Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

O B R A Z L O Ž E NJ E

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da Upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budžetskom sistemu.

2. Razlozi za donošenje

1) Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 553-10619/2017-1 od 31. oktobra 2017. godine predviđeno je da se svim korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su zaključno sa 27. oktobrom 2017. godine u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu penzija, odnosno privremenih naknada za oktobar 2017. godine, izvrši jednokratna isplata u iznosu od 5.000,00 dinara.

Za sprovođenje ovog zaključka potrebno je 8,85 milijardi dinara, od čega 8,80 milijardi dinara na ime jednokratne isplate, a 54,00 miliona dinara na ime troškova za isplatu na kućnu adresu koji obuhvataju i troškove poštarine.

2) Uredbom Vlade RS o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“ broj 95/2017), propisano je ostvarivanje prava na posebnu penziju i prava na zdravstveno osiguranje pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Uredbom su propisani uslovi sa ostvarivanje prava, kao i da se pravo na posebnu penziju ostvaruje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako je Uredba stupila na snagu 26. oktobra 2017. godine, za isplatu posebnih prava u 2017. godini potrebno je 32,00 miliona dinara.

Izmene i dopune Finansijskog plana izvršene su preraspodelom sredstava po aproprijacijama u okviru ukupno raspoloživih sredstava predviđenih Finansijskim planom Fonda za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/2016).

3. Prihodi i primanja

Ukupni prihodi i primanja utvrđeni su u nepromenjenom iznosu u odnosu na prvobitno planirane od 603,60 milijardi dinara sa izmenama na sledećim pozicijama:

– 720000SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, planirani su u iznosu od 397,60 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 364,33 milijardi,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 30,57 milijardi dinara

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 2,70 milijardi dinara.

Planirani prihodi od doprinosa viši su za 0,92%, odnosno za 3,64 milijarde dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos u skladu sa ostvarenjem u prvih devet meseci tekuće godine. Planiranim izvornim prihodom pokriva se 65,87% planiranih rashoda i izdataka u 2017. godini.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih od ostvarenih prihoda nisu sadržana sredstva evidentirana u prvih devet meseci tekuće godine po Uredbi o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/2011) i po Zaključku Vlade Republike Srbije br. 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine (privredni subjekti u stečaju), jer su iskazani u planiranom iznosu na poziciji transfera Ministarstva finansija.

– 730000DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI smanjeni su u odnosu na prvobitno planirane za 4,71 milijardu dinara zbog boljeg ostvarenja prihoda od doprinosa u odnosu na prvobitno planirane. Učešće dotacije i transfera iz budžeta u ukupnim prihodima i primanjima smanjeno je sa 33,36% na 32,58%.

Planirani iznos transfera Ministarstva finansija od 173,63 milijardi dinara (4,71 milijardu manje od prvobitno planiranih), usklađen je sa tekućom aproprijacijom u budžetu RS (razdeo 16 – Ministarstvo finansija, Program 0901 – Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, Programska aktivnost 0001 – Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za redovne penzije, Ekonomska klasifikacija 464 – Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje), na dan 31.oktobar 2017. godine. Planiran iznos sadrži i transferisana sredstva po osnovu Uredbe o podsticanju zapošljavanja, po Zaključku Vlade RS broj: 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine (evidentiranih na poziciji socijalnih doprinosa), sredstva namenjena finansiranju sprovođenja zaključaka Vlade RS za povezivanje staža broj: 113-884/2017 od 3. februara 2017. godine i broj: 2666/2017 od 23. marta 2017, kao i sredstva za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 23,00 milijarde dinara obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije i sadrže i sredstva za posebne penzije po Uredbi o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (član 8. Uredbe).

– 740000DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 374,00 miliona dinara, odnosno za 250,50 miliona dinara više od prvobitno planiranih, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – septembar tekuće godine. Čine ih prihodi od kamata, dividende, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,06%.

– 770000MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAplanirani su u iznosu od 400,00 miliona dinara, odnosno za 170,87 miliona dinara više od prvobitno planiranih, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – septembar tekuće godine. Čine ih prihodi po osnovu odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja i drugo. Učestvuju sa 0,07% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOMNIVOU planirani su u iznosu od 8,42 milijarde dinara, što je više za 516,42 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane i to na ime transfera Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

– sredstva u iznosu od 2,42 milijarde dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju (Ko781322), viša su za 306,08 miliona dinara. Planirana su i sredstva realizovana po Zaključku Vlade Republike Srbije Broj: 023-13816/2015 od 25. decembra 2015. godine po kome je izvršena je konverzija iznosa od 11,74 hiljade dinara na ime bolovanja (preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Lak žica“ iz Bora);

– sredstva u iznosu od 1,66 milijardi dinara doprinosa za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342) viša su za 210,32 miliona dinara.

– 800000PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE povećana su za 4,00 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane, u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – septembar tekuće godine, i iznose 29,00 miliona dinara. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti (Ko811000).

-900000PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKEIMOVINE povećana su za 127,32 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane, u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – septembar tekuće godine, i iznose 147,32 miliona dinara. Odnose se na:

– primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (Ko921500), koja prvobitno nisu bila planirana, u iznosu od 34,00 miliona dinara ostvarenih realizacijom Zaključka Vlade RS broj: 023-487/2016 od 23. januara 2016. godine po kome je izvršena je konverzija na iznos glavnice duga po ugovoru sa preduzećem „Goša – Solko“ iz Smederevske Palanke (po ugovoru sklopljenim na osnovu Zaključka Vlade RS iz aprila 2007. godine), naplatom iz stečajne mase od „IHP Prahovo đubriva“ i „Raška“ holding kompanije (po ugovorima sklopljenim na osnovu Zaključka Vlade RS iz novembra 2008. godine);

– otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima, povećan planiarani iznos za 20,00 miliona i iznosi od 40,00 miliona dinara (Ko921600)

– primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala na osnovu člana 17. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 46/15 i 112/2015), koja prvobitno nisu bila planirana, a u skladu sa ostvarenjem utvrđena u iznosu od 73,32 miliona dinara (Ko921900).

4. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci utvrđeni su u nepromenjenom iznosu od 603,60 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planirane, a potrebna dodatna sredstva obezbeđena su preraspodelom prvobitno planiranih iznosa na sledećim pozicijama:

– 410000RASHODI ZA ZAPOSLENE planirani su u iznosu od 3,46 milijardi dinara, sa učešćem od 0,57% u ukupnim rashodima i izdacima, i niži su od prvobitno planiranih za 87,00 miliona dinara.

Prvobitnim planom, predviđena su sredstva za otpremnina zaposlenima po programu racionalizacije broja zaposlenih. Kako Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 61/2017), maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Fondu je nije promenjen u odnosu na prethodnu odluku, umanjen je iznos potrebnih sredstava za otpremnine na poziciji socijalnih davanja zaposlenima (Ko414000). Smanjen je i iznos naknada troškova za zaposlene (Ko415000) za troškove dolaska na rad i odlaska sa rada.

– 420000KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA – rashodi na ime korišćenja usluga i roba planirani su u iznosu od 2,31 milijardu dinara, sa učešćem od 0,38% u ukupnim rashodima i izdacima, i viši su od prvobitno planiranih za 54,13 miliona dinara na ime troškova za jednokratnu isplatu 5.000,00 dinara na kućnu adresu korisnika koji obuhvataju i troškove poštarine na poziciji stalnih troškova (Ko421000). Rashodi za usluge po ugovoru (Ko423000), povećani su za 4,50 miliona dinara preusmeravanjem sredstava sa pozicije stalnih troškova.

– 440000 OTPLATA KAMATA – prvobitno planirani iznos smanjen je za 20,00 miliona dinara i iznosi 30,00 miliona dinara. Smanjena su prvobitno planirana sredstva predviđena za isplatu kamata na dug po osnovu razlike pogrebnih troškova korisnika poljoprivrenika koji su se opredelili za potpisivanje ugovora o vansudskom poravnanju (Ko444000).

– 460000DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 3,0 miliona dinara što je za 5,00 miliona dinara manje u odnosu na prvobitni plan (zaključivanjem ugovora sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, smanjena je finansijska obaveza na ime penala).

– 470000PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA povećana su za 57,87 miliona dinara i iznose 584,03 milijardi dinara, sa učešćem od 96,76% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) povećan je prvobitno planirani iznos za 842,37 miliona dinara i iznosi 531,75 milijardi dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121-3) planirana su u iznosu od 501,98 milijardi dinara što je za 8,02 milijarde dinara manje od prvobitno planiranog iznosa, u skladu sa izvršenjem u prvih devet meseci tekuće godine, a zbog manjeg prirasta broja korisnika u odnosu na prvobitno planiran. U planiranom iznosu sredstava, predviđena su i sredstva za isplatu posebnih penzija po Uredbi Vlade RS o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 14,67 milijardi dinara i povećana su za 136,00 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 562,70 miliona dinara i niža su za 26,10 miliona u odnosu na prvobitno planirani iznos.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,08 milijardi dinara i manja su za 62,00 miliona u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 155,00 miliona dinara i manja je za 10,90 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije (Ko471131), iznose 70,00 miliona dinara i manji su u odnosu na prvobitno planirani iznos za 21,40 miliona dinara. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto (Ko471134) iznosi 1,00 milijardu dinara i manja je u odnosu na prvobitno planirani iznos za 117,00 miliona dinara. Naknade za invalide III kategorije (Ko471136) iznose 200,00 miliona dinara i manje su u odnosu na prvobitno planirane iznos za 64,00 miliona dinara.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) iznose 3,06 milijardi dinara i viša su za 220,00 miliona u odnosu na prvobitno planirani iznos (8,7% veći broj podnetih zahteva u prvih devet meseci tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine).

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 8,98 milijardi dinara, što je više za 8,80 milijardi dinara.

Dodatna sredstva u iznosu od 8,80 milijardi dinara predviđena su za jednokratnu isplatu 5.000,00 dinara korisnicima prava na penziju, korisnicima prava na privremenu naknadu invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su u iznosu od 395,46 miliona dinara, sa učešćem od 0,07% u ukupnim rashodima i izdacima, i smanjeni su za 500,00 hiljada dinara u odnosu na prvobitno planirane na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) smanjen je planirani iznos sredstva za 784,00 miliona dinara (srazmerno smanjenim rashodima na ime neto penzija) i iznosi 51,88 milijardi dinara. Učešće planiranog transfera u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 8,60%.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera koji se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (Ko471911) u ukupnom iznosu od 49,54 milijarde dinara, što je 772,00 miliona dinara manje od prvobitnog plana, a koja sadrže i pripadajuće doprinose za zdravstveno osiguranje za primaoce posebnih penzija po Uredbi Vlade RS o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Ko471961), planirana su sredstva u iznosu od 2,16 milijardi dinara što je 52,00 miliona dinara manje od prvobitnog plana.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, planirana su sredstva u iznosu od 25,00 miliona dinara, što je manje za 5,00 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane (Ko471912).

Sredstva na ime naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja povećana su za 45,00 miliona dinara i iznose 150,00 miliona dinara (Ko471913).

Ostavite komentar