Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

OBRAZLOŽENjE

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOVO

ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 02. decembra 2015. godine, doneo je Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan Fonda).

Finansijskim planom Fonda utvrđeni su prihodi i primanja u iznosu od 4.539.175.000 dinara, Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000.000 dinara i rashodi i izdaci u iznosu od 4.539.175.000 dinara.

U okviru izmena i dopuna Finansijskog plana Fonda – Rebalansa, potrebno je izvršiti usklađivanje i korekciju planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka i sprovesti sledeće:

PRIHODI I PRIMANjA

Plansku vrednost Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 742266, smanjiti sa 500.000 na 200.000 dinara.

Plansku vrednost Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica, konto ekonomske klasifikacije 742366, smanjiti sa 1.500.000 na 500.000 dinara.

Plansku vrednost Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 743461, smanjiti sa 30.000.000 na 20.000.000 dinara.

Planska vrednost Memorandumske stavke za refundaciju rashoda, konto ekonomske klasifikacije 771111, povećati sa 4.444.000 na 240.000.000 dinara.

Prihodi i primanja i Nerspoređeni višak prihoda iz ranijih godina bi bili:

U hiljadama dinara

– Ukupno planirani prihodi i primanja 4.763.431 321311 Neraspoređeni višak iz ranijih godina 858.239 Ukupna sredstva fonda za finansiranje rashoda 5.621.670

RASHODI I IZDACI

Rashode je potrebno korigovati za razliku između prikazanog neraspoređenog prihoda i primanja iz ranijih godina u Finansijskom planu Fond i stvarno utvrđenog iznosa neraspoređeog viška primanja i prihoda (iznos od 1.000.000.000 zameniti iznosom 858.238.630,26 dinara).

Potrebno je izvršiti korekciju planiranih iznosa po pojedinim kontima ekonomske klasifikacije zbog potcenjene planske veličine (korekcija na sledećim kontima: 421225; 426311; 471112; 47119902; 471211; 47121301; 471217 i 471292).

Potrebno je izvršiti korekciju planiranih iznosa po pojedinim kontima ekonomske klasifikacije zbog precenjene planske veličine (korekcija na sledećim kontima: 416112; 421111; 421422; 421512; 421919; 422111; 422131; 422211; 422231; 423311; 423432; 423599; 423711; 423712; 423911; 424911; 425212; 425224; 425226; 425229; 426191; 426411; 426819; 426822; 426912; 426919; 444211; 471192; 471193; 47119301; 471199; 47119901; 471213; 471221;471223; 471224; 471299; 482191; 482331; 483111; 512241 i 512511).

Ukupni planirani rashodi i izdaci bi iznosili:

U hiljadama dinara

Ukupni planirani rashodi i izdaci 5.621.670

RK.-

D I R E K T O R

Dragiša Dabetić

Ostavite komentar