Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

OVIM ZAKONOM UREĐUJE SE I REGISTROVANjE FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, IZDATIH OD STRANE POVERILACA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između subjekata javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge;

2) javni sektor je deo nacionalne ekonomije koji obuhvata opšti nivo države, u smislu zakona kojim se uređuje budzetski sistem, kao i javna preduzeća;

3) privredni subjekt je privredno društvo i preduzetnik osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, kao i zadruga i registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ostala pravna lica osnovana u skladu sa posebnim zakonom;

4) novčana obaveza je iznos ugovorene naknade za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga naveden u ugovoru, fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu, uključujući direktne troškove nabavke;

5) faktura, u smislu ovog zakona, je dokument kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama;

6) privremena ili okončana situacija je dokument kojim se obračunava naknada za izvršene građevinske i investicione radove i u smislu ovog zakona predstavlja odgovarajući zahtev za isplatu;

7) neizmirena novčana obaveza u roku je novčana obaveza javnog sektora, odnosno privrednog subjekta koja nije isplaćena poveriocu u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku ukoliko ugovorom rok nije predviđen, odnosno ukoliko ugovor nije u pisanoj formi;

8) kamata za neizmirenu novčanu obavezu u roku podrazumeva kamatu na novčanu obavezu koja nije isplaćena u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje zatezna kamata. ;

9) CENTRALNI REGISTAR FAKTURA JE SISTEM (BAZA PODATAKA) KOJI USPOSTAVLjA I VODI MINISTARSTVO FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR, U KOJEM SE REGISTRUJU FAKTURE I DRUGI ZAHTEVI ZA ISPLATU, IZDATI OD STRANE POVERILACA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI.

ČLAN 4A

POVERIOCI SU DUŽNI DA IZDATE FAKTURE I DRUGE ZAHTEVE ZA ISPLATU, U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI, PRE NjIHOVOG DOSTAVLjANjA DUŽNICIMA, REGISTRUJU U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA.

REGISTROVANjE FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA, VRŠI SE UNOŠENjEM PODATAKA IZ FAKTURE, ODNOSNO DRUGOG ZAHTEVA ZA ISPLATU, U INFORMACIONI SISTEM UPRAVE ZA TREZOR.

INFORMACIONI SISTEM UPRAVE ZA TREZOR REGISTRUJE UNETE PODATKE IZ FAKTURE, ODNOSNO DRUGOG ZAHTEVA ZA ISPLATU, U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA I DODELjUJE TOJ FAKTURI, ODNOSNO DRUGOM ZAHTEVU ZA ISPLATU, JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI BROJ.

REGISTROVANE FAKTURE, ODNOSNO DRUGE ZAHTEVE ZA ISPLATU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA POVERIOCI SU DUŽNI DA DOSTAVE DUŽNICIMA U ROKU OD TRI RADNA DANA OD DANA REGISTROVANjA, SA INSTRUKCIJOM ZA PLAĆANjE FAKTURE, ODNOSNO DRUGOG ZAHTEVA ZA ISPLATU.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA BLIŽE UREĐUJE NAČIN I POSTUPAK REGISTROVANjA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČIN VOĐENjA I SADRŽAJ CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA.

ČLAN 4B

DUŽNICI IZMIRUJU NOVČANE OBAVEZE PO FAKTURAMA I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ISPLATU IZ ČLANA 4A STAV 1. OVOG ZAKONA, SAMO AKO SU ONE ISPRAVNO REGISTROVANE U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA, ŠTO UTVRĐUJU PROVEROM U TOM REGISTRU.

IZMIRENjE NOVČANIH OBAVEZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VRŠI SE U ROKOVIMA UTVRĐENIM ČLANOM 4. OVOG ZAKONA, A U SKLADU SA DOBIJENOM INSTRUKCIJOM ZA PLAĆANjE IZ ČLANA 4A STAV 4. OVOG ZAKONA.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši Ministarstvo finansijaOdeljenje za budzetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budzetsku inspekciju).

U cilju sprovođenja nadzora iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor, trezor autonomne pokrajine i trezori jedinica lokalne samouprave, prikupljaju podatke o preuzetim obavezama od subjekata javnog sektora iz stava 1. ovog člana, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budzetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine i dostavljaju Odeljenju za budzetsku inspekciju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora, u rokovima utvrđenim ovim zakonom.

U cilju sprovođenja nadzora iz stava 1. ovog člana, Odeljenje za budzetsku inspekciju preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor.

BUDžETSKA INSPEKCIJA IMA PRISTUP SVIM PODACIMA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA POTREBNIM ZA SPROVOĐENjE NADZORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I ZA OBAVLjANjE OSTALIH ZAKONOM UTVRĐENIH FUNKCIJA INSPEKCIJSKE KONTROLE.

Ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktima bliže uređuje način i postupak vršenja nadzora iz stava 1. ovog člana, način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama iz stava 2. ovog člana, kao i način i postupak preuzimanja podataka iz stava 3. IZ STAVA 2. ovog člana.

 

Član 12.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora, koji ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (čl. 3. i 4. ovog zakona).

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (čl. 3. i 4. ovog zakona).

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, a koje ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim ovim zakonom (čl. 3. i 4. ovog zakona).

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u javnom sektoru, ukoliko subjekt javnog sektora kojim rukovodi ne izmiri novčane obaveze u rokovima utvrđenim u članu 4. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj zastupnik privrednog društva, zadruge i ostalih pravnih lica osnovanih u skladu sa posebnim zakonom, ukoliko ta pravna lica ne izmire novčane obaveze u rokovima utvrđenim u čl. 3. i 4. ovog zakona.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE, ODNOSNO PRIVREDNI SUBJEKT ILI SUBJEKT JAVNOG SEKTORA, AKO NE REGISTRUJE IZDATE FAKTURE I DRUGE ZAHTEVE ZA ISPLATU U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA (ČLAN 4A OVOG ZAKONA).

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U JAVNOM SEKTORU, UKOLIKO SUBJEKT JAVNOG SEKTORA KOJIM RUKOVODI IZMIRI NOVČANU OBAVEZU PO FAKTURI I DRUGOM ZAHTEVU ZA ISPLATU, KOJI NISU REGISTROVANI U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA (ČLAN 4B OVOG ZAKONA).

Odgovorno lice iz stava 4. ST. 4. I 7. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac drugog subjekta javnog sektora.

ČLAN 6.

PROPIS IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA (NOVODODATI ČLAN 4A STAV 5.) MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA DONEĆE U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 7.

ODREDBE ČLANA 4. ST. 1. I 3 (U DELU KOJI SE ODNOSI NA BRISANjE OVLAŠĆENjA ZA UREĐENjE NAČINA I POSTUPKA DOSTAVLjANjA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA) OVOG ZAKONA PRIMENjIVAĆE SE OD 1. MARTA 2018. GODINE.

ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA REGISTROVANjE FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU PRIMENjIVAĆE SE NA FAKTURE I DRUGE ZAHTEVE ZA ISPLATU IZDATE OD STRANE POVERILACA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, U KOJIMA SU DUŽNICI SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA, KOJI PLAĆANjA VRŠE PREKO RAČUNA KOJI SE VODE KOD UPRAVE ZA TREZOR, OD 1. MARTA 2018. GODINE.

NA FAKTURE I DRUGE ZAHTEVE ZA ISPLATU IZDATE OD STRANE POVERILACA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, ODNOSNO IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, U KOJIMA SU DUŽNICI OSTALI SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA, KOJI PLAĆANjA VRŠE PREKO RAČUNA KOJI SE VODE KOD BANAKA, ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA REGISTROVANjE FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, PRIMENjIVAĆE SE PO USPOSTAVLjANjU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH USLOVA.

Ostavite komentar