Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da Upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budzetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili smanjenja prihoda, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana (u daljem tekstu: rebalans), smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

Sadržaj Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana za 2016. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 49/2016).

2. Razlozi za donošenje

1) U uslovima pozitivnih kretanja u javnim finansijama, Vlada RS preduzela je mere za zaštitu standarda korisnika penzija. Predlogom Zaključka Vlade RS predviđeno je da će se svim korisnicima prava na penziju, korisnicima prava na privremenu naknadu invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima prava na privremenu naknadu kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, izvršiti jednokratna isplata u iznosu od 5.000,00 dinara.

Za sprovođenje ovog zaključka potrebno je 8,55 milijardi dinara, od čega 8,50 milijardi dinara na ime jednokratne isplate, a 50,00 miliona dinara na ime troškova Fonda za isplatu na kućnu adresu koji obuhvataju i troškove poštarine.

2) Sprovođenje Zaključka Vlade RS broj: 11-2372/2016-4 od 25. marta 2016. godine. Ovim Zaključkom licima koja su u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), isplaćuje se razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene penzije. Iznos razlike utvrđuje Fond u momentu ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju i isplaćuje mesečno, a zaostali iznosi razlike isplaćuju se jednokratno. U 2016. godini po ovom osnovu potrebno je obezbediti iznos od 130,00 miliona dinara.

3) Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/2016 – autentično tumačenje) predviđeno je da se, radi uspešnije privatizacije, u cilju rasterećenja obaveza subjekata privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije.

Zaključcima Vlade RS preporučeno je Upravnom odboru Fonda da, kao meru realizacije UPPR preduzeća, donese odluku da se potraživanje Fonda prema određenom preduzeću po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje konvertuju u udeo Fonda u kapitalu preduzeća. Za ove namene rebalansom se obezbeđuju sredstva u iznosu od 7,00 milijardi dinara.

4) Potrebna dodatna sredstva na ime prinudnih naplata sa računa Fonda. Do 31. oktobra 2016. godine sa računa Fonda prinudnim putem naplaćeno je 5,9 milijardi dinara. Broj izvršenih prinudnih naplata po sudskim rešenjima (preko 41 hiljada rešenja do 31.10.2016. godine), u 2016. godini je značajno porastao: po sudskim sporovima vojnih osiguranika u vezi duga koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 01. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine i primene vanrednog usklađivanja penzija od 1. januara 2008. godine, kao i sporova za isplatu razlike naknade pogrebnih troškova kategorije poljoprivrednika i drgo. Kako sredstva za prinudne naplate obezbeđena prvobitnim planom i delom iz javnog duga (Zaključkom Vlade RS broj: 181-13767/2015 od 19. decembra 2015. godine i broj: 181-2172/2016 od 27. februara 2016. godine, nedostajuća sredstva za isplatu razlike po vansudskim poravnanjima, kao i isplatu po izvršnim sudskim i upravnim aktima, obezbeđena su u budzetu Republike Srbije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 10,0 milijardi dinara) nisu dovoljna, rebalansom se obezbeđuju potrebna sredstva za ove namene.

3. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Po članu 79. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 101/2010), od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond je preuzeo imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– 34 filijala sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.09.2016. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.038 radnika, od čega 1.376 (45,29%) zaposlenih ima visoku, 499 (16,43%) zaposlenih ima višu, 1.084 (35,68%) zaposlenih ima srednju i 79 (2,60%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Na određeno vreme zaposleno je 379 radnika: 96 radi zamene, 267 zbog povećanog obima posla i 16 pripravnika tržišta rada.

4. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2016. godinu

4.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupno planirani prihodi i primanja rebalansom se povećavaju u odnosu na prvobitno planirani iznos za 7,00 milijardi dinara, sa 590,30 na 597,30 milijardi dinara, odnosno za sredstva namenjena konverziji neplaćenih doprinosa za PIO u učešće u kapitalu preduzeća u procesu privatizacije.

700000 – TEKUĆI PRIHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 597,02 milijarde dinara i čine 99,95% ukupnih prihoda i primanja, a viši su za 1,15% u odnosu na prvobitni Finansijski plan za 2016. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 371,70 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 341,65 milijardi,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 27,00 milijardi dinara

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 3,05 milijardi dinara.

Planirani prihodi od doprinosa viši su za 2,98%, odnosno za 10,74 milijarde dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 62,23% planiranih rashoda i izdataka u 2016. godini. Učešće prihoda od doprinosa u ukupnim prihodima i primanjima povećano je sa 61,15% na 62,23%.

Kod planiranja prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih iz ostvarenih prihoda isključena su sredstva preneta Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/2011) i doprinosi koji se transferišu iz budzeta Republike ostvareni realizacijom Zaključka Vlade Republike Srbije br. 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine (privredni subjekti u stečaju). Sprovođenje Uredbe i Zaključka finansirano je iz sredstava tekućih transfernih prihoda za pokriće penzija – dotacija iz budzeta Republike. Zbog boljeg sagledavanja ostvarenih redovnih prihoda od doprinosa, kao i izbegavanja dvostrukog iskazivanja, u planirani iznos prihoda od doprinosa nisu uključeni transferisani iznosi po pomenutoj Uredbi i Zaključku, nego su sadržani u planiranom iznosu na poziciji transfera Ministarstva finansija. U okviru planiranih prihoda od doprinosa ove kategorije osiguranika planiran je i iznos od 7,00 milijardi dinara, na ime povezivanja staža zaposlenima u preduzećima konverzijom potraživanja na ime neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u udeo Fonda u kapitalu tih preduzeća.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa kategorije osiguranika samostalnih delatnosti sadržan je i iznos od 260,00 miliona dinara obezbeđen u budzetu Republike Srbije, koje transferiše Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na ime doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sveštenika i verskih službenika (Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sveštenike i verske službenike, „Službeni glasnik RS”, broj 46/2012).

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14,68/2014 – dr.zakon i 5/2015), uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI smanjeni su u odnosu na prvobitno planirane za 4,08 milijardi dinara i usklađeni sa tekućim budzetom RS u visini od 215,46 milijardi dinara. Učešće dotacije i transfera iz budzeta u ukupnim prihodima i primanjima smanjeno je sa 37,19% na 36,07%.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u iznosu od 191,74 milijarde dinara (4,08 milijardi manje od prvobitno planiranih):

– za kategoriju osiguranika zaposlenih sredstva u iznosu od 174,99 milijardi dinara. U okviru planiranih transfera sadržana su i sredstva transferisana u periodu januar – oktobar 2016. godine: po osnovu Uredbe o podsticanju zapošljavanja, po Zaključku Vlade RS broj: 43-1343/07-7 iz novembra 2008. godine koji se odnosi na regulisanje obaveza pojedinih subjekata privatizacije sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom – u stečaju, a koja su evidentirana na poziciji socijalnih doprinosa, kao i sredstva namenjena za povezivanje staža po Zaključku Vlade RS broj: 113-1310/2016 od 11. februara 2016. godine, Zaključku Vlade RS broj: 113-2081/2016-1 od 3. marta 2016. godine i Zaključku Vlade RS broj: 181-4797/2016 od 24. maja 2016. godine;

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 16,75 milijardi dinara.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona, za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i ranijim saveznim propisima: SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine, učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1990. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika, solidarni staž poljoprivrednih osiguranika,

– po Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 115/13 i 42/2014),

– po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS”, broj 92/2011) kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak) koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond, a sredstva za isplatu se obezbeđuju u budzetu Republike;

– po osnovu člana 207. stav 2. Zakona, za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Planirani su u nepromenjenom iznosu od 23,72 milijarde dinara:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih u iznosu od 12,00 milijarde dinara,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 420,00 miliona dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika u iznosu od 11,30 milijardi dinara.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 405,60 miliona dinara, odnosno za 21,21 miliona dinara više od prvobitno planiranih, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – oktobar tekuće godine. Čine ih prihodi od kamata, dividende, prihodi od zakupa, po osnovu izvršenih usluga i drugo. U ukupnim prihodima i primanjima učestvuju sa 0,07%.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODArebalansom su povećane za 150,00 miliona dinara, a u skladu sa ostvarenjem u periodu januar – oktobar tekuće godine, i iznose 700,00 miliona dinara po osnovu preplata penzija, odštetnih zahteva od inostranih nosioca osiguranja i drugo. Učestvuju sa 0,12% u ukupnim prihodima i primanjima.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU rebalansom su planirani u iznosu od 8,76 milijardi dinara, što je manje za 32,36 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane, i učestvuju sa 1,47% u ukupnim prihodima i primanjima. Planirani iznos transfera usaglašen je sa izmenama finansijskih planova Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Sredstva u iznosu od 4,53 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321), planirana su za 262,28 miliona dinara manje u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 2,09 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322), planirana su za 103,45 miliona dinara više u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 133,25 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323) planirana je u nepromenjenom iznosu.

Na poziciji doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje (Ko781324) planirana su sredstva u nepromenjenom iznosu od 7,50 miliona dinara.

Sredstva u iznosu od 558,57 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341), planirana su za 39,19 miliona dinara manje u odnosu na prvobitno planirana.

Sredstva u iznosu od 1,44 milijarde dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342) planirana su za 165,66 miliona dinara više u odnosu na prvobitno planirana.

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE rebalansom su povećana za 11,10 miliona dinara i iznose 36,20 miliona dinara. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 35,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretne imovine i ostalih osnovnih sredstava (Ko812000 i Ko813000).u iznosu od 1,20 miliona dinara.

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE povećana su rebalansom za 190,00 miliona dinara i iznose 240,00 miliona dinara, sa učešćem od 0,04% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda. Odnose se na otplate kredita ranije datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko921600) i na primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala na osnovu člana 17. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14, 46/15 i 112/2015), koja prvobitno nisu bila planirana, a u skladu sa ostvarenjem rebalansom su utvrđena u iznosu od 200,00 miliona dinara (Ko921900). Prvobitno planiran iznos od 10,00 miliona dinara na ime otplate kredita datih preduzećima po Zaključcima Vlade RS, nije planiran jer nije bilo realizacije po ovom osnovu.

4.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupno planirani rashodi i izdaci rebalansom se povećavaju u odnosu na prvobitno planirani iznos za 7,00 milijardi dinara, sa 590,30 na 597,30 milijardi dinara, odnosno za sredstva namenjena konverziji neplaćenih doprinosa za PIO u učešće u kapitalu preduzeća u procesu privatizacije, a ostala potrebna dodatna sredstva obezbeđena su preraspodelom prvobitno planiranih iznosa.

400000 – TEKUĆI RASHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 589,80 milijardi dinara i čine 98,74% ukupnih rashoda i izdataka, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 3,56 milijardi dinara, a učestvuju sa 0,60% u ukupnim rashodima i izdacima. Rashodi za zaposlene viši su od prvobitno planiranih za 82,53 miliona dinara. Prvobitnim planom, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, plate su planirane u manjem obimu za 7% u odnosu na sredstva planirana u 2015. godini u skladu sa procenom sprovođenja racionalizacije broja zaposlenih za 2016. godinu. Kako racionalizacija broja zaposlenih za 2016. godinu nije sprovedena, potrebno je obezbediti sredstva za planirane isplate zaposlenima do kraja godine. Plate zaposlenih planirane su u iznosu od 2,72 milijarde dinara što je 70,00 miliona dinara više u odnosu na prvobitni plan (Ko411000), a doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 486,47 miliona dinara što je 12,53 miliona dinara više u odnosu na prvobitni plan (Ko412000).

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u nepromenjenom iznosu:

– naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih i drugo u iznosu od 17,80 miliona dinara;

– socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnine i pomoći zaposlenima u iznosu od 179,00 miliona dinara;

– naknada troškova za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza na posao i sa posla u iznosu od 114,00 miliona dinara i

– nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000) na ime isplate jubilarnih nagrada za navršen staž u Fondu i naknada za učešće u posebnim komisijama, u iznosu od 43,00 miliona dinara.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – rebalansom su povećana za 50,00 miliona dinara i iznose 2,34 milijarde dinara sa učešćem od 0,39% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime stalnih troškova (Ko421000), koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planirani iznos je rebalansom povećan za 953,00 miliona dinara i iznosi 1,56 milijardi dinara. Dodatna sredstva u iznosu od 50,00 miliona odnose se na troškove Fonda za jednokratu isplatu korisnicima na kućnu adresu koji obuhvataju i troškove poštarine. Iznos od 903,00 miliona dinara odnosi se na troškove gotovinske isplate prava korisnicima.Ovi rashodi, po preporuci Državne revizorske institucije, isknjiženi sa pozicije usluga po ugovoru (Ko423000) na kojoj su se prvobitno evidentirali i bili planirani, na poziciju stalnih troškova.

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u nepromenjenom iznosu od 55,00 miliona dinara (Ko422000). Troškovi putovanja odnose se pre svega na troškove službenih putovanja lekarskih komisija (redovni i kontrolni pregledi) i održavanja informacionog sistema jer Fond ima razgranatu službu filijala i ispostava.

Rashodi za usluge po ugovoru, obuhvataju administrativne, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge i iznose 297,00 miliona dinara. Rebalansom su smanjeni za 903,00 miliona dinara odnosno za iznos namenjen gotovinskoj isplati prava isknjižen na poziciju stalnih troškova (Ko421000).

Specijalizovane usluge planirane su u nepromenjenom iznosu od 37,40 miliona dinara (Ko424000). Najveći rashod odnosi se na usluge organizacija registrovanih za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13).

Tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirane su u nepromenjenom iznosu od 197,00 miliona dinara (Ko425000).

Rashodi na ime materijala koji obuhvataju administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, medicinski i laboratorijski, za održavanje higijene i posebne namene, su planirani u nepromenjenom iznosu od 186,00 miliona dinara (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – rebalansom je povećan prvobitno planirani iznos za 11,00 miliona dinara i iznosi 90,00 miliona dinara. Dodatna sredstva predviđena su za isplatu kamata na dug po osnovu razlike pogrebnih troškova korisnika poljoprivrenika koji su se opredelili za potpisivanje ugovora o vansudskom poravnanju – ugovorom je predviđena isplata osnovnog duga sa kamatom obračunatom po referentnoj kamatnoj stopi NBS, u četiri jednake mesečne rate (Ko444000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 7,50 miliona dinara što je za 500,00 hiljada dinara više u odnosu na prvobitni plan.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – rebalansom su smanjena za 3,40 milijardi dinara i iznose 578,81 milijardu dinara, sa učešćem od 96,90% u ukupnim rashodima i izdacima.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) smanjen je prvobitno planirani iznos za 2,41 milijardu dinara i iznosi 527,04 milijarde dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121-3) planirana su u iznosu od 497,54 milijarde dinara što je za 10,32 milijarde dinara manje od prvobitno planiranog iznosa, u skladu sa izvršenjem u prvih deset meseci tekuće godine, a zbog manjeg prirasta broja korisnika u odnosu na prvobitno planiran. Obuhvataju isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona), kao i isplatu razlike penzije po Zaključku Vlade RS broj: 11-2372/2016-4 od 25. marta 2016. godine.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 14,23 milijarde dinara i povećana su za 248,00 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 580,00 miliona dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko471125), planirana su u iznosu od 1,12 milijardi dinara i nisu menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko471135), planirana je u iznosu od 163,40 miliona dinara i nije menjana u odnosu na prvobitno planirani iznos. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije (Ko471131), iznose 90,00 miliona dinara i manji su u odnosu na prvobitno planirani iznos za 10,00 miliona dinara. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto (Ko471134) iznosi 1,10 milijardi dinara i manja je u odnosu na prvobitno planirani iznos za 99,93 miliona dinara. Naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471136), nisu menjane u odnosu na prvobitno planirane i iznose 260,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193) planiraju se u nepromenjenom iznosu od 3,26 milijardi dinara. Pored sredstava za redovnu isplatu naknade pogrebnih troškova, predviđena su i sredstva za izmirenje duga na ime razlike naknade pogrebnih troškova kategorije osiguranika poljoprivrednika. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu naknade za pogrebne troškove.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), planiran je iznos u visini od 8,69 milijardi dinara, što je više za 7,77 milijardi dinara.

Dodatna sredstva u iznosu od 8,50 milijardi dinara predviđena su za jednokratnu isplatu 5.000,00 dinara korisnicima prava na penziju, korisnicima prava na privremenu naknadu invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci.

Sredstva prvobitno planirana za isplatu razlike po vanrednom usklađivanju penzija vojnih korisnika od 1. januara 2008. godine po sudskim sporovima, po preporuci Državne revizorske institucije isknjižena su sa ove pozicije na poziciju naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000).

Ostala prava obuhvataju: naknade po osnovu čl. 22 i 23. Zakona o rehabilitaciji (kojim se rehabilitovanom licu daje pravo na mesečnu novčanu naknadu – poseban dodatak koju obračunava, usklađuje i isplaćuje Fond), nabavke pomagala i naprava za slepa lica po članu 245. Zakona i po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – osnovni dug profesionalnim vojnim licima koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 1. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine i drugo.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (Ko471200), planirana su u nepromenjenom iznosu od 362,96 miliona dinara na ime troškova smeštaja penzionera u domove za stare i sredstva za društverni standard penzionera. Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 33/16 i 39/2016 – ispr.), uređena je namena, uslovi i način korišćenja i pravdanja sredstava društvenog standarda korisnika penzija. Najveći deo sredstava namenjen je za rehabilitaciju korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, ali i za kulturne i sportsko rekreativne manifestacije čiji je cilj podsticanje integracije starih lica u društvo i solidarna pomoć korisnicima penzija u hrani, lekovima, medicinskom materijalu, ogrevu i sredstvima za higijenu i drugo.

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Ko471900) rebalansom su smanjena sredstva za 990,00 miliona dinara (srazmerno smanjenim rashodima na ime neto penzija) i iznose 51,41 milijardu dinara. Učešće planiranog transfera u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 8,61%.

Planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera koji se transferišu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (Ko471911) u ukupnom iznosu od 48,98 milijardi dinara (1,02 milijarde dinara manje od prvobitnog plana), a na ime zdravstvenog osiguranja profesionalnih vojnih lica, koja se transferišu Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, planirana su sredstva u iznosu od 2,29 milijardi dinara (Ko471961).

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera utvrđena članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, planirana su sredstva u nepromenjenom iznosu od 40,00 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, po članu 94a. Zakona, rebalansom su povećana za 30,00 miliona dinara i iznose 100,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta planirani su u iznosu od 5,00 milijardi dinara što je više za 3,26 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), prvobitno planirani iznos povećan je za 368,00 miliona dinara na ime poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa vlasništva banjskih lečilišta na Fond po sudskim presudama i na ime sudskih taksi po prinudnoj naplati po okončanim sudskim sporovima osiguranika i iznosi 783,00 milona dinara.

Sredstva na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) planirana su u iznosu od 772,00 miliona dinara, što je manje za 552,72 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a smanjenje sredstava odnosi se na sredstva prvobitno planirana na ime kamata i troškova parničnih postupaka za isplatu razlike po vanrednom usklađivanju penzija vojnih korisnika od 1. januara 2008. godine, koja su po preporuci Državne revizorske institucije isknjižena sa ove pozicije na poziciju naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000).

Na poziciji naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa (Ko485000) rebalansom je planiran iznos od 3,44 milijardi dinara na ime ukupnih rashoda vezanih za isplatu razlike po vanrednom usklađivanju penzija vojnih korisnika po okončanim sporovima. Planirani iznos obuhvata prethodno planirana sredstva na pozicijama (Ko471199) za osnovni dug i (Ko483000) za parnične i troškove kamata u ukupnom iznosu od 1,44 milijarde dinara i potrebna dodatna sredstva u iznosu od 2,00 milijarde dinara .

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU rebalansom su planirani u nepromenjenom ukupnom iznosu od 500,00 miliona dinara, sa promenjenom strukturom po grupama izdataka. Čine 0,08% ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva za izgradnju, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje i praćenje projekata, rebalansom su smanjena za 45,34 miliona dinara i iznose 154,66 miliona dinara (Ko511000). Ova sredstva prebačena su na pozicije Ko512000 i Ko515000.

Planirana sredstva za nabavku opreme povećana su za 3,34 miliona dinara i iznose 234,70 miliona dinara i (Ko512000).

Za ostale nekretnine i opremu koja se nabavlja kroz radove planiran je nepromenjeni iznos od 2,40 miliona dinara (Ko513000).

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (kompjuterski softveri i licence), rebalansom su povećana za 42,00 miliona dinara i iznose 108,24 miliona dinara (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 7,00 milijardi dinara, sa učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 1,17%.

Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/2016 – autentično tumačenje) predviđeno je da se, radi uspešnije privatizacije, u cilju rasterećenja obaveza subjekata privatizacije, može sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije.

Zaključcima Vlade RS preporučeno je Upravnom odboru Fonda da, kao meru realizacije UPPR preduzeća, donese odluku da se potraživanje Fonda prema određenom preduzeću po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje konvertuju u udeo Fonda u kapitalu preduzeća.

Planirana sredstva na poziciji Ko621000 sadržana su u istom iznosu na poziciji Ko720000.

Ostavite komentar