Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

S A D R Ž A J

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU 1

I. OPŠTI DEO 1

II. POSEBAN DEO 5

OBRAZLOŽENjE 102

I. USTAVNI OSNOV 102

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 102

III. SADRŽINA ZAKONA 102

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA 104

RASHODI I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE 108

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 110

SOPSTVENI PRIHODI DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA 110

UKUPNI RASHODI I IZDACI 112

7) IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM,

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2010. GODINE 218

7.1. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA 218

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM,

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2010. GODINE 221

I DIREKTNE OBAVEZE 221

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG STANjE DUGA I OTPLATE

TOKOM 2010. GODINE DRŽAVNE DUGOVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

DENOMINOVANE U DINARIMA 221

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG STANjE DUGA I OTPLATE

TOKOM 2010. GODINE DRŽAVNE DUGOVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

DENOMINOVANE U DINARIMA 221

Kratkoročne državne hartije od vrednosti 221

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima 222

DUG PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE – dugoročne obveznice

Republike Srbije po osnovu duga prema NBS 222

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA 223

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA 224 224

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ 225

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD 225

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD 225

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE a.d. NOVI SAD 225

SREDNjOROČAN DEVIZNI KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D. 226

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D. 226

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd 226

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 2 226

Kredit BANCA INTESA a.d. Beograd 227

Kredit RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd 227

Kredit UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd 227

Kredit SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA a.d. Beograd 227

Kredit HYPO ALPE-ADRIA BANK ad Beograd – 2 227

Kredit EUROBANK EFG a.d. Beograd – 2 228

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE a.d. Novi Sad – 3 228

Kredit KBC BANKE a.d. Beograd 228

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE 228

1. Krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) 228

2. Krediti Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) 230

3. Krediti Evropske investicione banke 233

4. Krediti Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) 234

5. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW) 235

6. Obaveza prema EXIM Bank of China 235

7. Ostali krediti 235

II INDIREKTNE OBAVEZE 237

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE 237

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2010. GODINE 238

1. Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 238

2. Krediti Evropske investicione banke (EIB) 240

3. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW) 242

4. Krediti EUROFIMA 243

5. Ostali krediti 244

NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2010. GODINI 245

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2010. GODINI 247

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2010. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE 249

10) IZVEŠTAJ EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU 251

OBRASCI IZVRŠENjA BUDžETA ZA 2010. GODINU:

BILANS STANjA

BILANS PRIHODA I RASHODA

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

KONSOLIDOVANI OBRASCI IZVRŠENjA BUDžETA ZA 2010. GODINU:

KONSOLIDOVANI BILANS STANjA

KONSOLIDOVANI BILANS PRIHODA I RASHODA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2010. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU SREDSTAVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE

Ostavite komentar