezervisano) 7.2.3 Opšti servisni zahtevi 7.2.3.1 Pristup teretnim rezervoarima, teretnim rezervoarima u kojima se transportuju ostaci, teretnim pumpnim stanicama u potpalublju, pregradama, prostorima duple oplate, u dvodna, i skladišne prostore; tehnički pregledi 7.2.3.1.1 Pregraci moraju biti prazni. Oni podležu tehničkim pregledima jednom dnevno kako bi se potvrdilo da su suvi (izuzev u slučaju kondenzovane vode). 7.2.3.1.2 Pristup teretnim tankovima, teretnim tankovima u kojima se transportuju ostaci, teretnim pumpnim stanicama u potpalublju, pregradama, prostorima duple oplate, u dvodna, i u skladišne prostore nije dozvoljen, izuzev u svrhe tehničkog pregleda i čišćenja. 7.2.3.1.3 Pristup prostorima duple oplate i u dvodna nije dozvoljen dok je brod na putu. 7.2.3.1.4 Kada koncentracija gasa ili sadržaj kiseonika mora da se meri pre ulaska u teretne tankove, teretne tankove u kojima se transportuju ostaci, teretne pumpne stanice u potpalublju, pregrade, prostore duple oplate, dvodna, i skladišne prostore, rezultati ovih merenja moraju biti zabeleženi u pisanoj formi. Ova merenja smeju vršiti samo lica opremljena aparatima za veštačko disanje prema materijama koje se transportuju.Ulazak u te prostore je dozvoljen u svrhu merenja. 7.2.3.1.5 Pre nego što bilo koje lice uđe u teretne rezervoare, teretne pumpne stanice u potpalublju, pregrade, prostore duple oplate, dvodna, i skladišne prostore: Kada se u brodu transportuju opasne materije Klase 2, 3, 4.1, 6.1, 8 ili 9 za koje se zahteva detektor zapaljivog gasa u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2, pomoću ovog uređaja ustanovljava se da koncentracija gasa u ovim teretnim tankovima, teretnim pumpnim stanicama u potpalublju, pregradama, prostorima duple oplate, dvodnima, i skladišnim prostorima nije veća od 50% od donje granice eksplozivnosti tereta. Za teretne pumpne stanice u potpalublju, ovo se može odrediti pomoću sistema za trajnu detekciju gasa.Kada se u brodu transportuju opasne materije Klase 2, 3, 4.1, 6.1, 8 ili 9 za koje se zahteva toksimetar u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2 ustanovljava se, pomoću ovog uređaja da teretni tankovi, teretne pumpne stanice u potpalublju, pregrade, prostori duple oplate, dvodna, ili skladišni prostori ne sadrže značajnu koncentraciju toksičnih gasova. 7.2.3.1.6 Ulazak u prazne teretne tankove, teretne pumpne stanice u potpalublju, pregratke, prostore duple oplate, dvodna, ili skladišne prostore nije dozvoljen, izuzev u slučajevima kada:ima dovoljno kiseonika i gde nema merive koncentracije opasnih materija u opasnim koncentracijama; ililice koje ulazi u te prostore nosi nezavisni aparat za disanje i drugu neophodnu zaštitnu opremu i opremu za spasavanje , i kada je osigurano konopcem. Ulazak u ove prostore je jedino dozvoljen ako ovu operaciju nadzire drugo lice za koje je ista oprema pripremljena i pri ruci. Druge dve osobe koje su sposobne da ukažu pomoć u slučaju nužde moraju biti u brodu na udaljenosti na kojoj mogu da čuju poziv. Ako je instalirano vitlo za spasavanje, samo jedna osoba je dovoljna. 7.2.3.2 Teretne pumpne stanice u potpalublju 7.2.3.2.1 Prilikom transporta opasnih materija klasa 3, 4.1, 6.1, 8 ili 9 pretovarne pumpne stanice u potpalublju biće svakodnevno tehnički pregledane kako bi se ustanovilo da nema nigde pukotina. Kaljuže i sudovi za okapljavanje moraju stalno biti čisti i bez tragova tečnih tereta i drugih nepotrebnih materija na njima. 7.2.3.2.2 Kada se aktivira sistem za detekciju gasa, operacije utovara i istovara moraju se odmah zaustaviti. Svi uređaji za zatvaranje moraju se zatvoriti i teretne pumpne stanice se odmah moraju evakuisati. Svi ulazi se moraju zatvoriti. Operacije utovara i istovara se prekidaju izuzev kada se oštećenje popravi ili kvar eliminiše. 7.2.3.3- 7.2.3.5 (Rezervisano) 7.2.3.6 Sistem za detekciju gasaSistem za detektovanje gasa se održava i baždari u skladu sa uputstvima proizvođača. 7.2.3.7 Ispuštanje gasa iz praznih teretnih tankova 7.2.3.7.0 Ispuštanje gasa iz praznih ili ispražnjenih tankova za teret je dozvoljeno pod uslovima navedenim dole, jedino ako nije zabranjeno na osnovu međunarodnih ili domaćih zakonskih odredbi. 7.2.3.7.1 Prazni ili neutovareni teretni tankovi u kojima su prethodno bile opasne materije klase 2, Klase 3, sa klasifikacionim kodom „T“ u koloni (3b) Tabele C Poglavlja 3.2, Klase 6.1 ili ambalažne grupe I Klase 8, smeju se osloboditi od gasa na lokacijama za to određenim ili odobrenim za tu svrhu od strane nadležnih organa. Ispuštanje gasa mogu obaviti samo kompetentna lica ili kompanije koje su odobrene da obavljaju ovaj posao. 7.2.3.7.2 Ispuštanje gasa iz praznih ili ispražnjenih tankova za teret u kojima su se ranije nalazili opasni tereti različiti od onih navedeni u 7.2.3.7.1 sme se izvršiti dok je brod na putu pomoću odgovarajuće opreme za vetrenje sa zatvorenim poklopcima na tanku, vođenjem mešavine gasa/vazduha kroz plamene prigušnice koje mogu da podnesu izlaganje postojanom gorenju. U normalnim uslovima rada, koncentracija gasa u ventilisanoj smeši na izlazu mora biti manja od 50% od donje granice eksplozivnosti. Odgovarajuća oprema za ventilisanje može se upotrebiti za ispuštanje gasa pomoću ekstrakcije samo kada se plamena prigušnica pričvrsti neposredno ispred ventilatora na onoj strani gde se vrši ekstrakcija. Koncentracija gasa mora se meriti svakog sata u toku prva dva sata a posle početka operacije oslobađanja od gasa prinudnim ventilisanjem ili ekstrakcijom, to je dužnost stručnog lica koji se spominje pod 7.2.3.15. Rezultati ovih merenja moraju se beležiti napismeno. Ispuštanje gasa je, međutim, zabranjeno u prostoru ustava i njihovih proširenja. 7.2.3.7.3 U slučajevima ispuštanje gasa iz tankova za teret, u kojima su se prethodno nalazili opasni tereti navedeni u 7.2.3.7.1 nije moguće obaviti na lokacijama određenim za to ili odobrenim za ove svrhe od strane nadležnih organa , ispuštanje gasa može se obaviti dok je brod na putu, pod uslovom da:se poštuju zahtevi naznačeni u 7.2.3.7.2; koncentracija opasnih materija u ventilisanoj mešavini na ispustu međutim, mora biti najviše 10% od niže eksplozivne granice; nema rizika za posadu;su zatvoreni svi ulazi i otvori prostora povezanih sa spoljašnošću; ova odredba se ne primenjuje na otvore za snabdevanje vazduhom u mašinskom prostoru;svi članovi posade koji rade na palubi nose odgovarajuću zaštitnu opremu;se ne obavlja u zoni brana uključujući njihove prilaze, pod mostovima ili u gusto naseljenim područjima. 7.2.3.7.4 Ispuštanje gasa mora se prekinuti kada se, zbog nepovoljnih vetrova, opasne koncentracije gasova očekuju izvan teretnog prostora ispred stambenog prostora, kormilarnice i radnog prostora. Kritično stanje se dostiže onog momenta kada je koncentracija veća od 20% od donje granice eksplozivnosti otkrivena u ovim područjima merenjem prenosnim uređajima. 7.2.3.7.5 Označavanje propisano u koloni (19) Tabele C Poglavlja 3.2 može se povući kada se, posle oslobađanja teretne cisterne od gasa, utvrdi, pomoću opreme opisane u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2 da teretne cisterne više ne sadrže zapaljive gasove u koncentracijama većim od 20% od donje granice eksplozivnosti ili ne sadrže nikakvu značajnu koncentraciju toksičnih gasova. 7.2.3.8 Radovi na popravkama i održavanjuNikakvi radovi na popravkama i održavanju koji izazivaju varničenje ili zahtevaju upotrebu otvorenog plamena ne smeju se preduzeti izuzev ako se dobije dozvola od strane nadležnih organa ili ako dotični brod poseduje sertifikat kojim se potvrđuje da je brod oslobođen od gasa. U servisnim prostorima izvan teretnog dela dozvoljeno je preduzimati radove na popravkama i održavanju, pod uslovom da su otvori i vrata zatvoreni i da na brodu nisu u toku utovar, istovar ili ispuštanja gasa. Dozvoljena je upotreba čeličnih ključeva i odvijača hromiranih ili presvučenih vanadijumom, ili ključeva i odvijača od ekvivalentnog materijala u smislu varničenja. 7.2.3.9- 7.2.3.11 (Rezervisano) 7.2.3.12 Ventilacija 7.2.3.12.1 U toku rada mašina u servisnim prostorima, produžni vodovi povezani sa ulazima vazdušnih kanala, ukoliko ih ima., moraju biti u uspravnom položaju; u protivnom, ulazi kanala se moraju zatvoriti. Ova odredba ne primenjuje se na ulaze vazdušnih kanala u servisnim prostorima izvan teretnih prostora, pod uslovom da su ulazi kanala bez produžnih vodova smešteni na udaljenosti od najmanje 0,50 m iznad palube. 7.2.3.12.2 Ventilacija pumpnih stanica je u funkciji:najmanje 30 minuta pre ulaska i u toku boravka u njima;tokom utovara, istovara, oslobađanja od gasa; iposle aktiviranja sistema za detekciju gasa. 7.2.3.13- 7.2.3.14 (Rezervisano) 7.2.3.15 Stručno lice na broduPrilikom transporta opasnih materija, jedno stručno lice, kako je rečeno u 8.2.1 mora biti na brodu. Uz to,prilikom transporta opasnih materija za koje je propisan tanker tipa G u koloni (6) Tabele C, Poglavlje 3.2, ovo stručno lice mora biti ono koje se spominje u 8.2.1.5; aprilikom transporta opasnih materija za koje je propisan tanker tipa C u koloni (6) Tabele C, Poglavlje 3.2, ovo stručno lice mora biti ono koje se spominje u 8.2.1.7.U toku transporta tereta za koju je propisan brod tipa C u koloni (6) Tabele C, Poglavlje 3.2, i teretni tank tipa 1 u koloni (7), dovoljno je stručno lice koje poseduje sertifikat naznačen u 8.2.1.5 za transport u brodovima tipa G. 7.2.3.16- 7.2.3.19 (Rezervisano) 7.2.3.20 Vodeni balast 7.2.3.20.1 Pregrade i skladišni prostori koji su obuhvaćeni izolovanim teretnim tankovima neće se puniti vodom. Prostori duple oplate, dvodna, skladišni prostori mogu se puniti vodenim balastom pod uslovom da je to uzeto u obzir prilikom sastavljanja plana kontrole oštećenja i da balastne cisterne nisu napunjene do nivoa višeg od 90% svog kapaciteta i pod uslovom da to nije zabranjeno u koloni (20) Tabele C Poglavlja 3.2. 7.2.3.20.2 U slučajevima gde je balastna voda ispuštena iz teretnih cisterni, odgovarajuća beleška će se uneti u dnevnik utovara. 7.2.3.21 (Rezervisano) 7.2.3.22 Ulazi u skladišne prostore, teretne pumpne stanice u potpalublju, pregrade, otvori teretnih tankova i tankova sa ostatkom tereta; uređaji za zatvaranjeTeretni tankovi, tankovi sa ostatkom tereta i ulazi u pretovarne pumpne stanice u potpalublju, pregraci i skladišni prostori moraju ostati zatvoreni. Ovaj zahtev se ne primenjuje na pretovarne pumpne stanice na uljnim separatorima i brodovima za snabdevanje, niti na druge izuzetke koji su navedeni u ovom Delu. 7.2.3.23- 7.2.3.24 (Rezervisano) 7.2.3.25 Veze između cevi 7.2.3.25.1 Povezivanje dve ili više sledećih grupa cevi je zabranjeno:cevi za utovar i istovarcevi za balastiranje i drenažu teretnih cisterni, pregrade i skladišni prostori, prostori duple oplate i dvodna;cevi smeštene izvan prostora gde je teret. 7.2.3.25.2 Gore navedena odredba u 7.2.3.25.1 ne odnosi se na veze među cevima koje se mogu ukloniti između cevi pregrada i cevi za utovar i istovar;cevi smeštenih izvan prostora gde se nalazi teret dok pregrade moraju biti ispunjene vodom.U ovim slučajevima veze se moraju projektovati tako da se spreči povlačenje vode iz teretnih tankova. Pregraci moraju biti ispražnjeni jedino pomoću eduktora ili nezavisnog sistema u okviru prostora gde se nalazi teret. 7.2.3.25.3 Odredbe u 7.2.3.25.1 (b) i (c) koje su gore navedene, ne primenjuju se na: cevi čija je namena balastiranje i drenaža prostora duplog trupa i dvodna koja nemaju zajedničku granicu sa teretnom cisternom;cevi čija je namena balastiranja skladišnih prostora tamo gde se cevi sistema za gašenje požara u okviru prostora gde se nalazi teret koriste u ove svrhe. Prostori duple oplate i dvodna, kao i skladišni prostori biće isušeni jedino pomoću eduktora ili nezavisnog sistema u okviru prostora gde se nalazi teret. 7.2.3.26-7.2.3.27 (Rezervisano) 7.2.3.28 Sistem hlađenjaZa transport rashlađenih materija, moraju postojati uputstva na brodu u kojima se navodi dozvoljena maksimalna temperatura prilikom utovara u odnosu na kapacitet sistema za hlađenje i projekta izolacije teretnih tankova. 7.2.3.29 Čamci za spasavanje 7.2.3.29.1 Čamac za spasavanje oprema se prema zahtevima Propisa naznačenih u 1.1.4.6 i drži se izvan tovarnog prostora. Međutim, čamac za spasavanje se može držati u tovarnom prostoru pod uslovom da je obezbeđen lako pristupačan uređaj za kolektivno spasavanje života, u skladu sa Propisima naznačenim u 1.1.4.6 u okviru stambenog prostora. 7.2.3.29.2 Gore navedeni stav 7.2.3.29.1 ne primenjuje se na separator ulja i brodove za snabdevanje. 7.2.3.30 (Rezervisano) 7.2.3.31 Motori 7.2.3.31.1 Upotreba motora koji koriste gorivo sa tačkom paljenja ispod 55˚S (npr. benzinski motori) je zabranjena. Ovaj zahtev ne odnosi se na vanbrodske benzinske motore u čamcima za spasavanje. 7.2.3.31.2 Zabranjuje se transport vozila sa sopstvenim pogonom, kao što su putnička vozila, u tovarnom prostoru. 7.2.3.32 Tankovi za tečno gorivoDvodna sa visinom od najmanje 0,6 m mogu se koristiti kao tankovi za tečno gorivo pod uslovom da su proizvedeni u skladu sa odredbama Dela 9. 7.2.3.33- 7.2.3.40 (Rezervisano) 7.2.3.41 Plamen i izvori svetla sa otvorenim plamenom 7.2.3.41.1 Upotreba vatre i otvorenog plamena je zabranjena.Ova odredba ne primenjuje se na stambeni prostor i kormilarnicu. 7.2.3.41.2 Uređaji za grejanje, kuvanje i hlađenje ne smeju imati pogon na tečna goriva, tečni gas, niti na čvrsta goriva.Prisustvo uređaja za kuvanje i hlađenje jedino se dozvoljava u stambenom prostoru i u kormilarnici. 7.2.3.41.3 Uređaji za grejanje ili bojleri koji rade na tečna goriva i imaju tačku paljenja iznad 55˚S, a koji su instalirani u mašinskom prostoru ili u drugom odgovarajućem prostoru, smeju se koristiti. 7.2.3.42 Sistem za zagrevanje tereta 7.2.3.42.1 Grejanje tereta nije dozvoljeno, izuzev kada postoji rizik od prelaska tereta u čvrsto stanje, ili kada teret, zbog svog viskoziteta, ne može da se utovari na uobičajeni način.U principu, tečnost se ne sme zagrevati do temperature iznad tačke paljenja.Posebne odredbe su obuhvaćene kolonom 20 Tabele C Poglavlja 3.2. 7.2.3.42.2 Tankovi koji sadrže materije koje se zagrevaju u toku transporta moraju imati uređaje za merenje temperature tereta. 7.2.3.42.3 U toku istovara dozvoljeno je koristiti sistem za zagrevanje tereta pod uslovom da prostor u kome je isti instaliran u svemu zadovoljava uslove odredbi naznačenih u 9.3.2.52.3(b) ili 9.3.3.52.3(b). 7.2.3.42.4 Odredbe naznačene u 7.2.3.42.3 ne primenjuju se kada se sistem za zagrevanje tereta napaja parom sa obale i kada je jedino u radu cirkulaciona pumpa, kao i kada tačka paljenja tereta koji se istovaruje nije niža od 60ºS. 7.2.3.43 (rezervisano) 7.2.3.44 Operacije čišćenjaDozvoljava se upotreba jedino tečnosti za čišćenje sa tačkom paljenja nižom od 55 ºS u tovarnom prostoru. 7.2.3.45- 7.2.3.50 (Rezervisano) 7.2.3.51 Električne instalacije 7.2.3.51.1 Električne instalacije se moraju propisno održavati u besprekornom stanju. 7.2.3.51.2 Upotreba pokretnih električnih kablova zabranjuje se u tovarnom prostoru. Ova odredba ne primenjuje se na:sigurnosna električna kola,električne kablove za povezivanje signalnih svetala i osvetljenja brodskog stepeništa, pod uslovom da je utičnica trajno priključena na brod u blizini signalnog jarbola ili brodskog stepeništa;električne kablove za povezivanje uronjenih pumpi na brodu uljnom separatoru. 7.2.3.51.3 Utičnica za povezivanje signalnih svetala i rasvete brodskog stepeništa ili za uronjene pumpe na brodovima uljnim separatorima ne smeju biti pod naponom izuzev ako su signalna svetla ili rasveta brodskog stepeništa ili uronjene pumpe na brodovima uljnim separatorima uključeni.Uključivanje i isključivanje moguće je kada utičnice nisu pod naponom. 7.2.3.52-7.2.3.99 (Rezervisano) 7.2.4 Dodatni zahtevi koji se odnose na utovar, transport, istovar, i drugo rukovanje teretom 7.2.4.1 Ograničenje količina za transport 7.2.4.1.1 Transport komada za otpremu u okviru tovarnog prostora se zabranjuje. Ova zabrana ne odnosi se na: Višak tereta, ostatke tereta i otpadne vode u IBC ambalaži, kontejner cisternama ili prenosivim cisternama mase maksimalnim pojedinačnim kapacitetom ne većim od 2,00 m³; Međutim, nije dozvoljeno transportovati više od šest takvih IBC, kontejner cisterni ili prenosivih cisterni. Ova IBC ambalaža, kontejner cisterne ili prenosive cisterne moraju ispunjavati zahteve međunarodnih propisa koji se primenjuju na materije koje su u pitanju, i moraju u svemu poštovati odredbe naznačene u 9.3.2.26.4 ili 9.3.3.26.4 za prijem viška tereta, ostataka tereta i otpadnih voda; uzorke tereta, maksimalno do 30, materija prihvaćenih za transport u tankerima, pri čemu je maksimalna sadržina po posudi 500 ml. Posude moraju da zadovoljavaju uslove pakovanja naznačene u Delu 4 i moraju biti na brodu, na specifično određenom mestu u tovarnom prostoru tako da pod normalnim uslovima transporta ne može doći do lomljenja ili bušenja ili do prosipanja njihovog sadržaja ne u skladišnom prostoru. Lomljive posude moraju se adekvatno umotati. 7.2.4.1.2 Prihvatne posude na uljnim separatorima sa kapacitetom od maksimalno 2,00 m³ uljnih ili masnih otpada koji nastaju pri normalnom radu drugih brodova, smeju se postaviti u tovarni prostor ovih brodova pod pretpostavkom da se prikladno osiguraju. 7.2.4.1.3 Komadi za otpremu sa opasni teretima koji se transportuju brodom za snabdevanje smeju se smestiti u tovarni prostor pod uslovom da je njihova bruto masa do 5.000 kg i pod pretpostavkom da je ova mogućnost predviđena sertifikatom o odobrenju. Komadi za otpremu se moraju prikladno osigurati, a moraju se i zaštititi od toplotnih dejstava, izlaganja sunčevom i uticaju loših vremenskih uslova. 7.2.4.1.4 Broj uzoraka tereta u smislu stavke 7.2.4.11 koji se nalaze na brodovima za snabdevanje ili ostalim brodovima iste ili slične namene može se povećati sa 30 na 500. 7.2.4.2 Prihvatanje uljnih i masnih otpadnih materija koji nastaju u toku brodskih operacija i isporuka proizvoda za brodske operacije 7.2.4.2.1 Prihvatanje neupakovanih tečnih uljnih i masnih otpadnih materija koje nastaju u toku brodskih operacija može se izvršiti jedino usisavanjem. 7.2.4.2.2 Pristajanje i prihvatanje uljnih i masnih otpadnih materija ne sme se odvijati u toku utovara i istovara materija za koje se zahteva zaštita od eksplozije u koloni (16) Tabele C Poglavlja 3.2 niti u toku oslobađanja tankera od gasa. Ovaj zahtev ne odnosi se na brodove uljne separatore pod uslovom da poštuju odredbe za zaštitu od eksplozije koje se primenjuju na konkretnu opasnu materiju. 7.2.4.2.3 Sidrenje i primopredaja proizvoda za transportne operacije broda ne sme se odvijati u toku utovara i istovara materija za koje se zahteva zaštita od eksplozije u koloni (16) Tabele C Poglavlja 3.2 niti u toku ispuštanja gasa iz tankera. Ovaj zahtev ne primenjuje se na brodove za snabdevanje uz uslov da se poštuju odredbe za zaštitu od eksplozije primenjive na opasne materije 7.2.4.2.4 Nadležni organi mogu izdati propise koji odstupaju od gore navedenih zahteva 7.2.4.2.1 i 7.2.4.2.2. Tokom istovara oni mogu izdati propise koji odstupaju od 7.2.4.2.3. 7.2.4.3-7.2.4.6 (rezervisano) 7.2.4.7 Mesta za utovar i istovar 7.2.4.7.1 Brodovi tankeri se moraju utovarati, istovarati, ili oslobađati gas samo na mestima koji nadležni organ odredi ili odobri za ove svrhe. 7.2.4.7.2 Prihvat neupakovanih uljnih i masnih tečnih otpadnih materija koje nastaju pri transportnim operacijama brodova neće se smatrati utovarom i istovarom u smislu gore navedene stavke 7.2.4.7.1. 7.2.4.8 (Rezervisano) 7.2.4.9 Operacije premeštanja teretaZabranjen je delimičan ili potpun premeštaj tereta bez dozvole nadležnih organa izvan mesta za premeštaj tereta odobrenog u ove svrhe. 7.2.4.10 Kontrolna lista 7.2.4.10.1 Utovar i istovar ne sme započeti pre nego što se upotpuni kontrolna lista za teret koji je u pitanju i pre nego što se pitanja od broja 1 do 18 na listi označe sa „X“. Irelevantna pitanja treba precrtati. Lista se mora popuniti u dva primerka i mora je potpisati zapovednik ili lice koje on za to ovlasti, i lice odgovorno za rukovanje uređajima na kopnu. Ukoliko pozitivan odgovor na sva pitanja nije moguće dobiti, utovar i istovar se dozvoljava jedino posle dobijenog odobrenja nadležnog organa. 7.2.4.10.2 Lista treba da bude usaglašena sa modelom prikazanim u 8.6.3. 7.2.4.10.3 Kontrolna lista se štampa bar na jezicima koje razumeju zapovednik i lice odgovorno za rukovanje uređajima na kopnu. 7.2.4.10.4 Gore navedene odredbe u stavovima 7.2.4.10.1 do 7.2.4.10.3 ne primenjuju se na prihvat uljnih i masnih otpadnih materija iz brodova uljnih separatora niti na primopredaju proizvoda za brodske operacije brodovima za snabdevanje. 7.2.4.11 Dnevnik utovara; plan utovara 7.2.4.11.1 Zapovednik zapisuje bez odlaganja u dnevnik utovara sve aktivnosti vezane za utovar, istovar, čišćenje, ispuštanje gasa, ispuštanje vode za pranje i prihvat ili ispuštanje balastne vode (u teretnim tankovima). Tereti moraju imati isti opis kao u transportnom dokumentu (UN broj ili identifikacioni broj materije, ispravno upisan naziv transporta, klasa, i gde je primenjivo, klasifikacioni kod i/ili ambalažna grupa).( 7.2.4.11.2 Zapovednik upisuje u plan skladištenja tereta koji se transportuju pojedinim teretnim tankovima. Teret mora imati isti opis kao u transportnom dokumentu (UN broj ili identifikacioni broj materije, ispravno upisan naziv transporta, klasa, i gde je primenljivo, ambalažna grupa). 7.2.4.12 Registracija u toku putovanjaSledeće pojedinosti odmah se moraju uneti u registar naznačen pod stavom 8.1.11: Utovar: mesto utovara i sidrište utovara, datum i vreme, UN broj ili identifikacioni broj materije, uključujući i klasu i ambalažnu grupu ako postoji;Istovar: mesto istovara i sidrište istovara, datum i vreme;Ispuštanje gasa iz UN br. 1203 benzin: mesto ispuštanja gasa i objekat ili sektor, datum i vreme.Ove pojedinosti se daju za svaki teretni tank. 7.2.4.13 Mere koje se preduzimaju pre utovara 7.2.4.13.1 Ako ostaci prethodnog tereta mogu prouzrokovati opasne reakcije sa sledećim teretom, svi takvi ostaci moraju se temeljno ukloniti.Materije koje stupaju u opasnu reakciju sa drugim opasnim teretima razdvajaju se pregratkom, praznim prostorom, pumpnom stanicom, praznim teretnim tankom ili teretnim tankom u kome je utovarena materija koja ne stupa u reakciju sa teretom. Tamo gde prazan, neočišćen teretni tank, ili teretni tank sadrži ostatke materije podložne stupanju u reakciju sa drugim opasnim teretima, ovakvo razdvajanje se ne zahteva ukoliko je zapovednik broda preduzeo odgovarajuće mere da izbegne opasne reakcije. Ako je brod opremljen cevovodima za utovar i istovar u potpalublju koji prolaze kroz teretne tankove, zabranjuje se mešoviti utovar ili transport materija koje su sklone međusobnom stupanju u opasne reakcije. 7.2.4.13.2 Pre početka operacija utovara, svi propisani bezbednosni uređaji i svi delovi opreme se, po mogućstvu, proveravaju i kontroliše se njihova operativna ispravnost. 7.2.4.13.3 Pre početka operacija utovara, prekidač uređaja za sprečavanje prelivanja se povezuje sa obalskom instalacijom. 7.2.4.14 Rukovanje teretom i njegovo skladištenjeOpasni tereti se utovaruju u tovarni prostor u teretne tankove, u teretne tankove za otpadne materije ili u komade za otpremu dozvoljene stavom 7.2.4.1.1. 7.2.4.15 Mere koje se preduzimaju posle istovara 7.2.4.15.1 Posle svakog istovara teretne tankove i teretni cevovod treba isprazniti pomoću sistema za isušivanje u skladu sa uslovima navedenim u proceduri ispitivanja. Sa ovom odredbom ne mora da se usaglasi ako je novi teret isti kao prethodni teret.Višak tereta se izbacuje na obalu pomoću opreme obezbeđene za te svrhe ili se skladišti u brodskom tanku za ostatke tereta ili se čuva u IBC ambalaži ili tank kontejnerima ili prenosivim cisternama kako je to uređeno u 7.2.4.1.1, 9.3.2.26.3 ili 9.3.3.26.3. 7.2.4.15.2 Tokom punjenja tanka za ostatke tereta koji je dozvoljen, IBC ambalaži, tank kontejnera ili prenosivih cisterni, gasovi se na bezbedan način evakuišu. 7.2.4.15.3 Posle dodatnog isušivanja teretni tankovi i cevi za utovar i istovar se po potrebi čiste i ispušta se gas iz njih od strane lica ili kompanija koje su nadležni organi ovlastili za to, i to na mestima koja su za ove svrhe odobrena. 7.2.4.16 Mere koje se preduzimaju u toku utovara, transporta, istovara i rukovanja 7.2.4.16.1 Brzina utovara i maksimalni radni pritisak teretnih pumpi određuje se u dogovoru sa osobljem koje radi na obalskim instalacijama. 7.2.4.16.2 Svi uređaji za kontrolu bezbednosti koji se zahtevaju u teretnim tankovima ostaju uključeni. U toku transporta ova odredba se jedino primenjuje za instalacije naznačene u 9.3.1.21.1(e) i (f), 9.3.2.21.1(e) i (f) ili 9.3.3.21.1(e) i (f).U slučaju da zataji uređaj za kontrolu ili bezbednost, odmah se prekida utovar. Kada je teretna pumpna stanica smeštena u potpalublju, propisani uređaji za bezbednost i kontrolu u teretnoj pumpnoj stanici ostaju trajno uključeni.Svaka neispravnost u sistemu za detekciju gasa odmah se signalizira u kormilarnici i na palubi vizuelnim i zvučnim signalima upozorenja. 7.2.4.16.3 Uređaji za zatvaranje teretnih cevovoda kao i cevi sistema za isušivanje ostaju zatvoreni izuzev u toku utovara, istovara, isušivanja, čišćenja ili operacija ispuštanja gasa. 7.2.4.16.4 Ako je brod opremljen poprečnom pregradom u smislu stavova 9.3.1.25.3, 9.3.2.25.3 ili 9.3.3.25.3, vrata ove pregrade moraju biti zatvorena u toku utovara i istovara. 7.2.4.16.5 Posude namenjene za vraćanje eventualne prosute tečnosti postavljaju se ispod spona sa obalskom instalacijom koja se koristi za utovar i istovar. Ovaj zahtev se ne primenjuje na transport materija Klase 2. 7.2.4.16.6 U slučaju povraćaja mešavine gasa i vazduha sa obale na brod, pritisak na tački spajanja ne sme da bude veći od radnog pritiska brzoreagujućeg ventila. 7.2.4.16.7 Kada je tanker usaglašen sa 9.3.2.25.5(d) ili 9.3.3.22.5(d), pojedinačni teretni tankovi su zatvoreni u toku transporta a otvoreni u toku utovara, istovara i ispuštanja gasa. 7.2.4.16.8 Lica koja ulaze u prostorije locirane u teretni prostor u potpalublju u toku utovara ili istovara, obavezno nose opremu RR naznačenu u stavu 8.1.5 ako je ova oprema propisana u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2.Lica koja priključuju i rastavljaju cevi za utovar i istovar ili cevi za paru ili cevi za ispuštanje gasa, ili uzimaju uzorke, vrše merenja, zamenjuju pakovanje plamene prigušnice ili oslobađaju teretne tankove od pritiska obavezno nose opremu RR naznačenu u stavu 8.1.5 ako je ova oprema propisana u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2. Oni moraju da nose i zaštitnu opremu A ako je toksimetar (TOX) propisan u koloni (18) Tabele C Poglavlja 3.2. 7.2.4.16.9 U toku utovara i istovara u zatvorenom tankeru materija za koje je dovoljan otvoreni tip broda N ili otvoreni tip broda N sa plamenom prigušnicom, shodno kolonama (6) i (7) Tabele C Poglavlja 3.2, teretni tankovi se mogu otvoriti uz upotrebu sigurnog uređaja za ispuštanje pritiska koji se navodi u 9.3.2.22.4 (a) ili 9.3.3.22.4 (a). 7.2.4.16.10 Odredba 7.2.4.16.9 se ne primenjuje kada teretni tankovi sadrže gasove ili paru od materija za čiji transport se zahteva tanker zatvorenog tipa u kolonama (6) i (7) Tabele C Poglavlja 3.2. 7.2.4.16.11 Zatvarač mlaznice naznačen pod 9.3.1.21.1(g), 9.3.2.21.1(g) ili 9.3.3.21.1(g) može se otvoriti samo ako je napravljena veza sa zatvorenim ili delimično zatvorenim uređajem za uzorkovanje, koja je nepropusna za gas 7.2.4.16.12 Za materije koje zahtevaju zaštitu protiv eksplozije shodno koloni 17 Tabele C Poglavlja 3.2, veza cevi za paru ili odvod cevovoda za gas prema obalskoj instalaciji moraju biti takvi da brod bude zaštićen od detonacija i širenja plamena sa obale. Zaštita broda protiv detonacija i širenja plamena sa obale se ne zahteva kada su teretni tankovi inertizovani u skladu sa 7.2.4.19. 7.2.4.16.13 Za linice i nogobrane ne sme postojati mogućnost da se zatvore. 7.2.4.16.14 Ukoliko se u koloni (20) Tabele C Poglavlja 3.2 zahteva nadzor za materije Klasa 2 ili 6.1, utovar i istovar se vrši pod nadzorom lica koje nije član posade i kome je ovaj zadatak poveren od strane pošiljaoca ili primaoca. 7.2.4.16.15 Početni propusni kapacitet ustanovljen uputstvima za utovar je takav da se izbegne svaki elektrostatički naboj na početku utovara. 7.2.4.17 Zatvaranje prozora i vrata 7.2.4.17.1 U toku utovara, istovara i operacija ispuštanja gasa, svi ulazi ili otvori na prostorima kojima se može prići sa palube i svi otvori okrenuti prema spoljnoj strani ostaju zatvoreni.Ova odredba ne primenjuje se na:vazdušne usise na motorima koji su u pogonu;ulazne ventilacione vazdušne kanale mašinskih prostora dok su motori u pogonu;vazdušne usise ventilacionih sistema za održavanje nadpritiska u smislu stavova 9.3.1.52.3 (b), 9.3.2.52.3(b) ili 9.3.3.52.3 (b);vazdušne usise ventilacionog sistema u instalacijama, ako su ovi otvori opremljeni sistemom za detekciju prisustva gasova u smislu stavova 9.3.1.52.3 (b), 9.3.2.52.3(b) ili 9.3.3.52.3 (b).Ovi ulazi i otvori mogu se otvoriti samo kada je to neophodno i to nakratko, posle dobijene dozvole od zapovednika. 7.2.4.17.2 Posle utovara, istovara i operacija ispuštanja gasa, prostori kojima se može prići sa palube moraju se ventilisati. 7.2.4.17.3 Odredbe gore navedenih stavova 7.2.4.17.1 i 7.2.4.17.2 ne primenjuju se na prihvat uljnih i masnih otpadnih materija koje nastaju kao posledica brodskih operacija, niti na primopredaju proizvoda za brodske operacije. 7.2.4.18 Nadzor gasnih faza u teretnim tankovima i susednim praznim prostorima 7.2.4.18.1 U delu zapremine teretnog tanka predviđenom za gasnu fazu, može postojati potreba za njegovom inertizacijom ili zaštitom od ulaska vazduha. Ovi postupci definišu se na sledeći način:Inertizacija: teretni tankovi zajedno sa pripadajućim cevovodima pune se gasovima ili parama koje sprečavaju svaku pojavu sagorevanja, ne stupaju u reakciju sa teretom i održavaju to stanjeZaštita od dodira sa vazduhom: teretni tankovi zajedno sa pripadajućim cevovodima pune se tečnošću, gasom ili parom koja odvaja teret od dodira sa vazduhom i održava to stanje. 7.2.4.18.2 Zahtevi za nadzorom gasnih faza izvesnih materija, u teretnim tankovima i susednim praznim prostorima, dati su u koloni (20) Tabele C poglavlja 3.2. 7.2.4.18.3 Inertizacija tankovaKada se u koloni (17) Tabele C poglavlja 3.2 zahteva protiveksplozijska zaštita, iz teretnih tankova i pripadajućih cevovoda im se mora, pomoću inertnog gasa, izduvati svaka u njima prisutna količina vazduha, uz obavezu daljeg održavanja takvog stanja. 7.2.4.18.4 Postupci inertizacije, odnosno zaštite od dodira sa vazduhom vrše se na takav način da se prilikom uvođenja inertizacionog agensa, u meri u kojoj je to najviše moguće, ograniči stvaranje elektrostatičkog naboja. 7.2.4.19 Inertizacija tankeraBez obzira na to da li su prazni ili pod teretom, teretni tankovi tankera zatvorenog tipa koji nisu prethodno čišćeni od materija za čiji se transport u kolonama (6) i (7) Tabele C Poglavlja 3.2 propisuje korišćenje tankera zatvorenog C ili N tipa sa predviđenom protiveksplozivnom zaštitom, moraju se inertizovati u skladu sa stavkom 7.2.4.18. Inertizacija se vrši s obzirom na zapreminski udeo kiseonika u ukupnoj zapremini fluida u teretnom tanku, koji ne sme dostići 8%.Inertizacija se ne propisuje kada je tanker usaglašen sa zahtevima iz stavova 9.3.2.22.5 ili 9.3.3.22.5 7.2.4.20 (Rezervisano) 7.2.4.21 Punjenje teretnih tankova 7.2.4.21.1 Ne sme se preći nivo punjenja propisan u koloni (11) Tabele C Poglavlja 3.2 ili izračunat u skladu sa dole navedenim stavom 7.2.4.21.3 7.2.4.21.2 Odredbe u gore navednom stavu 7.2.4.21.1 ne primenjuju se na teretne tankove čiji se sadržaj pomoću uređaja za zagrevanje u toku transporta održava na istoj temperaturi pri kojoj je vršeno punjenje. U ovom slučaju proračun nivoa punjenja u početku vršenja transporta i regulacija temperature su takvi da se, u toku transporta, ne pređe maksimalno dozvoljeni nivo punjenja. 7.2.4.21.3 Za transport materija koje imaju relativnu gustinu veću od one navedene u sertifikatu o odobrenju, nivo punjenja izračunava se prema sledećoj formuli.Dozvoljeni nivo punjenja (%) = a/b x 100a = relativna gustina navedena u sertifikatu o odobrenjub = relativna gustina materijeMeđutim, nivo punjenja dat u koloni (11) Tabele C Poglavlja 3.2 se ne sme preći. 7.2.4.21.4 Ukoliko se nivo punjenja od 97,5% pređe, izdaje se odobrenje da se upotrebi tehnička instalacija za ispumpavanje prelivene količine tovara . U toku ove operacije na palubi će se aktivirati automatski vizuelni alarm. 7.2.4.22 Otvaranje otvora na teretnim tankovima 7.2.4.22.1 Otvaranje okana teretnih tankova dozvoljava se samo pošto se iz tankova ispusti pritisak. 7.2.4.22.2 Otvaranje priključaka za uzorkovanje i otvora za određivanje nivoa nezauzetog prostora u tanku, kao i otvora kućišta plamene prigušnice nije dozvoljeno izuzev u svrhu tehničkog pregleda ili čišćenja praznih teretnih tankova.Kada se u koloni (17) Tabele C Poglavlja 3.2 zahteva protiv eksplozijska zaštita, otvaranje poklopaca teretnih tankova ili kućišta plamene prigušnice u svrhu montaže ili odstranjivanja pakovanja iz plamenih prigušnica u neutovarenom teretnom tanku dozvoljava se jedino ako je iz teretnih tankova o kojima je reč ispušten gas i koncentracija zapaljivih gasova u tankovima iznosi manje od 10% od donje granice eksplozivnosti. 7.2.4.22.3 Uzorkovanje se dozvoljava samo ako se koristi uređaj propisan u koloni (13) Tabele C Poglavlja 3.2 ili uređaj koji obezbeđuje viši nivo bezbednosti.Otvaranje priključaka za uzimanje uzoraka i otvaranje otvora za određivanje nivoa nezauzetog prostora u teretnim tankovima sa utovarenim materijama za čije se označavanje propisuju dva bela čunja ili plava svetla u koloni (19) Tabele C Poglavlja 3.2 dozvoljava se samo ako je utovar prekinut za ne kraće od 10 minuta. 7.2.4.22.4 Posude za uzimanje uzoraka, uključujući sva pripadajuća sredstva kao što je npr. užad, moraju biti od materijala koji provodi statički elektricitet i one se u toku uzimanja uzoraka moraju povezati za trup broda posredstvom kvalitetnog provodnog kabla. 7.2.4.22.5 Trajanje otvaranja je ograničeno na vreme neophodno za kontrolu, čišćenje, merenje instrumentima ili uzorkovanje. 7.2.4.22.6 Ispuštanje pritiska iz teretnog tanka dozvoljava se jedino ako se vrši pomoću uređaja za sigurno ispuštanje pritiska kako je propisano u 9.3.2.22.4(a) ili 9.3.3.22.4(a). 7.2.4.22.7 Gore navedene odredbe 7.2.4.22.1 do 7.2.4.22.6 ne primenjuju se na uljne separatore niti na brodove za snabdevanje. 7.2.4.23 (Rezervisano) 7.2.4.24 Simultani utovar i istovarU toku u tovara i istovara teretnih tankova, nijedan drugi teret se ne sme utovarivati niti istovarivati. Nadležni organ može odrediti izuzetke u toku istovara. 7.2.4.25 Teretni cevovodi 7.2.4.25.1 Utovar i istovar kao i isušivanje teretnih tankova vrši se pomoću fiksiranih brodskih teretnih cevovoda. 7.2.4.25.2 Teretni cevovod se ne sme produžiti ni krutim niti fleksibilnim cevima u pravcu pramca ni krme iznad pregrade. Ovaj zahtev se ne primenjuje na cevi za prihvat uljnih i masnih otpadnih materija koje nastaju kao rezultat brodskih operacija i isporuke proizvoda za brodske operacije. 7.2.4.25.3 Uređaji za zatvaranje teretnih cevovoda ne smeju se otvoriti izuzev po potrebi u toku operacija utovara, istovara i ispuštanja gasa. 7.2.4.25.4 Tečnost koja ostaje u cevovodima u potpunosti se izbacuje u teretne tankove ili se u potpunosti uklanja. Ovaj zahtev se ne primenjuje na brodove za snabdevanje. 7.2.4.25.5 Mešavine gasa/vazduha se vraćaju na obalu kroz kompenzacionu ili povratnu gasnu cev u toku operacija utovara kada se zahteva brod zatvorenog tipa u koloni (7) Tabele C Poglavlja 3.2. 7.2.4.25.6 Kada se transporuju materije Klase 2, zahtevi iz 7.2.4.25.4 se smatraju zadovoljenima ukoliko su cevi za utovar i istovar produvane gasnom fazom tereta ili azotom. 7.2.4.26-7.2.4.27 (rezervisano) 7.2.4.28 Sistem vodenog orošavanja 7.2.4.28.1 Ukoliko se sistem za prskanje vodom zahteva u koloni (9) Tabele C Poglavlja 3.2, on mora biti u stanju spremnom za rad u toku operacija utovara ili istovara i u toku putovanja. 7.2.4.28.2 Ukoliko se prskanje vodom zahteva u koloni (9) Tabele C Poglavlja 3.2, a pritisak gasne faze u teretnim tankovima može dostići vrednost od 80% od ispusnog pritiska brzoreagujućih ventila, zapovednik preduzima sve mere koje su kompatibilne sa stanovišta bezbednosti da spreči da pritisak stigne do tog ventila. On mora posebno da aktivira sistem vodenog prskanja. 7.2.4.28.3 Ukoliko se sistem za prskanje vodom zahteva u koloni (9) Tabele C Poglavlja 3.2, a primedba 23 je navedena u koloni (20) Tabele C Poglavlja 3.2, instrument za merenje unutrašnjeg pritiska aktivira alarm kada unutrašnji pritisak dostigne vrednost 40 kPa. Sistem za prskanje vodom se odmah aktivira i ostaje uključen sve dok unutrašnji pritisak ne padne na 30 kPa. 7.2.4.29-7.2.4.39 (Rezervisano) 7.2.4.40 Organizovanje protiv – požarnih aktivnostiU toku operacija utovara i istovara svi sistemi za gaženje požara, zajedno sa pripadajućim crevima i na njihovim krajevima montiranim raspršivačkim mlaznicama, moraju, u tovarnom prostoru nad palubom, biti u funkcionalnom stanju i spremni za upotrebu. 7.2.4.41 Plamen i izvori svetla sa otvorenim plamenom U toku utovara, istovara ili ispuštanja gasova, na brodu se zabranjuje paljenje i upotreba vatre, kao i upotreba svetiljki sa otvorenim plamenom (nezaštićenih svetiljki). 7.2.4.42 Sistem za zagrevanje teretaU toku transporta, maksimalna dozvoljena temperatura tereta ne sme preći vrednost najveće dozvoljene temperature, kako je navedeno u koloni (20) Tabele C Poglavlja 3.2 7.2.4.43- 7.2.4.50 (Rezervisano) 7.2.4.51 Električne instalacije 7.2.4.51.1 U toku utovara, istovara ili operacija ispuštanja gasova sme se koristiti samo ona električna oprema koja, ili zadovoljava pravila za gradnju sadržana u Delu 9, ili koja je instalirana u prostorima u kojima postoje uslovi u skladu sa stavkama 9.3.1.52.3, 9.3.2.52.3 ili 9.3.3.52.3. Sva druga oprema označena crvenom bojom mora se isključiti. 7.2.4.51.2 Električna oprema koja se isključuje pomoću uređaja naznačenih u 9.3.1.5.2.3(b), 9.3.2.52.3(b), ili 9.3.3.52.3(b), sme se ponovo uključiti samo ako se iz ovih prostorija izvuče gas. 7.2.4.51.3 Električna oprema za zaštitu od korozije usled dejstva spoljnih struja isključuje se pre sidrenja, a njeno ponovno uključenje dozvoljava se najranije pošto brod isplovi. 7.2.4.52 (Rezervisano) 7.2.4.53 RasvetaUkoliko se utovar ili istovar vrši noću ili u uslovima slabe vidljivosti, mora se predvideti efikasna rasveta. Ako se ta rasveta predviđa na palubi, ona se mora izvesti na prikladan način osiguranih svetiljki, postavljenih tako da ne može doći do njihovog oštećenja. Svetiljke koje se postavljaju u tovarnom prostoru moraju biti atestirane za uslove koji u tom prostoru vladaju. 7.2.4.54- 7.2.4.59 (Rezervisano) 7.2.4.60 Specijalna opremaU toku svih operacija utovara, istovara ili premeštanja tovara pomoću pumpi, bez obzira na vremenske uslove pod kojima se ono vrši, tuševi i umivaonici za pranje lica i ispiranje očiju, propisani pravilima gradnje, uvek moraju biti u radno ispravnom stanju i spremni za upotrebu. 7.2.4.61-7.2.4.73 (Rezervisano) 7.2.4.74 Zabrana pušenja, paljenja i korišćenja vatre i upotrebe svetlosnih izvora sa otvorenim plamenomZabrana pušenja nije na snazi u stambenim prostorijama i kormilarnici koji su usaglašeni sa odredbama stavki 9.3.1.52.3(b), 9.3.2.52.3(b), 9.3.3.52.3(b). 7.2.4.75 Rizik od varničenjaSvi električni spojevi između broda i obalskih instalacija projektuju se na takav način da ne mogu predstavljati izvor paljenja. 7.2.4.76 Sintetička užad Sintetička užad smeju se koristiti za privezivanje broda za dok u toku operacija njegovog utovara ili istovara samo kada postoje i čelična užad koja sprečavaju da taj brod nekontrolisano otpluta. Smatra se da su čelična užad sa omotačem od sintetičkih materijala ili prirodnih vlakana odgovarajuća zamena za prethodna sredstva za vezivanje u slučaju da se najmanja vrednost za otpornost na istezanje u skladu sa Uredbama u smislu stava 1.1.4.6 ima samo kada se u obzir uzmu snopovi čeličnih niti, bez pomenutog omotača.Brodovi za separaciju ulja, međutim, mogu se pomoću sintetičkih užadi privezati za brodove sa kojih preuzimaju uljni i masni otpad nastao kao produkt normalnog korišćenja tih brodova za predviđenu namenu, što važi i u slučaju brodova za snabdevanje, za vreme dok drugim brodovima isporučuju dobra potrebna za njihovo normalno funkcionisanje. 7.2.4.77- 7.2.4.99 (Rezervisano) 7.2.5 Dodatni zahtevi koji se postavljaju prilikom korišćenja brodova za predviđenu namenu 7.2.5.0 Označavanje 7.2.5.0.1 Brodovi kojima se transportuju opasni tereti nabrojane u tabeli C iz Poglavlja 3.2 označavaju se onoliko plavih čunjeva (kupa) ili plavih svetala koliko je navedeno u koloni (19) u skladu sa CEVNI. Kada se, zbog svojstava tereta koji se transportuje, ne propisuje obeležavanje plavim čunjevima ili plavim svetlima, ali u teretnim tankovima postoje zapaljivi gasovi u koncentracija koja je za 20% viša od donje granice eksplozivnosti, broj plavih čunjeva ili plavih svetala za označavanje takvog broda određuje se na osnovu poslednjeg transportovanog tereta za koji se takvo označavanje zahtevalo. 7.2.5.0.2 U slučaju da se na brodu mogu primeniti dva ili više načina označavanja, usvaja se onaj koji podrazumeva najveći broj plavih čunjeva ili plavih svetala, tj. postoji sledeće pravilo prvenstva:dva plava čunja ili dva plava svetla; ilijedan plavi čunj ili jedno plavo svetlo. 7.2.5.0.3 Odstupanjem od prethodnog stava 7.2.5.0.2 i u skladu sa fusnotama ispod člana 3.14 iz CEVNI, nadležni organ vlasti ugovorne strane može odobriti da se na brodovima za pomorski saobraćaj, privremeno angažovanim u transportnim operacijama po vodnim putevima u okviru unutrašnje plovne mreže te ugovorne strane, umesto signalizacije propisane u stavu 7.2.5.0.1, koristi dnevna i noćna signalizacija propisana Preporukama za bezbedan transport opasnih tereta i prateće delatnosti u lukama koje je usvojio Odbor za pomorsku bezbednost Međunarodne pomorske operacije (u toku noći su to stalna i nepokretna svetla koja emituju svetlost crvene boje u punom krugu oko broda, a u toku dana zastava „B“ iz Međunarodnog sistema kodova za označavanje). Nadležni organ vlasti koji je preduzeo inicijativu u pogledu odobrenog odstupanja, upućuje notifikaciju Izvršnom sekretaru Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, koji ovo odstupanje dalje iznosi pred Administrativni Komitet. 7.2.5.1 Način plovidbeNadležni organi mogu da nametnu ograničenja za uključenje broda tankera u konvoje velikih dimenzija. 7.2.5.2 (Rezervisano) 7.2.5.3 Privezivanje brodovaBrodovi se moraju izvezati na siguran način, ali tako da ne dođe do zatezanja kablova za električno napajanje elastičnih creva i da se, u slučaju opasnosti, brod može brzo odvezati. 7.2.5.4 Sidrenje 7.2.5.4.1 Udaljenost brodova koji transportuju opasne terete od drugih usidrenih brodova ni u jednom momentu ne sme biti manja od one propisane u Pravilniku u stavu 1.1.4.6. 7.2.5.4.2 Sve vreme dok je brod kojim se transportuju opasne materije usidren, na njemu se mora nalaziti stručno lice, shodno zahtevima iz stava 7.2.3.15. Međutim, nadležni organ može izuzeti od ove obaveze one brodove koji su usidreni u lučkoj marini, ili se nalaze u dozvoljenom mestu za sidrenje. 7.2.5.4.3 Kada se brodovi sidre izvan, od strane lokalnog organa vlasti označenog sidrišta, odstojanje tih brodova ne sme biti manje od:100m od stambenih oblasti, građevinskih objekata ili skladišnih tankova, ako se zahteva da brod bude označen jednim plavim čunjem ili jednim plavim svetlom u skladu sa sadržajem kolone (19) tabele C iz Poglavlja 3.2;100m od građevinskih objekata ili skladišnih tankova; i 300m od stambenih oblasti, ako se zahteva da brod bude označen sa dva plava čunja ili dva plava svetla u skladu sa sadržajem kolone (19) tabele C iz Poglavlja 3.2.Dozvoljava se da se rastojanje između brodova koji čekaju na otvaranje brane ili podizanje mosta održava na manje od gore navedenih vrednosti, ali ono ni u kom slučaju ne sme biti manje od 100 m. 7.2.5.4.4 Lokalni nadležni organi mogu da propišu udaljenosti koja su manja od onih u stavu 7.2.5.4.3. 7.2.5.5-7.2.5.7 (Rezervisano) 7.2.5.8 Dužnost izveštavanja 7.2.5.8.1 U državama u kojima je na snazi ova mera, zapovednik broda za koji se zahteva označavanje u skladu sa stavom 7.2.5.0 dužan je da, pre isplovljavanja, nadležnom organu vlasti države u kojoj plovidba započinje prijavi sledeće pojedinosti:naziv broda;službeni broj;punu nosivost broda, u tonama;opis opasnih materije koje se brodom transportuju, kako je dat u transportnoj dokumentaciji (UN broj ili broj za raspoznavanje, odgovarajući naziv pošiljke, klasa i, ako je potrebno, ambalažna grupa za opasnu materiju i/ili klasifikacioni kôd) zajedno sa količinom materije u svakom od slučajeva;broj lica koja se nalaze na brodu;odredišnu luku; iplaniranu maršutu otpreme.Dužnost prijavljivanja biće u važnosti na svakom delu teritorije ovih država, po jednom za uzvodni i nizvodni prolaz kroz svaki deo, sve dok je to zahtev nadležnog organa vlasti. Ove informacije se mogu saopštiti usmenim putem (radio-telefonskom vezom, posredstvom automatskog sistema za bežični prenos poruka, ako je potrebno, itd.) ili predati u pisanom obliku. 7.2.5.8.2 U prolasku pored ostalih stanica za nadgledanje plovnog saobraćaja koje označava nadležni organ vlasti, prijavljuju se sledeće pojedinosti:naziv broda;službeni broj;puna nosivost broda, u tonama. 7.2.5.8.3 Promena u bilo kojoj od pojedinosti u smislu stava 7.2.5.8.1 bez odlaganja se mora prijaviti nadležnom organu vlasti. 7.2.5.8.4 Prijavljene informacije svrstavaju se pod poverljive i nadležni organ vlasti ne prosleđuje ih ostalim stranama.Nadležni organ vlasti, međutim, može, u slučaju nesreće, obavestiti službe za hitne intervencije o svim bitnim pojedinostima koje se zahtevaju za organizaciju intervencije tih službi. 7.2.5.9-7.2.5.99 (Rezervisano)

Ostavite komentar