Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2016. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 105/2015, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 103/15) promene po pozicijama su sledeće:

Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) – iznos od „31.760.431“ hiljada dinara se menja i glasi „31.694.724“ hiljada dinara, a promena se odnosi na smanjenje Donacija od međunarodnih organizacija (ekk.klas. 732*) za 65.707 hiljada dinara, tako da se iznos od „1.160.431“ hiljada dinara, zamenjuje iznosom od „1.094.724“ hiljada dinara. Smanjenje ove pozicije izvršeno je na osnovu izvršene analize očekivanih aktivnosti do kraja godine za realizaciju projekata u kojima učestvuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Ukupna sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje za finansiranje rashoda i izdataka nakon ove izmene se takođe smanjuju za 65.707 hiljada dinara, tj. sa „33.760.431“ hiljada dinara na „33.694.724“ hiljada dinara.

Ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 65.707 hiljada dinara, tako da se iznos od „33.760.431“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „33.694.724“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

I. U okviru rashoda i izdataka iz domaćih izvora smanjen je iznos na poziciji 471 – 1. NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI za 1.726.500 hiljada dinara, tako da se iznos od „17.685.253“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „15.958.753“ hiljada dinara. Na osnovu smanjenja ove pozicije izvršeno je povećanje pozicija:

– 482 – POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI za 21.500 hiljada dinara, tako da se iznos od „42.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „63.500“ dinara;

– 483 – NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA za 35.000 hiljada dinara, tako da se iznos od „140.000“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „175.000“ hiljada dinara, kao i pozicije

– 485- NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA za 1.116.500 hiljada dinara, tako da se iznos od „395.500“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „1.512.000“ hiljada dinara.

Ove izmene su neophodne imajući u vidu da su tokom 2016. godine intenzivirana plaćanja Nacionalne službe za ove namene, i to pre svega po osnovu izvršnih sudskih rešenja koja se naplaćuju prinudnim putem, tj. direktnim skidanjem sredstava sa podračuna Nacionalne službe. Od isplaćenih iznosa po presudama, najveći deo predstavljaju troškovi advokata koji su zastupali tužioce i veštaka koji učestvuju u postupku. Nacionalna služba nema mogućnosti da dobrovoljno, po osnovu izvršnih sudskih rešenja izvrši plaćanja pošto advokati ne dostavljaju ni svoje, ni račune svojih klijenata, jer bi u tim situacijama izgubili pravo na troškove za pokretanje postupka izvršenja, što je osnovni motiv njihovog učešća u ovim sporovima. Naprotiv, jedan broj advokata čak pokreće dva odvojena izvršna postupka, kako bi naplatili svoje troškove po advokatskoj tarifi. Često se dešava da i kada Nacionalna služba dobrovoljno izvrši plaćanja po presudama, advokati pokreću izvršni postupak. U tim postupcima, da bi postupila po obavezujućem stavu iz nalaza DRI, Nacionalna služba je u obavezi da ulaže žalbe na prvostepene presude. Međutim, u ovoj vrsti sporova (obzirom na vrednost) žalba ne zadržava izvršenje, tako da i prvostepena nepravnosnažna presuda postaje izvršna odnosno podobna za prinudno izvršenje. U periodu 01.01.-31.10.2016. ukupna realizacija na pozicijama 482, 483 i 485 iznosila je oko 1,33 mlrd. dinara, od čega se 1,25 mlrd. dinara odnosi na isplate po izvršnim rešenjima putem prinudne naplate (blokadom računa Nacionalne službe). U svrhu prevazilaženja ovog problema i obezbeđivanja sredstava na ovim pozicijama, izvršeno je preusmeravanje aproprijacija u skladu sa čl. 5 Finansijskog plana Nacionalne službe za 2016. godinu. Preusmeravanje je vršeno sa pozicije Naknada za slučaj nezaposlenosti na kojoj je bilo dovoljno sredstava za preusmeravanje. Iznos prinudno izvršenih sredstava od juna meseca u proseku mesečno je iznosilo oko 146 miliona dinara. Do kraja godine se može očekivati da ukupna realizacija na poziciji 485 dostigne iznos od oko 1,5 mlrd. dinara, a na poziciji 483 oko 175 mil. dinara, koje neće biti moguće pokriti dozvoljenim preusmeranjima sa drugih aproprijacija, tj. na drugim aproprijacijama neće biti dovoljno sredstava za preusmeravanje na ove pozicije. Imajući u vidu navedeno i činjenicu da se radi o isplatama na koje Nacionalna služba nema uticaja, predložene su izmene Finansijskog plana Nacionalne službe za 2016. godinu na ovim pozicijama.

-Pozicija 511 – ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI – je povećana za 553.500 hiljada dinara, tako da se iznos od „102.000“ hiljada dinara, zamenjuje iznosom od „655.500“ hiljada dinara. Ovo povećanje se odnosi na potrebu Nacionalne službe za kupovinom poslovnog prostora u cilju preseljenja direkcije Nacionalne službe sa 5 različitih lokacija koje trenutno koristi, i objedinjavanja na jednoj lokaciji. Kupovina poslovnog prostora je ekonomski opravdana, imajći u vidu da bi Nacionalna služba ovom investicijom ostvarila dugoročne uštede po osnovu troškova zakupa poslovnog i magacinskog prostora, koji trenutno iznose oko 11.000 evra mesečno, odnosno oko 132.300 evra godišnje, za poslovni i magacinski prostor ukupne površine oko 1.330 m2 na 3 različite lokacije u Beogradu. Preseljenjem u novi objekat bi bio oslobođen poslovni prostor u vlasništvu Nacionalne službe, površine 1.008 m2 koji bi mogao biti izdat u zakup ili prodat, čime bi bio ostvaren dodatni prihod. Pored toga, bio bi oslobođen i poslovni prostor ukupne površine 687,53 m2 u vlasništvu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, koji ista ustupa Nacionalnoj službi na korišćenje bez naknade, i koji bi mogla, nakon iseljenja Nacionalne službe da izda u zakup i po tom osnovu ostvari dodatni prihod ili da ga ustupi na korišćenje nekoj drugoj instituciji. Osim navedene ekonomske opravdanosti, kupovina poslovnog prostora bi imala i niz organizaciono – tehničkih prednosti, s obzirom da bi se na jednoj lokaciji koncentrisale sve organizacione jedinice Direkcije, pisarnica i magacin što bi imalo značajan pozitivni uticaj na ekonomičnost i efikasnost poslovanja i internu komunikaciju između organizacionih jedinica.

Sve navedene izmene vrše se prearasporedom sredstava po aproprijacijama, u okviru ukupno raspoloživih sredstava predviđenih Finansijskim planom za rashode iz domaćih izvora.

II. U okviru rashoda i izdataka iz sredstava donacija izvršene su izmene na projektu Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama (IPA 2012) po pozicijama u okviru ukupno planiranih sredstava, u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom do kraja godine.

Projekti Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom „Rast zapošljavanja kroz promociju turizma“ – Growing Employability Network through promotion of Tourism (GENT), Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom Prekogranični putevi za jačanje turizma, kulturne ponude i ekonomskog razvoja – SEVEROZAPADNA RUTA su brisani iz Finansijskog plana Nacionalne službe za 2016. godinu jer isti nisu odobreni, kao i projekat Prekogranična saradnja sa Rumunijom za koji Nacionalna služba nije uzela učešće u predmetnom pozivu.

Ukupni rashodi i izdaci iz sredstava donacija su smanjeni za 65.707 hiljada dinara, tako da se iznos od „1.160.431“ hiljada dinara zamenjuje iznosom od „1.094.724“ hiljada dinara.

Ostavite komentar