Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2010. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije za 2010. godinu iznose 664.550.424.210 dinara, a rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2010. godinu iznose 744.504.666.400 dinara.

Član 2.

Ovim zakonom utvrđeni su prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2010. godinu, njegovo izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija i korišćenje sredstava iz dodatnih prihoda i primanja.

Izvršenje budzeta Republike Srbije za 2010. godinu sastoji se od:

iznos u dinarima O P I S P L A N Ostvarenje /izvršenje A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 732.950.217.000 719.674.932.964 Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine – budzetska sredstva 659.600.000.000 664.550.424.210 – sopstveni prihodi 70.838.004.000 52.827.290.184 – donacije 2.512.213.000 2.297.218.570       Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 825.884.941.052 799.629.175.154 – budzetska sredstva 752.534.724.052 744.504.666.400 – sopstveni prihodi 70.838.004.000 52.827.290.184 – donacije 2.512.213.000 2.297.218.570 Budzetski suficit/deficit 92.934.724.052 79.954.242.190 Izdaci za nabavku finansijske imovine 27.188.003.000 25.059.871.832 (u cilju sprovođenja javnih politika) Ukupan fiskalni suficit/deficit 120.122.727.052 105.014.114.022       B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 369.806.994.052 350.146.829.440 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 249.684.267.000 245.132.715.417 Neto finansiranje 120.122.727.052 105.014.114.022

Prihodi i primanja koji predstavljaju budzetska sredstva ostvareni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

iznos u dinarima

O P I SEkonomska klasifikacijaP L A NOstvarenje /izvršenjeUKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 659.600.000.000664.550.424.2101. Poreski prihodi71613.000.000.000616.411.799.215 1.1. Porez na dohodak građana711173.500.000.00075.175.306.081 1.2. Porez na dobit preduzeća711229.100.000.00029.891.886.137 1.3. Porez na dodatu vrednost7141321.000.000.000319.270.683.624 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 112.800.000.000108.988.766.601 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 205.400.000.000207.649.866.406 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 2.800.000.0002.632.050.617 1.4. Akcize717133.600.000.000135.588.909.446 – Akcize na derivate nafte 65.000.000.00063.798.171.421 – Akcize na duvanske prerađevine 57.300.000.00060.770.617.457 – Ostale akcize 11.300.000.00011.020.120.5681.5. Carine71543.300.000.00044.285.457.8891.6. Ostali poreski prihodi 12.500.000.00012.199.556.0382. Neporeski prihodi 41.600.000.00042.820.244.995 – Takse74214.200.000.00013.888.476.409 – Novčane kazne7432.500.000.0002.438.425.155 – Prihodi od prodaje dobara i usluga7423.500.000.0003.349.298.469 – Ostali neporeski prihodi741,744,745,77,78,821.400.000.00023.144.044.962 od toga Dividende budzeta Republike7451238.700.000.0007.877.789.7343. Donacije 5.000.000.0005.318.380.000 Iznos u dinarima

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz budzetskih sredstava ostvareni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje /izvršenje 1 2 3 4 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE   779.722.727.052 769.564.538.232 1. Tekući rashodi 4 726.085.514.252 722.081.488.703 1.1. Rashodi za zaposlene 41 184.029.258.802 182.889.971.328 – Plate zaposlenih 411 145.982.220.838 145.328.729.216 – Doprinosi na teret poslodavca 412 28.905.739.507 28.682.277.646 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 9.141.298.457 8.878.964.466 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 45.101.486.000 43.877.487.665

1 2 3 4 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 30.246.568.000 30.127.261.379 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 11.080.984.000 11.022.065.197 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 16.520.650.000 16.479.667.556 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancijama 443 2.307.587.000 2.291.327.752 – Prateći troškovi zaduživanja 444 337.347.000 334.200.874 1.4. Subvencije 45 44.435.518.000 44.057.139.724 – Subvencije u privredi   4.130.000.000 4.191.993.500 – Subvencije u poljoprivredi   18.200.000.000 17.827.373.993 – Subvencije za železnicu   12.400.000.000 12.400.000.000 – Subvencije u oblasti turizma   2.525.000.000 2.524.875.512 – Subvencije za kulturu   378.366.000 378.366.000 – Ostale subvencije   6.802.152.000 6.734.530.719 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 698.371.000 592.292.727 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 59.285.163.000 58.811.575.604 – Transferi opštinama i gradovima   26.681.000.000 27.701.728.569 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   24.162.320.000 24.580.322.211 – Ostali transferi   8.441.843.000 6.529.524.824 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 266.532.636.000 265.885.718.429 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   220.099.985.000 220.036.604.129 – Nacionalna služba za zapošljavanje   21.800.000.000 21.799.999.999 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   22.946.657.000 22.946.657.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   588.000.000 588.000.000 – Ostali transferi   1.097.994.000 514.457.301 – Ostale dotacije i transferi 465 1.140.367.000 1.070.964.511 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 87.012.033.000 87.012.823.580 – Tranzicioni fond   6.036.106.000 6.033.740.448 – Dečja zaštita   34.572.332.000 34.661.327.030 – Boračko – invalidska zaštita   13.663.400.000 13.708.604.562 – Socijalna zaštita   23.128.119.000 23.270.651.044 – Učenički standard   1.938.250.000 1.856.826.878 – Studentski standard   2.784.908.000 2.764.201.528 – Fond za mlade talente   539.479.000 537.729.055 – Sportske stipendije   761.000.000 745.909.158 – Izbegla i raseljena lica   928.459.000 926.530.947 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.659.980.000 2.507.302.930 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 7.604.113.450 7.756.253.756 – Sredstva rezervi 499 280.000.000 – Ostali tekući rashodi   7.324.113.450 7.756.253.756 2. Kapitalni izdaci 5 26.449.209.800 22.423.177.697 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 14.224.334.800 13.080.450.761 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 12.224.875.000 9.342.726.936 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 27.188.003.000 25.059.871.832

Primanja i izdaci ostvareni su u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

O P I S P L A N Ostvarenje /izvršenje 1 2 3 Neto finansiranje 120.122.727.052 105.014.114.022 Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 369.806.994.052 350.146.829.440 Primanja od prodaje finansijske imovine   15.460.601.569 Primanja od prodaje hartija od vrednosti 258.470.263.000 254.779.433.333 Trezorski zapisi (diskontovano) 253.220.263.000 254.779.433.333 Obveznice 5.250.000.000   Primanja od zaduživanja 111.336.731.052 79.906.794.538 Primljeni krediti od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 44.785.200.000 30.282.109.258 Primljeni krediti od banaka i finansijskih institucija izvan javnog sektora 42.340.800.000 42.186.849.525 Neutrošena sredstva iz prethodne godine 24.210.731.052 7.437.835.755 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova 249.684.267.000 245.132.715.418 Izdaci za otplatu glavnice za emitovane hartije od vrednosti 228.649.267.000 224.990.789.532 Trezorski zapisi (diskontovano) 185.149.000.000 185.148.628.976 Obveznice (Londonski klub, Stara devizna štednja građana i Dugoročne obveznice duga Republike Srbije prema NBS 43.500.267.000 39.842.160.556 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 21.035.000.000 20.141.925.886 Otplata glavnice domaćim kreditorima 360.000.000 270.167.547 Otplata glavnice stranim kreditorima 15.550.000.000 15.040.725.355 Otplata glavnice po garancijama 5.125.000.000 4.831.032.984

Član 3.

Sredstva za finansiranje rezultata koji je utvrđen u članu 2. ovog zakona i sadrži budzetski deficit (79.954.242.190 dinara), izdatke za nabavku finansijske imovine (25.059.871.832 dinara) i izdatke po osnovu otplate glavnice duga (245.132.715.417 dinara), obezbeđena su u ukupnom iznosu od 350.146.829.440 dinara i to iz: kredita u iznosu od 79.906.794.538 dinara, emitovanja državnih hartija od vrednosti u iznosu od 254.779.433.333 dinara i ostvarenih i neutrošenih primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 15.460.601.569 dinara.

Član 4.

Neutrošena sredstva prihoda i primanja direktnih korisnika sredstava budzeta ostvarenih iz izvornih aktivnosti u 2010. godini u iznosu od 21.193.001.798 dinara i neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 5.173.981.882 dinara, u ukupnom iznosu od 26.366.983.680 dinara prenose se u 2011. godinu.

Neutrošena sredstva direktnih korisnika sredstava budzeta ostvarenih od donacija u 2010. godini u iznosu od 248.023.697 dinara i neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina u iznosu od 86.431.946 dinara, u ukupnom iznosu od 334.455.643 prenose se u 2011. godinu.

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 744.504.666.400 dinara, izdaci za nabavku finansijske imovine u iznosu od 25.059.871.832 dinara i otplate zajmova u iznosu od 245.132.715.418 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 15.

Rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su iz sopstvenih prihoda direktnih i indirektnih budzetskih korisnika u iznosu od 26.954.346.309 dinara, donacija u iznosu od 1.238.922.570 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti (transferi) u iznosu od 31.682.546 dinara, zajmova, odnosno kredita u iznosu od 5.290.576.984 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 11.420.665.710 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 16.

Rashodi i izdaci na osnovu konsolidovanih izveštaja direktnih budzetskih korisnika za indirektne korisnike iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su iz sopstvenih prihoda u iznosu od 25.872.943.875 dinara, donacija u iznosu od 1.058.296.000 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti (transfera) u iznosu od 20.891.019.951 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 623.131.000 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 16a.

Ostavite komentar