Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 , 109/05 – ispravka i 57/11 – ispravka) i člana 78. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11)

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 30. aprila 2012. godine, donosi

ODL UKU

O ZAVRŠNOM RAČUNU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA

2011. GODINU

Član 1.

Usvaja se završni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu, koga čine Bilans stanja, Bilans prihoda i rashoda, Izveštaj o izdacima za nabavku nefinansijske imovine i primanjima od prodaje nefinansijske imovine, Bilans finansiranja i Izveštaj o izvršenju budzeta. Pored navedenih obrazaca sastavni deo završnog računa čine i:

– Objašnjenje velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja;

-Izveštaj o primljenim donacijama i kreditima (domaćim i inostranim) i izvršenim otplatama dugova i

– Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budzetske rezerve.

Republički fond za zdravstveno osiguranje u 2011. godini ostvario je:

(u 000 dinara)

ukupne prihode i primanja 194.377.938

ukupne rashode i izdatke 193.140.142

budzetski suficit 1.237.796

Član 2.

Pored primanja obuhvaćenih u članu 1. ove Odluke Republički fond je ostvario i primanja po osnovu zaduživanja u iznosu 445 hiljada dinara.

Član 3.

Budzetski suficit iskazan u članu 1. ove odluke korigovan je delom neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine i delom novčanih sredstava rezervisanih po osnovu obračunate amortizacije za 2010. godinu koji je korišćen za nabavku nefinansijske imovine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

UPRAVNI ODBOR

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01 broj: 400-14/12 PREDSEDNIK

U Beogradu, 30. april 2012. godine dr Rajko Kosanović

55012.14/148

Ostavite komentar